De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportage Wijkraadpleging 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportage Wijkraadpleging 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Rapportage Wijkraadpleging 2014
voor Wijkraad Vleuten-de Meern

2 Samenvatting Inleiding 1.1 Doelstelling en doelgroep 1.2 Onderzoeksopzet 8 1.3 Leeswijzer 2. Wonen in Vleuten-De Meern 11 2.1 Inleiding 2.2 Prettig wonen in Vleuten-De Meern 2.3 Stellingen wonen in Vleuten-De Meern 3. Voorzieningen in het algemeen 17 3.1 Inleiding 3.2 Gebruik voorzieningen 3.3 Tevredenheid voorzieningen 3.4 Belang voorzieningen 4. Winkels 25 4.1 Inleiding 4.2 Locatie dagelijkse boodschappen 4.3 Tevredenheid winkelcentra 4.4 Wat ontbreekt er in het winkelaanbod? 5. Horeca 31 5.1 Inleiding 5.2 Tevredenheid horeca 5.3 Wat ontbreekt er in het horeca aanbod? 34 6. Culturele voorzieningen en sport 35 6.1 Inleiding 6.2 Gebruik culturele voorzieningen 37 6.3 Wat ontbreekt aan culturele voorzieningen en sport? 7. Buurtvoorzieningen 39 7.1 Inleiding 7.2 Tevredenheid buurtvoorzieningen 7.3Verbeterpunten buurtvoorzieningen 8. Bereikbaarheid 43 8.1 Inleiding 8.2 Tevredenheid bereikbaarheid 8.3 Alternatieven auto 9. Sociale contacten en activiteiten 47 9.1 Inleiding 9.2 Sociale contacten 9.3 Sociale activiteiten 4.4 Informatievoorziening 10. Wijkraad 52 10.1 Inleiding 10.2 Bekendheid wijkraad 11. Achtergrond 56 11.1 Inleiding 11.2 Achtergrondkenmerken

3 Managementsamenvatting: Inleiding
Achtergrond Jaarlijks voert de wijkraad Vleuten-De Meern een wijkraadpleging uit onder bewoners van hun wijk. Belangrijke thema’s in deze wijkraadpleging zijn ‘wonen’, ‘verkeer’, ‘veiligheid’ en ‘voorzieningen’. Dit jaar heeft de wijkraad Vleuten-De Meern besloten om samen met de wijkraad Leidsche Rijn de wijkraadpleging uit te voeren en het thema ‘voorzieningen’ centraal te stellen. Hoe kijken bewoners aan tegen de voorzieningen in hun wijk. Wat gaat er goed? En wat gaat er minder goed? In de rapportage staan de resultaten van de wijk Vleuten-De Meern centraal. Doelstelling Inzicht krijgen in de waardering voor het wonen in Vleuten-De Meern met de focus op voorzieningen. Doelgroep De doelgroep voor de wijkraadpleging Vleuten-De Meern wordt gevormd door bewoners van de wijk Vleuten-De Meern.

4 Samenvatting: Resultaten
Het is prettig wonen in Vleuten-De Meern Bewoners vinden het prettig wonen in Vleuten-De Meern. Met name in Vleuten is men zeer positief. Vooral de groene omgeving, rust, voorzieningen, bereikbaarheid en het dorpse karakter maken het prettig wonen in Vleuten-De Meern. Het autoverkeer, gebrek aan sfeer en het gevoel van onveiligheid maken het voor sommigen minder prettig om in de wijk te wonen. De verwachtingen ten aanzien van het wonen in Vleuten-De Meern zijn redelijk waargemaakt. De mate waarin bewoners zich betrokken voelen bij de inrichting van hun wijk verschilt. Volgens de bewoners zijn de grenzen tussen de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern aan het vervagen. Toch ziet het merendeel van de bewoners Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn niet als 1 wijk. Ook wordt het nieuwe Leidsche Rijn Centrum niet echt gezien als een goed alternatief voor de ‘oude binnenstad’. Overige winkels, buurtvoorzieningen en jongerenvoorzieningen zijn belangrijkste punten van aandacht Voor primaire voorzieningen zoals de supermarkt, onderwijs en gezondheidsvoorzieningen blijven bewoners voornamelijk in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn. Ook sporten gebeurt voornamelijk in de wijk. Voor horeca en culturele voorzieningen gaan bewoners regelmatig de wijk uit. De supermarkt en afvalophaaldienst zijn primaire voorzieningen die volgens bewoners echt aanwezig moeten zijn in Leidsche Rijn. Dit geldt eveneens voor de overige winkels (alle winkels naast de supermarkten) gezondheidsvoorzieningen en buurtvoorzieningen. Vooral de overige winkels en buurtvoorzieningen in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn zijn een punt van aandacht. Hoewel bewoners hier veel belang aan hechten is de tevredenheid hierover laag te noemen. Bewoners zijn vooral kritisch over het winkelcentrum in De Meern. Wat betreft de buurtvoorzieningen leiden vooral de verlichting in de parken en parkeerplaatsen tot onvrede.

