De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5.1 Imperatief. kader p. 84 1. imperatief presens merk op: imperatief meervoud = indicatief mv. luv-einluvesqaiejpivstasq ai didovn ai enk lu:-eluv-ouejpivsta-sodivdou.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5.1 Imperatief. kader p. 84 1. imperatief presens merk op: imperatief meervoud = indicatief mv. luv-einluvesqaiejpivstasq ai didovn ai enk lu:-eluv-ouejpivsta-sodivdou."— Transcript van de presentatie:

1 5.1 Imperatief

2 kader p. 84 1. imperatief presens merk op: imperatief meervoud = indicatief mv. luv-einluvesqaiejpivstasq ai didovn ai enk lu:-eluv-ouejpivsta-sodivdou mv. luv-e-teluv-e-sqeejpivsta- sqe divdote

3 imperatief presens van de contracte werkwoorden: poie-e  poivei  ind. pres.: poiei: tima-e  tivma  ind. pres.: tima:/

4 imperatief presens = algemeen geldend gebod vb. jAei qeravpeue tou;V qeouvV. Eer altijd de goden.

5 2. imperatief aorist merk op: imperatief luvsate  indicatief ejluvsate lu:sailuvsasqai enklu:-s-onlu:-s-ai mv.luv-s-a-teluv-s-a-sqe

6 2. imperatief aorist (asigm.) merk op: zoals presens van luvein labei:npuqevsqa i enklab-epuvq-ou mv.lavb-e-tepuvq-e- sqe

7 imperatief aorist = welomschreven, precies gebod vb. :W ajvndreV jAqhnai:oi, ajkouvsate dhv. Atheners, luister nu toch eens.

8 imperatief de ontkenning is mhv.

9 De wijzen van een werkwoord 1. wijs ~ soort zin wijze van spreken vb. gebiedend spreken  imperatief

10 2. persoonlijke wijzen: indicatief imperatief (conjunctief) (optatief) als persoonsvorm, met persoonsuitgangen

11 3. “naamwoordelijke” wijzen: infinitief participium geen persoonsuitgang

12 3. “naamwoordelijke” wijzen: a) infinitief: kan gebruikt worden als substantief vb. to; levgein : het spreken

13 3. “naamwoordelijke” wijzen: b) participium: kan gebruikt worden als adjectief vb. to; plh:qoV tw:n macomevnwn oJplivtwn de menigte van de strijdende hoplieten

14 Oefenen maar ! a 1. Su; dev, wj: fivltate, ajvkousovn mou. En jij, m'n beste, luister eens naar mij.

15 a 2. Mh; ajvkoue tw:n polemivwn. Luister niet naar de vijanden.

16 a 3. jIdev, wj: eJtai:re, ti; oJra/:V~ Kijk, vriend, wat zie je?

17 a 4. Klei:son th;n quvran, wj: fivle mou. Sluit de deur, mijn vriend.

18 a 5. Eijsavgage tou:ton to;n ajvndra. Breng die man naar binnen.

19 a 6. Oijvkade ejvlqete, wj: eJtai:roi. Ga naar huis, vrienden.

20 a 7. Pau:sai bow:n, wj: pai:. Hou op met roepen, jongen/kind.

21 a 8. Luvsasqe tou;V iJvppouV. Maak jullie paarden los. Mag "de paarden" ook? Neen! Het medium wijst op "voor zich", indirect reflexief, OK?

22 b 1. Mhvpote ejxapata:te tou;V fivlouV. Bedrieg je vrienden nooit.

23 b 2. Speuvsate eijV th;n ajgoravn. Haast jullie naar de markt!

24 b 3. jAei; ta; devonta pra:tte, wj: pai:. Doe altijd je plicht, jongen.

25 b 4. Labe; tovn klevptonta. Grijp de dief!

26 b 5. Mhdevna ajdivkei. Behandel niemand onrechtvaardig.

27 b 6. Katavstreyon tou:to to; iJerovn. Vernietig die tempel.

28 b 7. Peivqou tw:/ patriv kai; th//: mhtriv. Gehoorzaam aan je vader en moeder.

29 b 8. j:W Kuvrie, ejlevhson ejmev. Heer, heb medelijden met mij.

30 Klik op de knop als je de theorie van de imperatief nog eens wil bekijken...


Download ppt "5.1 Imperatief. kader p. 84 1. imperatief presens merk op: imperatief meervoud = indicatief mv. luv-einluvesqaiejpivstasq ai didovn ai enk lu:-eluv-ouejpivsta-sodivdou."

Verwante presentaties


Ads door Google