De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAOG 18 oktober 2011 dr. I.J.J. Aben Youth & Use chilling or killing?

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAOG 18 oktober 2011 dr. I.J.J. Aben Youth & Use chilling or killing?"— Transcript van de presentatie:

1 PAOG 18 oktober 2011 dr. I.J.J. Aben Youth & Use chilling or killing?

2 Programma Chilling or killing? (filmpjes) Use your brain (quiz) Vroegsignalering Motivatie voor behandeling Behandelaanbod J&M

3 Programma Chilling or killing? (filmpjes) Use your brain (quiz) Vroegsignalering Motivatie voor behandeling Behandelaanbod J&M

4 Chilling or killing? FilmpjeFilmpje2

5 Programma Chilling or killing? (filmpjes) Use your brain (quiz) Vroegsignalering Motivatie voor behandeling Behandelaanbod J&M

6 Use your brain! Het alcoholgebruik onder jongeren (12-18 jr.) steeg de laatste jaren (2003 – 2007). Onjuist Het gebruik onder 15-18 jarigen bleef stabiel (ca. 75%). Onder 12-14 jarigen daalde het zelfs van 47 naar 32%. (Nationale drug monitor 2009)

7 Use your brain! Het cannabisgebruik onder middelbare scholieren is zowel bij meisjes als bij jongens de laatste jaren (1996-2007) afgenomen. Juist Onder reguliere middelbare scholieren (12-18 jr.) is het aantal recente gebruikers geleidelijk afgenomen tot 6% van de meisjes en 10% van de jongens. (Nationale drug monitor 2009)

8 Use your brain! ‘Heavy drinking’ (>6E op ten minste 1 dag/week) is de laatste jaren, tussen 2001 en 2008, afgenomen. Juist Het percentage zware drinkers (12 jr en ouder) is afgenomen van 14 naar 10% (1,4 miljoen mensen). De afname geldt voor alle leeftijdscategorieën. (Nationale drug monitor 2009)

9 Use your brain! Het cannabisgebruik onder scholieren is in Nederland hoger dan in andere Europese landen waar geen gedoogbeleid wordt gevoerd. Onjuist Het gebruik is het hoogste in Spanje (20%) en even hoog in Frankrijk (15%) (Nationale drug monitor 2009)

10 Use your brain! Door stijging van het aantal probleemgebruikers van cannabis is het aantal dat hulp zoekt tussen 1994 en 2008 verviervoudigd. Onjuist Het aantal verwijzingen naar ambulante verslavingszorg steeg van ca. 2000 naar ca. 8000 (over alle leeftijdsgroepen). Dit kan echter ook wijzen op betere gezondheidszorgfaciliteiten en vroeger hulpvragen. (Nationale drug monitor 2009)

11 Use your brain! Cocaïne is vooral populair bij hoogopgeleide workaholics (30- 40-jarigen) in het bank- en bedrijfsleven. Onder partygangers blijft het relatief zeldzaam (<5%). Onjuist Het gebruik van cocaïne is vooral hoog onder partygangers (12%) en club- en discotheekbezoekers (3-6%). (Nationale drug monitor 2009)

12 Use your brain! Speed en XTC zijn beide pepmiddelen maar bevatten niet dezelfde werkzame stof: speed bevat amfetamine, XTC bevat MDMA. Juist Speed wordt veelal gesnoven, XTC meestal geslikt. XTC wordt in de party-scene meer gebruikt dan speed: 24% vs. 7%. XTC is in tegenstelling tot speed en cocaïne niet snel verslavend en leidt zelden tot een hulpvraag. (Nationale drug monitor 2009)

13 Use your brain! GHB is net als alcohol een verdovend middel en wordt onder reguliere midelbare scholieren zelden gebruikt. Juist GHB = gammahydroxyboterzuur, een narcosemiddel dat sinds de jaren 90 als partydrug en afrodisacum wordt gebruikt. Het werkt ontremmend en licht euforiserend. In 2007 had 0,6% van 12-18 jarigen het ooit gebruikt. (Nationale drug monitor 2009)

14 Programma Chilling or killing? (filmpjes) Use your brain (quiz) Vroegsignalering Motivatie voor behandeling Behandelaanbod J&M

15 Fasen van gebruik Kennismaken Experimenteren Geïntegreerd gebruik Excessief gebruik (misbruik) Verslaving In alle stadia is misbruik mogelijk!!