5 Samenvatting: Resultaten
Eetgelegenheden, sportverenigingen en –voorzieningen en voorzieningen voor kinderen tot 12 jaar zijn de belangrijkste secundaire voorzieningen in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn. Deze worden ook regelmatig gebruikt en goed gewaardeerd door bewoners. Daarnaast zijn ook voorzieningen voor jongeren van jaar erg belangrijk. Hier is men echter kritisch over terwijl men het wel belangrijk vindt dat deze voorzieningen in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn aanwezig zijn. Dit verdient daarom prioriteit. Ook culturele voorzieningen worden regelmatig gebruikt en zijn een punt van aandacht, vooral een bioscoop is gewenst in de wijk. Bewoners zijn verdeeld over doorstroming verkeer Over de doorstroming van het verkeer tijdens de spits zijn de meningen verdeeld. Met name de ochtendspits zorgt voor onvrede, het vaakst in Vleuterweide. De fiets is tijdens de spits het beste alternatief voor de auto. De bus en trein zijn minder goede opties. Een kwart wil meer sociale activiteiten in de wijk, gebrek aan tijd belangrijkste belemmering Driekwart van de bewoners heeft voldoende sociale contacten in de wijk. Een kwart is van mening dat er meer georganiseerd zou kunnen worden voor sociale contacten. Voor het organiseren van deze activiteiten zouden ze voornamelijk mee willen doen met initiatieven van anderen. Degenen die geen rol willen nemen zien tijd als belangrijkste belemmering. Informatie over sociale activiteiten in de wijk lezen bewoners het liefst in de VAR en De Brug. Bekendheid met Wijkraad is laag Bewoners zijn niet goed bekend met de Wijkraad Vleuten-De Meern. 85% kent de wijkraad niet of alleen van naam. Bewoners van Vleuten zijn het beste bekend met de wijkraad.

6 Hoofdstuk 1 Inleiding

7 1.1 Doelstelling & doelgroep
Inleiding 1.1 Doelstelling & doelgroep Achtergrond Jaarlijks voert de wijkraad Vleuten-De Meern een wijkraadpleging uit onder bewoners van hun wijk. Belangrijke thema’s in deze wijkraadpleging zijn ‘wonen’, ‘verkeer’, ‘veiligheid’ en ‘voorzieningen’. Dit jaar heeft de wijkraad Vleuten-De Meern besloten om samen met de wijkraad Leidsche Rijn de wijkraadpleging uit te voeren en het thema ‘voorzieningen’ centraal te stellen. Hoe kijken bewoners aan tegen de voorzieningen in hun wijk. Wat gaat er goed? En wat gaat er minder goed? In de rapportage staan de resultaten van de wijk Vleuten-De Meern centraal. Doelstelling Inzicht krijgen in de waardering voor het wonen in Vleuten-De Meern met de focus op voorzieningen. Doelgroep De doelgroep voor de wijkraadpleging Vleuten-De Meern wordt gevormd door bewoners van de wijk Vleuten-De Meern.

8 Inleiding 1.2 Onderzoeksopzet Methode
Het onderzoek is uitgevoerd middels kwantitatief online onderzoek. Bewoners konden op twee manieren de vragenlijst invullen: Ze ontvingen een uitnodigingsbrief met een link en een toegangscode die toegang tot de vragenlijst verschafte. Middels deze link en toegangscode konden zij deelnemen aan het onderzoek. Bewoners hebben de vragenlijst via een vrij benaderbare link ingevuld. De link naar deze vragenlijst is in de uitnodigingsbrief opgenomen en door de Wijkraad op verschillende wijzen verspreid (website wijkbureau, LinkedIn etc.). Voor toegang tot deze vragenlijst was geen toegangscode nodig. Na ongeveer twee weken ontvingen bewoners die een uitnodigingsbrief hebben ontvangen (manier 1) een reminderbrief met het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Bewoners die niet over een internetverbinding beschikken kregen de mogelijkheid om een papieren versie van de vragenlijst in te vullen. Steekproef en respons In totaal hebben 3000 inwoners van Vleuten-De Meern een uitnodigingsbrief ontvangen voor deelname aan het onderzoek. De steekproef is door de Gemeente Utrecht getrokken uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De steekproef is representatief voor leeftijd, geslacht en verdeling naar deelwijk. In totaal hebben 525 bewoners de vragenlijst ingevuld 403 bewoners hebben de vragenlijst via de brief met toegangscode ingevuld, waarvan 5 via een papieren versie. Dit is een respons van 13%. In totaal hebben 122 bewoners de vrij benaderbare vragenlijst ingevuld. Veldwerk Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van 6 tot en met 28 december 2014.

9 Inleiding 1.2 Onderzoeksopzet Analyse
Voor de representativiteit van de resultaten voor de achterliggende populatie (alle bewoners van Vleuten-De Meern) is er een herweging uitgevoerd op de variabelen deelwijk, geslacht en leeftijd. De referentiecijfers voor deze weging zijn afkomstig uit de database van ‘Wistudata Utrecht’. Dit is een database van de Gemeente Utrecht die beschikt over de meest recente cijfers van de verschillende wijken in Utrecht. Gezien de lage respons voor de deelwijken Haarzuilens, Maximapark, en Rijnenburg zijn de resultaten hiervan niet apart beschreven in de rapportage. In de analyse wordt aandacht besteed aan de verschillen in resultaten tussen deelwijken en naar leeftijd. Indien relevant worden deze verschillen beschreven. In de analyse over vragen waarbij naar tevredenheid over een bepaalde item wordt gevraagd worden alleen de resultaten weergegeven van bewoners die hierover een mening hebben. Degenen die bij deze vraag ‘weet niet / geen mening’ hebben ingevuld zijn niet meegenomen in de analyse over de tevredenheid.

10 Inleiding: 1.3 Leeswijzer
In deze rapportage worden de resultaten van de wijkraadpleging van Vleuten-De Meern beschreven. De resultaten van de wijkraadpleging van Leidsche Rijn worden hier buiten beschouwing gelaten. In de hoofdstukken 2 tot en met 11 worden de resultaten beschreven. De resultaten worden ondersteund door grafieken en tabellen. De resultaten van de open vragen zijn weergegeven in verschillende figuren. Deze grafieken, tabellen en figuren geven de resultaten van de totale steekproef weer. Indien er relevante verschillen zijn tussen deelwijken en leeftijd worden deze resultaten beschreven in de tekst. Waar in dit rapport gesproken wordt over een verschil tussen verschillende groepen, is sprake van een statistisch significant verschil met een significantieniveau van maximaal 5%. Dit betekent dat met minimaal 95% betrouwbaarheid gesteld kan worden dat de waargenomen verschillen in de steekproef niet op toeval berusten.

