De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 5 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 5 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers juni 2009

2 infosessie softwareleveranciers
agenda 10u inleiding Lieve Van Leuven instellingen & lerenden Peter Van Poucke / Wim De Pelsemaeker externe communicatie Jan Dejonghe 11u15 pauze 11u30 nieuwigheden personeel Jeroen Depoortere 13u lunch 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

3 inleiding Lieve Van Leuven, afdelingshoofd ICT AgODi
5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

4 infosessie softwareleveranciers
inleiding Uitvoeren beslissingen lopende legislatuur en voorbereiden nieuwe legislatuur ICT : vorige jaren : start en analyse van projecten ICT : nu en komend schooljaar: vooral interne uitvoering van projecten, minder impact naar data vergaring… Een terugblik over lopende projecten Maar… Nieuwe zending voltijds engagement Aanpassing zending aanwending Wijzigingen VWO Nieuwigheden voor elektronisch personeelsdossier Info over uitrol webEDISON 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

5 inleiding Enkele belangrijke projecten in uitvoering
Personeel Uitrol van het EPD EPD in 2007 uitgerold naar CLB, hogescholen en 1/3 CVO EPD in 2008 uitgerold in rest CVO en overige sectoren (inspectie) Inzage personeelsdossier Loopbaanoverzichten elektronisch ter beschikking stellen via webedison, rol softwareleveranciers VEPD ( scanning) December 2009 in productie Alle binnenkomende documenten worden gescand, voorzien van metadata en gekoppeld aan EPD Elektronisch loonbriefje Vanaf juni 2009 zullen de salarisbrieven op vrijwillige basis elektronisch geraadpleegd kunnen worden via thuisbankieren Workflow werkstations Juni 2009 in productie Uitbreiding elektronische agenda Automatisering dienstonderbrekingen Vanaf mei 2009 Automatische controle van de voorwaarden 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

6 inleiding Enkele belangrijke interne projecten in uitvoering
Personeel WEETULEX WEB Najaar 2009 Intern documentatiesysteem hernieuwen en extern ter beschikking stellen Automatisering vaste benoemingen Januari 2009 Voorwaarden geautomatiseerd (voor 90 % van de dossiers) SEPA voor EPD en wedden Audit weddesysteem en vernieuwbouw weddesysteem CAO aanpassingen Automatische berekening vakantiegeld eindejaarstoelagen 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

7 Instellingen en lerenden
inleiding Enkele belangrijke interne projecten in uitvoering Instellingen en lerenden Nieuw financieringssysteem hoger onderwijs Bouw van databank hoger onderwijs Gebruik van webservices Berekening financiering Nieuw financieringssysteem leerplicht en internaten Automatisering berekening toelagen Hoger beroepsonderwijs HBO in hoger onderwijs: Nieuwe opleidingen: aanvraagprocedure Opleidingen kunnen ten vroegste starten in HBO in volwassenenonderwijs: HBO opleidingen bestaan: in werking decreet 1/9/2009 Specifieke lerarenopleidingen behoren niet tot HBO HBO in secundair onderwijs Vierde graad verpleegkunde Omkadering secundair onderwijs, DKO en BUSO en VWO Van PC toepassing naar bedrijfstoepassing Decreet volwassenenonderwijs Integratie van de wijzigingen van het decreet 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

8 inleiding Enkele belangrijke interne projecten in uitvoering
Instellingen en lerenden Schooltoelagen en studietoelagen Uitbreiding van schooltoelagen voor het basisonderwijs Digitaal aanvraagformulier Vervanging van “woningendatabank” door interne databank SEPA voor toelagen CREON: CLB : terugzendingen van leerlingentellingen aan CLB Gegevensregistratie voor voltijds engagement : zie nieuwe zending 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

9 instellingen en lerenden Peter Van Poucke, domeinbeheerder I&L
Voor basisonderwijs zijn er geen nieuwe dingen te melden. De geïntegreerde puntenenveloppe SO wordt bij luik personeel behandeld. 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

