De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat met het nieuwe Energiedecreet?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat met het nieuwe Energiedecreet?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat met het nieuwe Energiedecreet?
Lieven Van Lieshout Vergistingsforum 19 september 2012

2 Belgisch Actieplan Hernieuwbare Energie
2

3 Vlaams Actieplan Hernieuwbare Energie
Afhankelijk van lastenverdeling (eind 2012) Backcasting-studie : 100% hernieuwbaar in 2050 3

4 Evaluatie GSC - WKC Oplopende kosten ondersteuning PV
Overschot certificaten Aanpassing minimumsteun – boete (mei 2011) Grondige evaluatie 4 beleidsondersteunde studies (juli 2011) VEA – VREG beleidsadvies (oktober 2011) Nieuw Energiedecreet vanaf 1 augustus 2012 4

5 Doelstelling hervorming
Meer duurzame productie groene stroom/WKK Kostenefficiëntie verhogen Investeringszekerheid Billijke kostenverdeling

6 Nieuw Energiedecreet Nieuw principe ondersteuning (nieuwe installaties) Steun groene stroom en WKK obv onrendabele top (OT) verschillend aantal certificaten (banding) Via bandingfactor = OT / Bandingdeler (BD) Bandingdeler = 97 voor GSC 35 voor WKC Bandingfactor per projectcategorie Specifieke bandingfactor voor grote projecten Maximale bandingsfactor = 1,25 ; 1 ; Btot of O,75 Totale bandingfactor (Btot) = aantal toegekende GSC / geproduceerde bruto groene stroom jaar n-2 ( Btot 2011 = 0,8613)

7 Nieuw Energiedecreet Regelmatige actualisatie van steunhoogte (jaarlijks/halfjaarlijks voor PV) Voor nieuwe projecten: onrendabele top i.f.v. investeringen, brandstof- en elektriciteitsprijzen, exploitatiekosten Voor lopende projecten: - geen actualisatie indien brandstofkosten - in andere gevallen enkel o.b.v. elektriciteitsprijzen (opm: niet voor bestaande installaties = startdatum voor 2013)

8 Nieuw Energiedecreet Eindigheid van steun
Bestaande installaties (startdatum voor 2013) Beperkt tot periode van minimumsteun of indien geen minimumsteun 10 jaar Verlenging 1 Te verlengen tot aantal vollasturen voorzien in OT-berekening (aanvraag nu al mogelijk!) Vb. Vollasturen: Vermogen: 1 MWe GSC(vollast) = 7200u x 1MWe x 10j = GSC(VREG) = GSC(rest) = (> 5%) verlenging tot GSCrest toegekend

9 Nieuw Energiedecreet Eindigheid van steun
Bestaande installaties (startdatum voor 2013) Verlenging 2 Max. 2 x 5 jaar bijkomende verlenging i.f.v. bandingfactor o.b.v. exploitatiekosten en nog niet afgeschreven investeringen max. BF = 1 voor 1e verlenging, max. BF = Btot voor 2e verlenging Voorwaarde niet afgeschreven deel minstens: 1) 20% van oorspronkelijke investering 2) euro 3) Uitsluitend essentiële componenten groene stroom (toekenning nog niet mogelijk, definitief besluit vereist) 9

10 Nieuw Energiedecreet Eindigheid van steun
Projecten in nieuw systeem (startdatum vanaf 2013) Enkel steun tijdens de afschrijvingsperiode (ook voor WKC vaste steun tijdens afschrijvingsperiode) max BF = 1,25 VR kan verlenging voorzien, vb voor projecten met hoge exploitatiekosten, max BF = Btot voor GSC of 0,75 voor WKK Startdatum: Geen bouw/milieuvergunning vereist : datum indienstneming bouw/milieuvergunning vereist : aanvraag VREG of datum vergunning indien datum vergunning na aanvraag

11 Nieuw Energiedecreet Verhoging quota GSC
Stijging van 14% (31/3/2013) tot 20,5 % (31/3/2020) Formule: Aantal GSC = quota x certificaatplichtige leveringen x totale bandingfactor Totale bandingfactor (Btot) = aantal toegekende GSC / geproduceerde bruto groene stroom in jaar n-2 Progressieve vrijstelling grootverbruikers

12 Nieuw Energiedecreet Verhoging quota WKC
Van 8,6 % (31/3/2013) tot 11,2% (vanaf 31/3/2016) Formule: aantal WKC = quota x certificaatplichtige leveringen Voor bestaande projecten blijft lopende degressieve steun behouden Progressieve vrijstelling grootverbruikers

