De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOREN ZIEN EN SCHRIJVEN Een bijdrage vanuit juridisch perspectief 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOREN ZIEN EN SCHRIJVEN Een bijdrage vanuit juridisch perspectief 1."— Transcript van de presentatie:

1 HOREN ZIEN EN SCHRIJVEN Een bijdrage vanuit juridisch perspectief 1

2 Welk Juridisch perspectief? Algemene rechtsbeginselen - Normen en waarden Verdragen - o.a. EVRM (artikel 8: recht op privacy) Wetgeving: regels en toepassing - Grondwet (artikel 10: eerbiediging persoonlijke levenssfeer: recht op privacy) 2

3 Privacy: mensenrecht EVRM Artikel 8: Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven “Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie”. 3

4 Privacy: grondrecht Artikel 10 Grondwet Lid 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levens- sfeer. 4

5 Privacy Artikel 10 Grondwet Lid 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer i.v.m. het vastleggen en verstrekken van persoons- gegevens 5

6 Privacy Artikel 10 Grondwet Lid 3 De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens 6

7 Privacy Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): bevat de privacy regels Wet inzake de geneeskundige behande- lingsovereenkomst (WGBO): bevat de privacy regels Richtlijnen: bijv. KNMG 7

8 Privacy Een van de kernwaarden van privacy: de mogelijkheid zelf te bepalen in hoeverre gegevens over de eigen persoon voor anderen beschikbaar komen Echter: geen absoluut recht. Beperkingen op grond van andere maatschappelijke belangen 8

9 Privacy Door (technologische) ontwikkelingen en toenemende complexiteit is recht op privacy steeds belangrijker geworden Landelijk EPD? 9

10 Privacy Inbreuken op de privacy zijn in de gezondheidszorg groot: Inbreuk lichamelijke privacy: medische behandelingen Instituut: ruimtelijke privacy Informationele privacy: persoons- gegevens 10

11 Privacy Beginselen van informationele privacy*: Transparantie; Doelbinding; Rechtmatige grondslag; Toereikende kwaliteit; Beveiliging; Bijzondere regels voor bijzondere gegevens of verwerking; Rechten betrokkene; Controle. * Hustinx (preadvies VGR 1999) 11

12 Wbp en WGBO Zijn de wetten bedoeld in Grondwet artikel 10 WGBO geldt Wbp is aanvullend 12

13 Wbp De Wbp regelt de bescherming van de rechten van degene op wie een persoons- gegeven betrekking heeft, in het bijzonder het recht op de persoonlijke levenssfeer 13

14 Wbp De Wbp richt zich tot het ziekenhuis en regelt het verwerken van persoons- gegevens 14

15 Wbp Verbod op verwerken van gegevens betreffende o.a. ras, godsdienst en gezondheid Uitzonderingen Voorwaarden 15

16 Wbp De uitzondering: vrijstellingsbepaling artikel 17 en 21 (onder voorwaarden) Artikel 21 lid 2: alleen verwerking door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. 16

17 Wbp Belangrijkste voorwaarden Slechts verwerking indien: ondubbelzinnige toestemming noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; 17

18 Wbp Noodzakelijk: Beperking van de verwerking (‘halen’ en ‘brengen’ ) tot relevante gegevens 18

19 Wbp V erantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt = Raad van bestuur 19

20 Wbp Artikel 11 Lid 1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doel- einden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. ‘Niet meer dan nodig (‘ Need to know’ en ‘proportioneel’ ) ‘Verantwoorde zorg’ 20

21 Wbp Artikel 11 Lid 2. De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. College bp ‘waakt’ (controle) 21

22 Wbp/WGBO Verantwoordelijke: - Privacy reglement - Autorisatierichtlijnen Veel verschillen Niet “uitgekristalliseerd” Beroepsgroep: professionele standaard 22

23 WGBO Relevant wettelijke kader m.b.t. beroepsgeheim, positie patiënt, patiënten rechten. Aanvullend is de Wbp Recht op privacy wordt beschermd door het beroepsgeheim 23

24 WGBO Artikel 457: de zwijgplicht Geen informatie over de patiënt aan derden verstrekken. Behoudens: aan rechtstreeks betrokkenen ( wel mogelijkheid van bezwaar, dus kenbaar) 24

