De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parents’ Experiences & Needs: Recognizing & Supporting Parents’ Abilities Joanne Nicholson, Ph.D. University of Massachusetts Medical School Worcester,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parents’ Experiences & Needs: Recognizing & Supporting Parents’ Abilities Joanne Nicholson, Ph.D. University of Massachusetts Medical School Worcester,"— Transcript van de presentatie:

1 Parents’ Experiences & Needs: Recognizing & Supporting Parents’ Abilities Joanne Nicholson, Ph.D. University of Massachusetts Medical School Worcester, Massachusetts November 23, 2006 Joanne.Nicholson@Umassmed.edu www.parentingwell.info Klik hier om verder te gaan

2 De ervaringen en behoeften van ouders: het herkennen en steunen van mogelijkheden van ouders Joanne Nicholson, Ph.D. University of Massachusetts Medical School Worcester, Massachusetts November 23, 2006 Joanne.Nicholson@Umassmed.edu www.parentingwell.info

3 Worcester, MA

4

5 Who We Are at UMMS Multidisciplinary group: psychology, occupational therapy, public policy, mental health law, rehabilitation Researchers, providers, advocates, parents, family members Strategic Planning Group

6 Wie wij zijn bij UMMS Multidisciplinaire groep: psychologie, ergotherapie, openbaar bestuur, wetgeving op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, rehabilitatie Onderzoekers, hulpverleners, advocaten, ouders, familieleden Strategische Plannings Groep

7

8 Why are we committed to this? Parental mental illness is prevalent. Parenting is a meaningful life role. If parents do better, children do better. Effective treatment & rehabilitation strategies are available. Opportunities for prevention & the promotion of resilience abound. Inattention or inappropriate attention has life-threatening consequences.

9 Waarom werken we hier aan? Psychiatrische beperkingen komen veel voor bij ouders Ouderschap is een betekenisvolle levensvervulling Als ouders het beter doen, doen kinderen het beter Effectieve behandeling en rehabilitatie strategieën zijn beschikbaar Mogelijkheden voor preventie & de bevordering van de aanwezige veerkracht. Geen aandacht of slechte aandacht heeft levensbedreigende consequenties

10 Mental illnesses often co-occur with other mental illnesses (e.g., depression & anxiety), with substance abuse, and with other medical conditions (e.g., hypertension, arthritis, etc.) (USDHHS, Mental Health: A Report of the Surgeon General, 1999)

11 Men heeft vaak verschillende psychiatrische beperkingen ( bv. depressie & angst) of ook verslavingen of andere fysieke beperkingen (hoge bloeddruk, reuma etc.)

12 Impact of Violence & Trauma Experiences of violence & trauma can contribute to mental illness. Individuals with mental illness are more likely to be victims of violence & trauma. (Nemeroff et al., 2003; USDHHS, 1999)

13 De invloed van geweld en trauma’s Ervaringen van geweld en trauma’s kunnen een psychiatrische beperking versterken Mensen met een psychiatrische beperking zijn vaker het slachtoffer van geweld en trauma’s

14 Mental Illness Substance Abuse Trauma Families

15 Psychiatrische beperking Verslaving Trauma Familie

16 How many parents with mental illness are there? millions

17 Hoeveel mensen hebben een psychiatrische beperking? miljoenen

18 Women and men with a lifetime prevalence of psychiatric disorder are at least as likely to be parents as are adults without psychiatric disorder.

19 Vrouwen en mannen die hun levenlang psychiatrische beperkingen hebben, kunnen net zo goed kinderen hebben als mensen zonder psychiatrische beperking

20 The majority of adults with mental illness in all diagnostic categories are parents, including those meeting criteria for the most serious of disorders.

21 De meerderheid van de volwassenen met een psychiatrische beperking in alle diagnostische categorieën, inclusief degenen die de ernstigste stoornissen hebben, zijn moeder of vader

22 Separations & Losses: Mothers in child welfare, & with children in out-of-home placement are more likely to be those with mental illness. 25% to 75% of mothers with mental illness in various small-scale studies of clinic samples no longer have custody of their children.

23 Scheiding en verlies Moeders met een uitkering & met uit huis geplaatste kinderen hebben vaker psychiatrisch problematiek 25% tot 75% van de moeders met psychiatrische problemen in verschillende kleinschalige onderzoeken hebben niet langer zeggenschap over hun kinderen

24 Parents are those adults who have ever given birth to or fathered a child.

25 Ouders zijn volwassenen die ooit een kind op de wereld hebben gezet

26 Families can take many forms. Children may be living with birth parents, step- parents, relatives, foster families, adoptive families, or in other “formal” or “informal” arrangements.