13 Nieuw Energiedecreet Minimumsteun
Voor installaties in dienst voor 2013 blijven minimumbedragen gelden Uitz. PV vanaf 1 aug 2012 : 90 euro/GSC Voor installaties met startdatum vanaf 1/1/2013 Minimumsteun ook op transmissienet GSC : 93 euro/certificaat WKC: 31 euro/certificaat Minimumsteun gedifferentieerd door bandingfactor

14 Ontwerp van besluit Representatieve projectcategorieën
Projectspecifieke categorieën Bepaling rekenmethodiek onrendabele top Diverse bepalingen (aanvraag en toekenning GSC, garanties van oorsprong,…)

15 Ontwerp van besluit Representatieve projectcategorieën PV tot 10 kW
PV van 10 tot 250 kW PV van 250 tot 750 kW Wind tot 4 MWe Biogas uit hoofdzakelijk mest en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen tot 20 MWe Biogas uit GFT met nacompostering tot 20 MWe Biogas uit stortgas tot 20 MWe Biogas uit RWZI-slib tot 20 MWe Overig biogas tot 20 MWe 1515

16 Ontwerp van besluit Representatieve projectcategorieën
10. Vaste biomassa tot 20 MWe 11. Vloeibare biomassa tot 20 MWe 12. Biomassa-afval tot tot 20 MWe 13. Huishoudelijk en bedrijfsafval tot 20 MWe Ook voor WKK (zie besluit) Bio-WKK : eerst OT WKK, vervolgens OT groene stroom 1616

17 Ontwerp van besluit Definitie
mest en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen : 1) Dierlijke mest, 2) land- en tuinbouwproducten van plantaardige of dierlijke oorsprong, met name gewassen of delen van gewassen geteeld op een land- en tuinbouwbedrijf die niet als afval beschouwd worden en dierlijke producten afkomstig van veeteelt die niet als afval beschouwd worden en 3) land- en tuinbouwafval van plantaardige of dierlijke oorsprong, inclusief natuur- en bermmaaisel, waarbij dit land- en tuinbouwafval enkel een bewerking mag ondergaan hebben met als doel het te scheiden van land- en tuinbouwproducten die bestemd zijn voor rechtstreekse consumptie of voor verdere verwerking of met als doel het te kunnen transporteren

18 Ontwerp van besluit Aanvraag mogelijk bijkomend representatieve projectcategorieën. Minister kan op voorstel van het VEA categorieën toevoegen. Representatieve projectcategorie van toepassing vanaf publicatie BF staatsblad (uiterlijk 1 april 2013) Indien niet van toepassing => specifieke BF 1818

19 Ontwerp van besluit Projectspecifieke bandingsfactoren PV vanaf 750 kW
Wind vanaf 4 Mwe Groene stroom > 20 Mwe WKK > 50 MWE Ombouw groene stroom (oud systeem) tot bio-WKK (nieuw systeem)

20 Ontwerp van besluit Rekenmethodiek onrendabele top (OT)
OT = bedrag per kWh groenestroomproductie of warmtekrachtbesparing dat bijgelegd moet worden zodat de investering over de levensduur het vereiste rendement behaalt Oorspronkelijke berekening OT door Vito (ECN) Optimalisatie in 2011 door 3E (evaluatie GSC) Stakeholderoverleg op 9 maart 2012 Handleiding en model ter beschikking gesteld Nota met toelichting rekenformules Vastgelegd in bijlage besluit (wettelijk verankerd)

21 Ontwerp van besluit Rekenmethodiek onrendabele top (OT)
Parameters via referentie-installatie obv objectieve bronnen en stakeholderoverleg. Vastgelegd in besluit voor categorieën biogas: Gewenste rendement op totale investering (r): 12 % Afschrijvingstermijn (Ta): 10 jaar De beleidsperiode (Tb): 10 jaar 2121

22 Ontwerp van besluit Maximale bandingsfactor van 1 voor projecten met startdatum in 2013 Jaarlijkse evaluatie max. BF obv rapport VEA en overschot certificaten Verschil afschrijvingsperiode wind en PV (15 jaar) en biomassa-biogas (10 jaar) Herrekening max. BF wind en PV: Vb. BF(15j) = 0,979 en BF(10j) = 1,134 (> max BF=voorw.) Dan : Max. BF = 0,979 x 1/1,134 = 0,863

23 Ontwerp van besluit Publicatie rapport met BF voor 30 juni
/ 31december (PV) BF nieuwe installaties van toepassing in jan / 2 maanden na publicatie (PV) BF lopende projecten van toepassing 1 maand na publicatie 2323

24 Verdere planning 1ste principiële goedkeuring 13 september 2012
Rapport met BF tegen eind november Stakeholderoverleg resultaten begin december Publicatie BF staatsblad eind december Operationeel op 1 januari 2013 2424


Download ppt "Wat met het nieuwe Energiedecreet?"

Verwante presentaties


Ads door Google