De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375."— Transcript van de presentatie:

1 Uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.beFrank.Robben@ehealth.fgov.be Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.behttps://www.ehealth.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.be/icri/frobben

2 2 14/12/2010 Structuur van de uiteenzetting 1.enkele evoluties in de gezondheidszorg 2.enkele uitdagen voor ziekenhuizen inzake eHealth 3.doel en opdrachten van het eHealth-platform 4.visie en strategie 5.basisarchitectuur 6.stand van zaken basisdiensten 7.stand van zaken authentieke bronnen en diensten met toegevoegde waarde 8.verdere prioriteiten 9.voordelen van het eHealth-platform voor de patiënten, de zorgverleners en de overheid 10.vindplaatsen van meer informatie

3 3 14/12/2010 1. Enkele evoluties in de gezondheidszorg  meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg  zorg op afstand (monitoring, bijstand, raadpleging, diagnose, operatie, …)  mobiele zorg  multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg  patiëntcentrische zorg en empowerment van de patiënt  snel evoluerende kennis => nood aan betrouwbaar, gecoördineerd kennisbeheer en –ontsluiting  dreiging van te tijdrovende administratieve processen  degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid en –onderzoek vergt degelijke, geïntegreerde en geanonimiseerde informatie  grensoverschrijdende mobiliteit

4 4 14/12/2010 1. Vermelde evoluties vergen …  samenwerking tussen alle actoren in de gezondheids- zorg  efficiënte en veilige elektronische communicatie tussen alle actoren in de gezondheidszorg  kwaliteitsvolle, specialisme-overschrijdende elektronische patiëntendossiers  zorgpaden  geoptimaliseerde administratieve processen  technische en semantische interoperabiliteit  waarborgen inzake informatieveiligheid bescherming van de persoonlijke levenssfeer respect van het beroepsgeheim van de zorgverleners

5 5 14/12/2010 2. Enkele uitdagingen voor ziekenhuizen  geïntegreerd, specialisme-overschrijdend intramuraal elektronisch patiëntendossier, bestaande uit het medisch en het verpleegkundig dossier  elektronische voorschriften en elektronisch orderbeheer  transmurale elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners  gebruik van beschikbare, relevante authentieke bronnen  elektronische indiening van aanvragen om terugbetaling van zorg- of andere kosten, elektronische attesten, elektronische facturatie derde betalende en elektronische feedback  elektronische ondersteuning van patiëntveiligheid  traceerbaarheid van bloed  elektronische communicatie met de patiënt

6 6 14/12/2010 2. Intramuraal elektronisch patiëntendossier  algemeen gebruikt uniek patiëntennummer  geïntegreerd toegankelijke resultaten van onderzoeken en behandelingen consultatieverslagen ontslagbrieven functiemetingen verslagen van technische onderzoeken operatieverslagen  elektronisch patiëntendossier beschikbaar bij elk contact met patiënt  elektronische verpleegplannen  elektronische zorgplannen

7 7 14/12/2010 2. Elektronisch voorschrift en orderbeheer  elektronisch voorschrift van geneesmiddelen intra muros  elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten  elektronisch orderbeheer intra muros  elektronisch voorschrift van technische onderzoeken en zorgen voor ambulante patiënten

8 8 14/12/2010 2. Transmurale gegevensuitwisseling  elektronische uitwisseling van resultaten van onderzoeken en behandelingen consultatieverslagen ontslagbrieven functiemetingen verslagen van technische onderzoeken operatieverslagen  elektronische gegevensuitwisseling met huisarts  elektronische gegevensuitwisseling bij overdracht van patiënt van en naar RVT van en naar revalidatiecentra van en naar thuisverpleging en mantelzorg

9 9 14/12/2010 2. Transmurale gegevensuitwisseling  elektronische ontvangst van melding van contact tussen zorgverlener, extern aan het ziekenhuis, en de patiënt  elektronische uitwisseling van relevante gegevens in noodgevallen

