De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Opstand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Opstand."— Transcript van de presentatie:

1 De Opstand

2 1-Politieke oorzaak Verzet tegen de centralisatiepolitiek Karel V had het bestuur hervormd -landvoogd(es) in Brussel -geholpen door 3 raden -Raad van State(hoge adel)→advies -Raad van Financiën(juristen) -Geheime Raad(adel,juristen)→wetten -in de gewesten stadhouders (hoge adel) -legeraanvoerders -bestuur

3 Hoge burgerij en adel verzetten zich (verdedigen privileges)→particularisme In 1555 volgde Filips II zijn vader op Hij stelde Margaretha van Parma aan tot landvoogdes en vertrok voorgoed naar Spanje

4 2-Religieuze oorzaak Verzet tegen de kettervervolgingen Karel en Filips verdedigen het katholieke geloof tegen het opkomend protestantisme -plakkaten→wetten tegen ketters -inquisitie→spoort ketters op→brandstapel -kerkelijke herindeling→herverdeling van bisdommen (theologiestudie verplicht→ jongere zoons adel niet meer bisschop) Grote weerstand (ook bij katholieken) en onrust

5 3-Economische oorzaak Grote kloof arm- rijk Ontevredenheid over -hoge belastingen (accijnzen) -inflatie -werkeloosheid (wolaanvoer uit Engeland lag stil) -hoge graanprijzen door -misoogsten -afsluiting Sont

6 Aanleiding In 1566 bood een verbond van edelen aan Margaretha van Parma het Smeekschrift aan (verzoek tot vermindering ketterver- volgingen)→ontstaan term geuzen Margaretha voorlopig akkoord → toename Hagepreken→ Beeldenstorm -ketters slaan beelden stuk -arme katholieken plunderen rijke kerken Adel herstelt de rust

7 Reactie Filips II In 1567 stuurt Filips Alva -invoering vaste belastingen (10de penning) -instellen Raad van beroerten (bloedraad) -Beeldenstormers straffen -ketterij uitroeien -tegenstanders centralisatie aanpakken In 1568 worden Egmont en Hoorne onthoofd Willem van Oranje vlucht naar Duitsland Hij valt de Nederlanden binnen (slag bij Heiligerlee)→begin 80-jarige oorlog Alva verslaat hem→rust

8 Begin van de opstand -Willem van Oranje weer stadhouder
In veroveren de watergeuzen Den Briel. Gevolgen -meerdere steden in Holland en Zeeland lopen over naar de kant van Willem van Oranje -illegale Statenvergadering gehouden in Dordrecht -Willem van Oranje weer stadhouder -Calvinisme officiële godsdienst (geen geloofsvervolgingen)→gewetensvrij- heid

9 Reactie van Alva In1573 organiseert Alva een strafexpeditie Bij Alkmaar gaat het fout (na aanvankelijk succes: Zutphen,Naarden,Haarlem) In 1574 mislukt het beleg van Leiden In 1576 vindt de Spaanse Furie plaats (muiterij en plundering van Antwerpen)→ Pacificatie van Gent -samenwerking alle 17 gewesten -Spaanse troepen moeten weg -Holland en Zeeland Calvinistisch,rest katholiek (geen vervolgingen)

10 Pacificatie hoogtepunt politiek Willem
van Oranje -eenheid -godsdienstige verdraagzaamheid Parma (nieuwe landvoogd) verovert groot deel van de zuidelijke Nederlanden→ in 1579 Unie van Atrecht -10 zuidelijke gewesten gehoorzamen Filips weer -herstel katholieke godsdienst Unie van Utrecht -overige 7 gewesten -Calvinisme officiële godsdienst

11 In 1580 doet Filips II Willem van Oranje in de ban→vogelvrij In 1581 schrijft Willem een Apologie→ Placaat van Verlatinge Filips afgezet (theorie Calvijn) In 1584 wordt Willem van Oranje vermoord In1588 stuurt Filips II de Armada Stichting Republiek der 7 Verenigde Nederlanden

12 Centralisatie versus particularisme
In de gewesten van Karel V overheerste het particularisme. Karel en zijn opvolger Filips II voerden een politiek van centralisatie. Dit stuitte op het verzet van de adel en de steden, die streden voor hun oude privileges Kenmerkend aspect: Het conflict in de Nederlanden, dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat. Kaart: De Nederlanden onder Karel V

13 Karel V en Filips II

14 Filips II vertrekt naar Spanje

15 Margaretha van Parma

16 kettervervolgingen

17 Plakkaten en kettervervolging

18 Sont

19 Smeekschrift

20 Geuzenpenning

21 Aanbieding Smeekschrift

22 Hagepreken

23 Beeldenstorm

24 De Beeldenstorm Een andere oorzaak van ontevredenheid was de godsdienstpolitiek: de vervolging van protestanten en de kerkelijke herindeling van 1559 leidden tot veel onrust. in 1566 barstte de bom en brak de Beeldenstorm uit. Afbeelding: Gravure van Frans Hogenberg, 1566 Vraag: Wat was het doel van de Beeldenstorm?

25 De opstand Links: ‘De Vrye Leeu verplet’, illustratie uit Nederlandtsche Gedenck-clanck van Adriaen Valerius (1622). V.l.n.r.: don Frederik, de paus, Filips II, Margaretha van Parma, Granvelle en Alva. Rechts: Willem van Oranje door Adriaen Key. Vragen: Naar welke oorzaken van de Opstand wordt in de spotprent door de afgebeelde figuren verwezen? Waarom staat Filips II enigszins op een afstand? Geef commentaar op de stelling: ‘tijdens de Opstand werd er niet alleen op het slagveld gevochten.’ De harde maatregelen van Alva, door Filips II gestuurd om de onrust te onderdrukken, deden het verzet alleen toenemen. In 1568 begon de 80 jarige oorlog onder leiding van Willem van Oranje.

26 Bloedraad

27 Onthoofding Egmont en Hoorne

28 Willem van Oranje en de slag bij Heiligerlee

29 Verovering van Den Briel

30 Situatie in 1572

31 Situatie in 1573

32 Alkmaar 1573

33 Ontzet van leiden

34 Spaanse furie

35 Pacificatie van Gent

36 Situatie in 1576

37 Veroveringen van Parma

38 Geboorte van de Nederlandse staat?
‘Ende eerst, dat die voorsz. provincien sich met den anderen verbynden, confedereren ende vereenyghen sullen, gelijck si hem verbynden, confedereren ende vereenyghen mits desen, ten ewygen daeghen by den anderen te blijven in alle forme ende maniere als off siluyden maer een provincie waeren, sonder dat deselve hem tenyger tijde van den anderen sullen scheyden, laeten scheyden ofte separeren’ Art. 1 uit de Unie van Utrecht In 1579 sloten de opstandige gewesten zich aaneen in de Unie van Utrecht. Twee jaar later zwoeren zij Filips II af als vorst. In 1588 stichtten zij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vraag: waarom is de titel van de dia als vraag geformuleerd? Gebruik in je antwoord de tekstbron. (confederatie van provincies)

39 Situatie in 1579

40 Apologie

41 Placaat van Verlatinge

42 Moord op willem van oranje

43 Armada

44 Stichting van De Republiek


Download ppt "De Opstand."

Verwante presentaties


Ads door Google