10 instellingen en lerenden
nieuwigheden basis en secundair secundair volwassenenonderwijs Project hoger onderwijs Voor basisonderwijs zijn er geen nieuwe dingen te melden. De geïntegreerde puntenenveloppe SO wordt bij luik personeel behandeld. 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

11 infosessie softwareleveranciers
nieuwigheden instellingen en lerenden BASIS EN SECUNDAIR: Geïntegreerd onderwijs Zending GON: soort gebeurtenis 10027 De hoofdstructuur van de leerling in het gewoon onderwijs is enkel 111 gewoon kleuteronderwijs 211 gewoon lager onderwijs 311 gewoon voltijds secundair onderwijs 312 deeltijds beroepssecundair onderwijs 411 hoger onderwijs De andere HS zijn niet toegelaten De inschrijvingen in volwassenenonderwijs of deeltijds kunstonderwijs komen niet in aanmerking voor GON-begeleiding. Het is geen wijziging in de regelgeving. 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

12 infosessie softwareleveranciers
nieuwigheden instellingen en lerenden SEC: nieuwe zending voltijds engagement Zending voltijds engagement: soort gebeurtenis 10060 Enkel van toepassing in HS 312 (deeltijds beroepssecundair onderwijs) TB is gepubliceerd op hooizolder (24.03) Deze zending Vindt 3 keer per schooljaar plaats Bevat de totalen M- en K-codes van elke jongere die ingeschreven is op het registratiemoment en gerekend vanaf het begin van het schooljaar tot op 3 tijdstippen Ook steeds te zenden bij een uitschrijving! Hierdoor kan men het aantal M- en K-codes monitoren per centrum Zending ten laatste 15 dagen na de uitschrijving De technische brochure werd al gepubliceerd. Wanneer doorsturen: -vrijdag vóór de kerstvakantie (ong 19/12) -vrijdag vóór de paasvakantie -vrijdag vóór de grote vakantie (ong 30/6) K-code voltijds engagement : niet-invulling van component werkplekleren, te wijten aan manifeste onwil of tegenwerking ouders of lln M-code : niet invulling werkplekleren 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

13 infosessie softwareleveranciers
nieuwigheden instellingen en lerenden SEC, DKO en VWO: aanpassing zending aanwending Zending aanwending : soort gebeurtenis 10028 Van toepassing voor SO maar ook voor BUSO, DBSO, DKO en VWO De school meldt met deze zending Het aantal ingerichte ambten Het aantal ingerichte uren De overdrachten van een soort uren naar een ander soort uren Van uren naar het volgende schooljaar Van uren naar een andere instelling, enzovoort Tabel met soorten middelen die kunnen gezonden worden: op de hooizolder (wordt elk schooljaar aangepast) De aangepaste technische brochure werd al gepubliceerd. Vroeger van toepassing enkel voor gewoon SO. Nu mogelijk voor andere HS. Elke zending bevat info van één instellingsnummer. Als een instelling meerdere hoofdstructuren inricht, worden alle gegevens onder de laagste hoofdstructuur ingestuurd. SO : 311, 312, 313, 321 DKO : 316 VWO : 317, 417 CBE : 618 De tabel met middelen zal voor alle HS één tabel zijn. 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

14 infosessie softwareleveranciers
nieuwigheden instellingen en lerenden VWO: versoepeling controles cursusgegevens Versoepeling van de controles zendingen cursusgegevens Melding cursusplanning (10031) Melding cursisten op het registratiemoment (10033) Melding schrapping cursus (10032) De cursus wordt uniek bepaald door instellingsnummer en cursuscode. Voor de melding schrapping van een cursus wordt er een minder strenge controle toegepast. Gegevens worden wijzigbaar: Niet wijzigbaar worden referteperiode instellingsnummer hoofdstructuur Administratieve groep module cursuscode Alle overige velden zijn wijzigbaar (registratiedatum moet binnen de referteperiode blijven) De nieuwe werkwijze zou wijzigingen van gegevens en schrappen er van makkelijker maken. De TB zal nog aangepast worden. 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

