De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Report on the current situation in relation to occupational diseases' systems in EU Member States and EFTA/EEA countries” Project No.VC/2010/0395 Gert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Report on the current situation in relation to occupational diseases' systems in EU Member States and EFTA/EEA countries” Project No.VC/2010/0395 Gert."— Transcript van de presentatie:

1 “Report on the current situation in relation to occupational diseases' systems in EU Member States and EFTA/EEA countries” Project No.VC/2010/0395 Gert van der Laan, NCvB Rienk Prins, ASTRI

2 Doel van het Project Analyse van de effecten van de EU Aanbeveling 2003/670/EC op nationale beroepsziektesystemen Beschrijving van het besluitvormingsproces bij het opstellen van de nationale lijsten van beroepsziekten Selectie en beschrijving van ‘good practices’ bij de preventie van beroepsziekten Discussie and presentatie van opties voor de ontwikkeling van beroepsziektesystemen

3 Het Proces Literature research Country reports (n=29): –National lists of OD’s –Criteria for recognition of OD’s –Procedures, infrastructure, capacity –Regulations concerning compensation –Target setting: policy targets/ strategies to reduce the number of OD’s –Stakeholders evaluations of EU Recommendation –Case studies and good practices Analysis and Synthesis Workshop: –interpretation of results; –discussing options for further management of OD’s in Europe

4 Hoofdstukken in het eindrapport: 1Introduction 2Developments in the areas covered by Recommendaiton 2003/670/EC 3OD list revisions: the decision process 4Analysis of the national lists and EU list 5Stakeholder‘s opinions and evaluations 6New work-related hazards 7Good practice in prevention of OD 8Options for development of the EU intervention in OD policies 9Synthesis of the analysis, conclusions, policy recommendations

5 Annexes Annex A List of the Project Experts Annex B List of the National reporters Annex C National Reports Annex D Comparative Tables Annex E Literature Review Annex F Questionnaire, Guidelines and Templates Annex G Annexes of the National Reports

6 Aspecten van de Aanbeveling: Erkenning (Recognition) Compensatie Preventie Streefcijfers Registratie en Rapportage Epidemiologie / Research Diagnostiek Beroepsziekten Statistiek Bewustwording (Awareness raising)

7 Erkenning (Recognition) Belangrijkste bevindingen: –26 van de 29 landen hebben een Nationale Lijst van Beroepsziekten –Vanaf 2003 veel veranderingen –5 landen hebben de EU lijst in hun nationale wetgeving opgenomen –Nieuwe beroepsziekten op nationale lijsten: Asbestos-related diseases Musculoskeletal Disorders Cancers (lung cancer and passive smoking DK)

8 Erkenning Suggesties: –Verplichting van lidstaten om redenen aan te geven om beroepsziekten niet op te nemen in nationale lijsten –Regelmatige update van de EU lijst van Beroepsziekten –Uitwisseling van criteria documenten –Installeren van SCOD, vergelijkbaar met SCOEL –Rapporteren van beroepsziekten door lidstaten aan EUROSTAT

9 Compensatie Belangrijkste bevindingen: Grote heterogeniteit tussen de 23 specifieke systemen voor compensatie In 12 landen marginale veranderingen in niveau van compensatie en administratieve issues In de 6 landen zonder een lijst van beroepsziekten wordt verlies van werkcapaciteit geregeld via algemene sociale zekerheidsregelgeving Problemen met handling van multicausaliteit bij compensatie

10 Compensatie Suggesties: Inventarisatie van de manier waarop in lidstaten omgegaan wordt met multicausaliteitskwesties Uitwisseling van ervaringen en ‘Good Practices’ bij de revalidatie en re-integratie van slachtoffers

11 Preventie Belangrijkste bevindingen: Grote meerderheid (19/29) heeft een preventiebeleid, met focus op risico controle en PBM Prioriteiten: –MSD’s –Toxische stoffen/ asbest –Psychosociale risico’s –Nanotechnologie (SUN)

12 Preventie Suggesties: Primaire preventie zou uit de Aanbeveling kunnen blijven (geregeld in OHS Framework Directive) Focus op secundaire preventie en de ‘disease first’ approach bij het opsporen van nieuwe werk-gerelateerde aandoeningen

13 Streefcijfers; Target Setting (kwantitatieve doelen stellen ) Belangrijkste bevindingen: Wisselende reacties: –Het doel (vermindering van beroepsziekten) wordt algemeen ondersteund, maar: –Een preventie-actie leidt door de toegenomen aandacht meestal eerst tot een verhoging van de aantallen gemelde beroepsziekten (registratie-artefact) –Target setting kan contra-productief zijn –Alleen op lange termijn is dit zinvol

