De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn De Europese wkk richtlijn “VNE-seminar ”WKK in goed beheer” door Hans Hof, EnergieNed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn De Europese wkk richtlijn “VNE-seminar ”WKK in goed beheer” door Hans Hof, EnergieNed."— Transcript van de presentatie:

1 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn De Europese wkk richtlijn “VNE-seminar ”WKK in goed beheer” door Hans Hof, EnergieNed

2 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn De punten van deze presentatie 1.Procesgang 2.Inhoud voorstel Commissie 3. Nederlandse belang / pijnpunten 4. Het beinvloedingsproces 5. Achterbanoverleg 6. Organisaties die invloed uitoefenen 7. Europese Commissie 8. Europees Parlement 9.Resultaat tot nu toe 10. Wat is bereikt? 11. Wat is nog niet bereikt? 12. Inhoud nieuwste voorstel Raad van Ministers 13. Vervolgstappen

3 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn warmte electriciteit brand- stof brandstof markt koude CO2 locale koelmarkt European CO2 handelssysteem lokale CO2 markt lokale warmte markt Europese electriciteitsmarkt CO2 rechten saldo CO2 rechten Wkk en de vijf markten 3 2 4 1 5 wkk

4 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn WKK warmte in West Europa

5 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn WKK electriciteit in West Europa TWhe aan- deel %

6 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn EU doelstelling wkk-elektriciteit EU 15: van 9,6% in 2000 naar 18% in 2010 12% van de wkk-brandstoffen moeten dan van duurzame oorsprong zijn

7 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn WKK warmte in Oost Europa PJ warmte

8 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Bijdrage WKK aan de CO2 reductie doelstelling zoals afgesproken in Kyoto Kyoto doel Wkk bijdrage

9 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Doel van de Europese wkk richtlijn het energierendement te vergroten de voorzieningszekerheid te verbeteren waarborgen dat alleen de vraag naar nuttige warmte leidend is, niet het aanbod

10 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Middelen (1) Het creëren van een kader voor de bevordering en ontwikkeling van hoogrenderende warmte- krachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte en besparing op primaire energie binnen de interne energiemarkt, rekening houdend met de specifieke nationale omstandigheden, in het bijzonder met de klimatologische en de economische situatie.

11 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Middelen (2) regelen wettelijke definitie van het begrip wkk- elektriciteit waarborgen dat alleen brandstofbesparende wkk-elektriciteit in aanmerking komt voor certificaten van garantie van oorsprong definiëren van uitgangspunten van nationale steunkaders, alleen voor brandstofbesparende wkk

12 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Procesgang “co-decision procedure” Europese commissie maakt voorstel bespreking in de Raad van Ministers / tekstwijzigingen bespreking in Europees Parlement / amendementen commissie wijzigt voorstel Raad van Ministers besluit europees Parlement leest voor de tweede keer bij overeenstemming:dan richtlijn bij tegenstelling: dan conciliatieprocedure

13 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Inhoud concept Europese Richtlijn wkk voorstel Europese Commissie promotie van wkk regelen garantie van oorsprong voor wkk elektriciteit rekenregels aantoning brandstofbesparing elke lidstaat bepaalt zelf zijn kwaliteitsniveau stimulering als meer dan 0%, 5% of 10% brandstof wordt bespaard grens 50 MWe voor stimulering geen bindende doelstellingen evaluatie van effectiviteit van nationale steunmaatregelen

14 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Nederlands belang en pijnpunten Nederlands belang: Nederland heeft relatief veel wkk van een relatief hoge kwaliteit: kwaliteit van wkk moet in andere landen niet lager zijn internationale uitwisselbaarheid wkk-certificaten geen vermogensdrempel milieukwaliteitwaardering en kwaliteitsdifferentiatie Pijnpunten voor ons: drempel 50 MWe nationale referentierendementen bij de bepaling van kwaliteitsnormen Beide punten vormen geen egaal speelveld

