De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"het slotwoord" Prediker 12

Verwante presentaties


Presentatie over: ""het slotwoord" Prediker 12"— Transcript van de presentatie:

1 "het slotwoord" Prediker 12

2 1 Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren...
9 Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart... Prediker 11 2

3 1 Gedenk dan uw Schepper ... lett. Scheppers 3

4 1 Gedenk dan uw Scheppers ...
6... voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, UIT wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, DOOR wie alle dingen zijn... 1Korinthe 8 4

5 1 ... voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen; 5

6 2 voordat de zon verduisterd wordt evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken na de regen wederkeren; lente wordt herfst 6

7 bevende handen 3 op de dag, dat de wachters van het huis beven...
lett. vasthouders bevende handen 7

8 3 ... en de sterke mannen zich krommen...
krommende benen 8

9 3 ... en de maalsters ophouden, omdat haar aantal gering geworden is...
tanduitval 9

10 3 ... en zij, die uit de vensters zien, hun glans verliezen,
slechtziendheid 10

11 4 en de deuren naar de straat gesloten worden...
slechthorendheid 11

12 moeizamer eten 4 ... als het geluid van de molen verzwakt...
lett. het (ver)malen moeizamer eten 12

13 slapeloosheid 4 ... en de stem hoog wordt als die van een vogel...
lett. ...en men opstaat op het geluid van de vogel slapeloosheid 13

14 verminderde zangkwaliteit
4 ... en alle tonen gedempt worden; lett. ... en alle dochters van het lied neerbuigen verminderde zangkwaliteit 14

15 angst om te klimmen 5 op de dag, dat men ook vreest voor de hoogte...
15

16 5 ... en er verschrikkingen op de weg zijn...
moeite met reizen 16

17 5 ... de amandelboom bloeit... grijsheid 17

18 5 ... de sprinkhaan zich voortsleept ...
de tred wordt zwaar 18

19 5 ... en de kapperbes niet meer helpt –
St. vert. ... en dat de lust zal vergaan 19

20 5 – want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond op de straat –;
20

21 6 voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt...
21

22 6 ... voordat de kruik bij de bron verbrijzeld en het scheprad in de put verbroken wordt,
22

23 7 en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft. 23

24 7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. Genesis 2 24

25 levensadem /geest levende ziel stof geboorte 25

26 levende ziel 26

27 levensadem /geest levende ziel stof sterven 27

28 8 IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, alles is ijdelheid!
28

29 9 En behalve dat Prediker...
> verzamelaar, samensteller 29

30 9 En behalve dat Prediker wijs geweest is...
> goochem 30

31 29 En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip, zo wijd als het zand aan de oever der zee, 30 zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het Oosten, en dan al de wijsheid van Egypte... 1Koningen 4 31

32 9 ... heeft hij het volk in kennis onderwezen; en hij overwoog en onderzocht, hij stelde vele spreuken op. 32 Hij sprak immers drieduizend spreuken, en liederen van hem waren er duizend vijf. 1Koningen 4 32

33 10 Prediker zocht welgevallige woorden te vinden, een oprecht geschrift, betrouwbare woorden.
33

34 11 De woorden der wijzen zijn als prikkelen...
34

35 11 ... als ingeslagen nagelen zijn
de verzamelingen daarvan; gegeven zijn zij door één herder. lett. beheerders der verzamelingen 35

36 12 En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd; er is geen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen is afmatting voor het lichaam. 36

37 13 Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God...
= de GOD 37

38 13 Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God...
14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men NIET TOEDOEN en daarvan kan men NIET AFDOEN; en [de] GOD doet het, OPDAT MEN VOOR ZIJN AANGEZICHT VREZE. Prediker 3 38

39 13 ... en onderhoud zijn geboden...
= bewaar 21 ...bewaar ze diep in uw hart. Spreuken 4 39

40 een BELOFTE ! 13 ... want dit geldt voor alle mensen.
lett. dit zal heel de mensheid! een BELOFTE ! 40

41 9 Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. Psalm 33
8 De ganse aarde vreze (lett. ZAL VREZEN!) voor de HERE, al de bewoners der wereld moeten (lett. ZULLEN!) voor Hem ontzag hebben. 9 Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. Psalm 33 41

42 14 Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. 42


Download ppt ""het slotwoord" Prediker 12"

Verwante presentaties


Ads door Google