De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Prioriteiten-Commissie Oost-Vlaanderen Tips en trics bij het indienen van een prioritair te bemiddelen dossier Regionale Prioriteitencommissie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Prioriteiten-Commissie Oost-Vlaanderen Tips en trics bij het indienen van een prioritair te bemiddelen dossier Regionale Prioriteitencommissie:"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Prioriteiten-Commissie Oost-Vlaanderen Tips en trics bij het indienen van een prioritair te bemiddelen dossier Regionale Prioriteitencommissie: werking RPC en tips en tricks voor wie een prioritair te bemiddelen dossier moet indienen bij de RPC door Anneleen Rimbaut en Bruno Van Dam (CAR Ter Kouter en DMW CM Waas en Dender Anneleen Rimbaut (CAR Ter Kouter) Bruno Van Dam en (DMW CM Waas en Dender)

2 RPC Oost-Vlaanderen 1 RPC met 2 kamers
Beide kamers op gelijke wijze opgebouwd en behandelen alle vragen

3 Opdrachten rpc (cfr. ur Zorgregie)
(al dan niet) toekennen status prioritair te bemiddelen zorgvraag Adviseren over toekenning en opvolgen persoons- volgende convenanten Adviseren gemotiveerd voorstel voor opname afwijkend van de prioriteitsbepaling PTB toeleiden naar de Zorgbemiddeling Jaarlijks rapporteren aan de stuurgroep ROG Mogelijks bijkomende opdrachten van de stuurgroep

4 Samenstelling RPC Iedere kamer bestaat uit: Stemgerechtigde leden:
2 leden vanuit de voorzieningen 2 leden vanuit de verenigingen voor personen met een handicap 2 leden vanuit het platform van verwijzers + coördinator zorgregie Niet stemgerechtigde leden Het coördinatiepunt handicap Oost-Vlaanderen; Een neutrale voorzitter wordt toegevoegd aan de vergadering. De Oost-Vlaamse coördinator van het VGPH kan toegevoegd worden ter ondersteuning van de gebruikers

5 Samenstelling RPC Om geldig te vergaderen moeten de drie geledingen aanwezig zijn externe waarnemers (als deskundige ifv. te behandelen onderwerp) kunnen de vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht

6 Vergaderfrequentie RPC
tweemaal per maand (met een maximum interval van 45 kalenderdagen; afgestemd op maximale behandeltermijnen zoals vastgelegd in de uitvoeringsrichtlijnen zorgregie)

7 Aavraagprocedure PTB Enkel de hoofdcontactpersoon kan een aanvraag status PTB zorgvraag indienen via de checklist in de applicatie zorgregie De contactpersoon doet de aanvraag steeds in overleg met de cliënt De checklist moet uiterlijk de 10de kalenderdag voor de bijeenkomst RPC ingevuld zijn in de applicatie zorgregie. de checklists aanvraag PTB, aanvraag PTB PAB en aanvraag persoonsvolgend convenant door de zorgvrager of zijn wettelijk vertegenwoordiger ondertekend (handtekenplicht) Indien de checklist niet actueel of onvolledig is, is de aanvraag niet ontvankelijk.

8 BEOORDELINGSWIJZE Aanvragen
Toekenningen rekening houden met een door het VAPH opgelegd quotum: het quotum is bedoeld om de zorgvragers met PTB zorgvraag maximale instroom- en/of toeleidingskansen te bieden. rekening met de beoordelingscriteria zoals vastgelegd in de uitvoeringsrichtlijnen zorgregie. De regionale prioriteitencommissie hanteert bij de bespreking van aanvragen de beslissingsboom de beslissingen genomen worden op basis van een intersubjectieve consensus. Deze intersubjectieve afweging en consensus is hét cruciale element in het proces, door een goede omschrijving van de beslissingscriteria kan echter getracht de objectiviteit te verhogen.

9 BEOORDELINGSWIJZE Aanvragen
In essentie blijft de toekenning status prioritair te bemiddelen een inschatting van de discrepantie tussen de ondersteuningsnood enerzijds en de huidige ondersteuning anderzijds. Centraal hierin is de beoordeling van de ernstgraad van de zorgvraag. Verdere bijkomende beoordelingscriteria: instapbereidheid/expliciete voorkeur periode wachtend het bemiddelingstraject Deze criteria worden door de leden van de prioriteitencommissie verder geconcretiseerd en geoperationaliseerd in een voortdurend proces van aftoetsing aan concrete dossiers

10 BEOORDELINGSWIJZE Aanvragen Beslissingsboom
Inschatting van de discrepantie tussen ondersteuningsnood en huidige ondersteuning Primaire beoordelingscriteria Ondersteuningsnood Ernstgraad zorgvraag Ernst - complexiteit Geestelijke/lichamelijke integriteit persoon Snel degeneratief proces Mogelijkheden en draagkracht sociaal netwerk/reguliere hulpverlening Mogelijkheden netwerk/reguliere hulpverlening Draagkracht netwerk/reguliere hulpverlening Geestelijke/lichamelijke integriteit netwerk/reguliere hulpverlening Houdbaarheid huidige ondersteuning Bijkomende beoordelingscriteria Inclusie Instapbereidheid/expliciete voorkeur Periode wachtend Bemiddelingstraject