15 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Ontwikkeling concept “brandstofvrije wkk elektriciteit” samenwerking EZ/CvE/EnergieNed/COGEN memorandum on CHP, januari 2003 past in MEP aanpak geharmoniseerde Europese referentierendementen bij bepaling brandstofbesparing historische referentierendementen, dus bestaande en nieuwe komen onder een noemer referentierendementen vast voor tien jaar voor een bepaalde wkk eenheid herijking om de vier jaar simpel, transparant en gebaseerd op metingen

16 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Brandstofvrije wkk-elektriciteit

17 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Beinvloedingsproces  Organisaties via Euroheat & Power via Eurelectric via COGEN Europe via CEEP  De Overheid naar de Europese Commissie naar het Europees parlement naar de Raad van Ministers  Overig: artikelen, lezingen, gesprekken, memorandum, toelichtingen

18 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Europese Commissie 25 februari: brief van EnergieNed naar de dames De Palacio en Walström 14 maart: antwoord terug: Mee eens dat er geharmoniseerde referentierendementen moeten komen

19 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Belangrijkste besluiten Europees Parlement in eerste lezing brandstofbesparing staat voorop er moeten geharmoniseerde referentierendementen komen micro wkk en afval-wkk wordt extra bevorderd 20% van het nationale potentieel benutten criteria gedefinieerd voor steunmaatregelen instelling van een Europese wkk-commissie tempo maken

20 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Raad van Ministers regelmatig overleg met vertegenwoordiger van EZ bij de Raadsbesprekingen EZ steunt voorstel “brandstofvrije wkk- elektriciteit”

21 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Raadsvoorstel van 8 september 2003 belangrijkste punten geen bindende nationale wkk-doelstellingen wkk moet minimaal 10% brandstof besparen voordat het gestimuleerd mag worden uitzonderingen op de harmonisatie - regel zijn voor lidstaten mogelijk tot uiterlijk 2010

22 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Wat is er door de lobby bereikt ? wkk wordt op brandstofbesparing getoetst dit gebeurt met geharmoniseerde (Europese) kwaliteitscriteria de drempel van 50 MWe verdwijnt er komen historische referenties, naar leeftijd van de wkk-eenheid elementen uit ons “brandstofvrije wkk concept” zijn overgenomen

23 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Wat is nog niet bereikt ? er nog steeds een onnodig ingewikkelde methode ter bepaling van de hoeveelheid wkk-stroom op tafel de 75%/80% grens wordt ook en onterecht als brandstofbesparings-grens gezien sommigen proberen de reikwijdte van het brandstofbesparingsvoorschrift sterk af te zwakken differentiatie in besparingskwaliteit is nog niet geregeld er moet een aanvulling op de brandstofbesparings- formule komen; de gehele eenheid moet daarbij beoordeeld worden

24 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Vervolgtraject Behandeling in tweede lezing in het Europees Parlement Dit vindt plaats tussen 22 september 2003 en 22 januari 2004

25 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Toekomstige lobby-acties verdere beïnvloeding Europese Commissie deelname aan de CEN werkgroep die de definitie verder uitwerkt beïnvloeding via EZ / Permanente Vertegenwoordiger beïnvloeding “tweede lezing-traject van het Europees Parlement

26 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Speerpunten voor komende periode verder bevorderen van een egaal europees speelveld er moet een betere definitie van warmtekracht-elektriciteit komen wkk garantiecertificaten van oorspong moeten ook in de markt gebruikt mogen worden de methode ter bepaling van de brandstofbesparing moet via de “black box” benadering er moet meer zekerheid voor investeerders komen er moet duidelijkheid komen over de onderlinge rol van Bijlage II en Bijlage III

27 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Egaal spelveld in de hele Europese Unie moet de wijze waarop de brandstofbesparing die door een wkk-installatie wordt bereikt, uniform gedefinieerd worden omdat anders gelijke inspanningen ongelijk worden gewaardeerd het is onwenselijk met de harmonisatie lang te wachten er is geen reden de gewenste harmonisatie die in het ene artikel wordt geregeld met een ander artikel weer ongedaan te maken

