De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Specialisatie Infratechniek (beheer van kabels & leidingen) V 0.3 12-9-06.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Specialisatie Infratechniek (beheer van kabels & leidingen) V 0.3 12-9-06."— Transcript van de presentatie:

1 Specialisatie Infratechniek (beheer van kabels & leidingen) GIS@MBO V 0.3 12-9-06

2 Deel 1 (Herhaling uit inleiding) Wat is een GIS?

3 GIS is een geografisch informatiesysteem om kaarten te maken met gegevens over rivieren, huizen, vegetatie, bedrijven, adressen, windmolens, …… etc. Wat is een GIS?

4 Procedures GIS-gebruikers Waaruit bestaat een GIS?

5 Wat doet een GIS? Data verzamelen Data opslaan Identificeren en bevragen Analyseren Publiceren van eindproduct Kaarten en grafieken maken

6 Twee vormen van geometrie Rasterdata Vectordata

7 De werkelijkheid opgesplitst in drie basisvormen Lijnen (Straten) Vlakken (Landgebruik) Punten (Winkels)

8 Vlakken bestaan uit Lijnen die bestaan uit Punten die bestaan uit Coördinaten (x,y) Vectordata

9 Vectordata: drie datacomponenten Straten Attributen Geometrie Topologie Regels Straten en snelwegen mogen niet snijden

10 Attributen Beschrijvende informatie over de geografische objecten (features) In tabelvorm te raadplegen Om selecties mee uit te voeren (Select by Attributes)

11 Geometrie Ruimtelijke weergave van features Afhankelijk van type object: punt, lijn of vlak Richting, positie ten opzichte van elkaar

12 Topologie Modelleert ruimtelijke relaties tussen features De ruimtelijke relaties betreffen nabijheid, verbondenheid en mate van samenvallen PercelenBodem Nabijheid BuizenBeken Verbondenheid

13 Topologie Bestaat uit regels aan de hand waarvan de werkelijkheid beter is weer te geven Voorbeelden: –Percelen moeten naast elkaar liggen, ze kunnen niet overlappen of ruimtes bevatten. –Buizen van een afvoerstelsel moeten met elkaar zijn verbonden, anders is er geen afvoer mogelijk.

14 De werkelijkheid weergeven in een regelmatig raster van cellen: – elke cel heeft een label dat aangeeft tot welk object het behoort – meestal geen attribuutdata – Tiff, Bmp, Gif, Jpeg, etc. Rasterdata

15 De ligging van cellen wordt vastgelegd met rastercoördinaten. Rasterdata: coördinaten De coördinaten van deze cel zijn (5,3)

16 Rijksdriehoeksstelsel Middelpunt oorspronkelijk Amersfoort (O.L. Vrouwetoren) Sinds 1970 verplaatst: –False Easting 155.000 m False Northing 463.000 m Azimutale stereografische projectie

17 Rijksdriehoeksstelsel

18 Deel 2 Wat is een GIS? Wat is CAD Wat is verschil CAD en GIS GBKN KLIC Specifieke problemen GIS t.b.v. distributie Introductie van de case

19 Wat is CAD? CAD is verzameling van losse lijntjes en open vlakjes …. sterk ingezoomd :

20 …en wat was GIS ook al weer? wegenbeheer rioolbeheer kadastrale informatie leidingenregistratie bestemmingen beperkingen project informatie etc… Ruimtelijke samenhang! d.w.z. sleutel tot integratie van:

21 Verschil CAD en GIS CAD: de lijntjes worden afzonderlijk opgeslagen en sluiten niet op elkaar aan of kruisen elkaar CAD (sterk ingezoomd) GIS GIS: de lijntjes moeten exact op elkaar aansluiten en mogen elkaar absoluut niet kruisen

22 GBKN Digitale topografische kaart met minimale inhoud en nauwkeurigheid belangrijkste topografie (gebouwen, wegen,waterlopen) Grootschalig (veel details) in bebouwd gebied schaal 1:500; in landelijk gebied tot 1:2000 Basiskaart als ondergrond voor uiteenlopende toepassingen eventueel zelf informatie toevoegen Beschikbaar voor heel Nederland Grootschalige Basis Kaart Nederland

23 Waarom één gedetailleerde basiskaart voor heel Nederland? Eenmalige inwinning, meervoudig gebruik enorme verspilling van tijd en geld als meerdere partijen grootschalige topografische bestanden maken die grotendeels hetzelfde zijn In 1975 Koninklijk Besluit: één grootschalige basiskaart voor Nederland LSV GBKN doet Basisregistratie voor de GBKN (Landelijk Samenwerkings Verband)