27 Gezinnen kunnen vele vormen aannemen. De kinderen kunnen bij biologische ouders wonen, adoptieouders, familieleden of andere formele of informele verbanden

28 Generic Parenting Challenges money management employment transportation health care housing family relationships child care child behavior management managing role strain

29 Algemene uitdagingen voor ouders geld sturing werk vervoer gezondheids zorg huisvesting familie relaties zorg voor kinderen sturing van het gedrag van kinderen hanteren van rolconflicten

30 “You have to go to work. You gotta’ come home. You gotta’ deal with the kids, deal with your own home. Your own problems, you know, really start piling up.”

31 “ Je moet naar je werk. Je moet thuiskomen. Je moet met de kinderen bezig en met je huis. Je eigen problemen.., weet je,.. stapelen zich steeds verder op”

32 “If you can’t take care of yourself, you’re definitely not going to be able to take care of somebody else…”

33 “ Als je niet voor jezelf kan zorgen, zal je zeker niet in staat zijn om voor iemand anders te zorgen….”

34 “…you need to be there for your kids…”

35 …je moet er zijn voor je kinderen…….

36 Challenges Specific to Parents with Mental Illness stigma medication hospitalization relationships with helpers advocacy child’s perception of parents’ illness child’s role in illness management communicating with child about mental illness

37 Specifieke uitdagingen voor ouders met psychiatrische beperkingen etiket medicatie hospitalisatie relatie met helpenden pleitbezorging Hoe ziet het kind de ziekte van de ouder? de rol van het kind bij het hanteren van de ziekte communiceren met het kind over de ziekte

38 “…You know, some people think you shouldn’t have a baby because you have mental illness and because you’re on medication.”

39 “…Weet je, sommige mensen denken dat je geen baby moet krijgen omdat je psychiatrische problematiek hebt en omdat je medicijnen slikt.”

40 “…Because of the mental illness you’re labeled. Everything you say is null and void because you’re labeled as being mentally ill.”

41 “..Je wordt geëtiketteerd omdat je een psychiatrische beperking hebt. Alles wat je zegt is waardeloos en zonder betekenis omdat je geëtiketteerd wordt als geestesziek”

42 “…when my children were being abused, they were saying ‘mommy, please help me’…and everyone…just ignored what I said because of the mental illness.”

43 “..toen mijn kinderen werden misbruikt, zeiden ze ‘mama, help me alsjeblieft’… en iedereen …. ontkende wat ik zei vanwege mijn psychiatrische beperking”

44 “…No medication is going to slow me down. I have a 2-1/2 year old daughter. I have to be active for that reason. I have to be right behind her everywhere she goes…”

45 “… geen enkele medicatie krijgt me rustig. Ik heb een dochter van 2-1/2 jaar. Daarom moet ik actief blijven. Ik moet steeds achter haar aan waar ze ook gaat….”

46 “…In reality I don’t want to go [to the hospital]. I want to be home. I want to be the mother. I want to be in charge of the house…cooking, cleaning, taking care of everybody, changing diapers.”

47 “…ik wil in werkelijkheid niet (naar het ziekenhuis) gaan. Ik wil thuis zijn. Ik wil de moeder zijn. Ik wil verantwoordelijk zijn voor het huis…koken, schoonmaken, voor iedereen zorgen, luiers verschonen….”

48 “…Nothing in this world is confidential…conversations you have with your therapist…I can’t fully open up…because all my records are going to be subpoenaed into court.”

49 “.. Niets in deze wereld is vertrouwelijk..gesprekken die je hebt met je therapeut..ik kan niet echt open zijn.. want alles wat van mij komt kan voor het gerecht worden gedaagd..”

50 “…When you’re doing good, nobody’s there for you…but when they find out the least little bit wrong, they’re there on you, letting you know all the negative... no positive.”

51 “.. Als je goed doet is er niemand voor je, …..maar als zij maar even iets fout vinden, zijn ze ineens bij je en geven alleen negatieve kritiek… geen positieve.”

52 “…trust issues too. How do I know this person will care for my baby? What if they don’t take proper care?”

53 “..Vertrouw ook op aanwijzingen. Hoe weet ik dat deze persoon voor mijn baby zal zorgen? Wat gebeurt er als ze geen goede zorg geven?”

54 “…Selfish and guilty…that you’re not the perfect parent…”

55 “…Egoïstisch en schuldig….dat je niet de perfecte ouder bent…..”

56 “…my daughter doesn’t necessarily have to get it [mental illness]. It’s how she’s going to grow up.”