10 10 14/12/2010 2. Gebruik authentieke bronnen  gegevensbank met beoefenaars van gezondheids- zorgberoepen  gegevensbank met door RIZIV erkende zorgverleners  gegevensbank van zorginstellingen, zorgverleners, hun vertegenwoordigers en hun contactgegevens  gegevensbanken met zorgrelaties tussen zorgverleners en patiënten  gegevensbanken bij de ziekenfondsen m.b.t. de verzekerbaarheidstoestand en het recht op terugbetaling van zorg- of andere kosten

11 11 14/12/2010 2. Gebruik authentieke bronnen  gegevensbank van farmaceutische specialiteiten  gegevensbank van interacties tussen actieve bestanddelen van geneesmiddelen tussen actieve bestanddelen van geneesmiddelen en kenmerken van patiënt  gegevensbank met behandelingsrichtlijnen

12 12 14/12/2010 2. Aanvragen, attesten, facturatie, feedback  elektronische aanvragen voor terugbetaling van geneesmiddelen, implantaten en prothesen waarvoor elektronische processen worden aangeboden door de ziekteverzekering  mogelijkheid, indien patiënt dit wenst, tot elektronische aflevering van attesten waarvoor elektronische processen worden aangeboden via het eHealth-platform attesten voor ziekenfondsen (wat nu via de patiënt verloopt) attesten voor werkgevers attesten voor scholen attesten voor verzekeraars attesten voor apothekers attesten voor kinesisten …

13 13 14/12/2010 2. Aanvragen, attesten, facturatie, feedback  elektronische facturatie derde betalende aan ziekenfondsen  elektronische gegevensuitwisseling met ziekenfondsen en RIZIV inzake conventies  elektronische feedback aan de registers (bvb. Kankerregister) aan de FOD VVVG aan het RIZIV aan de ziekenfondsen

14 14 14/12/2010 2. En nog zoveel meer …  elektronische ondersteuning van door regelgeving verplichte registratie, workflow en opvolging van gegevens m.b.t. patiëntveiligheid, initieerbaar vanuit het elektronisch patiëntendossier waar opgelegd of nuttig  elektronisch beheer van bloedproducten in het ziekenhuis overeenkomstig na te leven regels  elektronische toegankelijkheid van de overeenkomstig de regelgeving voor de patiënt rechtstreeks toegankelijke en in het ziekenhuis beschikbare elektronische documenten  geoptimaliseerd financieel en logistiek beheer

15 15 14/12/2010 2. Degelijk beheer van ICT  geïntegreerde ICT-afdeling met eenheid van leiding  leiding ICT-afdeling rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur  strategisch ICT-plan in lijn met strategisch plan van het ziekenhuis  respect minimale normen inzake informatieveiligheid en bescherming persoonlijke levenssfeer  project- en dienstenplanning en -beheer  respect van interoperabiliteits- en kwaliteitsstandaarden  geen herontwikkeling basisdiensten eHealth-platform  afdoende financiële ruimte voor evolutie

16 16 14/12/2010 2. Voorstel financiering ICT ziekenhuizen  onderscheid forfaitaire ondersteuning voor alle ziekenhuizen die een realistisch strategisch meerjarenplan hebben om binnen x jaar aan een aantal minimale criteria te voldoen en dat plan correct uitvoeren projectgerichte ondersteuning voor ziekenhuizen die aan gedefinieerde prioritaire projecten meewerken  gericht op bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen van FOD VVVG, RIZIV, ziekenhuizen en eHealth-platform  kaderend in meerjarenplan  vermijden van verhoging van ICT-kloof tussen ziekenhuizen (geen Mattheus-effect)  primaire focus op klinische toepassingen

17 17 14/12/2010 2. Voorstel financiering ICT ziekenhuizen  minimale criteria zijn gericht op functionaliteiten, niet op producten en zo mogelijk niet op technologieën  voldoen aan minimale criteria en meewerken aan projecten moet makkelijk meetbaar zijn zonder aanzienlijke bijkomende administratieve last  verificatie geschiedt op basis van compliance met functionaliteiten en externe interfaces (wat), niet op basis van interne werking van systemen (hoe)