15 nieuwigheden instellingen en lerenden VWO: aanpassing ODXIX
In datarecord identificatie van de cursus: Organisatievorm: waarde 04 valt weg. Enkel nog toegelaten 01 volledig contactonderwijs 02 volledig afstandsonderwijs 03 gecombineerd onderwijs Het onderscheid tussen de vormen gecombineerd onderwijs wordt afgeleid uit andere gegevens van de zending. 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

16 project instellingen en lerenden
Webservices binnen Onderwijs en Vorming Wim De Pelsemaeker, afdeling hoger onderwijs Voor basisonderwijs zijn er geen nieuwe dingen te melden. De geïntegreerde puntenenveloppe SO wordt bij luik personeel behandeld. 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

17 infosessie softwareleveranciers
Inleiding: O&V? 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

18 infosessie softwareleveranciers
Inleiding: AHOVOS? 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

19 Inleiding: Hoger Onderwijs?
Personeel Hogescholen (12): betalingen per maand Financiering Hoger Onderwijs (4): €1,5 miljard per jaar Gegevensbeheer Hoger Onderwijs (8): studenten per jaar Gelijkwaardigheid diploma’s (11): 300 aanvragen per maand 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

20 1. De business case

21 infosessie softwareleveranciers
Tot academiejaar DB2 databank: DTO: inschrijvings- en resultaatsgegevens per academiejaar Registratie op vaste tijdstippen in bulk Inschrijvingen: 01/02 Resultaten: 30/09 Communicatie via “Edison” 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

22 internet internet (Web)EDISON : As-Is 4 5 6 3 2 1 7
Burger (Student, ouder, leerling, …) Infolijn O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) internet internet Web Site Mainframe 4 Web Server Edison 5 6 3 Instellingen (Directeur, medewerker, …) 2 Werkstations 1 7 Edison werking : as-is Administratief personeel gebruikt 3rd party software ter ondersteuning van de school Op regelmatige tijdstippen, en op initiatief van de gebruiker wordt vanuit de toepassing een EDISON bestand aangemaakt. Edison client wordt opgestart, de bestanden worden versleuteld met sleuteldiskette en verzonden Edison server ontvangt en ontsleuteld bestand en voegt toe aan mainframe bestand bestand wordt 3 maal per dag doorgestuurd naar de mainframe nachtverwerking Terugzendingen worden op Edison server geplaatst Edison client wordt opgestart op initiatief van de gebruiker en gebruiker kijkt of terugzendingen aanwezig zijn Indien dit het geval is haalt de gebruiker de terugzending af De terugzendingen dienen door de gebruiker opgeladen te worden in de 3rd party software Federale Overheid Onderwijs & Vorming Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 22

23 infosessie softwareleveranciers
Voordelen Dekte alle business noden: Werkingsmiddelen berekenen Statistische publicaties Stabiele en vergelijkbare sets aan data per academiejaar Procedure laat controle en verificatie toe Bewezen technologie 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

24 infosessie softwareleveranciers
Nadelen Administratieve procedure los van operationele procedures binnen de instelling Bulk zendingen maakten foutdetectie soms moeilijk Weinig flexibel: vergissingen achteraf rechtzetten = complex en arbeidsintensief 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

25 infosessie softwareleveranciers
Balans Met de nadelen kon iedereen leven: Degelijke ondersteuning door een toegewezen service desk Update: Webedison Standaard binnen O&V Waarom veranderen? 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

26 Nieuw bekostigingsmechanisme
Inschrijvingen Geen onderscheid tussen studenten Studievoortgang op basis van studiejaren Input/output op basis van traject van de individuele student (1ste 60 input) Incentives: beurs-, werk- en functiebeperkte student Studievoortgang op basis van individueel leerkrediet 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

27 infosessie softwareleveranciers
Impact Gewijzigde parameters = nieuw datamodel en interfaces Nood aan een totaalbeeld via een overkoepelend platform Leerkrediet: stand kan dagelijks wijzigen aangezien studenten zich flexibel over het Vlaamse Hoger Onderwijs inschrijven 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