16 Signalen herkennen Somatisch Anorexie, snelle gewichtsdaling, wijde/nauwe pupillen, jeuk/krabben, sedatie/anergie, slapeloosheid, etc. Psychologisch Somberheid, concentratiezwakte, nalatigheid, afstandelijkheid, desinteresse/onverschilligheid, interesse voor middelen, gedragsproblemen, ‘ongelukjes’, maandagmorgen ‘blues’ Sociaal Problemen met naasten, verlies van vrienden/verandering van vriendenkring, isolement, schoolverzuim, slechtere schoolprestaties, politie/justitie

17 Misbruik Een patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt Eén of meer van (periode 12 mnd): Herhaaldelijk gebruik, waardoor verzaken van verplichtingen (werk, school, thuis) Gebruik in gevaarlijke situaties (bijv. autorijden) Herhaaldelijk in aanraking komen met justitie (middelen gerelateerd) Persisterend gebruik ondanks aanhoudende problemen (DSM-IV)

18 Afhankelijkheid Een patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt Drie of meer van (periode 12 mnd): Tolerantie Onthoudingsverschijnselen Gebruik van grotere hoeveelheden, langere tijd Gebruikersgedrag is tijdsintensief Beperkt sociaal-maatsch. functioneren Willen maar niet kunnen stoppen Volharding in gebruik ondanks besef van negatieve gevolgen (DSM-IV)

19 Overzicht risicofactoren Micro Lage intelligentie Moeilijk temperament Slechte schoolcijfers Laag opl. niv. ouder(s) Psychische problemen ouder(s) Antisociaal gedrag ouder(s) Geweld/conflicten Verwaarlozing Ingrijpende gebeurtenissen Meso Isolement Conflicten Gebrekkige sociale verbindingen Kansarme buurt Delinquente vrienden Peer rejection Geen band met school Macro Gebrekkige opleiding Afwijkende subculturele normen en waarden Culturele minderheids- groepering Economische crisis Werkloosheid Discriminatie

20 Beïnvloedende factoren Biopsychosociaal model Biologisch Erfelijke kwetsbaarheid, psychiatrische ziekten (schizofrenie, bipolaire stoornissen, angst, depressie, ADHD, eetstoornissen etc.) Psychologisch Temperament, persoonlijkheid/-stoornissen (copingsvaardigheden, moeite met aanpassen, stemmingswisselingen, gedragsstoornissen, hyperactiviteit/impulsiviteit sensation seeking, beïnvloedbaarheid, terugtrekgedrag, etc.), delinquent gedrag Sociaal Gezinskenmerken (KOPP/KVO, pedagogische stijl, betrokkenheid, conflicten), peer-group pressure, schoolproblemen, etc.

21 Programma Chilling or killing? (filmpjes) Use your brain (quiz) Vroegsignalering Motivatie voor behandeling Behandelaanbod J&M

22 Motivatie cyclus Proschaska & Di Clemente

23 Motiverende gespreksvoering Gespreksattitude -motivatie komt uit de patiënt, niet van buitenaf -het is de taak van de patiënt zijn/haar ambivalenties op te lossen -de gesprekstoon en tempo zijn rustig en uitnodigend -directe overreding helpt hierbij niet -wel directief in helpen om ambivalentie te onderzoeken en op te lossen -motivatie is geen ‘trait’ maar fluctueert met de interpersoonlijke interactie -geen doctor-centered houding maar (gespreks)partner Miller & Rollnick (1999)

24 Motiverende gespreksvoering Gesprekstechnieken -reflectief luisteren ter exploratie van het referentiekader van patiënt -accepteren en bevestigen van (de uitspraken van) de patiënt -ontlokken en bekrachtigen van ‘veranderuitspraken’* -monitor de veranderbereidheid, vermijd weerstand door te proberen te overreden -bevestig de patiënts vrijheid om eigen keuzes te maken Miller & Rollnick (1999) * Zelf-motiverende uitspraken, eigen probleeminzicht, zorgen, verlangens en intenties om te veranderen, verandercapaciteit