11 Hoofdstuk 2 Wonen in Vleuten-De Meern

12 2 Wonen in Vleuten-De Meern 2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft weer hoe bewoners het wonen in Vleuten- De Meern ervaren en wat hiervoor de redenen zijn. Daarnaast wordt weergegeven hoe bewoners tegen Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern aankijken en in hoeverre hun verwachtingen zijn waargemaakt. 2. Wonen in Vleuten-De Meern 2.1 Inleiding 2.2 Prettig wonen in Vleuten-De Meern 2.3 Stellingen wonen in Vleuten-De Meern

13 2 Wonen in Vleuten-De Meern 2.2 Prettig wonen in Vleuten-De Meern
Het is prettig wonen in Vleuten-De Meern Wonen in Vleuten-De Meern wordt als prettig ervaren, 87% vindt het (zeer) prettig. Slechts 3% vindt het uitgesproken onprettig. Bewoners uit Vleuten zijn het vaakst zeer positief over het wonen in hun deelwijk (36% zeer prettig). Bewoners in de leeftijd van jaar zijn iets minder positief dan gemiddeld.

14 2 Wonen in Vleuten-De Meern 2.2 Prettig wonen in Vleuten-De Meern
Groen, rust en voorzieningen maakt wonen in VdM prettig. Groene omgeving, rust en voorzieningen dragen het meeste bij aan het woongenot. Daarnaast spelen de bereikbaarheid, het dorpse karakter en de centrale ligging een belangrijke rol. Het figuur hiernaast geeft weer waarom het prettig wonen is in Vleuten-De Meern. Hoe vaker de reden genoemd hoe groter deze is weergegeven. bereikbaarheid buurtbewoners centraal dorps gezellig groen kindvriendelijk nieuw nieuwbouw ov park recreatie ruimte rustig schoon sfeer sport Utrecht variatie veilig voorzieningen vriendelijk wijk winkels woning

15 2 Wonen in Vleuten-De Meern 2.2 Prettig wonen in Vleuten-De Meern
Autoverkeer, onveiligheid en gebrek aan sfeer maken wonen minder prettig ,. Met name het autoverkeer, ontbreken aan sfeer, en onveilig gevoel maakt het minder prettig wonen in Vleuten-De Meern. Nevenstaand figuur geeft weer waarom het niet uitgesproken prettig wonen is in Vleuten-De Meern. Hoe vaker de reden genoemd hoe groter deze is weergegeven. autoverkeer bereikbaarheid dorpscentrum druk groen hangjongeren horeca lawaai leegstand onderhoud onveilig sfeerloos

16 2 Wonen in Vleuten-De Meern 2.3 Stellingen wonen in Vleuten-De Meern
Verwachting zijn redelijk waargemaakt, gevoel van betrokkenheid loopt uiteen. Driekwart van de bewoners geeft aan dat de verwachting ten aanzien van het wonen in Vleuten-De Meern zijn waargemaakt. 7% is het hier niet mee eens. In De Meern is men iets kritischer over het waarmaken van de verwachtingen (16% (zeer) oneens). Dit geldt ook voor de groep jarigen (57% (zeer) mee eens). Over de mate waarin bewoners het gevoel hebben dat ze betrokken worden bij de inrichting van de wijk lopen de meningen uiteen. In Vleuten heeft men dit gevoel het vaakst (30% (zeer) mee eens). Ruim de helft (57%) van de bewoners vindt dat de grenzen tussen de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern aan het vervagen zijn. Met name in Veldhuizen is men deze mening toegedaan (72%) jarigen vinden dit minder vaak dan gemiddeld het geval (50%). Met de stelling ‘ik zie Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern als 1 wijk’ is het merendeel het niet eens (55%). Dit is vooral in Vleuten het geval (71%). Ook jarigen vinden dit minder vaak dan gemiddeld. Drie op de tien zijn dit wel van mening, vooral in Veldhuizen (42% (zeer) mee eens). De helft van de bewoners is niet van mening dat het nieuwe Leidsche Rijn Centrum een goed alternatief zal zijn voor de ‘oude binnenstad’. Dit geldt het vaakst voor bewoners uit Vleuten (63% (zeer) mee oneens). Een kwart denkt dat dit wel het geval zal zijn. In Veldhuizen geldt dit voor 40% van de bewoners. Vooral jongere bewoners zien Leidsche Rijn Centrum als alternatief (18-34 jaar 33% (zeer) mee eens). N=524

17 Hoofdstuk 3 Voorzieningen in het algemeen

18 3 Voorzieningen in het algemeen 3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt beschreven in welke mate de primaire en secundaire voorzieningen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn worden gebruikt en hoe tevreden bewoners hierover zijn. Daarnaast geeft dit hoofdstuk inzicht in het belang dat bewoners hechten aan de aanwezigheid van de verschillende voorzieningen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. 3. Voorzieningen in het algemeen 3.1 Inleiding 3.2 Gebruik voorzieningen 3.3 Tevredenheid voorzieningen 3.4 Belang aanwezigheid voorzieningen

19 3 Voorzieningen in het algemeen 3.2 Gebruik voorzieningen
Primaire voorzieningen worden met name binnen de wijk gebruikt Primaire voorzieningen zoals winkels, onderwijs en gezondheidsvoorzieningen worden met name in de wijken Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn gebruikt. De meest gebruikte voorzieningen zijn de supermarkt (98% minimaal 1 keer per week), overige winkels (minimaal 70% 1 keer per week) en buurtvoorzieningen (speelplaatsen, parkeerplaatsen, groen) (65% minimaal 1 keer per week). Met name de markt, supermarkt en overige winkels zijn voorzieningen die ook regelmatig buiten Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern gebruikt worden. Er zijn geen uitgesproken verschillen tussen de verschillende wijken.

