De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese Unie (EU)? 28 lidstaten Meer dan 500 miljoen burgers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese Unie (EU)? 28 lidstaten Meer dan 500 miljoen burgers"— Transcript van de presentatie:

1

2 Europese Unie (EU)? 28 lidstaten Meer dan 500 miljoen burgers
Huidige kandidaat-lidstaten: Albanië, IJsland, Montenegro, Servië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije

3 Wat zijn de belangrijkste beginselen van de EU?
Gemeenschappelijke waarden: eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat, mensenrechten, pluralisme, non-discriminatie, tolerantie, rechtvaardigheid en solidariteit (art. 2 VEU). Doel: de vrede de waarden van de EU en het welzijn van haar volkeren te bevorderen (art. 3 VEU). 4 vrijheden: vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

4 De belangrijkste etappes van de Europese integratie

5 De wederopbouw na de oorlog
1950: 9 mei – verklaring van Robert Schuman 1951: oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 6 lidstaten: België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland 1957: verdragen van Rome – oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en Euratom

6 De jaren 60 – de grondslagen
1960: oprichting van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) 1962: start van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 1968: afschaffing van de douanerechten

7 De jaren 70 Europa telt dan 9 lidstaten
1973: 1e uitbreiding – Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk treden toe tot de EEG Europa telt dan 9 lidstaten 1979: 1e rechtstreekse algemene verkiezingen van het Europees Parlement

8 De jaren 80 – consolidering
Uitbreiding met Zuid-Europese landen: Griekenland (1981), Spanje en Portugal (1986) Europa telt dan 12 lidstaten 1986: de Europese Akte tot wijziging van het Verdrag van Rome wordt ondertekend 1990: na de Duitse eenwording gaat voormalig Oost-Duitsland deel uitmaken van de EEG

9 De jaren 90 Europa telt dan 15 lidstaten
1993: invoering van de interne markt (verdrag van Maastricht) 1995: nieuwe uitbreiding – Oostenrijk, Finland en Zweden Europa telt dan 15 lidstaten

10 De grootste uitbreiding
1 januari 2002: 12 lidstaten voeren de euro in 2004: uitbreiding met Midden- en Oost-Europese landen - 10 nieuwe lidstaten: Cyprus, de Tsjechische republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië Europa telt dan 25 lidstaten 2007: toetreding van Bulgarije en Roemenië Europa telt dan 27 lidstaten 2013: toetreding van Kroatië Europa telt dan 28 lidstaten

11 Eerste decennium van de 21e eeuw
Noodzakelijke hervorming EU-instellingen 2005: Europese grondwet wordt verworpen in Frankrijk en Nederland 2009: Goedkeuring van het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking treedt

12 Een paar voorbeelden Vrijheid om in elke willekeurige lidstaat te wonen, te werken of te studeren Uitwisselingsprogramma’s voor jongeren: Comenius, Leonardo Da Vinci of Erasmus Eén enkele munt voor 19 landen Milieuwetgeving ter bestrijding van de klimaatverandering Gelijke kansen Lagere roamingkosten En nog veel meer…

13 De Europese instellingen

14 Het Europees Parlement
stelt samen met de Raad wetgeving vast controleert de EU-begroting (samen met de Raad) en het beleid van de Europese instellingen telt 751 afgevaardigden, verkozen via rechtstreekse algemene verkiezingen houdt elke 5 jaar verkiezingen voorzitter: Martin Schulz

15 De Europese Raad verstrekt politieke richtsnoeren en stelt de beleidskoers en –prioriteiten vast bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Commissie en zijn eigen voorzitter voorzitter: Donald Tusk

16 De Raad van de Europese Unie
stelt samen met het Europees Parlement wetgeving vast (via wijziging, goedkeuring of verwerping van de wetsvoorstellen van de Commissie) bestaat uit ministers van de 28 lidstaten, naargelang van de agenda het voorzitterschap wisselt elke 6 maanden: 1 januari - 30 juni 2015: Letland 1 juli - 31 december 2015: Luxemburg

17 De Europese Commissie doet wetsvoorstellen en voert ze uit (initiatiefrecht, "hoeder" van de Verdragen) bestaat uit 28 commissarissen (één per lidstaat), waaronder de voorzitter, Jean-Claude Juncker, en verschillende vicevoorzitters (waarvan er één de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid is)

18 De overige instellingen en organen van de EU
Het Hof van Justitie van de Europese Unie De Europese Centrale Bank De Europese Rekenkamer Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) Het Comité van de Regio's

19 Het Europees Economisch en Sociaal Comité

20 Wat is het EESC? Adviesorgaan opgericht in 1957 bij het Verdrag van Rome Vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld Europees Parlement Raad van de Europese Unie Commissie Europees Economisch en Sociaal Comité

21 Wat is het maatschappelijk middenveld?
Alle groepen en organisaties die door burgers worden opgezet om hun belangen te verdedigen, een doel te bereiken of om met gelijkgestemde mensen samen te werken

22 Wat is de rol van het EESC?
Advies verstrekken aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Het EESC heeft drie belangrijke taken: het draagt ertoe bij dat het EU-beleid beter wordt afgestemd op de economische, sociale en burgerlijke realiteit, het bevordert de ontwikkeling van een Europese Unie die meer op participatie berust en dichter bij de burgers staat, en het draagt de EU-waarden uit en ijvert voor versterking van de rol van maatschappelijke organisaties in de wereld.

