De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 1 BLO2.1b--PRES02--2014 Omzetbelasting – les 3 – programma  Aftrek voorbelasting  hoofdregels aftrek voorbelasting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 1 BLO2.1b--PRES02--2014 Omzetbelasting – les 3 – programma  Aftrek voorbelasting  hoofdregels aftrek voorbelasting."— Transcript van de presentatie:

1 Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 1 BLO2.1b--PRES02--2014 Omzetbelasting – les 3 – programma  Aftrek voorbelasting  hoofdregels aftrek voorbelasting  herzieningsregels  BUA privégebruik auto kantineverstrekkingen

2 Auteur: Wim Laman Aftrek voorbelasting1 van 2 In art. 15 vinden wij welke OB in aftrek mag worden gebracht. Lid 1: de in art. 2 bedoelde OB, namelijk: a.door andere ondernemer op factuur in rekening gebrachte ob b.ob voldaan over intracommunautaire verwervingen c.- ob betaald bij invoer - ob die naar de ondernemer is verlegd d.ob over aankoopprijs van nieuwe auto mits… een en ander voor zover … gebruikt voor belaste handelingen. Versie 2 -- 15-jan-2015 2 BLO2.1b--PRES02--2014

3 Auteur: Wim Laman Aftrek voorbelasting2 van 2 Lid 2: bij gebruik voor andere dan belaste handelingen ook (toch) recht op aftrek als:  Handeling buiten NL is verricht Bij handeling in NL wel aftrek? Dan nu ook aftrek.  Er bij invoer een bijzondere regeling geldt (art. 143 Btw) (bijv. diplomatieke vrijstelling)  Bij export (art. 148-153 Btw)  Prestatie is vrijgesteld volgens art. 11 lid1 letters i, j en k mits de afnemer buiten de EG woont/is gevestigd prestatie ziet op/nodig is voor goederen die de EU verlaten Versie 2 -- 15-jan-2015 3 BLO2.1b--PRES02--2014

4 Auteur: Wim Laman Recht op aftrek – toets 1 Wanneer recht op aftrek? Artikel 15 lid 4 De aftrek van belasting vindt plaats overeenkomstig de bestemming van de goederen en diensten op het tijdstip waarop de belasting aan de ondernemer in rekening wordt gebracht dan wel op het tijdstip waarop de belasting wordt verschuldigd. Dus: 1.kijk naar factuurdatum; binnen tijdvak, dan claimen. 2.in tijdvak zelf OB aangegeven, claimen. Voorbeeld Klaas heeft in een loods in Antwerpen (B) goederen opgeslagen. Hij brengt de goederen naar zijn loods in Rotterdam. Klaas verwerft in NL ex 17a OB. Klaas moet 21% OB voldoen. Als Klaas de goederen voor belaste handelingen gebruikt, mag hij deze OB in aftrek brengen. Versie 2 -- 15-jan-2015 4 BLO2.1b--PRES02--2014

5 Auteur: Wim Laman Splitsingsregels art. 12 Uitv. besch. OB Art. 11 lid 1 Uitv. besch. OB a.voor goederen en diensten die alleen voor belaste handelingen worden gebruikt: 100% aftrek b.voor goederen en diensten die alleen voor vrijgestelde prestaties worden gebruikt: 0% aftrek c.voor gemengd gebruik: pro rata Art. 11 lid 2 Uitv. besch. OB Andere splitsing mag mits… Art. 11 lid 3 Uitv. besch. OB Twee gelijke goederen? Allebei gemengd gebruikt tenzij… Versie 2 -- 15-jan-2015 5 BLO2.1b--PRES02--2014

