De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grootschalige implementatie van zonnestroom in Friesland en Leeuwarden Job Swens Sinnestream Fryslân / Ljouwert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grootschalige implementatie van zonnestroom in Friesland en Leeuwarden Job Swens Sinnestream Fryslân / Ljouwert."— Transcript van de presentatie:

1 Grootschalige implementatie van zonnestroom in Friesland en Leeuwarden Job Swens Sinnestream Fryslân / Ljouwert

2 Inhoud Inleiding visie / beleid / doelstellingen Aanpak plan van aanpak / aanjager / activiteiten / budget Plan van Aanpak verdeling over segmenten / benadering per segment / parallelle aanpak Bijzondere elementen GDEB / Smart-grids / kennisontwikkeling Samenvatting

3 Inleiding /achtergrond Fryslân: Energieakkoord Noord-Nederland: a. 40-50 PJ duurzame energie in 2011 b. 4-5 Mton CO2-emissiereductie in 2011 b. 15-20 Mton-emissiereductie CO2 na 2011 Fryslân Duurzaam: a. een duurzame manier van werken bij alle provinciale programma’s en projecten. b. behoud van de Friese basiskwaliteiten c. ruimte voor duurzame innovaties Fryslân geeft energie (duurzame elektriciteit) a. 1,5 – 2 PJ windenergie per jaar in 2015 b. 50 ha / 50 MW zonnepanelen in 2015

4 Inleiding /achtergrond Ljouwert: Full Sustainable City: a. fossiel arme / -vrije stad b. klimaatneutrale gemeente Werkplan intensivering duurzame energieprojecten a.12 demo- of haalbaarheidprojecten voor 2012 b.6 bedrijven in energietransitie in 2012 c.lagere energielasten voor burgers en bedrijven d.1 kennisinstituut in energietransitie in 2015 e.1000 schone voer- en vaartuigen in 2012; 4000 in 2015 f.100 gebouwen met energieinnovaties in 2012 g.5% energie uit biomassa in 2012 h.marktomvang “transitieactiviteiten” van 5 M€ in 2012 i.15 MW zonnepanelen opgesteld in 2015 j.1000 gebouwen met ledverlichting in 2012; 10 000 in 2015

5 Ambitie in perspectief 50 MW zonnestroom Fryslân: =100 voetbalvelden =Vergelijkbaar met het nu in NL opgesteld vermogen =Hoogste aantal Watt per inwoner ter wereld: > 75 W / inw. (DE nu: ong. 50 W / inw.) =1/4 a 1/5 van het in 2015 in NL opgesteld vermogen

6 Ambitie in perspectief 15 MW zonnestroom Ljouwerd: =5 x Stad van de Zon (grootste urbane zonnestroomproject ter wereld) =30 voetbalvelden =1/4 van nu in NL opgesteld vermogen (=Hoogste aantal Watt per inwoner ter wereld: 150 W / inw. (DE: ong. 50 W / inw.))

7 Aanpak Fryslân / Ljouwert 1.Opstellen plan van aanpak externen 2.Aanstellen aanjager externe 3.Aansluiten bij subsidietrajecten SDE / Friese subsidie zonestroom 4.Samenwerken met kennisinstellingen NHL / Stenden / Cartesius instituut 5.Budgettoewijzing 2009 – 2010: ong. € 200 000 voor PvA, aanjager, samenwerking en communicatie

8 Plan van Aanpak Inventarisatie potentieel Beschikbaar oppervlak op woningen, bedrijfspanden, boerderijen enz. Verdeling over segmenten doelstelling vermogen per segment Differentiatie aanpak naar segment afhankelijk van stakeholder: workshops, campagnes, enquêtes Betrekken kennisinstellingen onderzoek / ondersteuning MKB / curriculum ontwikkeling Fasering Ljouwert -> Fryslân pilot Ljouwert, participatie kopgroep, uitrol overige gemeenten

9 Inventarisatie potentieel Leeuwarden Woningen: 1 500 000 m2: 75 MW Scholen / sporthalen: 80 000 m2 - 0,6MW Boerenbedrijven: 30 000 m2 - 1,5 MW Overheidsgebouwen: 40 000 m2 - 4MW Bedrijven / kantoren: 300 000 m2 - 30MW Weilanden / grote infrastructurele werken: ∞MW Kleine infra (straatverlichting, parkeermeters, e.d.) 0,0....MW Totaal111,1 + ? MW