25 WGBO De WGBO richt zich tot de hulpverlener! De gb o.v.k. is een overeenkomst tussen hulpverlener en patiënt 25

26 WGBO De WGBO kent twee soorten hulpverleners: Zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaar (arts) Het ziekenhuis 26

27 WGBO De WGBO richt zich dus niet tot de GV GV geen hulpverlener in de zin van de WGBO 27

28 GV Heeft u nu o.g.v. de WGBO inzage in het dossier? Niet als hulpverlener in de zin van de WGBO en ook niet als rechtstreeks betrokkene 28

29 GV Conclusie: u kunt niet in het dossier zonder toestemming van de patiënt Hoe dan wel? Expliciete toestemming Veronderstelde toestemming door: In consult geroepen van wege verantwoorde zorg. Delen van informatie o.g.v. deze zorg Transparant, kenbaar, geen bezwaar, niet meer dan nood- zakelijk (informed consent) 29

30 GV Bij twijfel: vraag expliciet om toestemming inzage, teken dat aan in dossier Altijd eis van noodzakelijkheid o.g.v. Wbp/WGBO naast toestemming Bedenk: is het ‘halen’ (of ‘brengen’) van de informatie noodzakelijk? 30

31 GV: schrijven=brengen Wat en hoe koppelt u terug? Interdisciplinair Als beroepsgroep 31

32 GV: schrijven Elektronisch patiënten dossier (EPD) Gegevens worden verstrekt door aan andere hulpverleners toegang te verlenen tot patiëntgegevens Regels WGBO en Wbp van toepassing 32

33 GV: schrijven Elektronisch patiënten dossier (EPD) Afgeschermd en openbaar gedeelte Werknotities vormen geen onderdeel van het dossier 33

34 GV: schrijven U registreert allen in een EPD In een openbaar en afgeschermd gedeelte Wisselende bevoegdheden 34

35 GV: schrijven Openbaar of afgeschermd: Wbp van toepassing ( verwerken van persoonsgegevens onder voorwaarden) 35

36 GV: schrijven Wbp: Verwerken persoonsgegevens: (Veronderstelde) toestemming Noodzakelijk 36

37 GV: schrijven Op grond van Wbp en WGBO heeft de patiënt recht op inzage en afschrift van verwerkte gegevens 37

38 GV: schrijven Ambtsgeheim (eed?) Beroepscode Visie integrale zorg Financiën/verantwoording management 38

39 GV: schrijven Beroepscode Algemene normen en waarden Normen en waarden vanuit de beroeps- groep Wetgevingsregels 39

40 GV: schrijven Beroepscode ‘De geestelijk verzorger heeft een geheimhoudingsplicht ten opzichte van alles wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie als geheim is toevertrouwd, dan wel waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter moest begrijpen. (vergelijk met: art 88 wet Big en Wgbo) 40

41 GV: schrijven Beroepscode Interdisciplinaire samenwerking ‘De geestelijk verzorger streeft naar het in stand houden van een goede samen- werking met andere zorgverleners. Er is de bereidheid tot samenwerking en het verstrekken van goede wederzijdse infor- matie, een en ander met in achtneming van het gestelde in artikel 22 over de vertrouwelijkheid’. 41

42 GV: schrijven Beroepscode: De geestelijk verzorger beheerst het spanningsveld tussen intercollegiaal samenwerken en het eigen beroeps- en ambtsgeheim. Gaat zorgvuldig om met ambts- en beroepsgeheim 42

43 GV: schrijven Waarom registreert u? (Veronderstelde) toestemming/expliciete toestemming? Relevant?, noodzakelijk? Goed hulpverlenerschap door zorgaanbieder (WBGO) Noodzakelijk voor verantwoorde zorg? 43

44 GV: schrijven Spanningsveld tussen voorschriften wet en de werkbaarheid in de praktijk 44

45 Boodschap Het betreft gegevens van de patiënt Stel de patiënt centraal: welke gegevens zou hij willen verstrekken? Van welke gegevens zou hij willen dat ze geregistreerd worden? Wat is noodzakelijk voor ‘verantwoorde zorg’ Vraag toestemming/samenspraak met de patiënt 45

46 GV: schrijven en inzien Terughoudendheid op vlak van informatie uitwisseling of gezamenlijke dossiervorming tussen artsen, paramedici en andere hulp/zorgverleners. 46


Download ppt "HOREN ZIEN EN SCHRIJVEN Een bijdrage vanuit juridisch perspectief 1."

Verwante presentaties


Ads door Google