De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOOGO vzw 24 mei 2014 Algemene Vergadering Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOOGO vzw 24 mei 2014 Algemene Vergadering Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 KOOGO vzw 24 mei 2014 Algemene Vergadering Welkom

2

3 AGENDA 1.Welkom 2.Toelichting werking KOOGO 3.Goedkeuring verslag d.d. 03/06/2013 4.Goedkeuring jaarrekening 2013 5.Verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur 6.Goedkeuring begroting 2014 7.Goedkeuring inhoudelijk jaarverslag 2013 8.Voorstel statutenwijziging 9.Varia 10.Gastspreker Pedro De Bruyckere: 'De Jeugd is Tegenwoordig'

4 TOELICHTING WERKING KOOGO

5 GOEDKEURING VERSLAG D.D. 03/06/2014 Zie bijlage in infomap.

6 GOEDKEURING JAARREKENING 2013 Zie bijlage infomap Overzicht kostenzijde meeste posten juist qua raming; minder uitgaven; substantieel minder uitgaven

7 GOEDKEURING JAARREKENING 2013 Overzicht kostenzijde: Posten met meer uitgave dan geraamd: -Post 6022: Documentatie & publicatie: meer werken aangekocht -Post 6193: Communicatie: portkosten boekenproject

8 GOEDKEURING JAARREKENING 2013 Overzicht kostenzijde: -Post 69 resultaatsverwerking: overschot van +/- 10.000 euro --> wordt toegevoegd aan reserves

9 GOEDKEURING JAARREKENING 2013 Overzicht opbrengstzijde: -Post 737200: Toelage Vlaamse Gemeenschap --> blijft stabiel -Post 743-749: Diverse recuperaties --> project ervaringsdeskundige armoede niet uitgevoerd

10 GOEDKEURING JAARREKENING 2013 Conclusies audit PwC (PricewaterhouseCoopers) -Zeer duidelijke interne regels worden toegepast om de besteding van de subsidies te vrijwaren van onnodige uitgaven. -Zeer duidelijke interne regels zijn van toepassing voor wat betreft het thuiswerk van de medewerkers. -Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld, noch inbreuken op het goede huisvaderprincipe, noch enige vorm van misbruik van overheidsgelden

11 Verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur

12 GOEDKEURING BEGROTING 2014 Zie bijlage in infomap Begroting daalt globaal met 1.550 euro t.o.v. 2013

13 Overzicht kostenzijde: -Post 6023: Nascholing MOV: eenmalige uitgave -Post 6111: ICT: eigen beheer -Post Huur lokalen materiaal: grotere voorziening vergaderlokalen GOEDKEURING BEGROTING 2014

14 Overzicht kostenzijde: -Post 612: Bijdragen aan derden: project ervaringsdeskundigen armoede niet uitgevoerd -Post 613: Dienstverplaatsingen: stijging als gevolg van indexering GOEDKEURING BEGROTING 2014

15 Overzicht kostenzijde: Post 614: Verzekeringen: verzekering dienstverplaatsingen stijgt Post 617: Terugbetaling wedden: personeelswissel in september 2013 GOEDKEURING BEGROTING 2014

16 Overzicht kostenzijde: Post 6193: Communicatie: portkosten boekenproject Post 6194: Interne werking: minder kantoorbenodigdheden nodig GOEDKEURING BEGROTING 2014

17 Overzicht opbrengstzijde: Post 737200: Toelage Vlaamse Gemeenschap: blijft nagenoeg gelijk Post 743-749: Diverse recuperaties: project ervaringsdeskundige armoede niet uitgevoerd GOEDKEURING BEGROTING 2014

18 Begroting 2014 is in evenwicht GOEDKEURING BEGROTING 2014

19 GOEDKEURING INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013

20

21

22

23 Zie bijlage in infomap Waarom? Nood aan een iets meer uitgewerkte tekst over de samenstelling en verkiezingsprocedure van de raad van bestuur. VOORSTEL STATUTENWIJZIGING

24 art. 15A) De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit minimaal drie leden. De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering onder de vertegenwoordigers van haar leden gekozen en benoemd. De Algemene Vergadering streeft hierbij naar een gelijke verdeling per provincie en een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt in dit kader beschouwd als een provincie. VOORSTEL STATUTENWIJZIGING

25 art. 15B) Het mandaat van een bestuurslid duurt maximaal vier jaar en is hernieuwbaar. Alle mandaten gaan op dezelfde datum in, tenzij het om een vervanging van een geëindigd mandaat of om een bijkomend mandaat gaat. In dat geval loopt het mandaat voor de resterende termijn van vier jaar. VOORSTEL STATUTENWIJZIGING

26 art. 15D) De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden minstens een voorzitter en twee ondervoorzitters. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter duurt maximaal vier jaar en is eenmaal hernieuwbaar. Na dit mandaat van acht jaar kan de betrokkene zich opnieuw kandidaat stellen na een tussentijd van vier jaar te hebben gerespecteerd. In het geval van afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door één van de ondervoorzitters na onderling overleg, of door de oudste aanwezige bestuurder indien beide ondervoorzitters afwezig zijn. VOORSTEL STATUTENWIJZIGING

27 -taalkundige aanpassingen (zie art. 5 en 23 D) - bepalingen duidelijker geformuleerd (zie art. 9A, 11A, 12A, 12C, 17A) -bepaling toegevoegd om onbeslistheid in de algemene vergadering tegen te gaan (zie art. 12C) Hoe beslissen? -Met 2/3 aanwezigheid en 2/3 meerderheid. -Indien het quorum of de meerderheidsvereiste niet worden gehaald → tweede vergadering die beslist met 2/3 meerderheid VOORSTEL STATUTENWIJZIGING

28 VARIA

29 Gastspreker Perdro De Bruyckere 'De Jeugd is Tegenwoordig'


Download ppt "KOOGO vzw 24 mei 2014 Algemene Vergadering Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google