De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De betaalbaarheid van de gezondheidszorg J. De Cock 23 oktober 2004 (cor.)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De betaalbaarheid van de gezondheidszorg J. De Cock 23 oktober 2004 (cor.)"— Transcript van de presentatie:

1 De betaalbaarheid van de gezondheidszorg J. De Cock 23 oktober 2004 (cor.)

2 2 Wat wordt betaald? Overzicht RIZIV-uitgaven (1)

3 3 Wat wordt betaald? Overzicht RIZIV-uitgaven (2)

4 4 Hoeveel wordt betaald? In % BBP en in USD (per inwoner)(*)

5 5 Hoeveel wordt betaald? In % overheidsuitgaven

6 6 Hoeveel wordt betaald? Uitgaven algemene regeling in % loonmassa 199515,0 200016,0 200417,6 (raming) Nominale evolutie loonmassa 1994-2004 (ram):+3,6% per jaar Nominale evolutie uitgaven 1994-2004 (ram):+5,7% per jaar Bron: RIZIV; RSZ

7 7 Wie betaalt? Publieke financiering (in %gezondheidsuitgaven)

8 8 Wie betaalt? Private financiering (in %gezondheidsuitgaven 2000)

9 9 Wie betaalt? Evolutie kosten patiënt in ziekenhuizen (Gemiddeld bedrag per opname in €)

10 10 Wie betaalt? Evolutie premies verzekeringsmaatschappijen tak ziekte (in mio €)

11 11 Evolutie uitgaven 1998 - 2003 Nominale gemiddelde groei gezondheidsuitgaven

12 12 Van het verleden …. naar de toekomst (1)

13 13 Van het verleden …. naar de toekomst (2)

14 14 Hervormingsplannen buitenland Duitsland (2004-2007) Agenda 2010 (1) Structurele aanpassingen (zie verder) Wijziging verzekerde pakket o.m. niet voorschriftplichtige geneesmiddelen, tandprothesen, ziekteuitkeringen, brillen en contactlenzen (uitgezonderd -18 jaar en specifieke aandoeningen) IVF en sterilisatie (met uitzonderingen) en vervoer (met uitzonderingen)

15 15 Hervormingsplannen buitenland Duitsland (2004-2007) Agenda 2010 (2) Persoonlijke aandelen o.m. “praxisgebuhr”, geneesmiddelen (10% min. 5€ en max. 10€), ziekenhuisverblijf (van 9€ naar 10€ per dag, max. 14 dagen)  remgelden beperkt tot <2% netto inkomen (1% voor chronisch zieken); geen voor kinderen en jongeren

16 16 Hervormingsplannen buitenland Duitsland (2004-2007) Agenda 2010 (3) Nieuwe inkomsten (tabak, bijdragen gepensioneerden) Onderzoek nieuwe financieringswijze (Rürupcommissie)

17 17 Hervormingsplannen buitenland Duitsland (2004-2007) Agenda 2010 (4) Overzicht structurele maatregelen (“meer betrokkenheid,kwaliteit en efficiëntie”) Betrokkenheid patiënten  Digitale gezondheidskaart vanaf 2006  Bonus op remgelden ingeval van deelname aan preventieprogramma’s of gatekeepingsysteem  Transparantie ziekenfondsen  Patiëntenombudsman ...

18 18 Hervormingsplannen buitenland Duitsland (2004-2007) Agenda 2010 (5) Overzicht structurele maatregelen (“meer betrokkenheid,kwaliteit en efficiëntie”) Kwaliteit  Zorgvernieuwingsprojecten en projecten geïntegreerde zorg  Invoering systemen interne kwaliteitsbewaking  Verplichte bijscholing geneesheren, onafhankelijk commerciële invloeden  Creatie “Institut fur “Qualität und Wirtschaftlichkeit Gesundheitswesen

19 19 Hervormingsplannen buitenland Duitsland (2004-2007) Agenda 2010 (6) Overzicht structurele maatregelen (“meer betrokkenheid,kwaliteit en efficiëntie”) Efficiëntie  Uitbreiding referentieprijzensysteem geneesmiddelen  Nieuw vergoedingssysteem apothekers (vaste vergoeding per verpakking)  Betere controle