11 BEOORDELINGSWIJZE Aanvragen Beslissingsboom
Criteria Operationalisering 1. Ernst - complexiteit Zware ondersteuningsnood vanuit ernst en/of complexiteit. We bedoelen hier niet enkel ‘nursing’zorgvragers, maar ook die zorgvragers waar een complexe problematiek aanwezig is (bvb. personen met een licht mentale handicap en ernstige bijkomende gedragsproblemen…). De inschatting gebeurt op basis van de omschrijving van de zorgvraag. 2.Geestelijke/lichamelijke integriteit persoon De geestelijke en/of lichamelijke integriteit van de persoon met een beperking komt in het gedrang, door de problematiek van de persoon zelf, dan wel door elementen in het netwerk (agressie, misbruik, incest…). 3. Snel degeneratief proces De aanwezigheid van degeneratieve evoluties wordt meegenomen. Deze kunnen lichamelijk-somatisch zijn, maar ook psychisch. Het degeneratieve proces is in principe niet of slechts gedeeltelijk om te keren. Het effect van het ontbreken van gepaste ondersteuning op het proces wordt mee afgewogen als belangrijke factor. 4. Mogelijkheden netwerk De zorgmogelijkheden van het netwerk worden afgewogen. Hierbij hanteren we een volgorde: 1. ontbreken netwerk 2. netwerk zonder ouders of ouders op zeer hoge leeftijd met ernstige gezondheidsproblemen 3. netwerk éénoudergezinnen 5. Draagkracht netwerk De draagkracht van het netwerk is uiteraard nauw verbonden met de mogelijkheden. Correctie op de mogelijkheden van het netwerk kan via dit criterium gebeuren. De volgorde die hierboven bepaald wordt bijkomend beïnvloed en gewijzigd worden door de volgende factoren: 1. hoge leeftijd netwerk 2. medische en/of psychische problemen of handicap in het netwerk 3. netwerk is te zwaar belast en kan verantwoordelijkheid niet meer dragen 4. netwerk dreigt uiteen te vallen waardoor er geen continuïteit meer is 5. huisvesting is onvoldoende voor de zorg/ondersteuning 6. financiële draagkracht om ondersteuning te realiseren is niet toereikend 7. dreiging van vereenzaming voor de persoon met de handicap 8. conflictueuze relatie tussen persoon met handicap en netwerk 9. zeer zware ondersteuningsnood van de persoon met de handicap

12 BEOORDELINGSWIJZE Aanvragen Beslissingsboom
6.Geestelijke/lichamelijke integriteit netwerk De geestelijke en/of lichamelijke integriteit van personen in het netwerk (meestal de ouders, broers of zussen) komt in het gedrang. Bvb. bij ernstige gedragsproblemen, medische problemen ouders bij verzorgingsbehoefte zorgvrager… 7.Houdbaarheid huidige ondersteuning Bij dit criterium wordt eerst afgewogen of reguliere hulpverleningsmogelijkheden uitgeput werden. Vervolgens wordt afgewogen op welke termijn de huidige ondersteuning kan volgehouden worden. Dit is uiteraard afhankelijk van andere criteria o.a. draagkracht en mogelijkheden van het netwerk. De afweging van de houdbaarheid van de ondersteuning gebeurt ook voor mensen die opgenomen zijn in een VAPH-voorziening, maar voor wie de huidige ondersteuningsvorm niet volstaat omdat de ondersteuningsnood te zwaar geworden is. In deze situaties wordt de VAPH-voorziening mee beoordeeld als een deel van het netwerk. 8. Inclusie Inclusie betekent de volwaardige insluiting van groe­pen in de samenleving die op sociaal vlak vaak worden uit­gesloten, zoals personen met een handicap. Inclusie gaat uit van gelijkwaardige rechten en plichten voor mensen met een handicap (zie Burgerschapsmodel of Burgerschapsparadig­ma). Inclusie wordt vaak verward met integratie, maar gaat eigenlijk veel verder dan integratie. Bij inclusie past de omge­ ving zich aan aan de persoon met een handicap, bij integratie past de persoon met een handicap zich aan aan de omgeving. 9. Bemiddelingstraject Voor vragen zorg in natura wordt het aantal bemiddelingspogingen afgewogen tegenover de tijdslimiet en de mogelijkheden, die mee bepaald worden door de andere criteria, o.a. ernst handicap. Dit criterium wordt steeds minder belangrijk. Indien mogelijk wordt ook steeds bekeken of reguliere hulpverlening voldoende verkend is. Indien na langdurige bemiddeling blijkt dat er geen gepast aanbod is kan dit een element zijn in de prioriteitsbepaling, in afwachting van toekomstige afstemming en planning van het aanbod. Als blijkt dat een persoon met een status prioritair dossier, zonder voldoende motivatie, weigert in te gaan op een passend aanbod leidt dit tot het stopzetten van de status prioritair te bemiddelen. Voor vragen PAB wordt bekeken in hoeverre de mogelijkheden binnen reguliere hulpverlening voldoende verkend werden. 10. Instapbereidheid/ exclusieve voorkeur Instapbereidheid/exclusieve voorkeur is een uitsluitingscriterium. Regionale elementen (hulpverlening dicht bij huis/sociaal netwerk) kunnen wel meegenomen worden via het aangeven en motiveren van een beperktere regio waarin een oplossing gezocht wordt. Belangrijk is dus instapbereidheid te bekijken met respect voor de vraag tot betrokkenheid, nabijheid van het sociaal netwerk. 11. Periode wachtend De duur van de zoektocht naar een geschikte oplossing wordt in de marge meegenomen, maar wordt net als het bemiddelingstraject minder belangrijk als criterium. Het criterium duurtijd wachtperiode kan echter wel spelen als er een afweging moet gebeuren tussen dossiers die een gelijkaardige discrepantie hebben tussen huidige ondersteuning en ondersteuningsnood.

