De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom
Uw dagvoorzitter: Prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk Erasmus Universiteit Rotterdam Deze presentatie is na afloop van het seminar te downloaden op onze website:

2 Het Hof van Justitie EU: Fiscaal de maat genomen
15.05 “Het Hof van Justitie EU: Fiscaal de maat genomen” Mr. S.C.W. Douma – Docent aan de universiteit Leiden, Belastingadviseur bij PwC, Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 15.50 Vragen en discussie 16.20 “Hoe kijkt het HvJ tegen het nationale belastingrecht aan?” Prof.mr. R. Barents – Directeur van het Directoraat Onderzoek en Documentatie van het Hof van Justitie EU 17.05 Vragen en discussie 16.30 Afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend borrel

3 Het HvJ EU: Fiscaal de maat genomen
Mr. S.C.W. Douma Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem, Belastingadviseur bij PwC, Docent aan de Universiteit Leiden

4 Het dilemma “[O]fschoon de directe belastingen tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren, [zijn] deze niettemin verplicht (…) die bevoegdheid in overeenstemming met het recht van de Unie uit te oefenen” [zaak C-440/08 Gielen, punt 36]

5 Het dilemma www.europesefiscalestudies.nl
“Het staat de lidstaten derhalve onverminderd vrij om hun eigen belastingregeling te ontwerpen en in te richten en om over de noodzaak van de verdeling van hun fiscale bevoegdheid onderling afspraken te maken. Anderzijds volgt hieruit dat, bij gebreke van een harmonisatie van de nationale wetgevingen op dit gebied, de moeilijkheden die de marktdeelnemers ondervinden als gevolg van de verschillen tussen de belastingregelingen van de lidstaten, buiten de werkingssfeer van het Verdrag vallen.” “[De lidstaten] kunnen evenwel niet meer voorbijgaan aan de beperkingen die met betrekking tot hun optreden gelden. Zij moeten erop toezien dat hun keuzes op fiscaal gebied in voldoende mate rekening houden met de mogelijke gevolgen ervan voor de goede werking van de interne markt. In die omstandigheden staat het aan het Hof om na te gaan of „transnationale situaties” die samenhangen met de uitoefening van de vrijheden van verkeer tussen de lidstaten, niet nadelig worden beïnvloed door de beslissingen van de nationale wetgever.” [Conclusie A-G Poiares Maduro in zaak C-446/03 Marks & Spencer, punt 23-24]

6 Huidige kritiek op het Hof
Te weinig respect voor fiscale soevereiniteit óf juist teveel Kennis van nationaal en internationaal belastingrecht is ver onder de maat Wetgever spelen zonder basis in de verdragen óf juist te bang om positieve regels te geven Inconsistente en onduidelijke rechtspraak, leidend tot rechtsonzekerheid bij belastingplichtigen en lidstaten

7 Hoe om te gaan met deze kritiek?
De onderbouwing van de kritiek bevat te vaak een petitio principii Een theoretisch model dat los staat van de rechtspraak kan dienen als toetsingskader

8 Alexy’s Theorie der Grundrechte
Onderscheid regels en beginselen verschil wordt duidelijk bij botsing Beginselen zijn ‘optimization requirements’ zij bestaan alleen prima facie (grootst mogelijke scope) reikwijdte kan slechts worden bepaald in confrontatie met andere regels of beginselen het zijn normen die eisen dat iets wordt gerealiseerd zoveel als feitelijk en juridisch mogelijk is

9 Fiscale soevereiniteit als beginsel
Fiscale soevereiniteit: een prima facie algemene handelingsvrijheid van Staten belastingjurisdictie wordt beperkt door internationaal recht binnen ‘reserved domain’ vrijheid om het belastingstelsel te ontwerpen en doelstellingen van sociaal en economisch beleid na te streven

10 Vrij verkeer als beginsel
Een prima facie verbod op elke hinderpaal voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal elke belastingmaatregel die de uitoefening van vrije verkeer minder aantrekkelijk maakt valt binnen de reikwijdte van dit beginsel

11 Theoretisch model www.europesefiscalestudies.nl
Tot welk nadeel leidt de belastingmaatregel? Heeft de maatregel een respectvol doel? Zo ja, is de maatregel geschikt om dit doel te bereiken? Zo ja, heeft de maatregel een voldoende ‘degree of fit’ in relatie tot dit doel? Zo ja, is de maatregel het meest subsidiaire middel om het doel te bereiken? Zo ja, staat de inbreuk op het vrije verkeer in een redelijk evenwicht met het doel van de maatregel?

