De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 31 maart 2013 Zoetermeer 1. Jozua 5:9 Marcus 16:4 Lucas 24:2 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 31 maart 2013 Zoetermeer 1. Jozua 5:9 Marcus 16:4 Lucas 24:2 2."— Transcript van de presentatie:

1 zondag 31 maart 2013 Zoetermeer 1

2 Jozua 5:9 Marcus 16:4 Lucas 24:2 2

3 1 Maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Lucas 24 1 3

4 15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle sabbatten zullen het zijn; 16 tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen.... Leviticus 23 4

5 1 Maar op één [dag] van de sabbatten gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Lucas 24 1 5

6 2 Zij vonden de steen van het graf AFGEWENTELD, 3 en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. Lucas 24 6

7 Marcus 16 3 En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? 4 (En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen AFGEWENTELD was) want hij was zeer groot. 2 7

8 Jozua 5 2 Te dien tijde zeide de HERE tot Jozua: Maak u stenen messen en besnijd de Israelieten opnieuw, ten tweeden male. 3 8

9 Jozua 5 3 Toen maakte Jozua zich stenen messen en hij besneed de Israelieten op de Heuvel der voorhuiden. 9

10 Jozua 5 4 Dit nu was de reden, waarom Jozua hen besneed: al het volk van het mannelijk geslacht, dat uit Egypte getrokken was, alle krijgslieden waren in de woestijn onderweg gestorven, nadat zij uit Egypte getrokken waren. 10

11 Jozua 5 5 Want al het volk dat uitgetrokken was, was besneden geweest, maar al het volk dat geboren was in de woestijn onderweg na de uittocht uit Egypte, had men niet besneden. 11

12 Jozua 5 (...) 7 Maar hun zonen heeft Hij in hun plaats gesteld; dezen heeft Jozua besneden, want zij waren onbesneden, omdat men hen onderweg niet besneden had. 12

13 Jozua 5 8 Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij waar zij waren in de legerplaats, totdat zij hersteld waren. 13

14 Jozua 5 9 En de HERE zeide tot Jozua: Heden heb Ik de smaad van Egypte van ulieden AFGEWENTELD. Daarom noemt men die plaats GILGAL, tot op de huidige dag. 14

15 15

16 30 … tegenover GILGAL bij de terebinten (= eiken) van More... Deuteronomium 11 16

17 19 Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende der eerste maand en zij legerden zich te GILGAL (…) 20 De twaalf stenen, welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Jozua te GILGAL op. Jozua 4 17

18 Jozua 5 10 Terwijl de Israelieten te Gilgal gelegerd waren, vierden (lett. deden) zij het Pascha op de veertiende dag van die maand, des avonds, in de vlakten van Jericho; 18

19 Jozua 5 11 en zij aten, daags na het Pascha, van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroost koren, OP DEZELFDE DAG. 19

20 10... Wanneer gij komt in het land (...) en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, Leviticus 23 20

21 10... Wanneer gij komt in het land (...) en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, 11 en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen (...) Leviticus 23 21

22 10... Wanneer gij komt in het land (...) en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, 11 en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen (...) 14 Tot op DIE DAG zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt... Leviticus 23 22

23 Jozua 5 12 En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten... 23

24 Jozua 5 12 En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israelieten geen manna meer, maar zij aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. 24

25 samenvatting: 1.afgewenteld - de weggewentelde steen! 2.geen mensenwerk; 3.'afgewenteld' - een belangwekkende plaats in de Bijbel: Gilgal; 4.plaats na doortocht door de Jordaan waar Israël besneden werd; 5.waar stenen uit de Jordaan werden opgericht; 6.waar Israël de dag van eerstelingsgarve vierde; 7.... en vanaf die dag werd manna, gerst. 25


Download ppt "Zondag 31 maart 2013 Zoetermeer 1. Jozua 5:9 Marcus 16:4 Lucas 24:2 2."

Verwante presentaties


Ads door Google