6 Auteur: Wim Laman Pro rata Artikel 12 Uitv. besch. OB De in artikel 11 voorgeschreven berekeningswijze geschiedt op basis van de gegevens van het belastingtijdvak waarin de belasting aan de ondernemer in rekening wordt gebracht dan wel de belasting wordt verschuldigd. Voorbeeld A levert op 30 sep 2014 24 schrijfblokken aan B. B. doet kwartaalaangifte. Hoeveel OB mag B in aftrek brengen als: 1. A de factuur bij de goederen voegt? 74% van de OB. 2. A de factuur op 1 oktober maakt en verzendt? 84% van de OB. Versie 2 -- 15-jan-2015 6 BLO2.1b--PRES02--2014

7 Auteur: Wim Laman Recht op aftrek – toets 21 van 2 Artikel 15 lid 4 Indien op het tijdstip waarop de ondernemer goederen en diensten gaat gebruiken, blijkt, dat de belasting ter zake voor een groter of kleiner gedeelte in aftrek is gebracht dan waartoe de ondernemer op grond van het gebruik is gerechtigd, wordt hij de te veel afgetrokken belasting op dat tijdstip verschuldigd. De verschuldigd geworden belasting wordt op de voet van artikel 14 voldaan. De te weinig afgetrokken belasting wordt aan hem op zijn verzoek teruggegeven. Dus: 1.neemt goederen direct in gebruik - bepaal aftrek volgens toets 1 - geen correctie 2.neemt goederen niet direct in gebruik - bepaal aftrek volgens omzetcijfers van deze periode - verschil aangeven of terugvragen Versie 2 -- 15-jan-2015 7 BLO2.1b--PRES02--2014

8 Auteur: Wim Laman Recht op aftrek – toets 22 van 2 2. De herziening, bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de wet, geschiedt op basis van de gegevens van het belastingtijdvak waarin de ondernemer de goederen of diensten is gaan gebruiken. Voorbeeld M-markt heeft op 20 maart een spectaculaire aanbieding: 3 laptop’s voor de prijs van 2. Bert heeft een administratie- annex assurantie kantoor. Zijn medewerkers gebruiken allemaal een laptop. Enkele laptop’s worden slecht. Bert koopt daarom 3 laptop’s en legt ze in het magazijn. Bert betaalde 3 x € 100 = € 300 OB. Versie 2 -- 15-jan-2015 8 BLO2.1b--PRES02--2014

9 Auteur: Wim Laman Recht op aftrek – toets 22 van 2 2. De herziening, bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de wet, geschiedt op basis van de gegevens van het belastingtijdvak waarin de ondernemer de goederen of diensten is gaan gebruiken. Voorbeeld (vervolg) Op 4 april komt Daan bij hem. Zijn laptop is stuk. Daan krijgt een van de drie nieuwe laptop’s. Daan verzorgt op kantoor de facturering. Op 6 juni komt Eefje langs. Ook haar laptop is stuk en ook zij krijgt een nieuwe laptop. Eefje werkt op het secretariaat. Versie 2 -- 15-jan-2015 9 BLO2.1b--PRES02--2014

10 Auteur: Wim Laman Recht op aftrek – toets 22 van 2 2. De herziening, bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de wet, geschiedt op basis van de gegevens van het belastingtijdvak waarin de ondernemer de goederen of diensten is gaan gebruiken. Voorbeeld (vervolg) Begin september besluit Bert de laatste laptop aan Frank te geven. Frank is accountant. Versie 2 -- 15-jan-2015 10 BLO2.1b--PRES02--2014

11 Auteur: Wim Laman Recht op aftrek – toets 3 Artikel 15 lid 6 Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld… Artikel 12 lid 3 Uitv. besch. OB Bij de aangifte over het laatste belastingtijdvak van het boekjaar vindt herziening van de aftrek plaats op basis van de voor het gehele boekjaar geldende gegevens. Voorbeeld (vervolg) Op basis van de omzetcijfers over het eerste gebruiksjaar bedraagt het belaste gebruik 80%. Versie 2 -- 15-jan-2015 11 BLO2.1b--PRES02--2014