23 Een brug tussen de EU en het maatschappelijk middenveld
De belangen van het maatschappelijk middenveld verdedigen Maatschappelijke organisaties uit de lidstaten de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen op Europees niveau

24 Hoe zit het EESC in elkaar?
Het is een algemene vergadering van 353 leden (aangesteld voor 5 jaar) uit de 28 lidstaten van de EU. Het EESC heeft 1 voorzitter en 2 vicevoorzitters, verkozen voor 2½ jaar. Het vertegenwoordigt economische en maatschappelijke kringen: werkgevers, werknemers en diverse belangengroeperingen (ngo's, landbouwers, jongeren, consumentenbescherming, enz.). Het telt 6 afdelingen en een adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI). De adviezen worden besproken en bij gewone meerderheid goedgekeurd tijdens de plenaire zittingen(+ negen keer per jaar).

25 Hoe komt een advies tot stand?
Zitting GROEP II Werknemers GROEP I Werkgevers GROEP III Diverse werkzaamheden Studiegroep: leden + deskundigen AFDELING AFDELING 6 afdelingen

26 Jouw Europa, jouw mening!

27 TIJD VOOR BURGERACTIE De EU is een belangrijke democratische arena voor meer dan 500 miljoen burgers in 28 landen: zij brengt wetten, verordeningen en richtlijnen voort die van invloed zijn op ons dagelijkse leven. Als actieve burgers beschikken we over tal van instrumenten om rechtstreeks deel te nemen aan de manier waarop Europa wordt bestuurd. We hebben de verantwoordelijkheid om zorg te dragen en respect te tonen voor gemeenschappelijke vraagstukken. Het is jouw Europa, en uiteindelijk is het jouw mening die het verschil kan maken. Actieve participatie is waar het om draait! Jullie krijgen de kans om op Europees niveau samen te werken aan een onderwerp dat verband houdt met actief burgerschap.

28 Jullie opdracht De "onderwerpen voor burgeractie" die jullie door het EESC zullen worden toegezonden, in de klas lezen en bespreken. Kies EEN van de "onderwerpen voor burgeractie" en stuur ons uiterlijk op 11 maart jullie keuze. De vergadering in Brussel voorbereiden: bestudeer het onderwerp dat jullie hebben gekozen, met de hulp van jullie leraar. In Brussel: vergadering per werkgroep, verslag, debat en presentatie tijdens de Jongerenzitting.

29 1. De onderwerpen voor burgeractie lezen en bespreken
Eind februari 2015 ontvangen jullie van het EESC een lijst met "onderwerpen voor burgeractie", in het Engels. Over deze onderwerpen zal in Brussel worden gedebatteerd. Discussieer in de klas over de verschillende onderwerpen, en kies er EEN uit.

30 2. Kies jullie onderwerp Na in de klas te hebben gediscussieerd over de "onderwerpen voor burgeractie", kiezen jullie er EEN uit. Jullie keuze moet vóór 11 maart in het Engels worden toegestuurd aan het EESC.

31 3. De vergadering in Brussel voorbereiden
Bestudeer het onderwerp dat jullie hebben gekozen: bedenk bijvoorbeeld een klein project. Dit kan een presentatie zijn, een performance, een kleine publicatie of een kort debat. Doel van het project is ervoor te zorgen dat je, door het verwerven van meer inzicht in het gekozen onderwerp, een beter beeld krijgt van de mogelijkheden en beperkingen ervan. Eind maart ontvangen jullie feedback over de onderwerpen die door alle scholen zijn gekozen.

32 4. In Brussel: vergadering per werkgroep
Tijdens de workshops kunnen scholen ervaringen uitwisselen over het gekozen onderwerp, over wat zij zoal hebben geleerd, en over hun voorstellen voor de manier waarop actief burgerschap en participatieve democratie kunnen worden bevorderd en versterkt.

33 5. In Brussel: verslag en debat
Tijdens de plenaire zitting van 'Jouw Europa, jouw mening' zullen de belangrijkste conclusies van sommige werkgroepen gepresenteerd worden. Het verslag hiervan zal in de documentatie over het evenement worden opgenomen. Hopelijk zullen de eerste stappen die tijdens dit evenement worden gezet een vervolg krijgen in heel Europa, en andere jongeren inspireren om actief te gaan deelnemen en hun verantwoordelijkheid te nemen!

34 Deadline en contactgegevens
Het door jullie gekozen "onderwerp voor burgeractie" moet ons uiterlijk op 11 maart 2015 in het Engels worden toegestuurd. Voor meer informatie of advies kunnen jullie contact met ons opnemen via: Website: Your Europe, Your Say @youreurope

35


Download ppt "Europese Unie (EU)? 28 lidstaten Meer dan 500 miljoen burgers"

Verwante presentaties


Ads door Google