28 infosessie softwareleveranciers
Conclusie Grondige herziening van het oude datamodel binnen O&V binnen bestaande mainframe Nood aan nieuwe manier om met hogescholen en universiteiten te communiceren nieuwe nood 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

29 2. Naar een nieuwe architectuur

30 Stap 1: consultatie stakeholders
Breed samengestelde werkgroep bepaalde strategische doelstellingen Kabinetschef Administratie (departement & agentschap) Hogescholen & Universiteiten IT (in casu: EDS) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

31 Stap 1: consultatie stakeholders
Strategisch krijtlijnen (15/03/2007): Student centraal: inschrijvingen faciliteren Autonome locale systemen (geïntegreerd met planning, finance, HR, …) Unieke bron (attestering: kinderbijslag, studietoelagen, …) Service Oriented Architecture 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

32 Stap 2: een architectuur ontwikkelen
Gekende constraints: Productieve databanken binnen O&V: mainframe en coolgen Generieke beveiligingscomponent voor de ganse Vlaamse Overheid Decreet nog in evolutie Krappe timing: inschrijvingen academiejaar = juni 2008 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

33 infosessie softwareleveranciers
Stap 3: aanpak Parallelle trajecten: POC architectuur Ontwikkelen webservices (WSDL’s) Analyseren (ontwerp van) decreet Communiceren Fasering: Golf 1: inschrijven (deadline: juni 2008) Golf 2: resultaten (deadline: februari 2009) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

34 Stap 4: resultaten internet HTTPS SSL SOAP Instellingen
SSL server certificaat Certificaat voor digitale handtekening Java Proxy SSL client certificaat Internal Web service Provider Cert WS 3270 internet HTTPS Cert Cert Two-factor authentication Q SSL SOAP Unix Toepassing PEP Mainframe Web service Consumer External Web service Provider met WS Security Instellingen Onderwijs & Vorming Web Service Implementatie Internal Web service Consumer Biedt Webservice aan Roept Webservice op 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

35 infosessie softwareleveranciers
Stap 4 resultaten POC werkt: december 2007 WSDL’s: januari 2008 Decreet goedgekeurd: 14 maart 2008 Eerste inschrijvingen in productie: juni 2008 Eerste resultaten in productie: februari 2009 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

36 infosessie softwareleveranciers
3. Werking Soorten Webservices: Beheren: Schrijf in Schrijf uit Registreer resultaten Wijzig Annuleer Consulteren: Leerkrediet Studiehistoriek 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

37 internet Raadpleeg Webservice 1 Onderwijs & Vorming
Burger (Student, ouder, leerling, …) Q WS O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) internet O&V Portaal Mainframe Instellingen (Directeur, medewerker, …) 1 Opvragen leerkrediet : PEP Federale Overheid Onderwijs & Vorming Biedt WS-module aan Gebruikt WS-module Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 37

38 Aanmaak, Wijzig, Verwijder Webservice
Burger (Student, ouder, leerling, …) Q WS O&V gebruiker (Inspectie, Onderwijzend Personeel, …) internet O&V Portaal Mainframe Instellingen (Directeur, medewerker, …) 1 2 Vb :Inschrijven student Gebeurtenis georienteerde manier van werken PEP Federale Overheid Onderwijs & Vorming Biedt WS-module aan Gebruikt WS-module Anderen (VDAB, Kinderbijslag, De Lijn, …) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers 38

39 infosessie softwareleveranciers
4. Evaluatie - winst Student Kan eigen traject en leerkrediet onmiddellijk raadplegen Veel minder attesten e.d. vereist. Informatie wordt op het ogenblik van de inschrijving rechtstreeks aangeleverd door de VO. Studiehistoriek faciliteert mobiliteit Instellingen Informatie uitwisseling met overheid wordt rijker Het beeld van de student bij de VO is in overeenstemming met het eigen administratieve systeem Registratie van dit beeld kan eenvoudiger dankzij automatische gegevensverrijking (tweerichting verkeer tussen VO en instelling). Overheid Centrale informatie gebeurtenis-gestuurd: tellingen worden overbodig Eens de nieuwe architectuur er is, is deze eenvoudig te hergebruiken. Een architectuur op basis van Web services is een generieke architectuur die gebruik maakt van wereldwijde standaarden 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