57 “…mijn dochter hoeft het niet per se te weten. Het gaat er om hoe ze zichzelf ontwikkelt.”

58 “…How to be a good role model for your kids when you have problems of your own…you want your child to grow up to be a healthy, well- adjusted adult…”

59 “…Hoe kan je een goed rolmodel voor je kinderen zijn als jezelf problemen hebt….je wilt dat je kind opgroeit en een gezonde, goed-aangepaste volwassene wordt….”

60 “...I found out...that she (daughter) was sexually abused by her friend at seven years old…it flashes me back to my sexual abuse when I was a kid.”

61 “..Ik kwam erachter.. dat zij (dochter) seksueel misbruikt was door haar vriend, toen ze 7 jaar was…dat herinnert mij aan hoe ik seksueel werd misbruikt als kind.”

62 “…My husband is very much against it. He doesn’t believe in counseling.”

63 “… mijn echtgenoot is er erg tegen. Hij gelooft niet in therapie.”

64 “…How do you establish a loving relationship with your child…when you’re not with them a lot? They don’t see you on a regular basis and you can’t show them your love in the normal ways that mothers show their love…”

65 “.. Hoe breng je een liefdevolle relatie met je kinderen tot stand.. als je niet vaak met hen bent? Ze zien je niet regelmatig en je kan hen je liefde niet op een normale manier tonen, zoals moeders dat doen….”

66 “…speaking for myself as a mother who doesn’t have her children…My heart is in chains…I’m in my own prison…that pain never completely goes away…”

67 “.. Als ik voor mezelf spreek als moeder, die haar kinderen niet heeft…mijn hart is geketend…ik ben in mijn eigen gevangenis… die pijn gaat nooit compleet weg….”

68 “And when they come in and they say, ‘we’re taking what you have left, that’s keeping you alive,’ what do you think then? You figure you’re a failure completely. You can’t even take care of your own children. What’s the sense in living?”

69 “..En als ze binnenkomen en ze zeggen ‘we nemen mee wat je overhebt en wat je in leven houdt’, wat denk je dan? Je denkt dan dat je een complete mislukking bent. Je kan niet eens voor je eigen kinderen zorgen. Wat is de zin van het leven?” “

70 “I think in my circumstances my mental illness has made me stronger. You have to try twice as hard. You have to prove things to people.”

71 “Ik denk dat in mijn omstandigheden mijn psychiatrische beperking mij sterker heeft gemaakt. Je probeert het twee keer zo sterk. Je moet dingen bewijzen tegenover mensen.“

72 “…Today I have a lot of insight. I know what I want for myself. I know that I want to get better. I know that I can only show my children today that I am trying my best.”

73 “…Vandaag heb ik veel inzicht. Ik weet wat ik wil voor mezelf. Ik weet dat ik beter wil worden. Ik weet dat ik slechts vandaag aan mijn kinderen kan laten zien dat ik mijn best doe.”

74 Goal: to create opportunities for people to have successes, to be successful, to develop the positive sense of self necessary to change the conditions of their lives.

75 Doel: mogelijkheden voor mensen creëren om successen te hebben, succesvol te zijn, een positieve gevoel over zichzelf te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om de omstandigheden van hun leven te ontwikkelen.

76 People change through: Having successful experiences Having their successes recognized Creating a new belief system, a positive sense of self, in relation to others Long-term experiences of being treated well

77 Mensen veranderen door Het krijgen van succesvolle ervaringen Hun successen erkend te krijgen Het maken van een nieuw pakket van waarden, een positief gevoel over zichzelf in relatie tot anderen Lange termijn ervaringen van goed behandeld worden

78 Providers partner with parents to: Increase self-awareness. Increase knowledge & awareness of children as unique individuals. Change thoughts & attitudes. Develop skills – communication, coping, relationships, parenting. Reinforce successes.

79 De hulpverlener is partner van de ouder in: Toename van bewustwording Toename in kennis & en bewust zijn van kinderen als unieke individuen Verandering van gedachten en attituden Ontwikkel vaardigheden, communicatie, omgang met de kwetsbaarheid, relaties, ouderschap Geef positieve kritiek op successen

80 “My children give me strength, they give me hope, they give me the will to survive…”

81 “Mijn kinderen geven mij kracht, ze geven me hoop, ze geven me de wil om te overleven….”


Download ppt "Parents’ Experiences & Needs: Recognizing & Supporting Parents’ Abilities Joanne Nicholson, Ph.D. University of Massachusetts Medical School Worcester,"

Verwante presentaties


Ads door Google