De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD WAAR DIENT DAT VOOR ? het reglementair kader.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD WAAR DIENT DAT VOOR ? het reglementair kader."— Transcript van de presentatie:

1 EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD WAAR DIENT DAT VOOR ? het reglementair kader

2 2 ● EOR reglementering : drie wettelijke documenten ● de richtlijnen 1994/45 en 2009/38 ● de omzetting in nationale wetgeving ● uw akkoord

3 3 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● 94/45 of 2009/38 ? ● akkoorden afgesloten voor 22.09.1996 “artikel 13” geen verplichting om opnieuw te onderhandelen niet onderworpen aan de verplichtingen van de richtlijnen mogen worden verlengd of herzien ● akkoorden afgesloten tussen 22.09.1996 en 4.06.2009 “artikel 6” geen algemene verplichting om opnieuw te onderhandelen onderworpen aan richtlijn 2009/38 ● akkoorden afgesloten of herzien tussen 5.06.2009 en 5.06.2011 onderworpen aan richtlijn 94/45 niet onderworpen aan de verplichtingen van richtlijn 2009/38 mogen worden verlengd of herzien ● akkoorden afgesloten vanaf 6.06.2011 onderworpen aan richtlijn 2009/38

4 4 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● bestaande akkoorden art. 13art. 6 op de vervaldag en indien geen akkoord om te verlengen of te herzien ingrijpende wijzigingen van de structuur (fusie, overname, opsplitsing) en geen of tegenstrijdige bepalingen in de bestaande akkoorden toepassing 2009/38 100 (+)  of aanpassing + min. van elke bestaande EOR BOG bestaande EOR blijft (blijven) functioneren gedurende de onderhandelingen

5 5 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● betrokken ondernemingen 150 (+)   1000 (+) 

6 6 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● “zeggenschap uitoefenende onderneming”      

7 7 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● start van de onderhandelingen en verantwoordelijk voor het verkrijgen en verzenden aan de betrokken partijen van de nodige informatie voor de opening van de onderhandelingen   100 100 (+)  of BOG

8 8 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● de bijzondere onderhandelingsgroep 2009 /38 1994 /45  12%  5%  28%  55%  5%  12%  28%  55% 2/3 NO ! deskundigen vakbonds- federaties voor en na

9 9 ● inhoud van het akkoord ● of... een procedure voor informatie en raadpleging + evenwichtige vertegen- woordiging naar activiteit, categorie en geslacht het reglementair kader DE RICHTLIJNEN          betrokken ondernemingen x2 plaats, frequentie en duur van de vergaderingen financiële en materiële middelen samenstelling procedure informatie en raadpleging + wijze waarop Europees en lokaal niveau worden gekoppeld werking van beperkt comité duur en procedure voor heronderhandeling + modaliteiten voor wijziging of opzegging en gevallen waarin moet worden heronderhandeld

10 10 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● transnationaal + ? overwegingen : de werknemers moeten naar behoren worden geïnformeerd en geraadpleegd wanneer in een andere lidstaat dan die waarin zij werken beslissingen worden genomen die gevolgen voor hen hebben kwesties die van belang zijn voor het hele concern of voor ten minste twee vestigingen in twee verschillende lidstaten overwegingen : kwesties die, ongeacht het aantal betrokken lidstaten, voor de Europese werknemers van betekenis zijn door de omvang van de mogelijke gevolgen of bij overbrenging van werkzaamheden tussen lidstaten  

11 11 ● defenities ● informatie ● raadpleging de gedachtewisseling en het instellen van een dialoog het reglementair kader DE RICHTLIJNEN op een tijdstip op een wijze met een inhoud die in staat stellen een advies uit te brengen over de voorgestelde maatregelen waarmee rekening kan worden gehouden het verstrekken van gegevens op passend tijdstip op passende wijze met passende inhoud die toelaat om kennis te nemen van het onderwerp en het te bestuderen zodat men de eventuele gevolgen diepgaand kan beoordelen raadplegingen voorbereiden

12 12 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● rol van de vertegenwoordigers de lokale vertegenwoordigers of alle werknemers informeren beschikken over de middelen om de rechten uit hoofde van de richtlijn te doen gelden gezamenlijk de belangen van de werknemers vertegenwoordigen scholing aangeboden krijgen met behoud van salaris

13 13 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● koppeling EOR / nationale instanties ● subsidiaire voorschriften : toepassing modaliteiten bepaald in het akkoord onverminderd nationale rechtsbepalingen en gebruiken indien geen modaliteiten : informatie en raadpleging op beide niveaus overwegingen : EOR voor of tegelijk geïnformeerd BOG 6 maanden 3 jaar

14 14 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● subsidiaire voorschriften : bevoegdheden van de EOR structuur van de onderneming situatie en evolutie van de tewerkstelling fusies, inkrimpingen of sluitingen economische en financiële situatie nieuwe werkmethodes veranderingen van de organisatie investeringen €€ collectieve ontslagen € evolutie van de activiteiten, productie en verkoop verplaatsing van productie informatie informatie + raadpleging vergadering met het hoofdbestuur, een met redenen omkleed antwoord op eventuele adviezen krijgen

15 15 het reglementair kader DE RICHTLIJNEN ● subsidiaire voorschriften : praktische aspecten EOR 1/land 3 – 30 1 per 10% of elk deel daarvan / land (min. 10) beperkt comité max. 3 indien gerechtvaardigd max. 5 indien gerechtvaardigd 1 vergadering / jaar interne voorbereidende vergadering 1 deskundige betaald uitzonderlijke vergaderingen materiële en financiële middelen de werknemers informeren art. 10

16 16 ● welke omzetting ? ● land van het hoofdbestuur voor organisatie van EOR/BOG ● andere landen voor aanduiding/verkiezing van de leden ● Frankrijk : Wet N° 96-985 van 12 november 1996 ● enkele bijkomende voorwaarden ● aanduiding door de vakbonden onder de verkozen leden van de bedrijfs- of afdelingsondernemingsraad of onder de vakbonds-afgevaardigden in de groep ; indien geen vakbond aanwezig in de groep in Frankrijk verkiezing onder de werknemers ● vertegenwoordigers van andere landen (niet EU, niet EER) kunnen opgenomen worden zonder stemrecht ● 120 uur per jaar voor de secretaris en de leden van het beperkt comité buiten de vergaderingen het reglementair kader NATIONALE WETGEVING effectieve, afschrikkende en proportionele sancties BOG

17 17 het reglementair kader UW AKKOORD ● mogelijke onderwerpen ● deelname aan grote Europese projecten ● de impact op het milieu ● evenveel plaatsvervangers ● Bureau : secretaris + 4 leden, minstens 2 van andere landen dan Frankrijk ● expertise ● EVV en CEC ● expert van het comité de groupe ● andere experten ● uitzonderlijke omstandigheden ● indien minstens één land betrokken ● Europese vergadering na nationale instanties ● vertaling van documenten en tijdens vergadering in alle talen ● tijdskrediet ● bureau : 50 uur/jaar ● secretaris : + 20 uur/jaar ● effectieve leden : 10 uur/jaar ● opleiding ● 3 dagen over de economische en sociale omgeving ● 3 dagen voor het EVV en de CEC ● de EOR gaat door als speciaal Europees overlegorgaan gedurende max. 36 maanden na de overname door een andere groep

18 18 wil u meer weten ? www.etuc.org www.etui.org www.worker-participation.eu www.ewcdb.eu www.sda-asbl.org www.europa.eu


Download ppt "EEN EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD WAAR DIENT DAT VOOR ? het reglementair kader."

Verwante presentaties


Ads door Google