20 3 Voorzieningen in het algemeen 3.2 Gebruik voorzieningen
Horeca het meest gebruikt, zowel binnen als buiten de wijk Secundaire voorzieningen zoals horeca, culturele voorzieningen en sportvoorzieningen worden zowel binnen als buiten Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn gebruikt. Horeca, zowel eet- als drinkgelegenheden wordt het meest gebruikt. 36% komt minimaal 1 keer per maand in een eet- of drinkgelegenheid in de wijk en 47% gaat hier minimaal 1 keer per maand de wijk voor uit. Met name jongere bewoners (18-34) gaan regelmatig de wijk uit. Bewoners uit Vleuten blijven het vaakst in de wijk om een hapje te eten. Sporten gebeurt voornamelijk in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn, de helft doet dit minimaal 1 keer per maand. Dit geldt het vaakst voor de huishoudens in de groep jarigen. Ook de bibliotheek en voorzieningen voor kinderen tot 12 jaar worden voornamelijk in de wijk gebruikt. Voor culturele voorzieningen gaat men meestal de wijk uit. Deze voorzieningen worden ook het vaakst gebruikt door jarigen.

21 3 Voorzieningen in het algemeen 3.3 Tevredenheid voorzieningen
Bewoners zijn het best te spreken over de supermarkt Van de primaire voorzieningen zijn bewoners het meest positief over de supermarkt, 94% is hierover (zeer) tevreden. In de Meern is men iets minder positief. Ook de gezondheidsvoorzieningen worden goed gewaardeerd, 85% is hierover (zeer) tevreden. Vooral in Vleuterweide is men hier goed over te spreken. Driekwart van de bewoners is tevreden over de kinderopvang. Dit geldt eveneens voor basisonderwijs en de afvalophaaldienst. Vooral in Vleuten wordt dit goed beoordeeld. Over de overige winkels zijn de meningen verdeeld, dit geldt ook voor het middelbaar onderwijs en de buurtvoorzieningen. In Veuterweide worden de overige winkels relatief goed beoordeeld. In Vleuten wordt het middelbaar onderwijs het best beoordeeld. De name de markt is een punt van onvrede, 55% is hierover (zeer) ontevreden. In Vleuten is men hier relatief positief over. 65+ zijn hierover bovengemiddeld tevreden (44% (zeer) tevreden). Over het algemeen zijn bewoners in de leeftijd van jaar iets minder positief dan gemiddeld over de voorzieningen.

22 3 Voorzieningen in het algemeen 3.3 Tevredenheid voorzieningen
Bewoners zijn vooral positief over sportvoorzieningen Over sportvoorzieningen en sport verenigingen, -clubs en – scholen en de bibliotheek is men het meest positief, driekwart is hierover tevreden. Vooral bewoners uit Vleuterweide zijn uitgesproken tevreden over de bibliotheek. Ook voorzieningen voor kinderen tot 12 jaar en eetgelegenheden worden relatief goed gewaardeerd (respectievelijk 61 en 61% (zeer) tevreden. In Vleuten is men iets kritischer over de voorzieningen voor kinderen, maar positiever over de eetgelegenheden dan gemiddeld. In De Meern is men juist iets kritischer over de eetgelegenheden. Met name over drinkgelegenheden en voorzieningen voor jongeren van jaar is men kritisch (respectievelijk 37% en 39% (zeer) ontevreden). Ook over de culturele activiteiten, voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking zijn de meningen verdeeld. In Veldhuizen zijn bewoners het vaakst tevreden over de culturele voorzieningen. In Vleuten geldt dit voor ouderenvoorzieningen. Over het algemeen zijn bewoners in de leeftijd van jaar iets minder positief dan gemiddeld over de voorzieningen.

23 3 Voorzieningen in het algemeen 3.4 Belang voorzieningen
Overige winkels en buurtvoorzieningen zijn nog een punt van aandacht Welke primaire voorziening verdient nu als eerste aandacht? Nevenstaand figuur geeft inzicht in welke voorzieningen nu prioriteit verdienen als we kijken naar de mate waarin ze belangrijk zijn (x-as) en de mate waarin bewoners hierover tevreden zijn (y-as). Voorzieningen in het donkergroene vlak zijn belangrijk voor bewoners en worden ook relatief goed gewaardeerd. Voorzieningen in het rode vlak zijn echter ook belangrijk maar hierover is de tevredenheid relatief laag. Deze voorzieningen bieden dus nog ruimte voor verbetering. Voorzieningen in het lichtgroene en oranje vlak zijn in mindere mate belangrijk voor bewoners. Als we dan kijken naar de primaire voorzieningen in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn zien we dat er vooral bij de overige winkels en buurtvoorzieningen nog winst is te behalen. Deze voorzieningen verdienen dan ook als eerste prioriteit. En hoewel de markt de minst belangrijke voorziening is in Leidsche Rijn en/of Vleuten- De Meern zijn bewoners hier uitgesproken negatief over. 100% Supermarkt Gezondheidsvoorzieningen Kinderopvang Basisonderwijs Afvalophaaldienst Gemiddelde tevredenheid = 64% Overige winkels tevredenheid Buurtvoorzieningen Middelbaar onderwijs Markt 0% 50% belangrijk Gemiddeld belang = 85% 100%

