De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzet tegen de centralisatiepolitiek Karel V had het bestuur hervormd -landvoogd(es) in Brussel -geholpen door 3 raden -Raad van State(hoge adel) → advies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzet tegen de centralisatiepolitiek Karel V had het bestuur hervormd -landvoogd(es) in Brussel -geholpen door 3 raden -Raad van State(hoge adel) → advies."— Transcript van de presentatie:

1

2 Verzet tegen de centralisatiepolitiek Karel V had het bestuur hervormd -landvoogd(es) in Brussel -geholpen door 3 raden -Raad van State(hoge adel) → advies -Raad van Financiën(juristen) -Geheime Raad(adel,juristen) → wetten -in de gewesten stadhouders (hoge adel) -legeraanvoerders -bestuur

3 Hoge burgerij en adel verzetten zich (verdedigen privileges) → particularisme In 1555 volgde Filips II zijn vader op Hij stelde Margaretha van Parma aan tot landvoogdes en vertrok voorgoed naar Spanje

4 Verzet tegen de kettervervolgingen Karel en Filips verdedigen het katholieke geloof tegen het opkomend protestantisme -plakkaten → wetten tegen ketters -inquisitie → spoort ketters op → brandstapel -kerkelijke herindeling → herverdeling van bisdommen (theologiestudie verplicht → jongere zoons adel niet meer bisschop) Grote weerstand (ook bij katholieken) en onrust

5 Grote kloof arm- rijk Ontevredenheid over -hoge belastingen (accijnzen) -inflatie -werkeloosheid (wolaanvoer uit Engeland lag stil) -hoge graanprijzen door -misoogsten -afsluiting Sont

6 In 1566 bood een verbond van edelen aan Margaretha van Parma het Smeekschrift aan (verzoek tot vermindering ketterver- volgingen) → ontstaan term geuzen Margaretha voorlopig akkoord → toename Hagepreken → Beeldenstorm -ketters slaan beelden stuk -arme katholieken plunderen rijke kerken Adel herstelt de rust

7 In 1567 stuurt Filips Alva -invoering vaste belastingen (10 de penning) -instellen Raad van beroerten (bloedraad) -Beeldenstormers straffen -ketterij uitroeien -tegenstanders centralisatie aanpakken In 1568 worden Egmont en Hoorne onthoofd Willem van Oranje vlucht naar Duitsland Hij valt de Nederlanden binnen (slag bij Heiligerlee) → begin 80-jarige oorlog Alva verslaat hem → rust

8 In 1572 veroveren de watergeuzen Den Briel. Gevolgen -meerdere steden in Holland en Zeeland lopen over naar de kant van Willem van Oranje -illegale Statenvergadering gehouden in Dordrecht -Willem van Oranje weer stadhouder -Calvinisme officiële godsdienst (geen geloofsvervolgingen) → gewetensvrij- heid

9 In1573 organiseert Alva een strafexpeditie Bij Alkmaar gaat het fout (na aanvankelijk succes: Zutphen,Naarden,Haarlem) In 1574 mislukt het beleg van Leiden In 1576 vindt de Spaanse Furie plaats (muiterij en plundering van Antwerpen) → Pacificatie van Gent -samenwerking alle 17 gewesten -Spaanse troepen moeten weg -Holland en Zeeland Calvinistisch,rest katholiek (geen vervolgingen)

10 Pacificatie hoogtepunt politiek Willem van Oranje -eenheid -godsdienstige verdraagzaamheid Parma (nieuwe landvoogd) verovert groot deel van de zuidelijke Nederlanden → in 1579 Unie van Atrecht -10 zuidelijke gewesten gehoorzamen Filips weer -herstel katholieke godsdienst Unie van Utrecht -overige 7 gewesten -Calvinisme officiële godsdienst

11 In 1580 doet Filips II Willem van Oranje in de ban → vogelvrij In 1581 schrijft Willem een Apologie → Placaat van Verlatinge Filips afgezet (theorie Calvijn) In 1584 wordt Willem van Oranje vermoord In1588 stuurt Filips II de Armada Stichting Republiek der 7 Verenigde Nederlanden

12 In de gewesten van Karel V overheerste het particularisme. Karel en zijn opvolger Filips II voerden een politiek van centralisatie. Dit stuitte op het verzet van de adel en de steden, die streden voor hun oude privileges

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Een andere oorzaak van ontevredenheid was de godsdienstpolitiek: de vervolging van protestanten en de kerkelijke herindeling van 1559 leidden tot veel onrust. in 1566 barstte de bom en brak de Beeldenstorm uit.

25 De harde maatregelen van Alva, door Filips II gestuurd om de onrust te onderdrukken, deden het verzet alleen toenemen. In 1568 begon de 80 jarige oorlog onder leiding van Willem van Oranje.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 ‘Ende eerst, dat die voorsz. provincien sich met den anderen verbynden, confedereren ende vereenyghen sullen, gelijck si hem verbynden, confedereren ende vereenyghen mits desen, ten ewygen daeghen by den anderen te blijven in alle forme ende maniere als off siluyden maer een provincie waeren, sonder dat deselve hem tenyger tijde van den anderen sullen scheyden, laeten scheyden ofte separeren ’ Art. 1 uit de Unie van Utrecht In 1579 sloten de opstandige gewesten zich aaneen in de Unie van Utrecht. Twee jaar later zwoeren zij Filips II af als vorst. In 1588 stichtten zij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

39

40

41

42

43

44


Download ppt "Verzet tegen de centralisatiepolitiek Karel V had het bestuur hervormd -landvoogd(es) in Brussel -geholpen door 3 raden -Raad van State(hoge adel) → advies."

Verwante presentaties


Ads door Google