24 Toepassingen GBKN Raadpleging presentatie: als basis voor thematische weergaven bijvoorbeeld milieukaarten met geluidszones Registratie registratie van ondergrondse kabels en leidingen in combinatie met zichtbare topografie Ontwerp voor onder andere civiel-technische en stedenbouwkundige ontwerpen Basis voor GIS aan geografische informatie over bebouwing koppelen van administratieve gegevens van bewoners

25 Gebruikers van de GBKN Grote en diverse groep gebruikers: Van telecombedrijf tot waterschap van gemeente tot grondverzetbedrijf van brandweerdienst tot architect van ingenieursbureau tot woningbouwcorporatie van waterleidingbedrijf tot projectontwikkelaar. Want: GBKN is heel gedetailleerd, actueel én biedt zekerheid door minimale inhoud en precisie

26 GBKN in detail Drie soorten informatie: harde topografie gebouwen, civieltechnische kunstwerken als bruggen en viaducten en hoogspanningsleidingen zachte topografie begrenzingen van wegen en water, onder- en bovenkanten van dijken en taluds soms ook terreinafscheidingen van duurzame aard semantische informatie om de kaart beter leesbaar en bruikbaar te maken straatnamen, huisnummers en andere namen

27 GBKN gebaseerd op stelsel van Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel) Nulpunt eigenlijk kerktoren in Amersfoort Echter: nulpunt is in zuidwestelijke richting verschoven bij X-coördinaten 155 kilometer optellen en bij alle Y-coördinaten 463 kilometer Nulpunt ligt nu dus in Frankrijk … Daardoor : alle RD-coördinaten in Nederland positief èn X- en Y-coördinaat nooit hetzelfde (geen verwarring) GBKN coördinatenstelsel

28 GBKN heeft twee verschijningsvormen Norm-GBKN Fotogrammetrisch samengesteld door metingen uit luchtfoto’s en volledig naverkend Nauwkeurigheid van een punt ten opzichte van een ander punt in de omgeving is in bebouwd gebied beter dan 28 cm en in landelijk gebied beter dan 56 cm! Nuts-GBKN Terrestrisch vervaardigd (opgemeten door landmeters) Nauwkeurigheid beter dan 10 cm! Buiten een strook van 30 meter vanaf de weg geen objecten op deze kaart Informatie over gebouwen beperkt tot voorgevel en aanzet zijgevel

29 Norm- GBKN ← Nuts- GBKN →

30 Het formaat van de GBKN VECTOR Een formaat met veel mogelijkheden Elk element heeft eigen specifieke classificatie Bij in- en uitzoomen blijft scherpe afbeelding zichtbaar RASTER Minder mogelijkheden, maar …voor veel toepassingen is dat vaak ook niet nodig Bijvoorbeeld als ondergrond voor thematische kaarten of als informatie en navigatie hulpmiddel

31 Voorbeeld van een GBKN

32 GBKN … met luchtfoto

33 … met kabelgegevens en geografie

34 … gecombineerd met digitale foto’s

35 … als basis voor wegbeheer

36 Graafschade … Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet J. Cruijff

37 …voorkomen we samen! Hoe???

38 … met het KLIC ! KLIC staat voor: Kabels Leidingen Informatie Centrum Het KLIC is een tussenpersoon en brengt graver en leidingbeheerder met elkaar in contact

39 KLIC – Wat doen ze? Voorafgaand aan ‘grondroeringen’ informatie aanvragen bij KLIC over de ligging van kabels en leidingen KLIC registreert deze aanvraag en zendt een aanvraag voor informatie (KLIC-bericht) door naar de beheerders van de kabels en leidingen in het betreffende graafgebied

40 KLIC – Wat doen ze? Kabel- of leidingbeheerders nemen contact op met de aanvrager of sturen tekeningen van de graaflocatie toe aan de aanvrager Zo weet de aanvrager of er kabels en leidingen in het graafgebied lopen.

41 KLIC – Voor wie? Iedereen die grondwerkzaamheden gaat verrichten moet nagaan of hierdoor schade aan een kabel of leiding kan ontstaan Elke aannemer of loonbedrijf, maar ook een particulier moet een KLIC melding doen Om na te gaan of deze werkzaamheden zouden kunnen leiden tot schade aan een kabel of leiding.