24 3 Voorzieningen in het algemeen 3.4 Belang voorzieningen
Jongerenvoorzieningen belangrijkste punt van aandacht. En welke secundaire voorziening verdient nu als eerste aandacht? Nevenstaand figuur geeft inzicht in welke voorzieningen nu prioriteit verdienen als we kijken naar de mate waarin ze belangrijk zijn (x-as) en de mate waarin bewoner hierover tevreden zijn (y-as). Voorzieningen in het donkergroene vlak zijn belangrijk voor bewoners en worden ook relatief goed gewaardeerd. Voorzieningen in het rode vlak zijn echter ook belangrijk maar hierover is de tevredenheid relatief laag. Deze voorzieningen bieden dus nog ruimte voor verbetering. Voorzieningen in het lichtgroene en oranje vlak zijn in mindere mate belangrijk voor bewoners. Voorzieningen voor jongeren van jaar zijn een aandachtspunt. Maar ook de tevredenheid over de voorzieningen voor ouderen en voor mensen met een beperking is beneden gemiddeld. Dit geldt ook voor culturele voorzieningen en drinkgelegenheden. Hoewel deze voorzieningen minder belangrijk zijn voor bewoners valt hier wel nog winst te behalen. 100% Sportvoorzieningen Sportverenigingen Bibliotheek Kinderen tot 12 Eetgelegenheden Gemiddelde tevredenheid = 50% tevredenheid Culturele voorzieningen Ouderen Drinkgelegenheden Jongeren 12-18 Beperking 0% 40% belangrijk 100% Gemiddeld belang = 80%

25 Hoofdstuk 4 Winkels

26 4 Winkels 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk geeft inzicht in het gebruik en tevredenheid over de winkelcentra in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn. Daarnaast wordt weergegeven voor welke winkels men de wijk nu uit gaat en welke winkels wenselijk zijn in Leidsche Rijn Centrum. 4. Winkels 4.1 Inleiding 4.2 Locatie dagelijkse boodschappen 4.3 Tevredenheid winkelcentra 4.4 Wat ontbreekt er in het winkelaanbod?

27 4 Winkels 4.2 Locatie dagelijkse boodschappen
Winkelcentrum Vleuterweide meest bezocht voor dagelijkse boodschappen Winkelcentrum Vleuterweide wordt door bewoners uit Vleuten-De Meern het vaakst bezocht voor de dagelijkse boodschappen (53%). Vooral bewoners uit Vleuterweide en Veldhuizen komen hier. Daarnaast wordt Winkelcentrum De Meern (17%) en Winkelhart Vleuten (16%) regelmatig bezocht voor de dagelijkse boodschappen. Dit is vooral door bewoners uit de betreffende deelwijken. 3% van de bewoners komt voornamelijk in Winkelcentrum Parkwijk om boodschappen te doen. Bij de overige locaties men nauwelijks vanuit Vleuten-De Meern. N=525

28 4 Winkels 4.3 Tevredenheid winkelcentra
Winkelcentrum Vleuterweide best beoordeeld Nevenstaande tabel geeft inzicht in de tevredenheid over de bezochte winkelcentra. Over het algemeen is men het vaakst tevreden over winkelcentrum Vleuterweide (91% (zeer) tevreden). Met name het aanbod van winkels, de sfeer en reinheid in en rondom het winkelcentrum scoren goed. Ook winkelhart Vleuten wordt in het algemeen goed beoordeeld (85% (zeer) tevreden). Dit komt met name door de sfeer en reinheid rondom het winkelhart en vanwege de goede parkeermogelijkheden voor fietsers. Over winkelcentrum De Meern zijn bezoekers kritisch (42% (zeer) tevreden). Dit komt met name door het aanbod van winkels, de sfeer en de reinheid rondom het winkelcentrum. % (Zeer) tervreden per winkelcentrum Vleuten (n=77) Vleuterweide (n=260) De Meern (n=83) In het algemeen 85% 91% 42% Het aanbod van winkels 63% 72% 16% De parkeermogelijkheden auto's 57% 60% 41% De parkeermogelijkheden fietsen 81% 53% 62% De bereikbaarheid 68% 58% De sfeer 74% 78% 29% De reinheid in en rondom het winkelcentrum 38% Indien aantal waarnemingen lager is dan n=25 zijn de resultaten voor het betreffende winkelcentra niet opgenomen in de tabel.

29 4 Winkels 4.4 Wat ontbreekt er in het winkelaanbod?
Bewoners hebben aangegeven voor welke winkels zij nu de wijk uitgaan. Onderstaande figuur geeft de genoemde winkels weer.

30 4 Winkels 4.4 Wat ontbreekt er in het winkelaanbod?
En welke winkels zouden bewoners graag terug zien in het nieuwe Leidsche Rijn Centrum? Het merendeel van de bewoners weet wel een winkel te noemen die men graag zou zien in Leidsche Rijn Centrum. Onderstaande figuur geeft de genoemde winkels weer. Hoe vaker de winkel wordt genoemd, hoe groter deze is weergegeven. Action AH ANWB bakker Bijenkorf biologische winkel Blokker boekhandel boetiek Bristol buitensportwinkel C&A cadeau winkel Coolcat Douglas elektronica winkel Esprit groenteboer H&M Halfords Hema hobbywinkel Ikea Intersport Intertoys kinderkledingwinkel kledingwinkel kookwinkel Marskramer meubelzaak Miss Etam Nelson Perrysport Prenatal Primark restaurant Rituals Rode Winkel Scapino schoenenwinkel speciaalzaak sportwinkel Sting Toko Turkse winkel Van Haren V&D Vogele Wibra Witteveen Xenos Zara

31 Hoofdstuk 5 Horeca

32 5 Horeca 5.1 Inleiding 5. Horeca
Dit hoofdstuk gaat in op de tevredenheid over de horeca in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn. Daarnaast wordt beschreven wat bewoners nog missen in het horeca aanbod in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn. 5. Horeca 5.1 Inleiding 5.2 Tevredenheid horeca 5.3 Wat ontbreekt er in het horeca-aanbod?

