De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOREN ZIEN EN SCHRIJVEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOREN ZIEN EN SCHRIJVEN"— Transcript van de presentatie:

1 HOREN ZIEN EN SCHRIJVEN
Een bijdrage vanuit juridisch perspectief

2 Welk Juridisch perspectief?
Algemene rechtsbeginselen Normen en waarden Verdragen o.a. EVRM (artikel 8: recht op privacy) Wetgeving: regels en toepassing - Grondwet (artikel 10: eerbiediging persoonlijke levenssfeer: recht op privacy)

3 Privacy: mensenrecht EVRM Artikel 8: Recht op eerbiediging van
privéleven, familie- en gezinsleven “Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie”.

4 Privacy: grondrecht Artikel 10 Grondwet Lid 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levens- sfeer.

5 Privacy Artikel 10 Grondwet Lid 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer i.v.m. het vastleggen en verstrekken van persoons- gegevens

6 Privacy Artikel 10 Grondwet Lid De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens

7 Privacy Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp): bevat de privacy regels Wet inzake de geneeskundige behande- lingsovereenkomst (WGBO): bevat de privacy regels Richtlijnen: bijv. KNMG

8 Privacy Een van de kernwaarden van privacy: de mogelijkheid zelf te bepalen in hoeverre gegevens over de eigen persoon voor anderen beschikbaar komen Echter: geen absoluut recht. Beperkingen op grond van andere maatschappelijke belangen

9 Privacy Door (technologische) ontwikkelingen en toenemende complexiteit is recht op privacy steeds belangrijker geworden Landelijk EPD?

10 Privacy Inbreuken op de privacy zijn in de gezondheidszorg groot:
Inbreuk lichamelijke privacy: medische behandelingen Instituut: ruimtelijke privacy Informationele privacy: persoons- gegevens

11 Privacy Transparantie; Doelbinding; Rechtmatige grondslag;
Beginselen van informationele privacy*: Transparantie; Doelbinding; Rechtmatige grondslag; Toereikende kwaliteit; Beveiliging; Bijzondere regels voor bijzondere gegevens of verwerking; Rechten betrokkene; Controle. *Hustinx (preadvies VGR 1999)

12 Wbp en WGBO artikel 10 WGBO geldt Wbp is aanvullend
Zijn de wetten bedoeld in Grondwet artikel 10 WGBO geldt Wbp is aanvullend

13 Wbp De Wbp regelt de bescherming van de rechten van degene op wie een persoons- gegeven betrekking heeft, in het bijzonder het recht op de persoonlijke levenssfeer

14 Wbp De Wbp richt zich tot het ziekenhuis en regelt het verwerken van persoons- gegevens

15 Wbp Verbod op verwerken van gegevens betreffende o.a. ras, godsdienst en gezondheid Uitzonderingen Voorwaarden

16 Wbp artikel 17 en 21 (onder voorwaarden)
De uitzondering: vrijstellingsbepaling artikel 17 en 21 (onder voorwaarden) Artikel 21 lid 2: alleen verwerking door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

17 Wbp Slechts verwerking indien: ondubbelzinnige toestemming
Belangrijkste voorwaarden Slechts verwerking indien: ondubbelzinnige toestemming noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;

18 Wbp Noodzakelijk: Beperking van de verwerking (‘halen’ en ‘brengen’ ) tot relevante gegevens

19 Wbp Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder
ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt = Raad van bestuur Dit was een vraag: wie bepaalt het?

20 Wbp Lid 1. Persoonsgegevens worden slechts
Artikel 11 Lid 1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doel- einden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. ‘Niet meer dan nodig (‘Need to know’ en ‘proportioneel’ ) ‘Verantwoorde zorg’

21 Wbp Lid 2. De verantwoordelijke treft de nodige
Artikel 11 Lid 2. De verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. College bp ‘waakt’ (controle)

22 Wbp/WGBO Verantwoordelijke: Privacy reglement Autorisatierichtlijnen Veel verschillen Niet “uitgekristalliseerd” Beroepsgroep: professionele standaard

23 WGBO Relevant wettelijke kader m.b.t. beroepsgeheim, positie patiënt,
patiënten rechten. Aanvullend is de Wbp Recht op privacy wordt beschermd door het beroepsgeheim

24 WGBO Artikel 457: de zwijgplicht
Geen informatie over de patiënt aan derden verstrekken. Behoudens: aan rechtstreeks betrokkenen (wel mogelijkheid van bezwaar, dus kenbaar)