42 KLIC – Waarom? Voorkomen van schade is van direct en groot belang voor de veiligheid van de grondroerder zelf en de omwonenden Voorkomen van materiële schade: directe schade aan de ondergrondse kabels en/of leidingen zelf

43 KLIC op internet

44 KLIC-meldingen applicatie op pc

45

46 Specifieke problemen Conversie CAD naar GIS GIS op een Tablet of Handheld PC

47 Conversie CAD => GIS Vlakken sluiten en lijnen op elkaar aansluiten (lijnstrings) Gegevens(tabellen) koppelen aan de vlakken, lijnen Per laag converteren !!!

48 de lijnen worden stuk voor stuk getekend met een bepaald symbool en kleur vlakken zijn niet altijd gesloten (omdat ze niet gearceerd hoeven te worden) CAD-bestand

49 lijnen sluiten op elkaar aan en worden in één keer getekend met een bepaald symbool en kleur vlakken zijn exact gesloten om ze te kunnen arceren GIS-bestand

50 Bij conversie van CAD naar GIS moet je dus: in situatie A: lijnen verlengen (=“extend”) in situatie B: lijnen afknippen (=“trim”)

51 Wegen zijn afgesneden (niet gesloten) Wegen worden (gesloten) polygonen Sluiten van objecten

52 Conversie CAD => GIS Lijnen sluiten nu op elkaar aan en vormen lijnstrings Vlakken kunnen nu gesloten worden en vormen polygonen Vervolgens de gegevens(tabellen) aan de vlakken en lijnen koppelen N.B.Elke laag apart op deze manier converteren naar GIS!!!

53 Voorbeeld kaart vanuit CAD-formaat

54 Voorbeeld kaart vanuit GIS-formaat

55 GIS op Pocket PC GBKN laden in ArcPAD (= “pocket GIS”)

56 GIS op Pocket PC GBKN laden in ArcPAD (= “pocket GIS”) GPS activeren en je weet waar je bent !

57 Introductie van de case De case kent vijf stappen: 1.Het inlezen van ruwe data en presenteerbaar maken 2.Het opzoeken van een werklocatie en het doen van een KLIC melding 3.Aan de hand van de werkzaamheden kijken welke ‘klanten’ van levering verstoken worden 4.Het verwerken van een meting en deze inpassen in de bestaande leidinggegevens 5.Het verzorgen van een presentatie

58 De case – stap 1 Een wirwar van punten, lijntjes en vlakken … … maak hier een mooiere en betere kaart van !

59 KLIC-melding locatie X = 95942 en Y = 462581 De melding is eenmalig gedaan (om KLIC niet al te veel te belasten). Het verloop van de melding wordt nu beschreven … Met behulp van de KMA (KLIC Meldingen Applicatie) kunnen allerlei gegevens over de graving via internet aan het KLIC doorgegeven worden. De case – stap 2

60 KMA -1

61 KMA -2

62 KMA -3 … vervolgens komt er van elke betrokken leidingbeheerder of kabelmaatschappij een e-mail binnen :

63 KMA -4 … en daarna stromen de kaarten binnen, meestal in digitaal formaat (bijv. PDF) … een overzichtskaart

64 KMA -5 en diverse detailkaarten met bijv. de laagspanningsleidingen

65 De case – stap 3 Vraag: welke ‘klanten’ zijn van levering verstoken als er ergens gewerkt wordt? Antwoord (met GIS): maak selecties en buffers

66 De case – stap 4 Na het werk wordt de nieuwe ligging van de leidingen ingemeten met behulp van een GPS apparaat Er is dan een lijst met X,Y coördinaten en enkele beschrijvende gegevens Verwerk deze metingen met je GIS systeem Verwerk de puntenlijst, verbind de juiste punten tot leidingen, vul de attribuut data en pas de bestaande leidingen aan … etc ? …

67 Geef een presentatie van alle stappen en de resultaten Geef bij elke stap duidelijk uitleg wat je hebt gedaan om de gewenste resultaten te behalen De case – stap 5

68 SLOT VRAGEN ??? Of ik verder nog iets opgestoken heb op deze cursus? Ja, een paar sigaretten. Willem van Hanegem Geen vragen … succes met de case!


Download ppt "Specialisatie Infratechniek (beheer van kabels & leidingen) V 0.3 12-9-06."

Verwante presentaties


Ads door Google