33 5 Horeca 5.2 Tevredenheid horeca
Bewoners zijn redelijk positief over eetgelegenheden in de wijk. Zoals in hoofdstuk 3 is gebleken zijn bewoners over het algemeen redelijk positief over de eetgelegenheden in de wijk (60% (zeer) tevreden) en kritisch over de drinkgelegenheden (34% (zeer) tevreden). Bewoners zijn redelijk positief over de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, openingstijden en de locatie (respectievelijk 61%, 59%, 59%, 56% (zeer) tevreden). Bewoners zijn verdeeld over de diversiteit van het aanbod, 42% is hier (zeer) tevreden over ten opzichte van 31% (zeer) ontevreden bewoners. 65+ers zijn hierover het beste te spreken. Bewoners uit Vleuten en Vleuterweide zijn over de verschillende aspecten van de horeca positiever dan bewoners uit De Meern en Veldhuizen.

34 5 Horeca 5.3 Wat ontbreekt er in het horeca-aanbod?
Bewoners hebben aangegeven welke horeca zij nog missen in Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern. Onderstaande figuur geeft de genoemde horecagelegenheden weer Aziatisch restaurant bar betaalbaar restaurant bioscoop brasserie café casino disco eetcafé gaybar grandcafé Griek halal restaurant ijssalon Indiaas restaurant Italiaans restaurant kindvriendelijke horeca koffiebar kroeg lounchebar lunchroom luxe restaurant Pannenkoekenrestaurant pizzeria restaurant shoarmazaak sterrenrestaurant Surinaams restaurant sushi tapas terras Thais restaurant Toko wijnbar

35 Hoofdstuk 6 Culturele voorzieningen en sport

36 6 Culturele voorzieningen en sport 6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de culturele voorzieningen en sport aan de orde. Allereerst wordt inzicht gegeven in het gebruik van culturele voorzieningen binnen en buiten Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn. Vervolgens wordt weergegeven welke culturele voorzieningen bewoners nog missen. Tot slot wordt inzicht gegeven welke sport bewoners nog willen beoefenen in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn maar dat nu niet mogelijk is. 6. Culturele voorzieningen en sport 6.1 Inleiding 6.2 Gebruik culturele voorzieningen 6.3 Wat ontbreekt er aan culturele voorzieningen en sport?

37 6 Culturele voorzieningen en sport 6.2 Gebruik culturele voorzieningen
Bioscoop, theater en concerten meest bezocht, met name buiten de wijk Onderstaande tabel geeft inzicht in de gebruiksfrequentie van culturele voorzieningen en de locatie waar ze gebruikt worden. In de linkerkant van de tabel staat de gebruiksfrequentie weergegeven. In de rechterkant de locatie (binnen of buiten Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern). De bioscoop, het theater en concerten zijn de culturele voorzieningen die het vaakst bezocht worden. Ze worden voornamelijk buiten Leidsche Rijn bezocht. Van activiteiten zoals muziekles, toneelles, dansles, creatieve cursus en literaire activiteiten maken bewoners veel minder vaak gebruik. Hiervoor blijft men wel vaker in Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern. Met name voor muziek-, toneel- en dansles. Bewoners uit Vleuten maken over het algemeen is minder vaak dan gemiddeld gebruik van culturele activiteiten. Gebruik culturele activiteit 1 keer per week of vaker 1-3 keer per maand 1-3 keer per kwartaal 1-3 per jaar Niet gebruikt / weet niet voornamelijk binnen LR/VdM voornamelijk buiten LR/VdM even vaak binnen als buiten LR/VdM niet gebruikt/ weet niet Bioscoop 1% 15% 30% 35% 18% 95% 4% Theater 0% 6% 45% 2% 89% 5% 3% Concert 40% 38% 88% Muziekles 8% 83% 68% 25% Toneelles 94% 46% 43% 11% Dansles 7% 85% 61% 34% Creatieve cursus (schilderen, handwerk, fotografie) 44% Literaire activiteiten 87% 47% 20%

38 Bioscoop en theater meest gewenste culturele voorzieningen
6 Culturele voorzieningen en sport 6.3 Wat ontbreekt aan culturele voorzieningen en sport? Bioscoop en theater meest gewenste culturele voorzieningen Bewoners hebben aangegeven wat zij nog missen aan culturele activiteiten in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn. Met name een bioscoop in de wijk is erg gewenst, tweederde geeft aan dit te missen. Bewoners uit Vleuterweide geven dit het vaakst aan (71%). Met name jarigen hebben hier behoefte aan. Ook een theater is voor ruim een kwart een culturele voorziening die nog ontbreekt in de wijk. Met name in De Meern wordt dit regelmatig genoemd (39%). Vooral jarigen hebben behoefte aan een theater in de wijk. Ruim een kwart van de bewoners geeft aan niets te missen. Dit is vooral in Vleuten het geval (37%). Ook hebben bewoners aangegeven welke sport zij graag willen beoefenen in Vleuten-De Meern en/of Leidsche Rijn maar dit nu niet mogelijk vanwege een wachtlijst of omdat het niet wordt aangeboden. De sporten die genoemd worden zijn: Zwemmen (les en banen), (zaal)voetbal, tennis, hockey, golf, paardrijden en dansles, yoga, gymnastiek, duiken en ijshockey. n=476

39 Hoofdstuk 7 Buurtvoorzieningen

40 7 Buurtvoorzieningen 7.1 Inleiding 7. Buurtvoorzieningen
Dit hoofdstuk gaat in op de tevredenheid en verbeterpunten van de buurtvoorzieningen zoals speelplaatsen, sportvoorzieningen in de buurt, parkeergelegenheid, groen, verlichting en meubilair op straat. 7. Buurtvoorzieningen 7.1 Inleiding 7.2 Tevredenheid buurtvoorzieningen 7.3 Verbeterpunten buurtvoorzieningen?

