De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2011 Nieuwe wetgevingen – stand van zaken in november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2011 Nieuwe wetgevingen – stand van zaken in november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 2011 Nieuwe wetgevingen – stand van zaken in november 2011

2 2 Nieuwe wetgevingen 1.Europese Verordening 1107/2009 : op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 2.Europese Richtlijn 2009/128 : duurzaam gebruik van fytoproducten KB duurzaam gebruik KB reductieprogramma 3.Europese Kader Richtlijn Water 4.Ministrieel Besluit ivm IPM (Vlaanderen) 5.Fytolicentie (ingewerkt in KB duurzaam gebruik)

3 1. EU Verordening 1107/2009 : Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 3

4 Reg 1107/2009: op de markt brengen Herziening van EU Dir 91/414 Van kracht in België sinds 14 juni 2011 Zal verwerkt worden in KB (begin 2012 samen met aanpassingen aan KB splitsing tussen prof gebruik en gebruik door groot publiek) Strengere normen voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen Vnl van toepassing op erkenningshouders van fytoproducten 4

5 2. EU Richtlijn 2009/128: Duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen (= gewasbeschermingsmiddelen + biociden) 5

6 Europese Richtlijn 2009/128 geïmplementeerd in België via 2 Koninklijke Besluiten 1.KB betreffende de verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen 2.KB betreffende het federaal programma voor de reductie van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling (= gewasbeschermingsmiddelen + biociden) Tijdslijn: 2 draftversies finale publicatie in Staatsblad verwacht begin 2012 6 Dir 2009/128: duurzaam gebruik

7 1. KB Duurzaam gebruik DOEL: maatregelen opstellen voor een verplicht duurzaam gebruik van fytoproducten Belangrijke onderwerpen (1): Verbod op spuiten vanuit de lucht Keuring van spuittoestellen = ok Regels voor verwerking van lege verpakkingen en niet meer bruikbare middelen = ok via Phytofar Recover Opleiding van professionele gebruikers, verkopers en voorlichters (technische ondersteuning door Phytofar -> Fytolicentie) Regels rond opslagruimtes voor distributeurs & professionele gebruikers (= correct ingericht fytolokaal, ondersteuning door Phytofar via PhytoTrans & PhytoStock) IPM (ondersteuning door Phytofar) Informatie naar gebruikers & consumenten (ondersteuning Phytofar via communicatiecampagnes) Indicatoren 7

8 8 Belangrijke onderwerpen (2): Specifieke maatregelen voor de bescherming van oppervlaktewater, waterwingebieden voor drinkwater en gevoelige zones (vb nabijheid van scholen, speeltuinen, ziekenhuizen,…) -> ondersteuning van Phytofar via - promotie van goede praktijken - sensibilisering rond puntvervuiling - ondersteuning wettelijk kader voor bioremediatie- en zuiveringssystemen (fytobak, biofilter, sentinel) Nationaal ActiePlan -> zie KB federaal reductieprogramma Verantwoordelijke ministers: Onckelinx (Volksgezondheid), Magnette (Leefmilieu), Laruelle (Landbouw), Van Quickenborne (administratieve vereenvoudiging) en Milquet (werk en gelijke kansen) Van kracht op 01/01/2013 1. KB Duurzaam gebruik

9 KB duurzaam gebruik = algemene maatregelen -> concrete maatregelen zullen opgenomen worden in de Ministriële Besluiten die de regio’s (Vl & Wall) zullen uitwerken op basis van dit KB Vb. IPM: hoe verloopt dit praktisch (welke richtlijnen, wie mag advies geven, wie controleert of de landbouwer de IPM-richtlijnen toepast,..) Bescherming van oppervlaktewater (hoe zal dit praktisch gebeuren? Vb. breedte bufferzones, waar zijn de no-spray zones, welke middelen mogen in welke zones niet meer gespoten worden,…) -> uitwerking eind 2011 - 2012 9 1. KB Duurzaam gebruik