12 Nadeelsidentificatie
Wat is de vordering van de belastinplichtige? Nadelen veroorzaakt door dispariteiten vallen buiten het model

13 Respectvol doel De idee van een ‘dubbele neutraliteit’
Fiscale maatregelen moeten een doel hebben dat extern is aan het veroorzaken van een nadeel Het vrije verkeer moet de interne en externe doelstellingen van het belastingstelsel respecteren Vgl. conclusie A-G Poiares Maduro in zaak C-446/03 Marks & Spencer, punt 67

14 Geschiktheid Pareto-optimaliteit
Maatregel moet in staat zijn het doel te bereiken

15 Degree of fit Pareto-optimaliteit
Vaststellen van over- en underinclusiveness in relatie tot het doel

16 Subsidiariteit Pareto-optimaliteit
Van twee maatregelen die beide tot hetzelfde doel leiden, moet de maatregel die het minste nadeel veroorzaakt worden gekozen

17 Evenredigheid stricto sensu
Een evenwichtstest Hoe groter de inbreuk op het vrije verkeer, des te sterker het belang moet zijn dat met het doel wordt nagestreefd

18 Voorbeelden De zaken Manninen en Kerckhaert & Morres worden beide verklaard door het model en zijn niet met elkaar in strijd De zaken Bosal Holding, Marks & Spencer en Deutsche Shell worden alle verklaard door het model en zijn niet met elkaar in strijd In de zaken Fokus Bank, Amurta, Commissie v. Italië and Commissie v. Spanje is het Hof in het licht van het model uit de bocht gevlogen

19 Manninen (C-319/02) www.europesefiscalestudies.nl Finse Oy Zweedse AB
Wel imputatiekrediet Geen imputatie- krediet Finse Oy Zweedse AB

20 Kerckhaert & Morres (C-513/04)
25% heffing; geen credit Franse div.bel. 25% heffing Belgische NV 15% bron- heffing Franse SA

21 -/- -/- Bosal Holding (C-168/01) www.europesefiscalestudies.nl
Rentelasten aftrekbaar Rentelasten niet aftrekbaar NL CO NL CO -/- -/- NL Sub EU Sub

22 + -/- -/- Marks & Spencer (C-446/03) www.europesefiscalestudies.nl Plc
Geen group relief voor operationeel verlies EU-dochter Ltd EU -/- -/-

23 -/- Deutsche Shell (C-293/06) www.europesefiscalestudies.nl GmbH v.i.
Valutaverlies niet aftrekbaar wegens belastingverdrag Duitsland-Italië (vrijstelling v.i.-winst) v.i.

24 Fokus Bank (E-1/04) en volgende
Relevantie van belastingverrekening in de woonstaat? UK Co Norwegian Co Imputatiekrediet Div.bel en geen imputatiekrediet Norwegian Sub Norwegian Sub

25 Conclusie De rechtspraak draait om optimalisering en moet in dat licht worden beoordeeld

26 Dank voor uw aandacht! Sjoerd Douma +31 71 527 8810

27 Hoe kijkt het HvJ tegen het nationale belastingrecht aan?
Prof.mr. R. Barents Directeur van het Directoraat Onderzoek en Documentatie van het Hof van Justitie EU

28 Dank u voor uw aandacht www.europesefiscalestudies.nl
Ook dit jaar organiseren wij weer de PMDOU en PMIB Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens de borrel Klaas Meenhorst Coördinator PMDOU Sjoerd Janssen Coördinator PMIB


Download ppt "Stichting Europese Fiscale Studies heet u van harte welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google