41 7 Buurtvoorzieningen 7.2 Tevredenheid buurtvoorzieningen
Bewoners vooral positief over speelplaatsen en verlichting op straat Bewoners zijn het beste te spreken over de speelplaatsen voor kinderen, groen in de buurt en verlichting op straat (respectievelijk 70%, 71% en 70% (zeer) tevreden). Over de sportvoorzieningen (trap- en basketbalveldjes etc.) is 58% van de bewoners positief. Ook het meubilair in de buurt wordt door 54% positief beoordeeld en de parkeergelegenheden voor fietsers stemt de helft tevreden. Jongeren van jaar zijn iets kritischer over de parkeermogelijkheden voor fietsers dan gemiddeld. Over de verlichting in de parken zijn de meningen verdeeld, 42% is (zeer) tevreden en 27% is (zeer) ontevreden. Ook over de parkeerplaatsen op straat zijn de meningen verdeeld. 47% is hierover (zeer) tevreden ten opzichte van 32% (zeer) ontevreden bewoners. 65+ers zijn hierover het vaakst tevreden. Parkeerplaatsen voor fietsers en auto’s en verlichting worden in Vleuten beter dan gemiddeld beoordeeld. In Vleuterweide is men bovengemiddeld positief over de speelplaatsen voor kinderen. In Veldhuizen geldt dit voor de sportvoorzieningen in de buurt.

42 7 Buurtvoorzieningen 7.3 Verbeterpunten buurtvoorzieningen
Meer prullenbakken en afvalcontainers. Afvalcontainers zitten nu vaak al halverwege de week vol. Veel afvalcontainers in de wijk gaan alleen open met sleutel van bewoners waardoor deze niet kunnen worden gebruikt door passanten. Hierdoor lijken deze passanten de neiging te hebben om bijvoorbeeld snoeppapiertjes en blikjes op straat te gooien. Licht in Maximapark. De straten zijn zo smal dat auto's en fietser elkaar in de weg zitten. Meer mogelijkheden voor de jeugd, zoals bijvoorbeeld voetbalkooitje e.d. Die zijn er nu op de schoolpleinen maar die zijn in het weekend gesloten of worden de kinderen door de weeks weggestuurd omdat er dan kinderen van de BSO spelen Meer banken en tafels om te picknicken. Onderhoud aan de groen voorzieningen. Er wordt van alles aangelegd maar onderhoud is er niet. Uiterlijk van de wijk is een dikke onvoldoende. Onkruid in de perken en op de stoepen tiert er weelderig. Meer groen in de buurt en langs de straten. Maximapark is top, maar verder moet het ook groener. Veilige toegangswegen naar school. Automobilisten gedragen zich niet als 'gast' op de weg. Op tijdstippen dat van- en naar school wordt gefietst, is dat heel gevaarlijk. Meer parkeerplaatsen in de wijk, de meeste mensen hebben 2 auto's maar het is berekend op minder Plekken die leuk zijn voor tieners bijv. skatebaan, ontmoetingsplek, (grotere) voetbalveldjes met goals waar de jongens kunnen voetballen.

43 Hoofdstuk 8 Bereikbaarheid

44 8 Bereikbaarheid 8.1 Inleiding 8. Bereikbaarheid
In dit hoofdstuk komt de tevredenheid over de bereikbaarheid van de verschillende deelwijken van Vleuten-De Meern aan de orde. Daarnaast geeft dit hoofdstuk weer in hoeverre er alternatieven zijn voor de auto. 8. Bereikbaarheid 8.1 Inleiding 8.2 Tevredenheid bereikbaarheid 8.3 Alternatieven auto

45 8 Bereikbaarheid 8.2 Tevredenheid bereikbaarheid
Over doorstroming verkeer tijdens spits zijn meningen verdeeld. Tweederde van de bewoners gebruikt hun auto tijdens de ochtend of avondspits. In het weekend maakt 84% van de bewoners gebruik van een auto. Bewoners zijn verdeeld over de doorstroming van het autoverkeer van en naar hun wijk tijdens de ochtend- en avondspits. Met name de ochtendspits zorgt voor onvrede (55% (zeer) ontevreden). Bewoners uit Vleuterweide zijn iets kritischer dan gemiddeld over de doorstroming tijdens de ochtendspits. Buiten de spits en in het weekend is men tevreden over de doorstroming.

46 8 Bereikbaarheid 8.3 Alternatief auto
Fiets het beste alternatief voor de auto Van de autogebruikers tijdens de spits ziet ruim een kwart de fiets als goed alternatief voor de auto. De bus en trein worden in mindere mate als goed alternatief voor de auto gezien (respectievelijk 15% en 15%). n=332

47 Hoofdstuk 9 Sociale contacten en activiteiten

48 9 Sociale contacten en activiteiten 9.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de sociale contacten in de wijk en de behoefte hieraan. Daarnaast wordt weergegeven aan welke sociale activiteiten bewoners behoefte hebben en wat zij hieraan willen bijdragen. 9. Sociale contacten en activiteiten 9.1 Inleiding 9.2 Sociale contacten 9.3 Sociale activiteiten 9.4 Informatievoorziening

49 9 Sociale contacten en activiteiten 9.2 Sociale contacten
Ruim een kwart wil meer sociale activiteiten in de wijk Driekwart van de bewoners geeft aan dat zij voldoende sociale contacten hebben in Vleuten-De Meern. 10% vindt dat het te weinig is en 18% zou wel meer sociale contacten willen. Met name de jarigen geven aan te weinig sociale contacten te hebben. Vooral bewoners van Vleuterweide geven aan dat ze te weinig sociale contacvten hebben (13%). In Veldhuizen is de groep het grootst die wel meer sociale contacten zou willen hebben (27%). 26% van de bewoners is van mening dat er in de wijk meer georganiseerd moet worden voor sociale contacten. In Vleuterweide heeft men hier het vaakst behoefte aan (31%). Wenselijke activiteiten die worden genoemd worden in onderstaande figuur weergegeven. n=474 Activiteit voor ouderen Buurtontbijt buurtborrel buurtfeest buurthuis buurtmarkt creatieve activiteit festival hardloopgroep jeugdvakantiewerk kinderactiviteiten markt muziekpodium ontmoetingsplekken ouder-kind activiteiten picknick rommelmarkt scouting straatfeest volleybaltoernooi zanggroep