10 2. KB Federaal Reductieprogramma DOEL: opstellen van een reductieprogramma en via indicatoren de voorgestelde maatregelen na 5 jaar evalueren en kijken of de beoogde reductie bereikt is Belangrijke onderwerpen (1): Opstellen van een Nationaal ActiePlan / Plan d’Action National (NAPAN) ter reductie van de risico’s van het gebruik van fytoproducten Via kwantitatieve doelstellingen (% vermindering) Via geïntegreerde teelt (IPM) & alternatieven Belangrijke domeinen waar acties & projecten zullen komen (~ KB duurzaam gebruik): Oppervlaktewater Verkoopsverplichtingen & informatieverstrekking in verkoopspunten Acute & chronische vergiftigingen bijhouden Controle van de spuittoestellen Informatie naar groot publiek 10

11 2. KB Federaal Reductieprogramma Belangrijke onderwerpen (2): Bijzondere aandacht naar alternatieven en vervanging van “risicovolle” producten (zie EU Reg 1107/2009) Herziening van Nationale ActiePlan om de 5 jaar Evaluatie van maatregelen via indicatoren (% reductie van risico’s en impact van gebruik van fytoproducten inschatten) ~ PRPB (Programma ter Reductie van Pesticiden en Biociden): 25% reductie 2001 – 2010 van fytoproducten voor landbouwkundig gebruik 50% reductie 2001 – 2010 van fytoproducten voor niet-landbouwkundig gebruik & biociden => nog geen definitieve resultaten, maar … 11 Ok! +- Ok

12 KB Federaal Reductieprogramma Adviesraad: consumentenverenigingen, drinkwatermaatschappijen, milieumaatschappijen, landbouworganisaties,… en producenten en verdelers van fytoproducten (= aanwezigheid Phytofar en PhytoDis) Verantwoordelijke ministers: Onckelinx (Volksgezondheid), Magnette (Leefmilieu), Laruelle (Landbouw), Van Quickenborne (administratieve vereenvoudiging) en Milquet (werk en gelijke kansen) Van kracht begin 2012 12

13 3. Europese Kader Richtlijn Water 13

14 Kader Richtlijn Water DOEL: proper water in Europa! een overschrijding van de milieunorm in oppervlaktewater zal de intrekking van het product tot gevolg hebben Tijdslijn: 1 e fase afgerond in 2015 Status: milieunormen worden vastgelegd door de regionale overheden (VL = VMM) Er worden nog teveel actieve stoffen teruggevonden in het oppervlaktewater in te hoge concentraties op verschillende plaatsen in België -> zonder actie halen we deze doelstelling tegen 2015 niet! => pro-actieve acties vanuit de sector noodzakelijk !!! = goede praktijken zoals vermijden van puntvervuiling & drift grote ondersteuning Phytofar -> regionale overheden werken momenteel richtlijnen uit… 14

15 4. IPM : geïntegreerde gewasbescherming 15

16 IPM Draft Ministerieel Besluit op Vlaams niveau ivm verplicht volgen van IPM- richtlijnen Wallonië zal een analoge wetgeving uitwerken Belangrijke onderwerpen (draft – verder te bediscussiëren): Invoeren kleurenlijsten (geel – groen) : op basis van ? Wie mag advies geven over IPM? Ook commercieel gebonden mensen? Iedereen die over P3 fytolicentie beschikt? Waarschuwingsdiensten: commercieel gebonden? Mits beschikken over certificaat / accreditatie? Wie zal controleren of landbouwer IPM toepast? Erkende controle- organen (vb IKKB)? Van kracht: begin 2013 16

17 5. FYTOLICENTIE 17

18 Wat is de fytolicentie? Fytolicentie = certificaat voor professioneel gebruiken, verkopen en geven van voorlichting van fytoproducten Basis- en aanvullende opleiding (continue vormingen) Erkenning van de kennis Vereist voor professioneel gebruiken, verkopen en geven van voorlichting Geldigheidsduur: 6 jaar Status: draft versie, ingewerkt in KB duurzaam gebruik bepaalde stukken nog onder discussie (vb inhoud cursussen, boetesysteem,…) 18

19 Types fytolicentie (1) TypeWat? NPDistributie / voorlichting producten voor niet- professioneel gebruik P1Assistent professioneel gebruik P2Professioneel gebruik P2sSpecifiek professioneel gebruik P3Distributie / voorlichting 19 PP = producten voor professioneel gebruik PNP = producten voor niet-professioneel gebruik P2s = voor klasse A producten en producten op Annex 10 Max 10 P1 onder toezicht van 1 P2 of P3 : onder discussie P1 mag fytoproduct toepassen op perceel van P2 of P3, maar niet bij derden P1 mag geen fytoproducten “voorbehouden voor specifiek professioneel gebruik” toepassen Qua gebruik van fytoproducten is P2 = P3 P3 mag ook niet-professionele producten verkopen & voorlichten