18 18 14/12/2010 3. Doel van het eHealth-platform  hoe ? door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie- veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim  wat ? optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking optimaliseren van de veiligheid van de patiënt vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

19 19 14/12/2010 3. Opdrachten eHealth-platform  opdrachten ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

20 20 14/12/2010 3. Opdrachten eHealth-platform  opdrachten concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkings- platform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten (zie lager) afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

21 21 14/12/2010 3. Opdrachten eHealth-platform  opdrachten beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie organiseren van de samenwerking met andere overheids- instanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

22 22 14/12/2010 4. Visie en strategie  geen centrale opslag van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid  wel veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg  indien de patiënt dit wenst, geleidelijk verwijzing naar plaatsen waar over hem/haar persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid beschikbaar zijn, zonder dat daaruit enige inhoudelijke informatie over de gezondheid kan worden afgeleid  onverkorte toepassing van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer het beroepsgeheim de rechten van de patiënt de uitoefening van de geneeskunst

23 23 14/12/2010 4. Visie en strategie  bijzondere aandacht voor informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. door vercijfering van uitgewisselde persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid tussen de verzender en de bestemmeling zeer doorgedreven preventieve toegangscontrole -door de bepaling  welke soorten zorgverleners/ zorginstellingen  in welke situaties mededeling kunnen krijgen  van welke soorten gegevens  over welke soorten patiënten  en over welke periodes -door de beschikbaarheid van een systeem dat toelaat de toegangscontrole efficiënt en preventief uit te voeren (zie lager: systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer) persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid kunnen over het eHealth- platform slechts worden uitgewisseld mits machtiging in wet, door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité of door de patiënt logging van uitgevoerde elektronische diensten (wie wat over wie wanneer, niet uitgewisselde persoonsgegevens !) informatieveiligheidspolicies en –consulenten

24 24 14/12/2010 4. Visie en strategie  respect voor en ondersteuning van bestaande lokale of regionale initiatieven inzake elektronische samenwerking in de gezondheidszorg private initiatieven inzake elektronische dienstverlening aan actoren in de gezondheidszorg  gebruik van het eHealth-platform is facultatief, niet verplicht  beheer van het platform door vertegenwoordigers van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg  respect voor de therapeutische vrijheid van de zorgverleners  het eHealth-platform wijzigt niet de inhoudelijke taakverdeling tussen de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg

25 25 14/12/2010 4. Visie en strategie  controle op de veilige werking van het eHealth-platform door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  het eHealth-platform voert zelf geen studies uit en verstrekt geen inhoudelijke beleidsondersteuning op het vlak van de gezondheidszorg  hergebruik van de know how van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling  het eHealth-platform beschikt evenwel voor de aanlevering van de basisdiensten over een eigen ICT- infrastructuur, die gescheiden is van deze van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

26 26 14/12/2010 BasisdiensteneHealth-platform Netwerk 5. Basisarchitectuur Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth- platform Portal eHealth- platform Portal Health Portal Health DTW Software zorginstelling Software zorginstelling DTW MyCareNet DTW Software zorgverlener Software zorgverlener DTW Site RIZIV Site RIZIV DTW GABGABGAB

27 27 14/12/2010 5. Basisarchitectuur  basisdienst een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde  dienst met toegevoegde waarde (DTW) een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik- kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

28 28 14/12/2010 5. Basisarchitectuur  gevalideerde authentieke bron (GAB) een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

29 29 14/12/2010 5. Normen, standaarden en specificaties  er is gekozen om zoveel mogelijk te werken met open standaarden of, op zijn minst, open specificaties om een afhankelijkheid van één of een beperkt aantal leveranciers te voorkomen  normen zijn vastgelegd voor de homologatie van de softwarepakketten voor huisartsen; homologatie is lopende  een aantal technische interoperabiliteitsstandaarden zijn reeds vastgelegd KMEHR (Kind Messages for Electronic Healthcare Records) met berichtstructuur in XML X.509 (certificaten)

