De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievergadering Réunion d’information 18/12/12 Overheidsopdracht MRMP-N 13ZS705 betreffende een meerjarige overeenkomst van diensten (2013-2016)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievergadering Réunion d’information 18/12/12 Overheidsopdracht MRMP-N 13ZS705 betreffende een meerjarige overeenkomst van diensten (2013-2016)"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievergadering Réunion d’information 18/12/12 Overheidsopdracht MRMP-N 13ZS705 betreffende een meerjarige overeenkomst van diensten (2013-2016) tegen prijslijst voor het onderhoud van het brandbestrijdingmaterieel aan boord van de varende eenheden van of onderhouden door de Belgische Marinecomponent. Marché Public MRMP-N 13ZS705 relatif à un marché pluriannuel de services (2013-2016) et à bordereau de prix pour l’entretien du matériel de lutte anti-incendie des unités navigantes de la Composante marine ou entretenues par celle-ci.

2 Programma Programme Voorstelling deelnemers MRMP-N / MRSys-N/ P-QAR Présentation participants MRMP-N / MRSys-N/P-QAR. Administratieve aandachtspunten van het bestek bij het indienen van een offerte. Points d’attention administratifs du CSCh pour la remise d’une offre. Voorstelling van de vragen en antwoorden. Présentation des questions et des réponses.

3 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs –Leidende Dienst: autoriteit bevoegd voor alle contractuele aspecten van de opdracht. Service Dirigeant: autorité compétente pour les aspects contractuels du marché. –Leidend Ambtenaar: DIRNAVLOG Chef Bureau Contracten: gemachtigd alle verordeningen binnen de door dit Bestek vastgestelde limieten uit te vaardigen tijdens de uitvoering. Fonctionnaire Dirigeant: DIRNAVLOG Chef Bureau Contrats: mandaté pour prendre toutes les dispositions nécessaires dans les limites imposées par le présent CSCh lors de l’execution. –MRMP–N/P QAR: dienst belast met keuringen, kwaliteitstoezicht, leveringen / service chargé des réceptions, contrôles de qualité, livraisons.

4 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlage A / Annexe A: –Correct ingevuld / Correctement remplie; Identificatie van de inschrijver / Identification du soumissionnaire; Gestanddoeningstermijn / Délai d ’engagement: De inschrijver blijft door zijn OFFERTE gebonden tot 10 mei 2013/ Le soumissionnaire reste engagé par son offre jusque’au 10 Mai 2013; –Offerte getekend door bevoegde persoon / Offre signée par personne compétente;

5 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlagen aan de offerte / Annexes à l’offre: Een kopie van de statuten van de firma en een kopie van de akte van benoeming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s)/ Une copie des statuts de la firme et une copie de l’acte de nomination de son (ses) représentant(s) légal (légaux) ; ALS DE INSCHRIJVER GEEN BELG IS : Het document dat bevestigt dat de inschrijver in orde is met zijn sociale verplichtingen/ SI LE SOUMISSIONNAIRE N’EST PAS BELGE : Le document attestant que le soumissionnaire est en ordre avec ses obligations sociales

6 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlagen / Annexes: Volledig ingevulde inventaris (Bijlage A) / L’inventaire (Annexe A) dûment rempli ; De prijzenstructuur van bijlage O / La structure de prix de l’Ann O ; De typeverklaring IAO van bijlage S / Le modèle de déclaration OIT de l’Ann S; Documenten ter staving van de financiële en economische draagkracht/ Documents faisant preuve de la capacité financière et économique, Par 6.b.;

7 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijlagen / Annexes: Documenten ter staving van de technische draagkracht / Documents faisant preuve de la capacité technique, Par 6.c.; De documentatie betreffende de kwaliteit zoals gevraagd in Bijl E / La documentation concernant la qualité comme demandé dans Ann E. Het attest dat verzekerd dat het te leveren poeder, geschikt is voor het blussen van branden van de klasse vermeld op het toestel / L’attestation assurant que la poudre livrée est adaptée à l'extinction de feux de (des) la classe(s) mentionnée(s) sur l’appareil, Ann C.2.

8 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Bijkomende voorwaarden / conditions supplementaires: –3 exemplaren van de offerte: 1 origineel en 2 kopies/ 3 exemplaires de l’offre: 1 original et 2 copies; –Voorstel van een prijsherziening conform aan het bestek/ Proposition d’une révision de prix conforme au CSCh; –Termijn van 30 kalenderdagen, na de betekening van de brief van kennisgeving, bewijs van borgstelling, deze moet onvoorwaardelijk opgesteld zijn. Délai de trente jours calendrier après la notification, délivrer une preuve de constitution du cautionnement, elle devra mentionner de manière explicite son caractère inconditionnel.

9 OPENING VAN DE OFFERTES OUVERTURE DES OFFRES Donderdag / jeudi 10/01/13 10h00 Aanbestedingslokaal - Blok 27 Local des adjudications - Bloc 27 Kwartier Koningin Elisabeth - Evere Quartier Reine Elisabeth - Evere B - 1140 BRUXELLES / BRUSSEL

10 VRAGEN Questions 1.In Par 6c wordt ter staving van de technische draagkracht een lijst met de voornaamste dienstprestaties van de voorbije drie jaren gevraagd. Over welke jaren gaat het? Au Par 6c une liste reprenant les prestations de service principales exécutées lors des trois dernières années est demandée. De quelles années s’agit-il? De gevraagde lijst heeft betrekking op dezelfde boekhoudkundige jaren als gevraagd in Par 6b nl 2009, 2010 en 2011. La liste demandée se réfère aux mêmes années comptables que demandées au Par 6b cad 2009, 2010 en 2011.

11 VRAGEN Questions 2.Geef een definitie van interventie. / Donnez une définition d’intervention. In het kader van dit bestek omvat een interventie een nazicht, een onderhoud of een herstelling. Dans le cadre de ce Cahier Spécial de Charges une intervention comprend une révision, un entretien ou une réparation.


Download ppt "Informatievergadering Réunion d’information 18/12/12 Overheidsopdracht MRMP-N 13ZS705 betreffende een meerjarige overeenkomst van diensten (2013-2016)"

Verwante presentaties


Ads door Google