20 20 Types fytolicentie (2)

21 21 Types fytolicentie (3)

22 22 Tijdens de overgangsperiode kunnen erkend verkopers, erkend gebruikers en speciaal erkend gebruikers volgende types fytolicentie aanvragen: Types fytolicentie (4)

23 Tijdslijn 18/08/2012: splitsing van de erkenningen: Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor professioneel gebruik Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor niet-professioneel gebruik 01/09/2013: startdatum waarop een fytolicentie kan aangevraagd worden 25/11/2015: iedere professionele gebruiker, verkoper of voorlichter dient over een fytolicentie te beschikken Van 01/09/2013 -> 31/08/2015: overgangsmaatregelen = iedereen die fytolicentie wenst aan te vragen op basis van ervaring, moet dit in deze periode doen Erkend verkoper en (speciaal) erkend gebruiker blijven van kracht tot 24/11/2015 23

24 Geldigheidsduur fytolicentie 24

25 Wie kan een fytolicentie verkrijgen op basis van ervaring (tijdens de overgangsperiode)? Type fytolicentieVereiste ervaring P35 jaar in voorlichting (van klasse A / B of producten erkend voor prof gebruik) NP2 jaar in voorlichting of distributie (van producten bestemd voor niet-prof gebruik) P1 en P22 jaar in gebruik (van klasse A / B of producten erkend voor prof gebruik) 25

26 26 Nog nader te bepalen welke opleidingen (regulier onderwijs en naschools onderwijs) juist in aanmerking komen Voorstel: iedereen die cursus fytofarmacie heeft gehad (~ inhoud cursus fytolicentie) = land- en tuinbouwopleidingen, bio-ir,… <> chemie, farmacie, bio-ir zonder optie gewasbescherming: niet meer in aanmerking!

27 27 Inhoud basiscursussen NP = verkoper & voorlichter van niet-prof producten P1 = assistent professioneel gebruik P2 = professioneel gebruik P3 = verkoper & voorlichter van prof producten Totaal aantal uren16 60120 opleidingsdelen: relevante wetgeving1110 gewasbescherming : ziekten en plagen 1020 fytoproducten: formulering + alternatieven 111030 goed gebruik551020 risico’s voor mens en milieu 551020 toegepaste gewasbescherming met voornaamste ziekten en plagen te kiezen uit ≠ gewassen 441050 P2s = specifiek professioneel gebruik = + 20 uur onder discussie

28 Toegelaten activiteiten per type fytolicentie 28 1: uitz aan jongeren op het werk (stagiairs)

29 Bij te houden gegevens door distributeur bij verkoop (1) 29

30 Bij te houden gegevens door distributeur bij verkoop (2) 30 Voor producten voorbehouden voor specifiek professioneel gebruik (P2s) : Geen afhaling door derde persoon mogelijk

31 Behouden van de fytolicentie (continue vorming) (1) 31 Type fytolicentieMinimum aantal te volgen vormingen op 6 jaar tijd NP2 P13 P24 P2s4 + 2 P36

32 32 Verantwoordelijke vormingen = gewesten Wat komt in aanmerking als vormingsactiviteit? Nog nader te bepalen… voorstel om het ruim open te trekken (inclusief proefveldbezoeken) bijeenkomsten van commerciële bedrijven? Ja als lesgevers erkend zijn? Behouden van de fytolicentie (continue vorming) (2)

33 Wanneer wordt de fytolicentie ingetrokken? Intrekking & boetesysteem is nog onder discussie ! Fytolicentie wordt ingetrokken als: Continue vorming niet gevolgd Puntvervuiling (+ boete door milieupolitie) PV bij controle FAVV …? Dan … : Boete betalen? EU subsidies verliezen? Terug basiscursus volgen om fytolicentie terug te krijgen 33


Download ppt "2011 Nieuwe wetgevingen – stand van zaken in november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google