30 30 14/12/2010 5. Normen, standaarden en specificaties  in een aantal domeinen zijn semantische inter- operabiliteitsstandaarden vastgelegd ziekenhuizen: ICD-9 (evolutie naar ICD-10) huisartsen: ICD-10 en ICPC2 kinesisten: ICF klinische laboratoria: LOINC

31 31 14/12/2010 6. Basisdiensten  volledig operationeel 1.coördinatie van elektronische deelprocessen 2.portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be)https://www.ehealth.fgov.be 3.geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer 4.beheer van loggings 5.systeem voor end-to-end vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de vercijfering bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment van de vercijfering 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met beperkte functionaliteiten 7.elektronische datering (time stamping) 8.codering en anonimisering

32 32 14/12/2010 6. Basisdiensten  operationeel tegen het vierde kwartaal 2010 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteiten  operationeel tegen einde 2010 9.verwijzingsrepertorium (“metahub”)

33 33 14/12/2010 6. Coördinatie elektronische deelprocessen Application Clients eHealth Service Bus (ESB) Providers Application Orchestration Application Integration & Monitoring Exposed services Consulted services

34 34 14/12/2010 6. Portaalomgeving

35 35 14/12/2010 5. Gebruikers- en toegangsbeheer

36 36 14/12/2010 6. Beheer van loggings TRANSACTIONDATEAPPLICATIONSUBAPPLICATIONFUNCTIONUSERIDSECTOR 15/09/2009 eCare-SAFE250091020328eCare 15/09/2009 eH1N1vac250091020517SPF-Sante 16/09/2009 RC250091065894CR 16/09/2009 eH1N1vac250091075146SPF-Sante 16/09/2009 eH1N1vac250091029834SPF-Sante Wie Wat Wanneer Hoe

37 37 14/12/2010 6. Vercijfering bekende bestemmeling eHealth-platform Healthcare actor Person or entity Internet Identification certificate Identification certificate Web service Register key Connector or other software to generate key pair Sends public key Stores private key in a secure way Public keys repository 1 2 2 Authenticates sender Stores public key 3 4

38 38 14/12/2010 Identification certificate 6. Vercijfering bekende bestemmeling Internet eHealth-platform Public keys repository Authenticates sender Sends public key 2 3 Message originator Identification certificate Asks for public key Encrypts message 4 1 Message recipient Decrypts message 5 Stored private key Identification certificate Web service Ask public key Send message Any protocol

39 39 14/12/2010 6. Vercijfering onbekende bestemmeling User 2 Recipient User 1 Originator Key Management / Depot Messages Depot 1 asks for key 2 sends key Symmetric key Encrypted with public key of user 1 3 sends encrypted message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of Message depot Message encrypted with symmetric key 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message Symmetric key Encrypted with public key of user 2 5 receives key 5 receives message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of User 2

40 40 14/12/2010 6. Elektronische datering (time stamping) User document A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing document B hashcode B timestamp bag 3 electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6

41 41 14/12/2010 6. Codering en anonimisering

42 42 14/12/2010 6. Codering en anonimisering

43 43 14/12/2010 7. Stand van zaken  authentieke bronnen basisidentificatiegegevens in Rijksregister en KSZ-registers gegevensbank van zorgverleners en –instellingen gezamenlijk beheerd door de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en de Gemeenschappen, en gehost door het eHealth-platform gegevensbank m.b.t. geneesmiddelen gezamenlijk beheerd door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, en gehost door het eHealth-platform -fase 1: erkenningen, samenstelling, wetenschappelijke bijsluiters en terugbetalingsvoorwaarden -fase 2: interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten, en interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten

44 44 14/12/2010 7. Gegevensbank zorgverleners & -instellingen

45 45 14/12/2010 7. Stand van zaken  authentieke bronnen gegevensbank met de rechten van de patiënt in de ziekteverzekering beheerd en gehost door de ziekenfondsen gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses beheerd door het Center for Evidence Based Medicine, en gehost door het eHealth-platform  diensten met toegevoegde waarde 25 diensten met toegveoegde waarde in productie 15-tal diensten met toegevoegde waarde in ontwikkeling

46 46 14/12/2010 7. Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  invoer in en raadpleging van het Kankerregister het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride) de registers m.b.t. de verstrekte zorgen inzake hartimplantaten (Qermid) het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF- medicatie (Safe)  PROCARE RX waarmee radiologen anoniem radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen en opsturen aan deskundigen voor revisie of second opinion  ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in meer dan 30 ziekenhuizen

47 47 14/12/2010 7. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen Hospital prescription A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing prescription B hashcode B timestamp bag electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6 3

48 48 14/12/2010 7. Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega)  raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie  rapportering over MUG-interventies incidenties van bepaalde ziekten (bvb. H1N1-virus)  elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen)  elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen  elektronische aangifte van de geboorte  Resident Assessment Instrument (BelRAI)

49 49 14/12/2010 7. Voorbeelden diensten toegevoegde waarde  elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e)  platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA)  on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen  zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en nierinsufficiëntie) de bijdrage van huisartsen aan het multidisciplinair oncologisch consult

50 50 14/12/2010 8. Verdere prioriteiten  onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) ziekenhuizen en (huis)artsen de globale basisarchitectuur is vastgelegd alle (sub)regionale netwerken werken samen in de “Groep 19” de “Groep 19” heeft uitgewerkt -de technische interoperabiliteitsstandaarden -de uit te bouwen webservices het Beheerscomité van het eHealth-platform en het Sectoraal Comité werken uit -de wijze waarop de informed consent van de patiënt wordt bekomen -de wijze waarop een therapeutische relatie tussen enerzijds een patiënt en anderzijds een zorginstelling of zorgverlener wordt bewezen het eHealth-platform ontwikkelt tegen einde 2010 de metahub evenals een fictieve test-hub om de elektronische gegevensuitwisseling tussen hubs te testen

51 51 14/12/2010 8. Uitwisseling zorggegevens: nu Remote files unknown

52 52 14/12/2010 8. Uitwisseling zorggegevens: toekomst A C B 1: Where can we find data? 3: Fetch data from hub A 3: Fetch data from hub C Meta- Hub 4: All data available 2: In hub A and C

53 53 14/12/2010 8. Verwijzingsrepertorium  wordt uitgewerkt via een getrapt systeem de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen  de uitwerking via een getrapt systeem respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings- repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

54 54 14/12/2010 8. Verwijzingsrepertorium  de publicatie van de verwijzing in een hub en de meta- hub vereist een informed consent van de betrokkene model van informed consent is uitgewerkt, is aan een “openbaar onderzoek” onderworpen en wordt aan de resultaten daarvan aangepast  de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene de nota inzake het bewijs van een therapeutische relatie is goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren en het Federaal Platform inzake Patiëntenrechten, en door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

55 55 >110 general hospitals will join a hub in 2010-2011 14/12/2010

56 56 14/12/2010 8. Verdere prioriteiten  ondersteuning uitbouw platformen voor gegevensdeling tussen eerstelijnszorgverleners allerhande (huisartsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, thuisverplegers, diëtisten, psychologen, …) in samenwerking met de Gemeenschappen (Eerstelijnszorg- conferentie in Vlaanderen, Intermed-initiatief in Wallonië) voor ontsluiting van gegevens tussen lokale informatiesystemen van eerstelijnszorgverleners onderling en tussen deze systemen en de informatiesystemen van zorg/welzijnsinstellingen, via het hub/metahubsysteem en voor interactie met een uit te bouwen eerstelijnszorgkluis met hergebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform en voortbouwend op een aantal verworvenheden bij het uitgebouwde platform voor gegevensdeling tussen ziekenhuizen en (huis)artsen