40 4. Evaluatie - struikelblokken
Timing Capaciteit van de klanten/gebruikers (vnl. in combinatie met de timing) Scope: technologische en functionele big bang Security: 3 fasen: testen op IP, productief met digitale handtekening, voorjaar 2009: SSL 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

41 4. Evaluatie - resultaten
inschrijvingen geregistreerd opleidingsonderdelen geregistreerd Piek belasting 11 transactie per seconde Alle instellingen zijn mee “Alle” historische data consulteerbaar door de hogescholen en universiteiten 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

42 infosessie softwareleveranciers
5. Toekomst Sinds kort: nieuw gebruik PEP Verfijnen en uitbreiden bestaande webservices (vb: dashboard WS) Hergebruik bestaande functionaliteit (vb: laatste inschrijving/diploma SO) Structurele architectuur voor nieuwe vragen (vb.: jeugdzorg) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

43 infosessie softwareleveranciers
5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

44 externe communicatie Jan Dejonghe
5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

45 infosessie softwareleveranciers
externe communicatie uitrol webEDISON technische informatiedoorstroming 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

46 externe communicatie uitrol webEDISON (1/4)
evolutie mei-juni 08 : pilootfase met 55 instellingen 1 juni 2009 : 3182 instellingen actief in webEDISON 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

47 externe communicatie uitrol webEDISON (2/4)
vaststellingen bij overstap elektronische identiteitskaart (eID) en federaal token zijn minder ingeburgerd dan verwacht pin-code eID vergeten / federaal token is niet gekend helpdeskvragen : meer dan 50% ivm eID/fed.token gebruikers beseffen niet altijd gevaar bij doorgeven van pincode/paswoord gebruikersbeheer verwarring tussen website voor gebruikersbeheer en website voor versturen van zendingen zelf aanduiden gebruikers door EDISON-beheerders is niet vanzelfsprekend 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

48 externe communicatie uitrol webEDISON (3/4)
vaststellingen gebruikers eenvoudig en gebruiksvriendelijk soms problemen met koppeling softwarepakket indien de standaardmappen niet gebruikt worden helpdesk moeilijk bereikbaar 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

49 externe communicatie uitrol webEDISON (4/4)
oorspronkelijke planning alle instellingen actief op 30 juni 2009 kan niet meer gehaald worden stand van zaken op 1 juni 2009 actief in webEDISON bezig met overstap uitstel gevraagd stappen niet over overstap gepland in okt-nov planning nieuwe release webEDISON(1.08) in juli 2009 : oplossen bugs einde 2009 : stopzetten EDISON begin 2010 : nieuwe versie gebruikersbeheer 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

50 externe communicatie technische informatiedoorstroming (1/2)
doorgeven van technische informatie : niet op uniforme of gestructureerde wijze verschillende formaten (excel, word, access, tekst,…) via verschillende wegen (mail, hooizolder, bijvoegsel aan omzendbrief, …) verschillende aanpak personeel - I&L nood aan voortdurend actueel gehouden informatie zoveel mogelijk automatisch verwerkbaar in softwarepakket snellere aanpassing en verspreiding mogelijk maken vraag van verschillende softwareleveranciers 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

51 externe communicatie technische informatiedoorstroming (2/2)
project : informatieverstrekking zoveel mogelijk stroomlijnen, standaardiseren en uniformiseren in nauwe samenwerking met softwareleveranciers oplossing bruikbaar voor alle softwarepakketten voorbeelden van te onderzoeken pistes : alle nodige informatie uit databanken Onderwijs rechtstreeks en automatisch inleesbaar/inplugbaar/integreerbaar in softwarepakketten softwarepakket haalt zelf informatie uit DB onderwijs start : begin 2010 alle voorstellen welkom 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