28 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Definitie van warmtekracht elektriciteit het begrip “elektriciteit/warmte-verhouding” is geen goede maat kt om de hoeveelheid wkk- stroom mee te definiëren solo elektriciteitsproductie en de daarvoor gebruikte hoeveelheid brandstof moet eerst worden afgezonderd de bepaling van de elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling moet worden gedaan door metingen en moet niet worden berekend ook elektriciteit die wordt opgewekt met warmtelevering onder een totaalrendement van 80% is wkk-elektriciteit, echter in het algemeen van een lagere “kwaliteit” dan wkk elektriciteit die wordt opgewekt met een hogere warmtebenutting. Beide vormen zijn in fysische zin wkk- elektriciteit de door Euroheat and Power voorgestelde bepalingsmethode is te ingewikkeld de “brandstofvrije wkk methode” moet worden gebruikt als methode om de hoeveelheid te erkennen besparende warmte/kracht-stroom vast te stellen

29 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Garantie van oorsprong verduidelijkt moet worden dat alleen brandstofbesparende wkk- elektriciteit een certificaat van garantie van oorsprong mag krijgen het moet mogelijk zijn dat de wkk-certificaten in het handelsverkeer een rol kunnen gaan vervullen de mogelijkheid dat certificaten van garantie van oorsprong worden gebruikt voor steunmaatregelen moet open gehouden worden.

30 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Methode van de bepaling van de brandstofbesparing (1) referentiewaarden moeten alleen afhankelijk zijn van bouwjaar en van de brandstofsoort herijken van de referentiewaarden moet met niet te grote tussenpozen plaatsvinden toevoeging van het begrip “brandstofvrije wkk stroom” heeft als voordeel dat direct zichtbaar is hoeveel extra stroom (ten opzichte van gescheiden opwekking) uit dezelfde hoeveelheid brandstof wordt gemaakt de periode dat lidstaten hun eigen bepalingssystemen mogen gebruiken moet zo kort mogelijk zijn de uitzondering voor eenheden boven 25 MWe is ongewenst en niet nodig

31 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Methode van de bepaling van de brandstofbesparing (2) wkk-eenheden dienen individueel op kwaliteit te worden getoetst er moet van daadwerkelijke prestaties worden uitgegaan en niet van verwachtingen alleen als zeker is gesteld dat kleinschalige warmtekracht-eenheden niet onder de 80% totaalrendement kunnen functioneren en de warmteverliezen voldoende laag zijn kan vermoed worden dat er sprake is van brandstofbesparing ten opzichte van gescheiden opwekking beoordeling moet gebeuren met de “black box methode”

32 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Meer zekerheid voor investeerders Om investeerders voldoende zekerheid in de markt te bieden moet voor een bepaalde wkk- eenheid een minimale termijn van tien jaar voor zijn referentiewaarden gelden

33 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn De rol van Bijlage II en Bijlage III hoogrenderende warmtekracht wordt niet gedefinieerd door middel van Bijlage II maar door middel van Bijlage III. Het onderscheid tussen brandstofbesparende en niet-brandstofbesparende wkk elektriciteit wordt dus in Bijlage III gemaakt, niet in Bijlage II de hoeveelheid brandstofbesparende wkk-elektriciteit die uiteindelijk wordt erkend wordt dus niet alleen door Bijlage II bepaald maar wordt ook door Bijlage III bepaald daarom moet zeker worden gesteld dat Bijlage III altijd toegepast moet worden en wel door middel van de “brandstofvrije wkk-elektriciteit- methode” met toepassing van de “black box methode” benadering. Bijlage II is dan facultatief.

34 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Verschillen met de Nederlandse situatie Nederland is voornemens wkk te toetsen met een CO 2 kwaliteitsindex de Europese Unie toetst alleen of er sprake is van brandstofbesparing en hanteert het beginsel van brandstofsoort-neutraliteit

35 VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn Conclusies regelgeving voor wkk vergt een Europees geharmoniseerde aanpak het kwaliteitsaspect van het verminderd gebruik van brandstof behoort het leidende principe te zijn het model om dat te beoordelen bestaat reeds: “de brandstofvrije wkk-elektriciteit”-methode; dit is een simpele, transparante en gebruiksvriendelijke methode


Download ppt "VNE-Seminar WKK21 oktober, Baarn De Europese wkk richtlijn “VNE-seminar ”WKK in goed beheer” door Hans Hof, EnergieNed."

Verwante presentaties


Ads door Google