57 57 14/12/2010 8. Verdere prioriteiten  ondersteuning uitbouw eerstelijnszorgkluizen mogelijke inhoud -samenvattende gegevens geput uit lokale informatiesystemen van onderscheiden (soorten van) eerstelijnszorgverleners (Sumehr) -zorgtrajecten en zorgplannen -journalen -(verwijzing naar) vaccinatietoestand op basis van gecoördineerd ontwikkelde software die kan interageren met informatiesystemen van onderscheiden soorten van zorgverleners op basis van open standaarden en geïnformatiseerde businessprocessen idealiter gehost op beperkt aantal plaatsen met operationeel beheer door orga(a)n(en) bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse soorten eerstelijns- zorgverleners, de ziekenfondsen en de patiëntenorganisaties

58 58 14/12/2010 8. Verdere prioriteiten  vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen, o.a. geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (hoofdstuk IV) elektronische toegankelijkheid van de verzekerbaarheids- toestand in de ziekteverzekering en van andere relevante administratieve informatie over de patiënt voor de apothekers, de tariferingsdiensten van apothekers, laboratoria en de rust- en verzorgingstehuizen

59 59 14/12/2010 8. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV A couple of days After many days Sickness fund medical advisor Prescriber Pharmacy

60 60 14/12/2010 8. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV A few seconds Prescriber Sickness fund medical advisor A few seconds Pharmacy

61 61 14/12/2010 8. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV

62 62 14/12/2010 8. Vereenvoudiging aanvragen hoofdstuk IV In gegevensbank:

63 63 14/12/2010 8. Verdere prioriteiten  ondersteuning van het systeem voor ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen en, nadien, andere gezondheidszorgen eHealth Key depot Recip-e 1 asks for key 2 gives key 3 sends encrypted recipe 4 asks for key 5 gives key Prescriber Pharmacy 4 asks recipe 5 gives recipe

64 64 14/12/2010 8. Verdere prioriteiten  aanzetten van ziekenhuizen tot gerichte informatisering (zie hoger)  grondige aanpak semantische interoperabiliteit  ingave van aantal gegevens geregistreerd door de spoeddiensten in ziekenhuizen om de overheid toe te laten de nodige maatregelen te nemen ingeval van een noodtoestand (UREG)  herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon)  elektronische overmaking van arbeidsongeschiktheids- attesten aan werkgevers en scholen  elektronische overmaking van medische attesten in het kader van de uitreiking van rijbewijzen  elektronische toegang tot gegevens in hoofde van de patiënt

65 65 14/12/2010 9. Voordelen  voor de patiënt meerwaarde op het vlak van de kwaliteit van de gezondheidszorg en van de veiligheid van de patiënt in bepaalde gevallen, snellere dienstverlening grotere transparantie  voor de zorgverleners minder administratieve formaliteiten, waardoor beschikbare tijd maximaal kan worden besteed aan zorgverlening betere ondersteuning bij de beroepsuitoefening één aansluiting op een elektronisch platform volstaat voor het gebruik van diverse toepassingen hogere rechtszekerheid bij elektronische gegevensuitwisseling gemakkelijkere doorverwijzingen tussen zorgverleners/ zorginstellingen ondersteuning van samenwerking, ook lokaal en regionaal

66 66 14/12/2010 9. Voordelen  voor de overheid betere beleidsondersteuning maximale besteding van beschikbare middelen aan zorg i.p.v. aan administratieve formaliteiten

67 67 14/12/2010 10. Voor meer informatie  portaal eHealth-platform (https://www.ehealth.fgov.be) bevat uitgebreide functionele en technische documentatie m.b.t.https://www.ehealth.fgov.be de basisarchitectuur de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van deze basisdiensten de reeds beschikbare authentieke bronnen de normen, standaarden en specificaties alle KMEHR-berichten  eigen website (http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben) bevat alle slides gebruikt bij uiteenzettingenhttp://www.law.kuleuven.be/icri/frobben

68 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375."

Verwante presentaties


Ads door Google