52 infosessie softwareleveranciers
pauze lokaal H21023-K1-VIP 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

53 personeel Jeroen Depoortere, domeinbeheerder personeel
5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

54 infosessie softwareleveranciers
personeel nieuwigheden aanpassing "familiale toestand" (RL-7) nieuwe ontslagcode (RL-4) herintreders / werken na pensioen dienstonderbrekingen reglementaire korte vervanging HOGER : persoonlijke vergoeding SEC : GOK ATO4 in HS 311 / nieuwe vakken / geïntegreerde puntenenveloppe onderwijsvoorrangsbeleid GON autisme spectrum stoornis aanduiding 1B/BVL HBO DKO VWO: mentor niet meer mogelijk in HS 417 projecten loopbaangegevens salarisbriefje on line 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

55 nieuwigheden personeel aanpassing "familiale toestand" (RL-7) (1/3)
uitbreiding familiale toestand met : aantal ascendenten/zijverwanten 65J of ouder aantal zwaar gehand.ascendenten/zijverwanten 65J of ouder aanduiding personeelslid zwaar gehandicapt (J/N) aanpassingen : ongewijzigd veld : 12 gewijzigde velden : 13, 14 en 15 nieuwe velden : 16, 17 en 18 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

56 nieuwigheden personeel aanpassing "familiale toestand" (RL-7) (2/3)
huidige velden : 12 aantal zwaar-gehandicapte kinderen ten laste 13 aantal zwaar-gehandicapte personen ten laste 14 aantal valide kinderen ten laste 15 aantal valide personen ten laste dit wordt : 13 aantal zwaar-gehandicapte andere personen ten laste 14 aantal kinderen ten laste (incl. 12) 15 aantal andere personen ten laste (incl. 13) 16 aantal ascendenten/zijverwanten 65j of ouder 17 aantal zw.gehand. ascendenten/zijverwanten 65j of ouder 18 aanduiding personeelslid zwaar gehandicapt (J/N) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

57 nieuwigheden personeel aanpassing "familiale toestand" (RL-7) (3/3)
overzicht : Kinderen ten laste : (14) waarvan zw.gehand. : (12) Asc/zijverw 65j ten laste : (16) waarvan zw.gehand. : (17) Andere personen ten laste : (15) waarvan zw.gehand. : (13) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

58 nieuwigheden personeel nieuwe ontslagcode (RL-4)
nieuwe ontslagcode in RL-4 "beëindigen opdrachtenpakket" : "08 afzetting" (geen recht op overheidspensioen) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

59 nieuwigheden personeel herintreders
nu mogelijk voor alle niveaus en alle ambten (behalve in het hoger onderwijs) aanduiding 01 “herintreder” in veld 32 van RL-1 enkel ATO1 en ATO2 wel controle op pensioendatum 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

60 nieuwigheden personeel werken na pensioen
nieuwe herwaarderingscode 04 “werken na pensioen” veld 32 van RL-1 enkel ATO1 en ATO2 geen controle op pensioendatum 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

61 nieuwigheden personeel dienstonderbrekingen
nieuwe DO's : onbezoldigd ouderschapsverlof (143), ook voor vaders reeds doorgegeven verlof wegens overmacht (144),reeds doorgegeven verlofdagen postnatale rust (145), modaliteiten nog mee te delen wijzigingen : 005 valt weg, blijft wel geldig in HS 411 006 vaderschapsverlof : nu voor tijdelijken EN vastbenoemden 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

62 nieuwigheden personeel Reglementaire korte vervanging
uitbreiding RL-1 met nieuw veld “RKV: reglementaire korte vervanging voor afwezigheid <10 werkdagen” codes : 01 “1- of 2-klassige vestigingsplaats” 02 “bevorderingsambt” 03 “omstandigheidsverlof nav geboorte van een kind” (DO 119) enkel voor ATO1 controles : code 01 enkel bij onderwijzend personeel in 111, 211, 121 en  221 code 02 enkel voor bevorderingsambten (zie tabel ingerichte ambten) code 03 enkel met DO 119 bij titularis (veld 23) is identificerend van belang voor subsidieerbaarheid en hoofd-bijambt bepaling 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