25 Motiverende gespreksvoering MGV MVG2

26 Motiveren bij de GGD Motiverende gespreksvoering als risicozorg Neem de tijd Betrek ouders maar spreek de jongere (ook) alleen Streef niet naar motivatie voor behandeling maar voor een vervolggesprek

27 Programma Chilling or killing? (filmpjes) Use your brain (quiz) Vroegsignalering Motivatie voor behandeling Behandelaanbod J&M

28 Behandeling J&M Aanmelding –Verwijzers: BJZ, huisartsen, jeugdartsen, specialisten –Toeleiders: o.a. school, 1e lijns psychologen, Jeugdzorg Intake –Probleemanamnese, speciële anamnese (gebruik), tractusanamnese (neurol., psychiatrische), gezinsanamnese, sociale anamnese, VG, FA, etc. –Mentale status –Hulpvraag, motivatie Diagnostiek –Psychiatrisch onderzoek, psychologisch onderzoek, gezinsonderzoek, somatisch onderzoek Adviesgesprek/behandelplan –Overeenstemming diagnose? Motivatie? Individueel of gezinsbenadering?

29 Casemanagement Coördinerende schakel tussen hulpverleners Huisarts, BJZ, schoolmaatschappelijk werk, etc. Hulp bij maatschappelijke vragen Gericht op het leven weer op de ‘rails’ krijgen Beschikbaarheid voor ‘crisis’ tijdens kantooruren Individuele ‘leefstijl’-trainer

30 Leefstijltraining (ca.10 sessies) Motivering –Motivatiecyclus (Prochaska & Di Clemente) –Motiverende gesprekstechniecken (Miller & Rollnick) Psycho-educatie CGT principes –Gebruiksregistratie dagboek, functionele en holistische analyse, de 5 G’s, cue exposure met responsepreventie Terugvalpreventie en ‘harm reduction’ –Signalerings- en hanteringsplan Keuzethema’s –Sociale vaardigheden, sociaal netwerk, leren ontspannen, omgaan met geld, vrijetijdsbesteding, etc.

31 Urinedrugscreening Vertrouwen herstellen van de omgeving Extra motivatie Controle op risicogedrag Bij positieve test niet sanctionerend optreden maar stimuleren van functionele coping

32 Ouderbegeleiding Ouders betrekken bij behandeling Gemeenschappelijke probleemdefinitie Psycho-educatie Herstellen ouder-kind relaties Pedagogische ondersteuning Taxatie gezinsproblematiek

33 Farmacotherapie Vermindering onthoudingsverschijnselen Vermindering zucht Substitutie Behandeling co-morbiditeit (bijv. ADHD)

34 Ambities voor de toekomst Evidence-based behandelstrategieën –Gezinstherapie (MDFT, MSFT) –Zelfhulp; Internetbehandeling –Community reinforcement approach? –Contingency management? Behandelsettingen: ook dagbehandeling Academisering / Regionaal expertise centrum

35 Dank voor uw aandacht Vragen?

36 Risicogedrag en druggebruik “Drugs zijn alle stoffen die inwerken op het centraal zenuwstelsel en om die reden worden gebruikt”

37 Werking van drugs? Verdovende drugs Alcohol, opiaten, kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen, GHB Stimulerende drugs XTC, speed, cocaine, koffie & thee Waarnemingsveranderende drugs XTC, cannabis, LSD, paddo’s

38 Verdovend: Verlaagde hartslag, ademhaling, lichaamstemperatuur, bloeddruk Verkleinde pupillen, vertraagde reflexen Ontremming, verlaagd bewustzijn in verschillende gradaties Verwardheid, desoriëntatie

39 Stimulerend: Verhoogde hartslag, lichaamstemperatuur, ademhaling, bloeddruk, reflexen Vertraagde stofwisseling Vergrote pupillen Hartkloppingen Risico op uitdroging, insulten