13 Herzieningen bij negatief advies
Negatief besliste aanvragen PTB, kunnen opnieuw geagendeerd worden op voorwaarde dat er nieuwe elementen of argumenten kunnen toegevoegd worden aan het individuele dossier De nieuwe informatie dient expliciet benoemd en aangevuld te worden in de checklist  Aanwezigheid netwerk op RPC: 2 per RPC-vergadering maximaal 10 minuten de tijd om het dossier voor te stellen Na de toelichting verlaat de zorgvrager en/of contactpersoon de zaal en de beslissing wordt nadien pas door de RPC-leden genomen. Ten vroegste de dag na de vergadering wordt de beslissing van de RPC aan de contactpersoon meegedeeld

14 Dossiers minderjarigen: IRPC (intersectorale Regionale Prioriteiten Commissie)
sinds 16 september 2013: dossiers voor minderjarigen via intersectorale toegangspoort Contactpersoon dient een dossier in bij de IT ITP selecteert: Afroepdossiers Discussiedossiers De discussiedossiers worden ter discussie geagendeerd op de iRPC Deze commissie wordt samengesteld uit de huidige RPC aangevuld met Jeughulpregisseurs en Regio Coördinator van de ITP.

15 Tips & Trics bij invullen checklist Algemeen
als er doorheen de ganse checklist bij verschillende rubrieken onvoldoende informatie wordt gegeven dan is het onmogelijk om als RPC zicht te krijgen op het gehele plaatje Proza is niet nodig!  geen hoogstaande literaire werken Bij opnieuw aanbieden, duidelijk onderscheid maken tussen eerste aanvraag en tweede aanvraag de problematiek van de cliënt: welke problematiek?  Omschrijf de problematiek is van de cliënt Welk Syndroom? omschrijf waarvoor het syndroom staat! : waarvoor staat dit, heeft dit invloed op gedrag, op wie de persoon is, hoe de persoon zich uit,… in welke situaties komt de problematiek nog meer tot uiting,… fysiek beperking, mentale beperking, … is er een verzwarende problematiek. netwerk: wat kan het netwerk nog aan/niet meer aan en waarom, wat zorgt ervoor dat een terugkeer naar huis niet meer mogelijk is blijf concreet: niet elke bejaarde is hoogbejaard … is er geen netwerk meer. Is dit recent? Had de persoon een goede band met die netwerkfiguur?....

16 Tips & Trics bij invullen checklist Algemeen
de ondersteuningsnood/ de zorgvraag welke ondersteuning heeft de cliënt nodig? Bij welke domeinen? heeft de cliënt eigen wensen? zo ja, welke? Wat vindt de cliënt belangrijk? zijn er noden binnen het netwerk? wat geeft het netwerk aan? de huidige situatie: waar verblijft de persoon op het moment van de aanvraag. Wat wordt er vanuit deze situatie/dit verblijf vastgesteld naar gedrag, mogelijkheden, problemen. waarom is draakkracht van het netwerk zwak? waarom is het aanbod niet meer passend?

17 Tips & Trics bij invullen checklist Algemeen
 CONCLUSIE: omschrijven is de boodschap!! Maak concreet zonder ellenlange epistels te schrijven

18 Tips & Trics bij invullen checklist Algemeen
Criteria waarop de leden van de RPC een dossier moeten beoordelen : Kloof tussen huidige en noodzakelijke ondersteuning Onhoudbaarheid van de huidige situatie op korte termijn Draagkracht sociaal netwerk Geestelijke integriteit PMH en/of netwerk Bemiddelingstraject van de zorgvraag Wat is het ondersteuningsperspectief en de houdbaarheid hiervan Instapbereidheid en expliciete voorkeur PMH

19 Overlopen Checklist

20 Overlopen Checklist

21 Overlopen Checklist

22 Overlopen Checklist

23 Overlopen Checklist

24 Overlopen Checklist

25 Overlopen Checklist

26 Overlopen Checklist

27 Overlopen Checklist

28 Overlopen Checklist

29 Vragen??


Download ppt "Regionale Prioriteiten-Commissie Oost-Vlaanderen Tips en trics bij het indienen van een prioritair te bemiddelen dossier Regionale Prioriteitencommissie:"

Verwante presentaties


Ads door Google