63 nieuwigheden personeel HOGER : persoonlijke vergoeding
doorsturen "persoonlijke vergoeding" is vast bedrag per maand, elke maand opnieuw sturen via RL-13 "premie" met nieuwe code 04 "persoonlijke vergoeding" enkel in HS 411 enkel mogelijk met ATO2 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

64 nieuwigheden personeel SEC : GOK ATO4 in HS 311
GOK vaste benoeming mogelijk in 2de, 3de en 4de graad voor leraar en godsdienstleraar vanaf 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

65 nieuwigheden personeel SEC nieuwe vakken
AV maatschappelijke veiligheid (vakcode 927) niet in 1e graad TV/PV veiligheidstechniek (vakcodes 928 / 929) TV/PV podiumtechniek (vakcodes 930 / 931) enkel in 3e graad TSO 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

66 nieuwigheden personeel SEC geïntegreerde puntenenveloppe (1/2)
er komt één puntenenveloppe op niveau van de school/schoolgemeenschap, met daarin samengenomen : organieke punten ondersteunend personeel punten van de forfaitaire enveloppe punten van taak- en functiedifferentiatie ambten adjunct directeur, techn.adviseur, techn.adviseur coördinator en coördinator DBSO worden omgezet in punten en aan enveloppe toegevoegd niet in enveloppe : ambt directeur, puntenenveloppe ICT, de 5330 punten van het Gemeenschapsonderwijs ongewijzigd : berekening van de verschillende enveloppes en normen voor toewijzing van ambten onder de vorm van punten scholengemeenschap kan tot 10% voorafnemen, hierin is geen vaste benoeming mogelijk 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

67 nieuwigheden personeel SEC geïntegreerde puntenenveloppe (2/2)
melden van opdrachten : vakcode 699 "pedagogische ondersteuning scholengemeenschap" wordt gebruikt voor voorafname van de geïntegreerde puntenenveloppe, ATO4 is niet mogelijk vakcode 898 "taak- en functiedifferentiatie" blijft behouden vakcodes 788 "pedagog. onderst. scholengemeenschap (forfaitair)" en 899 "taak- en functiedifferentiatie scholengemeenschap" worden afgesloten indien geen voorafname : ambten adj.dir, TA, TAC, coördinator DBSO, opvoeder en adm.medewerker opsturen zonder vakcode. Uitzondering : opvoeder en adm.medewerker in centra DBSO (HS 312). ambten adj.dir, directeur, coördinator DBSO, TA, TAC, opvoeder en adm.medewerker kunnen enkel voltijds of halftijds 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

68 nieuwigheden personeel onderwijsvoorrangsbeleid
regeling onderwijsvoorrangsbeleid in BUSO en buitengewoon basis wordt vanaf schooljaar vervangen door geïntegreerd ondersteuningaanbod inzake gelijke onderwijskansen (GOK) vakcode 431 "onderwijsvoorrangsbeleid" krijgt einddatum_registratie 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

69 nieuwigheden personeel GON autisme spectrum stoornis
verlengd tot vakcode 885 HS 121, 221 en 321 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

70 nieuwigheden personeel aanduiding 1B/BVL
achtergrond : specifieke groep van bekwaamheidsbewijzen krijgen hogere wedde in 1B/BVL LSBO + BPB + 6jNE LSTO + BPB + 6jNE 9jNE + BPB betreft : opdrachten in 1B/BVL indien vak of gelijkgest.vak is een TV vak dan : in veld 21 van "leerjaar" is " B" mogelijk (niet verplicht) veld "leerjaar" wordt alfanumerisch alleen mogelijk in HS 311 of 321 OV4 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

71 nieuwigheden personeel HBO
HBO : hoger beroepsonderwijs melden van opdrachten : in veld graad : H geen onderwijsvorm kan alleen in 311 tabel "ingerichte vakken" wordt aangevuld met de mogelijke combinaties ambt/vak 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