50 9 Sociale contacten en activiteiten 9.3 Sociale activiteiten
Bewoners willen liefst meedoen met initiatief van anderen. Tijd is een belemmering. Van degenen die meer sociale activiteiten zouden willen in de wijk geeft 14% aan zelf het initiatief te willen nemen. Dit zijn met name bewoners tussen de jaar. Het merendeel wil meedoen met initiatieven van anderen. 6% geeft aan een financiële bijdrage te willen leveren. Een kwart wil geen rol nemen om een activiteit te organiseren. Degenen die geen rol willen nemen bij het organiseren van een activiteit geven aan dat gebrek aan tijd hun grootste belemmering is (61%). Daarnaast spelen factoren zoals niet weten hoe je het moet aanpakken (39%), geld (30%) en gebrek aan mensen die mee willen doen (9%). Ook het ontbreken van een geschikte locatie is voor 8% een belemmering. Activiteiten die bewoners zelf zeggen te willen organiseren zijn: n=122 bordspelavonden, bevrijdingsfestival, buurt BBQ, buurtborrel, buurtfeest, huisbezoeken aan 70+ers, kookclub, koffie uurtje voor ouderen, leesclub, markt, straatfeesten, volleybaltoernooi.

51 9 Sociale contacten en activiteiten 9.4 Informatievoorziening
Informatie voornamelijk via de VAR en De Brug gewenst Bewoners (met name van 35 en ouder) worden het liefst via de VAR en De Brug geïnformeerd over initiatieven die in de wijk worden georganiseerd (respectievelijk 54% en 52%). Vooral bewoners uit Vleuten en De Meern vinden dit geschikte kanalen. Ook Facebook, prikborden op scholen, sportverenigingen etc, flyers en de website van de wijkraad zijn volgens een kwart van de bewoners goede manieren om initiatieven onder de aandacht te brengen. De website van de wijkraad is echter een minder geschikt kanaal voor bewoners uit Veldhuizen (14%). N=472

52 Hoofdstuk 10 Wijkraad

53 10 Wijkraad 10.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de bekendheid met de Wijkraad Vleuten- De Meern beschreven. Daarnaast wordt inzicht gegeven in wat de wijkraad moet doen om (nog) meer onder de aandacht te komen. 10. Wijkraad 10.1 Inleiding 10.2 Bekendheid wijkraad

54 10 Wijkraad 10.2 Bekendheid wijkraad
Bewoners zijn niet goed bekend met de wijkraad De wijkraad is niet goed bekend onder bewoners van Vleuten-De Meern. Slechts 4% weet wat de werkzaamheden en standpunten van de wijkraad zijn. 11% is alleen bekend met de werkzaamheden. 46% van de bewoners kent de wijkraad alleen van naam Vier op de tien bewoners geven aan de wijkraad niet te kennen. Bewoners van Vleuten zijn het beste op de hoogte van de standpunten en werkzaamheden van de wijkraad (9%). In Vleuterweide is men het minst bekend met de wijkraad. Vooral jongeren van zijn onbekend met de wijkraad. Wat zou de wijkraad moeten doen om (nog) meer onder de aandacht te komen? Suggesties worden op de volgende pagina weergegeven. n=470

55 10 Wijkraad 10.2 Bekendheid wijkraad
Suggesties om onder de aandacht te komen. Aansturen op resultaat bij de gemeente. Vaak gericht aan dovemansoren bij de gemeente zo lijkt het. Aparte nieuwsbrief deur aan deur bezorgen. Lokale krant lees ik niet, maar aparte nieuwsbrieven wel. Echt raadplegen van bewoners. Het lijkt er nu vaak op dat de wijkraad de mening van een paar fanatieke bewoners vertegenwoordigt. Of alleen de mening van hen die het hardst schreeuwen of het meest twitteren. Het is vaak zo ongenuanceerd en weinig doordacht. Raadpleeg bewoners eens naar keuzes die ze moeten maken bijv geld voor meer groen of geld voor meer parkeerplaatsen. Dit initiatief vind ik heel goed. Ik ga zelf opzoeken wat de wijkraad doet. Regelmatig met mensen in gesprek gaan. Ook onaangekondigd. In diverse delen van de wijk. Zelf regelmatig bekijken hoe situaties zijn in de wijk. Niet alleen van plannen of kaarten. Persoonlijk benaderen, gezichten achter de Wijkraad laten zien, binden en overtuigen. Publicaties in de VAR/ De Brug waar ze mee bezig zijn, met vermelding van twitter account. Twitter is makkelijk als ze input nodig hebben over een onderwerp. Meer met de bewoners praten wekelijkse mini-enquêtes niet te veel bestuurlijk bezig zijn. Nog meer 'de luis in de pels' van de ambtenarij zijn! Zorgen dat het college de wijkraad serieus neemt en iets doen met de adviezen.

56 Hoofdstuk 11 Achtergrond

57 11 Achtergrond 11.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven. 11. Achtergrond 11.1 Inleiding 11.2 Achtergrondkenmerken

58 11 Achtergrond 11.2 Achtergrondkenmerken
Deelwijk % Vleuten 15% Vleuterweide 38% De Meern 23% Veldhuizen 21% overig / onbekend 3% leeftijd % 18-34 jaar 9% 35-54 jaar 48% 55-64 jaar 12% 65 jaar en ouder 15% geslacht % Man 50% vrouw Jaren woonachtig in LR % minder dan 5 jaar 26% 5 t/m 9 jaar 32% 10 t/m 14 jaar 13% 15 t/m 19 jaar 8% 15 jaar of langer 21%


Download ppt "Rapportage Wijkraadpleging 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google