20 20 Hervormingsplannen buitenland Nederland (1) Hervorming zorgstelsel (zie verder) Pakketmaatregelen o.m. beperking aantal vergoedbare behandelingen IVF (5), psychotherapie (30), fysiotherapie (+18 jaar:0; chronisch zieken: vanaf 10), uitsluiting geneesmiddelen zonder voorschrift, anticonceptie +21 jaar, vetschortoperaties en hersteloperaties na sterilisatie, zittend ziekenvervoer onder bepaalde omstandigheden

21 21 Hervormingsplannen buitenland Nederland (2) Afspraken over prijsvorming geneesmiddelen en bevordering generieken Invoering pathologiefinanciering (DBC- referentiebedragen) Verhoging eigen bijdragen en invoering “no claim”- systeem (teruggave van een bepaald bedrag bij lage zorgconsumptie)

22 22 Hervormingsplannen buitenland Nederland (3) Nieuwe zorgverzekering vanaf 01-01-2006: principes Eén verzekering voor alle ingezetenen (onderscheid ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekering vervalt) De zorgverzekering omvat een wettelijk standaardpakket noodzakelijke zorg

23 23 Hervormingsplannen buitenland Nederland (4) Nieuwe zorgverzekering vanaf 01-01-2006: principes Uitvoering door ziekenfondsen en particuliere verzekeraars, met acceptatieplicht voor standaardpakket Verschillende “polissen” zijn mogelijk: gecontracteerde zorg of kostenvergoeding

24 24 Hervormingsplannen buitenland Nederland (5) Nieuwe zorgverzekering vanaf 01-01-2006: principes Financiering via inkomensgerelateerde verzekerdenbijdrage, gestort aan zorgverzekeringsfonds en nominale premies vastgesteld door zorgverzekeraars ; financiering via rijksbijdrage voor -18 jarigen

25 25 Hervormingsplannen buitenland Nederland (6) Nieuwe zorgverzekering vanaf 01-01-2006: principes Zorgtoeslag: inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de premiekosten Invoering principe “no claim” Oprichting zorgautoriteit als centraal toezichtsorgaan

26 26 Hervormingsplannen buitenland Frankrijk (1) 1. Organisatie en werking van het zorgsysteem  Geïnformatiseerd medisch dossier vanaf 2007  Ontwikkeling “bonnes pratiques”, o.m. via verplichte permanente vorming, “acbus”(accords de bonne utilisation des soins), peer review en verspreiding guidelines

27 27 Hervormingsplannen buitenland Frankrijk (2) 1. Organisatie en werking van het zorgsysteem  Inschrijving bij een behandelend arts vanaf 2005  Geneesmiddelen via ontwikkeling generieken (prijsdaling en referentieprijzen), heffing promotie en heffing zakencijfer

28 28 Hervormingsplannen buitenland Frankrijk (3) 2. Hervorming structuren,o.m.  Oprichting hoge zorgautoriteit o.m. integratie transparantiecommissie geneesmiddelen en medische technologie en medisch comité van de sociale zekerheid en creatie van een kwaliteitsinstituut  Financiële monitoring via aangepaste begrotingsprocedure (in meerjarenkader) en oprichting “knipperlichtencomité”

29 29 Hervormingsplannen buitenland Frankrijk (4) 2. Hervorming structuren,o.m.  Nauwere betrokkenheid ziekteverzekering bij geneesmiddelen- en ziekenhuisbeleid  Grotere autonomie op het vlak van terugbetalingsvoorwaarden en onderhandeling akkoorden

30 30 Hervormingsplannen buitenland Frankrijk (5) 3. Financiële maatregelen  rationeler aankoopbeleid ziekenhuizen  franchise 1 € per raadpleging (excl. jongeren, zwangere vrouwen, sociale risiciogroepen) en verhoging persoonlijk aandeel bij ziekenhuisopname  verhoging “cotisation sociale généralisée”  solidariteitsbijdrage ondernemingen (0,3 % zakencijfer)  affectatie van een deel van de opbrengst heffing tabaksprodukten

31 31 En wat vindt de burger ?


Download ppt "De betaalbaarheid van de gezondheidszorg J. De Cock 23 oktober 2004 (cor.)"

Verwante presentaties


Ads door Google