De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evere 24/10/11 Informatievergadering Réunion d’information Meerjarige overeenkomst (2012- 2015) van diensten en tegen prijslijst betreffende het onderhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evere 24/10/11 Informatievergadering Réunion d’information Meerjarige overeenkomst (2012- 2015) van diensten en tegen prijslijst betreffende het onderhoud."— Transcript van de presentatie:

1 Evere 24/10/11 Informatievergadering Réunion d’information Meerjarige overeenkomst (2012- 2015) van diensten en tegen prijslijst betreffende het onderhoud van de boten en vaartuigen van Defensie en hun toebehoren. Marché pluriannuel (2012-2015) de services et à bordereau de prix concernant la maintenance des bateaux et embarcations de la Défense et de leurs accessoires.

2 Programma van de dag Programme de la journée 24/10/11 10.00 h : Onthaal deelnemers / Accueil participants. Voorstelling deelnemers Présentation des participants Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs Voorstelling van de vragen en antwoorden. Présentation des questions et des réponses.

3 AANWEZIGE FIRMA’S/ FIRMES PRESENTES –ROMARCO NV –SKB life saving equipment NV

4 Betrokken partijen binnen Defensie Partis concernés au sein de la Défense Leidende Dienst: de vertegenwoordiger van de ordonnateur. De bevoegde autoriteit om de opdracht voor te bereiden, de selectie van de inschrijvers over te gaan, de ingediende offertes te beoordelen, de opdracht te gunnen en te wijzigen (door bijakte) en problemen bij de uitvoering van het contract te behandelen. Service Dirigeant: le représentant de l’ordonnateur. L’autorité compétente pour préparer le marché, procéder à la sélection des soumissionnaires, évaluer les offres remises, attribuer et modifier le marché (par avenant) et traiter les problèmes lors de l’exécution du contrat. Leidend Ambtenaar: NAVLOG/LogSP/BSC: gemachtigd alle verordeningen binnen de door dit Bestek vastgestelde limieten uit te vaardigen. Fonctionnaire Dirigeant: NAVLOG/LogSP/BSC : mandaté pour prendre toutes les dispositions nécessaires dans les limites imposées par le présent CSCh. Dienst belast met keuringen, opleveringen en kwaliteitstoezicht: MRMP – N/P QAR Service chargé des réceptions techniques, des réceptions et du contrôle de la qualité.

5 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs –Bijlage A correct ingevuld/ Annexe A correctement remplie; Identificatie van de inschrijver /Identification du soumissionnaire; Gestanddoeningstermijn / Délai d’engagement: De inschrijver blijft door zijn OFFERTE gebonden tot 90 dagen na de datum van de opening van de offertes. Le soumissionnaire reste engagé par son offre jusqu’à 90 jours après la date d’ouverture des offres Correcte inventaris /Inventaire correct; Offerte getekend door bevoegde persoon/ Offre signée par personne compétente; Machtiging /Mandat;

6 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs  Bijlagen / Annexes: Kopie van de statuten v/d firma en van de akte van benoeming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) Copie des statuts de la firme et de l’acte de nomination des représentant(s) légal(ux) RSZ attest indien niet raadpleegbaar on line/ Attestation ONSS si pas consultable en ligne; Volledige ingevulde inventaris (aanhangsels A tot Q)/ inventaire entièrement complété (appendices A à Q) Principeverklaring (IAO) / Déclaration de principe (OIT); Documenten die de technische bekwaamheid aantonen (par. 6 c van het Bestek) en documentatie conform met bijl C, D, E en F/ Documents démontrant la capacité technique (par. 6 c du CSCh) et documentation conforme à l’ann C, D, E et F.