12 Auteur: Wim Laman Recht op aftrek – toets 41 van 2 Artikel 13 Uitv. besch. OB 1. In afwijking van artikel 11 worden voor de toepassing van de aftrek afzonderlijk in aanmerking genomen: a. onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen; b. roerende zaken waarop de ondernemer voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting afschrijft, of waarop hij zou kunnen afschrijven indien hij aan een zodanige belasting zou zijn onderworpen. 3. Met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde roerende zaken wordt de aftrek herzien in elk van de vier boekjaren, volgende op dat waarin de ondernemer het goed is gaan gebruiken. De herziening geschiedt telkens voor een vijfde gedeelte van de voorbelasting op basis van de voor het boekjaar geldende gegevens bij de aangifte over het laatste belastingtijdvak van dat boekjaar. Versie 2 -- 15-jan-2015 12 BLO2.1b--PRES02--2014

13 Auteur: Wim Laman Recht op aftrek – toets 42 van 2 Voorbeeld (vervolg) Op basis van de omzetcijfers over het tweede gebruiksjaar bedraagt het belaste gebruik 83%. Versie 2 -- 15-jan-2015 13 BLO2.1b--PRES02--2014

14 Auteur: Wim Laman Recht op aftrek – toets 42 van 2 Voorbeeld (vervolg) Begin jaar 3 komt Grè bij Bert werken. Grè is verzekeringsagent. Omdat zij parttime werkt en Frank al een paar keer om een snellere laptop had gevraagd, krijgt Grè de laptop van Frank en krijgt Frank een nieuwe laptop. Wat zijn de gevolgen voor de aftrek OB op de oude laptops? Versie 2 -- 15-jan-2015 14 BLO2.1b--PRES02--2014

15 Auteur: Wim Laman Recht op aftrek – toets 42 van 2 Voorbeeld (vervolg) Begin jaar 3 komt Grè bij Bert werken. Grè is verzekeringsagent. Omdat zij parttime werkt en Frank al een paar keer om een snellere laptop had gevraagd, krijgt Grè de laptop van Frank en krijgt Frank een nieuwe laptop. Wat zijn de gevolgen voor de aftrek OB op de oude laptops? Versie 2 -- 15-jan-2015 15 BLO2.1b--PRES02--2014

16 Auteur: Wim Laman Verkoop/levering binnen herzieningsperiode Artikel 13a Uitv. besch. OB 1. In geval van levering door de ondernemer van de in artikel 13, eerste lid, bedoelde goederen binnen de termijn waarin de aftrek wordt herzien, is artikel 13, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing. Daarbij wordt de ondernemer geacht tot het einde van die termijn het gebruik van het goed voor bedrijfsdoeleinden voort te zetten uitsluitend ten behoeve van: a. belaste handelingen, indien ter zake van de levering van het goed belasting verschuldigd is dan wel geen belasting verschuldigd is omdat het gaat om een handeling als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de wet; b. handelingen waarvoor geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat, indien ter zake van de levering van het goed geen belasting verschuldigd is en het niet gaat om een handeling als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de wet. 2. De herziening geschiedt in één keer bij de aangifte over het belastingtijdvak waarin de levering plaatsvindt. Dus:  levering belast:in resterende jaren 100% belast gebruik, 100% aftrek.  levering vrij:in resterende jaren 0% belast gebruik, 0% aftrek. Versie 2 -- 15-jan-2015 16 BLO2.1b--PRES02--2014

17 Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 17 BLO2.1b--PRES02--2014 Voorbeeld (vervolg) Stel dat Daan na het 2e jaar ontslag nam en Bert de laptop vervolgens begin 3e jaar mee naar huis nam. De waarde laptop: € 100. Wat zijn de gevolgen voor de aftrek OB? Bert neemt de laptop mee naar huis. Dit is een levering art. 3-3-c OB. Omdat de levering belast is, is in het 3e, 4e en 5e jaar fictief sprake van belast gebruik. Dat betekent dat Bert in het 3e, 4e en 5e jr 100% recht op aftrek heeft. Bert mag ten tijde van de levering ineens € 12 in aftrek brengen (en moet t.z.v. de levering € 21 betalen).

