De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 27 april 2014 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 27 april 2014 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 27 april 2014 middagdienst

2 Muziek: Nanne Kamerbeek
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. C.D. Affourtit uit Amsterdam Ouderling: C.M. Visser Muziek: Nanne Kamerbeek

3 Welkom en mededelingen Gezang 231: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 231: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Psalm 118: 1 en 8 Gebed Schriftlezing: Matteüs 28: 1 – 20 Gezang 87 Preek: De opstanding uitgelegd Gezang 217

4 Collectes: Onderlinge bijstand en advies en kerk Gezang 218: 1 en 2
Orde van de dienst - 2 Gebeden Collectes: Onderlinge bijstand en advies en kerk Gezang 218: 1 en 2 Geloofsbelijdenis Gezang 218: 7 en 8 Zegen

5 Welkom en mededelingen

6 Gezang 231: 1 en 2 1. Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met lied'ren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o Eerstgeboren' uit de dood zich diep eerbiedig buige!

7 Gezang 231: 1 en 2 2. Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven, en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d’ eerkroon opgedragen! Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

8 Stil gebed Votum en groet

9 Psalm 118: 1 en 8 1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Gij, die den Heer vreest, laat het horen:

10 Psalm 118: 1 en 8 8. De steen, dien door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heren hand alleen geschied. Het is een wonder in onz' ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

11 Gebed

12 Bijbellezing Matteüs 28:

13 Matteüs 28 1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw.

14 4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer
4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.

15 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ 8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen.

16 9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen
9 Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer.10 Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’ 11 Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was.

17 12 Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven 13 en hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” 14 En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.’

18 15 Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen
15 Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.

19 Uitzending van de leerlingen
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

20 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

21 Gezang 87: 1, 2, 3, 4 en 5 1. Wij willen God de ere geven en maken zijn genade groot; want wij zijn voor de zonde dood en wat God zelf heeft afgeschreven zal niet herleven.

22 Gezang 87: 1, 2, 3, 4 en 5 2. Wij zijn met onze Heer verbonden en door de doop Hem toegewijd. Wij gingen midden in de tijd in Christus’ dood voor onze zonde geheel te gronde.

23 Gezang 87: 1, 2, 3, 4 en 5 3. De mensheid der verloren tijden deed Christus sterven aan zijn kruis, opdat Hij uit het slavenhuis, als nieuwe mensen, zijn bevrijden zou uitgeleiden.

24 Gezang 87: 1, 2, 3, 4 en 5 4. Al onze boosheid en ellende ging met de Heer ter rust in 't graf. Wij zijn ontslagen van de straf en God wil zich weer tot ons wenden als zijn gekenden.

25 Gezang 87: 1, 2, 3, 4 en 5 5. Zoals de Christus is verrezen door 's Vaders heerlijke overmacht, zo zijn ook wij aan 't licht gebracht om nieuw te leven, zonder vrezen, nu en na dezen.

26 De opstanding uitgelegd
Preek met het thema De opstanding uitgelegd

27 DE OPSTANDING UITGELEGD
1 DE OPSTANDING UITGELEGD

28 2 Matteüs 28: 18-20 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

29 3 Matteüs 28: (de hogepriesters en oudsten) besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.”’

30 (1)‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
4 Matteüs 28: 18-20 18 Jezus kwam op hen toe en zei: (1)‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. (2) 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (3) En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

31 5 Gustav Doré

32 6 Efeziërs 1:20 … toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand

33 (1)‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
7 Matteüs 28: 18-20 18 Jezus kwam op hen toe en zei: (1)‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. (2) 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (3) En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

34 8 Romeinen 8: Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? (…) 38 Ik ben ervan overtuigd dat (… NIETS …) ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

35 9 Handelingen 7: 55 Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, 56 en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ (…) 59 Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 60 Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.

36 (1)‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
10 Matteüs 28: 18-20 18 Jezus kwam op hen toe en zei: (1)‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. (2) 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (3) En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

37 Gezang 217: 1, 2, 3 en 4 1. Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.

38 Gezang 217: 1, 2, 3 en 4 2. Jezus leeft! Hem is het rijk over al wat is gegeven. En ik zal, aan Hem gelijk, eeuwig heersen, eeuwig leven. God blijft zijn beloften trouw, dit is al waar ik op bouw.

39 Gezang 217: 1, 2, 3 en 4 3. Jezus leeft! Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden. Hij zal, als de vorst der nacht mij tenakomt, voor mij strijden. Drijft de vijand mij in 't nauw, dit is al waar ik op bouw.

40 Gezang 217: 1, 2, 3 en 4 4. Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven, als ik stil Hem toevertrouw: Gij zijt al waar ik op bouw!

41 Gebeden

42 Collectes voor Onderlinge bijstand en advies Kerk

43 Gezang 218: 1 en 2 1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

44 Gezang 218: 1 en 2 2. Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort, tot over 't ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.

45 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

46 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

47 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

48 Gezang 218: 7 en 8 7. Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan, want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan.

49 Gezang 218: 7 en 8 8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

50 Zegen te beantwoorden met

51


Download ppt "Zondag 27 april 2014 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google