40 Bewustzijnsveranderend: Coördinatiestoornissen, desoriëntatie, derealisatie, depersonalisatie Droge mond en keel, slikstoornis Afwisselend overmatig beweeglijk en dan weer stram en stijf Overschatting van eigen vermogens, suïcidaal

41 Welke middelen?

42 Welke middelen zijn ‘hot’? Tabak Alcohol Cannabis XTC (MDMA) Amfetaminen Cocaine Crack / basecoke Paddo’s GHB Ketamine Khat Heroine

43 Alcohol Alcohol ontstaat door gisting van granen of vruchtensuikers In elk standaard glas zit evenveel pure alcohol, namelijk 10 gram Alcohol is voor het lichaam een schadelijke stof.

44 Risico's van alcohol Dingen doen waar je spijt van krijgt Lichamelijke klachten: lever, maag, hersenen, hart en bloedvaten, zenuwstelsel en kanker Gevaar bij verkeersdeelname Geweld tijdens het uitgaan Ongevallen thuis en op het werk Lichamelijk en geestelijk verslavend

45 Hasj en wiet Hasj en wiet (marihuana) zijn afkomstig van de hennepplant, de cannabis sativa De hennepplant wordt al duizenden jaren gekweekt voor haar vezels, zaden en olie Men kan het roken, eten en drinken

46 Effecten van hasj en wiet Euforische stemming Versterking zintuiglijke prikkels/ waarneming veranderd Onverschilligheid Honger “vreetkick” Lach- en giechelbuien “lachkick” Lacunes in korte-termijn- geheugen

47 Risico’s van hasj en wiet Schadelijk voor de luchtwegen Negatieve invloed op psychische klachten Desinteresse in andere zaken/ ontnemen van ambities (zorgeloosheid)‏ Geestelijk verslavend

48 Speed Amfetaminen zijn langs chemische weg gefabriceerde stimulerende middelen In het verleden zijn amfetaminen in de geneeskunde gebruikt tegen depressies en als eetlustremmer Men kan het slikken, spuiten en snuiven

49 Effecten van Speed Oppeppend effect, lichaam en geest Actief, alert, zelfverzekerd Prikkelbaar, onrustig Knarsetanden, snel bewegen van kaken Angstig, met name bij uitwerking Na zo'n 4 tot 8 uur is de speed uitgewerkt

50 Risico’s van Speed Hoge hartslag en bloeddruk Gewichtsverlies Oververhitting Uitdroging Ernstige depressieve klachten Chronische vermoeidheid, Slapeloosheid Geestelijk verslavend

51 Risicogebruikers alcohol 820.000 Alcohol verslaafden320.000 opiaatverslaafden26.000-30.000 Risicogebruikers Cocaïne 55.000 Medicatie verslaafden (benzo’s/ opiaatachtige pijnstillers)600.000 Gokverslaafden 70.000 Gebruikers van soft-drugs408.000 Nationale prevalentie: Bron: NDM 2005

52 Hoe groot is het probleem? Alcohol Nicotine Cannabis Andere Algemene bevolking (2005) – % actueel78% 27,5% 5,4%0,3-0,4 – Trend ↔ ↓ ↔ ↔ – Internationaal: = = (↓) +/- Jeugd (2003) – % actueel58% 20% 9% 0,5-1,2% – Trend J: ↔ ↓ J: ↓ +/- M: ↑ M: ↔ – Internationaal (15/16 jr.) ↑ = = +/- Bron: Nationale Drug Monitor 2007

53 Hoe groot is het probleem? 13 16 ooit actueel Alcohol 79%43% Tabak 60%32% Cannabis6.8% 2.9% XTC 0.7%0.3% Cocaïne 1.1% 0.4% Speed 1.3%0.4% ooit actueel 91%77% 60%32% 28%14% 5.6%2.3% 4.0% 1.2% 3.4%1.1%


Download ppt "PAOG 18 oktober 2011 dr. I.J.J. Aben Youth & Use chilling or killing?"

Verwante presentaties


Ads door Google