18 Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 18 BLO2.1b--PRES02--2014 Oefening 11 van 6  Ondernemer A verricht belaste en vrijgestelde prestaties. In mei koopt hij een nieuwe bedrijfsauto; voorbelasting € 10.000. Hij neemt de auto direct in gebruik.  In mei behaalt hij een omzet van:  belaste prestaties€ 14.000  vrijgestelde prestaties€ 6.000  Gevraagd  Hoeveel OB mag de ondernemer op de aangifte over mei in aftrek brengen?  Uitwerking

19 Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 19 BLO2.1b--PRES02--2014 Oefening 12 van 6  In juni behaalt hij een omzet van:  belaste prestaties€ 17.000  vrijgestelde prestaties€ 3.000  Gevraagd  Hoeveel OB mag de ondernemer op de aangifte over juni in aftrek brengen?  Uitwerking  Niets. De auto is immers al in mei in gebruik genomen!

20 Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 20 BLO2.1b--PRES02--2014 Oefening 13 van 6  Over het gehele eerste jaar behaalt hij een omzet van:  belaste prestaties€ 200.000  vrijgestelde prestaties€ 50.000  Gevraagd  Hoeveel OB mag de ondernemer op de aangifte over december in aftrek brengen?  Uitwerking

21 Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 21 BLO2.1b--PRES02--2014 Oefening 14 van 6  Over het tweede jaar behaalt hij een omzet van:  belaste prestaties€ 210.000  vrijgestelde prestaties€ 123.000  Gevraagd  Bereken het bedrag van de herzienings-OB.  Uitwerking

22 Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 22 BLO2.1b--PRES02--2014 Oefening 15 van 6  Op 2 januari van jaar vier verkoopt de ondernemer de auto.  Gevraagd  Leidt de verkoop tot een correctie van de in aftrek gebrachte voorbelasting? Zie ook art. 11-1-r.  Uitwerking  De verkoop leidt tot een belaste levering. Art. 11-1-r is niet van toepassing omdat de bedrijfsauto niet uitsluitend (≥90%) voor vrijgestelde prestatie is gebruikt.  Op grond van de fictie wordt de auto in het 4e en 5e jaar alleen voor belaste prestaties gebruikt.

23 Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 23 BLO2.1b--PRES02--2014 Oefening 16 van 6  Vervolg uitwerking

24 Auteur: Wim Laman Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting Artikel 16 Wet OB Bij koninklijk besluit kan de in artikel 15, eerste lid, bedoelde aftrek in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten, zulks ten einde te voorkomen, dat op goederen en diensten, welke worden gebruikt voor het voeren van een zekere staat, voor het bevredigen van behoeften van anderen dan ondernemers of ten behoeve van prestaties als zijn bedoeld in artikel 11, de belasting geheel of gedeeltelijk niet drukt. Art. 15 lid 1 → ziet op situatie waarin recht bestaat op aftrek Prestatie wordt (mede) gebruikt voor privédoeleinden of door ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht. Voorbeelden  ondernemer gebruikt bedrijfsauto ook privé  ondernemer geeft cadeau aan ‘vrijgestelde’ ondernemer Versie 2 -- 15-jan-2015 24 BLO2.1b--PRES02--2014

25 Auteur: Wim Laman Arrest Charles-Tijmens, HvJ 14 juli 2005, C-434/03 Echtpaar kocht een vakantiewoning. De woning was bedoeld voor verhuur en privégebruik. Het echtpaar kwalificeerde de woning als ondernemingsvermogen en vroeg de investerings-ob terug. Fiscus: nee, voor privégebruik geen aftrek volgens BUA. HvJ: aftrek beperken mag, maar de regeling mag niet zover gaan dat zij de ondernemer feitelijk de vrijheid ontneemt een investeringsgoed als ondernemingsvermogen aan te merken. Gevolg:  BUA gold niet → belaste verhuur → aftrek voorbelasting  Geen OB over privé want NL kende art. 4-2 nog niet. Versie 2 -- 15-jan-2015 25 BLO2.1b--PRES02--2014