14 Streefcijfers; Target Setting (kwantitatieve doelen stellen ) Suggesties: Beperking van streefcijfers tot het terrein van erkenning en registratie –Zoektocht naar ‘lost cases of OD’s’ –Medical surveillance systems

15 Registratie en rapportage Belangrijkste bevindingen: Substantiële verschillen in de verschillen in registratie accuratesse Probleem van onderrapportage Incentives voor registratie verschillen (betaling van rapporteurs, faciliteren van beoordeling beroepsziekten) Technische verbeteringen (electronische meldings systemen)

16 Registratie en rapportage Suggesties: Stimuleer de multi-source approach (‘Occupational Disease Intelligence System) Grensoverschrijdende uitwisseling van info Criteria ontwikkeling op het EU niveau

17 Epidemiologie en Research Belangrijkste bevindingen: In 23 landen is research over werkgerelateerde aandoeningen gestart na 2003 Opkomende, nieuwe beroeps risico’s prioriteit (15 landen; vooral nanotox, ploegendienst) Algemeen gebrek aan overzicht aan epidemiologisch onderzoek/research

18 Epidemiologie and Research Suggesties: Opzetten van een data-base met ongoing en afgesloten occupational epidemiological research Rol voor SCOD, zoals SCOEL Research prioriteiten stellen op het gebied van mogelijke negatieve gezondheidseffecten/ bijwerkingen van werk

19 Diagnostiek Belangrijkste bevindingen: Op nationaal niveau een grote varieteit aan handboeken, ‘guidelines’, protocollen Grote verschillen in de diagnostische infrastructuur (beschikbaarheid en toegankelijkheid van beroepsziekte-experts) EU Information Notices on Occupational Diseases

20 Diagnostiek Suggesties: Stimuleer internationale uitwisseling en ontwikkeling van diagnostische instrumenten en criteria documenten (scientific, evidence-based, universal nature) Training in het gebruik van de ‘Information Notices on Occupational Diseases’ Versterking van de rol van het EU Agency als een Arbo- vigilantie centrum

21 Statistiek Belangrijkste bevindingen: Verschillende zwaktes, zoals onderrapportage, verschillende criteria en meldingspraktijk tussen lidstaten, maakt vergelijking van beroepsziektestatistieken problematisch

22 Statistiek Suggesties: Never give up: –EUROSTAT should continue to ask for OD statistics from MS Providing criteria / pilot projects on specific OD’s

23 Bewustwording (Awareness raising) Belangrijkste bevindingen: Training van medische studenten and artsen in bedrijfsgeneeskunde/ beroepsziektediagnostiek wordt in verschillende landen gedaan (omvang?) Werkingssfeer van Bedrijfsgezondheidszorg is vaak beperkt, waarbij MKB en agrarische sector vaak witte vlekken zijn

24 Bewustwording (Awareness raising) Suggesties: Stimuleer de rol van artsen; ook training van huisartsen via de WHO/ICOH Basic Occupational Health Service BOHS- training

25 Possible Options for a EU strategy 1.Status quo: change nothing - Missed opportunity as complement of open EU Labour Market 2.Systematic steps towards harmonization - Simply harmonizing not realistic soverignty social regulations 3.Progressive improvement of recognition and identification by: - Stimulating and inspiring recommendations - Selective reporting obligations 4.Stop with this Recommendation 5.Make it a stronger EU legal instrument (Decision, Directive)

26 Vertaling naar NL; de items: Erkenning: moeten we in NL een lijst Beroepsziekten invoeren? Compensatie: heroverweging Extra Garantieregeling Beroepsziekten? Preventie: meer focus op gevalsonderzoek en directe preventieve actie bij beroepsziekten? Streefcijfers: ? Registratie en Rapportage: triangulatie; andere bronnen aanboren? Epidemiologie / Research: studies beter communiceren? Diagnostiek Beroepsziekten: infrastructuur klinische arbeidsgeneeskunde verbeteren? Statistiek: cijfers blijven verzamelen/ triangulatie? Bewustwording: meer input beroepsziekten in medische opleidingen?

27 EU conferentie 3-4 december 2013 Occupational Diseases in the EU The system(s) and their role / Way forward 'TOGETHER FOR DISEASE-FREE WORKERS' MCE (Management Centre Europe) Conference Centre, Brussels, Tuesday/Wednesday, 3rd & 4th December 2013

28


Download ppt "“Report on the current situation in relation to occupational diseases' systems in EU Member States and EFTA/EEA countries” Project No.VC/2010/0395 Gert."

Verwante presentaties


Ads door Google