7 Technische bekwaamheid Art 71 2° van KB 1. Lijst van werkzaamheden van de drie laatste jaren betreffende het herstellen van boten uit rubber of polyester, de capaciteit om aluminium te lassen en herstellen/onderhoud van motoren voor vaartuigen en boten. Art 71 5° van KB 1. Verklaring over het nodige gereedschap voor de herstelling van boten uit rubber, neopreen-hypalon, polyester, aluminium en roestvrijstaal + verklaring over de speciale gereedschap voorzien door de fabrikanten voor de interventies op de motoren en aanhangwagens. + een overnamepunt voor het materieel in België + industriële lokalen: grondoppervlakte groot genoeg om gelijktijdig 4 opblaasbare vaartuigen (7x2.88 m) te herstellen en 3 anderen te laten drogen. Herstellingwerkplaats voor binnenboordmotoren groot genoeg om tegelijkertijd 2 RHIB (8x3 m) te herstellen. Een bassin met water voor het testen van buitenboordmotor met ultra lange arm. VERKLARING voldoende gedocumenteerd! ART 71 6° van KB 1 : kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, vastleggen en onderhouden en in overeenstemming met de norm ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Zie details in bijl E, par. 1 b. (certificaat of kwaliteitshandboek!)

8 Capacité technique Art 71 2° de l’AR 1. Liste des travaux des trois dernières années concernant la réparation des bateaux en caoutchou ou polyester, la capacité de souder de l’aluminium et réparation/entretien des moteurs pour les embarcations et bateaux. Art 71 5° de l’AR 1. Déclaration de l’outillage nécessaire pour la réparation des bateaux en caoutchou, néopren-hypalon, polyester, aluminium et acier inox + déclaration des sets d’outillage spéciaux prévus par les constructeurs pour les interventions sur les moteurs et remorques. + un point de prise en charge pour le matériel en Belgique. + locaux industriels: surface au sol suffisamment grand pour réparer simultanément 4 embarcations gonflables (7x2.88 m) et y sécher 3 autres. Atelier de réparation pour les moteurs inboard suffisamment grand pour y réparer simultanément 2 RHIB (8x3 m). Un bac à eau pour le test d’un moteur outboard à bras ultra long. DECLARATION suffisamment documentée! Art 71 6° de l’AR 1. Mettre en place, consigner et maintenir le système de management de la qualité et conformément à la norme ISO 9001:2008 ou équivalent. Voir détails à l’ann. E, par. 1 b. (certificat ou manuel de qualité!)

9 Administratieve aandachtspunten Points d’attention administratifs –3 exemplaren van de offerte: 1 origineel en 2 kopies 3 exemplaires de l’offre: 1 originale et 2 copies –Elk exemplaar van de offerte uit 2 luiken/chaque exemplaire de l’offre composé de 2 volets: Administratief en financieel luik: waarvan één exemplaar zonder prijzen/volet administratif et financier: dont un exemplaire sans prix Technisch en logistiek luik/volet technique et logistique: geen enkele prijs vermelding/ aucune mention de prix –Voorstel van een prijsherzieningsformule conform aan bijl. N par. 3 c van het bestek/ Proposition d’une formule de révision de prix conforme à l’ann. N par. 3 c du CSCh

10 Erratum aan het Bestek Fr versie Annexe A, page 22/83 Rubrique 9 – Annexes et l’extrait du casier judiciaire vierge (1) (a) Une copie des statuts de la firme, une copie de l’acte de nomination et l’extrait du casier judiciaire vierge de son (ses) représentant(s) légal (légaux) : Ann … ; « et l’extrait du casier judiciaire vierge » : te schrappen/à supprimer

11 OPENING VAN DE OFFERTES OUVERTURE DES OFFRES Woensdag/ Mercredi 16/11/11 13h00 Aanbestedingslokaal - Blok 27 Local des adjudications - Bloc 27 Kwartier Koningin Elisabeth - Evere Quartier Reine Elisabeth - Evere B - 1140 BRUXELLES / BRUSSEL

12 Vragen antwoorden – Questions réponses “Is het inschrijvingsformulier nodig om te kunnen deelnemen aan de offerte?” Er is geen verplichting om deel te nemen aan de informatievergadering om een offerte aan te bieden.

13 VRAGEN? – Questions?


Download ppt "Evere 24/10/11 Informatievergadering Réunion d’information Meerjarige overeenkomst (2012- 2015) van diensten en tegen prijslijst betreffende het onderhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google