10 Verdeling 15 MW Leeuwarden Woningen: 8 % van de woningen heeft een systeem van 2,25 kW: 5,5 MW Scholen / sporthalen: 75 scholen hebben een zonnestroomsysteem van 2 kW: 0,05 MW Boerenbedrijven: 1 op de 4 boerenbedrijven heeft een zonnestroomsysteem van 100 kW: 0,75 MW Overheidsgebouwen: 5 zonnestroomsystemen van gem. 20 kW zijn op dak of gevel geplaatst: 0,1 MW Bedrijven / kantoren: 75 bedrijven hebben een zonnestroomsysteem van 100 kW: 7,5 MW Weilanden / infrastructurele werken: 1 systeem van 1 MW op het terrein van de luchtmachtbasis: 1,0 MW Kleine systemen / eye catchers 60 straatlantaarns, parkeermeters en dergelijke: ong. 0,1 MW Totaal15,0 MW

11 Aanpak per segment - 1 Woningen: Bevolkingsonderzoek. Op basis daarvan gerichte campagne (samen met kerngroep Sinnestream: Ljouwert, Tytjerkstradiel, Het Bildt en Menaldumadiel); ontwikkeling van gebouwgeïntegreerde zonnestroom- producten Scholen / sporthalen: Speciaal project met netbeheerder als mede-investeerder: ontzorging van de schoolleiding Boerenbedrijven: Opzet boeren – energie – coöperaties; combineren met asbest sanering

12 Aanpak per segment Overheidsgebouwen: Eye-catchers en demoprojecten; gevelsystemen met zonweringsfunctie Bedrijven / kantoren: Bedrijven samenbrengen met financiers en installateurs, waar nodig financiering en eventueel samenwerking (coöperatie) coördineren Weilanden / infrastructurele werken: Grote investeerders; afspraken over afname; event. oprichting LDEB Kleine systemen / eye catchers Ontwikkeling bijzondere producten in samenwerking met MKB en onderwijsinstellingen: straatlampen, parkeermeters, oplaadpunten voor elektrisch vervoer

13 Bijzondere projecten 1.LDEB Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf: wegnemen knelpunten door informatievoorziening en deelneming. Mogelijk als PPS met bedrijven en/of particulieren 2.Smart Grids (event. in combinatie met LDEB) Begrensde delen van distributienetten; afstemming vraag/aanbod; minimaliseren import/export naar/van het deelnet; interne verkoop van duurzame elektriciteit tegen marktprijs 3.Kennisontwikkeling Samenwerking met NHL, Stenden, Drive4Electric, MKB, gemeenten en provincie om te komen tot een kennisinstituut op het gebied van (toepassing van) zonne-energie

14 Kennisontwikkeling 1.Samenwerking Stenden Onderzoek naar kennis en bewustzijn ten aanzien van zonne-energie bij de bevolking van Leeuwarden, Tytjerkstradiel, Menaldumadiel en Het Bildt 2.Samenwerking NHL Aansluiten bij Hotspot duurzame energie en PV embedded voor bijzondere en nieuwe toepassingen van zonnestroom: oplaadpunten voor elektrisch varen, gebouwgeïntegreerde oplossingen en eye-catchers 3.Samenwerking Drive4Elektric Aansluiten bij activiteiten op het gebied van elektrisch vervoer voor grootschalige toepassing van zonnestroom: oplaadpunten voor elektrisch vervoer

15 Samenvatting Hoge ambitie, maar niet onmogelijk Geen budget, dus creatieve oplossingen Gedifferentieerde aanpak Betrokkenheid van Stakeholders Geregisseerde bottom-up Publiek – Private samenwerking Gezamenlijke kennisontwikkeling

16 Dank voor uw aandacht Oant sjen by de Sinne


Download ppt "Grootschalige implementatie van zonnestroom in Friesland en Leeuwarden Job Swens Sinnestream Fryslân / Ljouwert."

Verwante presentaties


Ads door Google