De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Imperfectum: oefeningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Imperfectum: oefeningen"— Transcript van de presentatie:

1 Imperfectum: oefeningen
1) Splits en vertaal met “was/waren aan het …” ejmanqavnomen ejdikavzete ejqauvmazon (2) ejvgrafe ejvblepon (2)

2 ejmanqavnomen ejdikavzete ejqauvmazon (2) ejvgrafe ejvblepon (2)
1) Splits en vertaal met “was/waren aan het…” wij waren aan het leren jullie waren aan het oordelen ik was aan het bewonderen/ zij waren aan het bewonderen hij/zij was aan het schrijven ik was aan het kijken / zij waren… ejmanqavnomen ejdikavzete ejqauvmazon (2) ejvgrafe ejvblepon (2)

3 ejquvomen ejdeivknusan ejdivwke ejvklepton (2) ejvkaie ejvfeugon
wij waren aan het offeren ze waren aan het tonen hij/zij was aan het achtervolgen ik was aan het stelen/zij waren … hij/zij was aan het verbranden ik was aan het vluchten/zij waren … hij/zij was aan het rennen ejquvomen ejdeivknusan ejdivwke ejvklepton (2) ejvkaie ejvfeugon ejvtrecen

4 ejteleuvta ejsiwvpaV ejtimw:nto ejfobou: ejfilei:sqe ejdevonto
2) Splits deze contracte vormen in hun oorspronkelijke bestanddelen. Vertaal met O.V.T. ejteleuvta ejtimw:nto ejfilei:sqe ejpeira:to ejbow:men ejqew:nto ejsiwvpaV ejfobou: ejdevonto ejvdei ejbohvqoun ejkalouvmeqa

5 ej-teleuvta-e : hij/zij stierf
e-jtima-o-nto : zij werden geëerd ej-file-e-sqe : jullie werden bemind ej-peira-e-to : hij/zij probeerde ej-boa-o-men : wij riepen ej-qea-o-nto : zij bekeken worden

6 ej-siwvpa-e-V ej-fobe-e-so ej-dee-o-nto ejv-de-e ej-bohvqe-o-n
ej-kale-o-meqa jij zweeg/was stil jij vreesde ze waren nodig het moest ik hielp / zij hielpen wij riepen


Download ppt "Imperfectum: oefeningen"

Verwante presentaties


Ads door Google