72 nieuwigheden personeel DKO (1/3)
er komt een nieuwe vakcode voor 'beleidsondersteuning DKO' gewijzigde vakbenaming vanaf , vakcode blijft (inhoud van vak is niet of nauwelijks gewijzigd) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

73 nieuwigheden personeel DKO (2/3)
nieuwe vakken met begindatum (vakcodes nog toe te wijzen) : Beeldende Kunst • S.A.A. interactieve media – HG en SG • S.A.A. kunstexploratie – HG Muziek • Ensemble volksmuziek – MG en HG • Muziekcultuur volksmuziek - MG • Begeleidingspraktijk beiaard – MG en HG • Begeleidingspraktijk elektrische gitaar – MG en HG • Begeleidingspraktijk basgitaar – MG en HG • Begeleidingspraktijk piano/keyboard – MG en HG • Begeleidingspraktijk diatonische accordeon – MG en HG • Begeleidingspraktijk draailier – MG en HG • Begeleidingspraktijk hommel – MG en HG • Begeleidingspraktijk akoestische gitaar– MG en HG • Begeleidingspraktijk (folk)gitaar – MG en HG Alle studierichtingen • Beleidsondersteuning DKO – alle graden (gelijkstelling nodig, geen vaste benoeming) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

74 nieuwigheden personeel DKO (3/3)
vakken met einddatum : 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

75 nieuwigheden personeel VWO: mentor niet meer mogelijk in HS 417
omzendbrief van 9 april 2009 (punt 8.3) de combinatie van vakcode 858 "mentor" met ambtcode 209 "leraar HOSP" is niet meer toegestaan. een CVO dat zowel secundair volwassenenonderwijs als hoger beroepsonderwijs en Specifieke Lerarenopleiding organiseert, mag geen zending doen met code 858 mentor gelijkgesteld met leraar code 209. Een CVO met uitsluitend HBO/SLO HS 417 helemaal geen. Wanneer een vast benoemd leraar van HBO of SLO belast wordt met mentoruren, moet dit gebeuren via een verlof TAO en een TAO als leraar code 208 vakcode 858 in een CVO met hoofdstructuur 317 of in een zuivere tijdelijke aanstelling als leraar code 208 vakcode 858. 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

76 personeel Project loopbaangegevens (1/3)
Waarom? Uitbreiding dienstverlening aan schoolsecretariaten Veelgestelde vraag (enquête) Voor TADD-regeling e.a. Met respect voor rol werkgever/ministerie 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

77 personeel Project loopbaangegevens (2/3)
Wat? Gestructureerde terugzending met loopbaangegevens Loopbaangegevens (opdrachten en dienstonderbrekingen) Sinds start EPD Erg gedetailleerde info ; Grotendeels zoals opgestuurd door scholen + gecontroleerd en aangevuld (wsc, bbr, noemer, ..) Voor start EPD Beperkte info ; ook over opdrachten buiten onderwijs 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

78 personeel Project loopbaangegevens (3/3)
Hoe? Op vraag school Voor individuele personeelsleden Voor volledige school Voor volledige scholengemeenschap Beperking : de laatste vijf jaar in dienst Op initiatief werkstation 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

79 personeel Salarisbriefje on line
Waarom? Uitbouwen dienstverlening aan personeelsleden Besparing op papier en post Hoe? Via e-bank-account en Zoomit Vrijwillige basis (opt-in) 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

80 personeel Overige projecten
Volledig Elektronisch Personeelsdossier Automatisering dienstonderbrekingen met opvraging C-62 formulier Automatisering vaste benoeming Opvragen gegevens uit Rijksregister 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers

81 infosessie softwareleveranciers
de LUNCH wordt u aangeboden in Hotel President W.T.C. Koning Albert II laan 44 5 juni 2009 infosessie softwareleveranciers


Download ppt "WELKOM bij het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming op de INFOSESSIE voor softwareleveranciers 5 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google