26 Auteur: Wim Laman Reparatiewetgeving Arrest Charles-Tijmens leidde al snel tot reparatiewetgeving:  nieuw art. 4 lid 2 Wet OB → OB-heffing over privégebruik zakelijke goederen  toevoeging aan art. 15 lid 1 Indien een onroerende zaak deel uitmaakt van het vermogen van het bedrijf van een ondernemer en door de ondernemer zowel voor de activiteiten van het bedrijf als voor zijn privégebruik of voor het privégebruik van zijn personeel, of, meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, is de belasting over de uitgaven in verband met deze onroerende zaak slechts aftrekbaar, overeenkomstig de in dit artikel vervatte beginselen, naar evenredigheid van het gebruik ervan voor de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Voor het gebruik van de onroerende zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of van zijn personeel, of meer in het algemeen voor andere dan bedrijfsdoeleinden is artikel 4, tweede lid, onderdeel a, niet van toepassing. Versie 2 -- 15-jan-2015 26 BLO2.1b--PRES02--2014

27 Auteur: Wim Laman Twee correctiemechanismen Artikel 16a Ter zake van prestaties als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdelen a en c, en artikel 4, tweede lid, wordt de belasting niet verschuldigd indien het prestaties betreft als bedoeld in het op artikel 16, eerste lid, gebaseerde koninklijk besluit. Strekking: als de OB al via art. 16 OB is gecorrigeerd, is over het privégebruik geen OB verschuldigd. Voorbeeld Een aannemer (100% belast) sluit bij een sportschool abonnementen af voor zijn medewerkers. De abonnementen kosten € 30 + € 6,30 OB per maand. De werknemers betalen een bijdrage van € 10 per maand. Art. 16 jo. BUA:geen recht op aftrek voor € 6,30. Art. 16a:geen heffing over € 10. Versie 2 -- 15-jan-2015 27 BLO2.1b--PRES02--2014

28 Auteur: Wim Laman € 227-grens in BUA Artikel 4 lid 1 BUA Indien het totaal van de aanschaffings- of voortbrengingskosten dan wel de kostprijs, de omzetbelasting niet daaronder begrepen, van alle door de ondernemer in een boekjaar ten behoeve van eenzelfde belanghebbende verrichte prestaties als zijn bedoeld in artikel 1, eerste lid, letters b en c, en het op die belanghebbende betrekking hebbende deel van het in artikel 3, eerste lid, bedoelde verschil niet meer bedraagt dan € 227, blijven die prestaties en dat deel van bedoeld verschil voor de toepassing van dit besluit buiten aanmerking. kantine + overige > € 227neegeen correctie ja overige > € 227neekantineregel + geen correctie overige ja kantineregel + correctie overige Versie 2 -- 15-jan-2015 28 BLO2.1b--PRES02--2014

29 Auteur: Wim Laman Standsuitgaven Uitgaven waarmee iemand in zijn persoonlijk leven het maatschappelijk aanzien of gewicht van zekere functie tot uitdrukking tracht te brengen (HR 11 feb 1959, 13821) Het zijn uitgaven die de ondernemer eigenlijk als particulier doet. Maar dan wordt niet voldaan aan de eis, dat de kosten door de ondernemer als zodanig zijn gemaakt. als zodanig:wel aftrek, geen beperking via BUA. anders:geen aftrek, kom aan BUA niet toe. Zie ook Cessna-arrest (HR 9 maart 1983, nr. 21 163), Renpaardenarrest (HR 14 juni 2002, 36 453) en Jaguar-arrest (Hof ‘s-Gravenhage, 15 okt 1968). Versie 2 -- 15-jan-2015 29 BLO2.1b--PRES02--2014