25 WGBO De WGBO richt zich tot de hulpverlener! De gb o.v.k. is een overeenkomst tussen hulpverlener en patiënt

26 WGBO De WGBO kent twee soorten hulpverleners:
Zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaar (arts) Het ziekenhuis

27 WGBO De WGBO richt zich dus niet tot de GV GV geen hulpverlener in de zin van de WGBO

28 GV Heeft u nu o.g.v. de WGBO inzage in het dossier? Niet als hulpverlener in de zin van de WGBO en ook niet als rechtstreeks betrokkene

29 GV zonder toestemming van de patiënt Hoe dan wel?
Conclusie: u kunt niet in het dossier zonder toestemming van de patiënt Hoe dan wel? Expliciete toestemming Veronderstelde toestemming door: In consult geroepen van wege verantwoorde zorg. Delen van informatie o.g.v. deze zorg Transparant, kenbaar, geen bezwaar, niet meer dan nood- zakelijk (informed consent)

30 GV Bij twijfel: vraag expliciet om toestemming inzage, teken dat aan in dossier Altijd eis van noodzakelijkheid o.g.v. Wbp/WGBO naast toestemming Bedenk: is het ‘halen’ (of ‘brengen’) van de informatie noodzakelijk? WGBO: toe

31 GV: schrijven=brengen
Wat en hoe koppelt u terug? Interdisciplinair Als beroepsgroep

32 GV: schrijven Elektronisch patiënten dossier (EPD)
Gegevens worden verstrekt door aan andere hulpverleners toegang te verlenen tot patiëntgegevens Regels WGBO en Wbp van toepassing

33 GV: schrijven Elektronisch patiënten dossier (EPD)
Afgeschermd en openbaar gedeelte Werknotities vormen geen onderdeel van het dossier

34 GV: schrijven U registreert allen in een EPD
In een openbaar en afgeschermd gedeelte Wisselende bevoegdheden

35 GV: schrijven Openbaar of afgeschermd: Wbp van toepassing
(verwerken van persoonsgegevens onder voorwaarden)

36 GV: schrijven Wbp: Verwerken persoonsgegevens:
(Veronderstelde) toestemming Noodzakelijk

37 GV: schrijven Op grond van Wbp en WGBO heeft de
patiënt recht op inzage en afschrift van verwerkte gegevens

38 GV: schrijven Ambtsgeheim (eed?) Beroepscode Visie integrale zorg
Financiën/verantwoording management

39 GV: schrijven Beroepscode Algemene normen en waarden
Normen en waarden vanuit de beroeps- groep Wetgevingsregels

40 GV: schrijven Beroepscode ‘De geestelijk verzorger heeft een
geheimhoudingsplicht ten opzichte van alles wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie als geheim is toevertrouwd, dan wel waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter moest begrijpen. (vergelijk met: art 88 wet Big en Wgbo) Let opWgbo n.v.t. lijkt erop!

41 GV: schrijven Interdisciplinaire samenwerking
Beroepscode Interdisciplinaire samenwerking ‘De geestelijk verzorger streeft naar het in stand houden van een goede samen- werking met andere zorgverleners. Er is de bereidheid tot samenwerking en het verstrekken van goede wederzijdse infor- matie, een en ander met in achtneming van het gestelde in artikel 22 over de vertrouwelijkheid’. Artikel 25

42 GV: schrijven Beroepscode:
De geestelijk verzorger beheerst het spanningsveld tussen intercollegiaal samenwerken en het eigen beroeps- en ambtsgeheim. Gaat zorgvuldig om met ambts- en beroepsgeheim

43 GV: schrijven Waarom registreert u?
(Veronderstelde) toestemming/expliciete toestemming? Relevant?, noodzakelijk? Goed hulpverlenerschap door zorgaanbieder (WBGO) Noodzakelijk voor verantwoorde zorg?

44 GV: schrijven Spanningsveld tussen voorschriften wet en de werkbaarheid in de praktijk

45 Boodschap Het betreft gegevens van de patiënt
Stel de patiënt centraal: welke gegevens zou hij willen verstrekken? Van welke gegevens zou hij willen dat ze geregistreerd worden? Wat is noodzakelijk voor ‘verantwoorde zorg’ Vraag toestemming/samenspraak met de patiënt

46 GV: schrijven en inzien
Terughoudendheid op vlak van informatie uitwisseling of gezamenlijke dossiervorming tussen artsen, paramedici en andere hulp/zorgverleners.


Download ppt "HOREN ZIEN EN SCHRIJVEN"

Verwante presentaties


Ads door Google