De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD WAAR DIENT DAT VOOR ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD WAAR DIENT DAT VOOR ?"— Transcript van de presentatie:

1 EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD WAAR DIENT DAT VOOR ?
het reglementair kader

2 het reglementair kader
EOR reglementering : drie wettelijke documenten de richtlijnen 1994/45 en 2009/38 de omzetting in nationale wetgeving uw akkoord

3 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
94/45 of 2009/38 ? akkoorden afgesloten voor “artikel 13” geen verplichting om opnieuw te onderhandelen niet onderworpen aan de verplichtingen van de richtlijnen mogen worden verlengd of herzien akkoorden afgesloten tussen en “artikel 6” geen algemene verplichting om opnieuw te onderhandelen onderworpen aan richtlijn 2009/38 akkoorden afgesloten of herzien tussen en onderworpen aan richtlijn 94/45 niet onderworpen aan de verplichtingen van richtlijn 2009/38 mogen worden verlengd of herzien akkoorden afgesloten vanaf onderworpen aan richtlijn 2009/38

4 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
bestaande akkoorden art. 13 art. 6 op de vervaldag en indien geen akkoord om te verlengen of te herzien ingrijpende wijzigingen van de structuur (fusie, overname, opsplitsing) en geen of tegenstrijdige bepalingen in de bestaande akkoorden 100 (+) of toepassing 2009/38 aanpassing BOG bestaande EOR blijft (blijven) functioneren gedurende de onderhandelingen + min. van elke bestaande EOR

5 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
betrokken ondernemingen 1000(+) 150 (+) 150 (+)

6 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
“zeggenschap uitoefenende onderneming”

7 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
start van de onderhandelingen en verantwoordelijk voor het verkrijgen en verzenden aan de betrokken partijen van de nodige informatie voor de opening van de onderhandelingen 100 (+) of BOG

8 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
de bijzondere onderhandelingsgroep 55%  12%  55%  12% 1994 /45 2009 /38  28%  5%  28%  5% vakbonds- federaties 2/3 NO ! voor en na deskundigen

9 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
inhoud van het akkoord of ... een procedure voor informatie en raadpleging + evenwichtige vertegen-woordiging naar activiteit, categorie en geslacht       betrokken ondernemingen samenstelling procedure informatie en raadpleging x2 + wijze waarop Europees en lokaal niveau worden gekoppeld plaats, frequentie en duur van de vergaderingen werking van beperkt comité financiële en materiële middelen + modaliteiten voor wijziging of opzegging en gevallen waarin moet worden heronderhandeld duur en procedure voor heronderhandeling

10 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
transnationaal ? overwegingen : de werknemers moeten naar behoren worden geïnformeerd en geraadpleegd wanneer in een andere lidstaat dan die waarin zij werken beslissingen worden genomen die gevolgen voor hen hebben kwesties die van belang zijn voor het hele concern of voor ten minste twee vestigingen in twee verschillende lidstaten overwegingen : kwesties die, ongeacht het aantal betrokken lidstaten, voor de Europese werknemers van betekenis zijn door de omvang van de mogelijke gevolgen of bij overbrenging van werkzaamheden tussen lidstaten

11 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
defenities informatie raadpleging de gedachtewisseling en het instellen van een dialoog het verstrekken van gegevens op passend tijdstip op passende wijze met passende inhoud die toelaat om kennis te nemen van het onderwerp en het te bestuderen zodat men de eventuele gevolgen diepgaand kan beoordelen raadplegingen voorbereiden op een tijdstip op een wijze met een inhoud die in staat stellen een advies uit te brengen over de voorgestelde maatregelen waarmee rekening kan worden gehouden

12 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
rol van de vertegenwoordigers de lokale vertegenwoordigers of alle werknemers informeren beschikken over de middelen om de rechten uit hoofde van de richtlijn te doen gelden scholing aangeboden krijgen met behoud van salaris gezamenlijk de belangen van de werknemers vertegenwoordigen

13 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
koppeling EOR / nationale instanties subsidiaire voorschriften : toepassing modaliteiten bepaald in het akkoord onverminderd nationale rechtsbepalingen en gebruiken indien geen modaliteiten : informatie en raadpleging op beide niveaus overwegingen : EOR voor of tegelijk geïnformeerd BOG 3 jaar 6 maanden

14 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
subsidiaire voorschriften : bevoegdheden van de EOR verplaatsing van productie structuur van de onderneming veranderingen van de organisatie investeringen economische en financiële situatie situatie en evolutie van de tewerkstelling collectieve ontslagen evolutie van de activiteiten, productie en verkoop fusies, inkrimpingen of sluitingen nieuwe werkmethodes informatie + raadpleging vergadering met het hoofdbestuur, een met redenen omkleed antwoord op eventuele adviezen krijgen informatie

15 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN
subsidiaire voorschriften : praktische aspecten EOR 1/land 3 – 30 materiële en financiële middelen de werknemers informeren 1 vergadering / jaar 1 per 10% of elk deel daarvan / land (min. 10) interne voorbereidende vergadering art. 10 beperkt comité max. 3 indien gerechtvaardigd max. 5 indien gerechtvaardigd uitzonderlijke vergaderingen 1 deskundige betaald

16 het reglementair kader NATIONALE WETGEVING
welke omzetting ? land van het hoofdbestuur voor organisatie van EOR/BOG andere landen voor aanduiding/verkiezing van de leden Frankrijk : Wet N° van 12 november 1996 enkele bijkomende voorwaarden aanduiding door de vakbonden onder de verkozen leden van de bedrijfs- of afdelingsondernemingsraad of onder de vakbonds-afgevaardigden in de groep ; indien geen vakbond aanwezig in de groep in Frankrijk verkiezing onder de werknemers vertegenwoordigers van andere landen (niet EU, niet EER) kunnen opgenomen worden zonder stemrecht 120 uur per jaar voor de secretaris en de leden van het beperkt comité buiten de vergaderingen effectieve, afschrikkende en proportionele sancties BOG

17 het reglementair kader UW AKKOORD
mogelijke onderwerpen deelname aan grote Europese projecten de impact op het milieu evenveel plaatsvervangers Bureau : secretaris + 4 leden, minstens 2 van andere landen dan Frankrijk expertise EVV en CEC expert van het comité de groupe andere experten uitzonderlijke omstandigheden indien minstens één land betrokken Europese vergadering na nationale instanties vertaling van documenten en tijdens vergadering in alle talen tijdskrediet bureau : 50 uur/jaar secretaris : + 20 uur/jaar effectieve leden : 10 uur/jaar opleiding 3 dagen over de economische en sociale omgeving 3 dagen voor het EVV en de CEC de EOR gaat door als speciaal Europees overlegorgaan gedurende max. 36 maanden na de overname door een andere groep

18 wil u meer weten ?


Download ppt "EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD WAAR DIENT DAT VOOR ?"

Verwante presentaties


Ads door Google