30 Auteur: Wim Laman Relatiegeschenken en andere giften Het gaat om  relatiegeschenken (zakelijke verhouding) of  giften (geen zakelijke verhouding) die een ondernemer met recht op aftrek doet aan  een niet-ondernemer (overheid, particulier)  een ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht. Als de ondernemer het cadeau om zakelijke redenen geeft, zou de OB aftrekbaar zijn. BUA voorkomt dat. Opmerkingen 1.Er geldt een marge van € 227 per jaar – zie hierna. 2.BUA geldt niet voor cadeau aan buitenlandse ondernemer Versie 2 -- 15-jan-2015 30 BLO2.1b--PRES02--2014

31 Auteur: Wim Laman Voorzieningen voor personeel Op grond van het BUA bestaat geen recht op aftrek voor OB op voorzieningen voor persoonlijke doeleinden van het personeel. Arrest Fillibeck, HvJ, 16 okt 1997, C-258/95 Aannemer vervoerde personeel van huis naar bouwplaatsen v.v. De bouwplaatsen waren niet met openbaar vervoer te bereiken. De ondernemer had een zakelijk belang → wel aftrek. PC-privéprojecten-arrest, HR 5 jan 2000, 35162 Ondernemer stelde werknemers in de gelegenheid tegen betaling in 36 mnd een PC te kopen. De koopsom was gelijk aan aankoopprijs ex OB -/- werkgeversbijdrage van € 2.500. Deelname aan project was facultatief.. Versie 2 -- 15-jan-2015 31 BLO2.1b--PRES02--2014

32 Auteur: Wim Laman Privégebruik auto Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M 1. Er wordt een km-administratie gevoerd. Reële bijdrage van werknemer? Ja → OB over vergoeding (21/121) Nee → Correctie aftrek OB, geen heffing over vergoeding. Versie 2 -- 15-jan-2015 32 BLO2.1b--PRES02--2014

33 Auteur: Wim Laman Privégebruik auto Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M 2. Er wordt geen km-administratie gevoerd. Geldt de herzieningstermijn nog + investerings-btw afgetrokken?  Ja – correctie: 2,7% van cat.waarde incl. OB  Nee – correctie: 1,5% van cat.waarde incl. OB Geen OB over bijdrage voor privégebruik. Bij gemengde prestaties mag 2,7% of 1,5% naar rato worden verlaagd. Voorbeeld Versie 2 -- 15-jan-2015 33 BLO2.1b--PRES02--2014

34 Auteur: Wim Laman Kantineverstrekkingen Artikel 3 BUA 1. Indien goederen en diensten door de ondernemer worden gebezigd ten behoeve van de verstrekking van spijzen en dranken aan zijn personeel en hij ter zake van die verstrekking minder in rekening heeft gebracht dan het in het tweede lid omschreven bedrag, wordt de aftrek uitgesloten tot 6 percent van het verschil tussen dat bedrag en hetgeen in rekening is gebracht. 2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag bestaat uit de aanschaffingskosten van de spijzen en dranken, de omzetbelasting niet daaronder begrepen, vermeerderd met 25 percent. Voor zover de ondernemer de spijzen en dranken zelf heeft vervaardigd, worden in plaats van de aanschaffingskosten van de spijzen en dranken de aanschaffingskosten van de grondstoffen in aanmerking genomen. Versie 2 -- 15-jan-2015 34 BLO2.1b--PRES02--2014

35 Auteur: Wim Laman Kantineverstrekkingen Versie 2 -- 15-jan-2015 35 BLO2.1b--PRES02--2014

36 Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 36 BLO2.1b--PRES02--2014  EINDE


Download ppt "Auteur: Wim Laman Versie 2 -- 15-jan-2015 1 BLO2.1b--PRES02--2014 Omzetbelasting – les 3 – programma  Aftrek voorbelasting  hoofdregels aftrek voorbelasting."

Verwante presentaties


Ads door Google