De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenDieren uit de Bijbel Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenDieren uit de Bijbel Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde."— Transcript van de presentatie:

1 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenDieren uit de Bijbel Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

2 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenZeedieren - Vogels Genesis 1:21 Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. Dieren uit de Bijbel

3 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenSlang Genesis 3:14 Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. Dieren uit de Bijbel

4 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenDuif Genesis 8:8 Daarna liet hij een duif uit om te zien, of de wateren afgenomen waren van de aardbodem. Dieren uit de Bijbel

5 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenLeeuw Genesis 49:9 Genesis 49:9 Een leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen? Dieren uit de Bijbel

6 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenWolf Genesis 49:27 Benjamin is een verscheurende wolf; in de morgen verslindt hij zijn prooi en tegen de avond verdeelt hij de buit. Dieren uit de Bijbel

7 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenEzel Exodus 4:20 Daarop nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, zette hen op een ezel en keerde naar het land Egypte terug; ook nam Mozes de staf Gods in zijn hand. Dieren uit de Bijbel

8 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenHond Exodus 22:31 Gij zult Mij heilige mensen zijn; vlees van dieren, die in het veld verscheurd zijn, zult gij niet eten, gij zult het voor de honden werpen. Dieren uit de Bijbel

9 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenZwijn Leviticus 11:7 Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven, ja zelfs geheel doorkloofde hoeven heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor u zijn. Dieren uit de Bijbel

10 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenBij Deuteronomium 1:44 Daarop trokken de Amorieten, die dat gebergte bewoonden, uit, u tegemoet, en zij vervolgden u als bijen en versloegen u in Seïr, tot Chorma toe. Dieren uit de Bijbel

11 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenLeeuw - Beer - Schaap 1 Samuël 17:34-35 David echter zeide tot Saul: Uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer, die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn muil. Als hij zich dan tegen mij keerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. Dieren uit de Bijbel

12 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenOlifant - Aap - Pauw 1 Koningen 10:22 1 Koningen 10:22 Want de koning had een Tarsisvloot in zee met de vloot van Chiram; en eens in de drie jaar kwam de Tarsisvloot binnen, beladen met goud en zilver, ivoor, apen en pauwen. Dieren uit de Bijbel

13 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenBeer 2 Koningen 2:24 Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des HEREN. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. Dieren uit de Bijbel

14 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenPaard Ester 6:11 Toen nam Haman dat kleed en dat paard en hij bekleedde Mordekai en deed hem rijden over het plein der stad en hij riep vóór hem uit: Zó wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen! Dieren uit de Bijbel

15 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenSpin Job 8:13-14 Zo gaat het allen die God vergeten, en vergaat de verwachting van de goddeloze. Zijn betrouwen is een herfstdraad, zijn toeverlaat een spinneweb. Dieren uit de Bijbel

16 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenStier - Koe Job 21:10 Hun stier bespringt en mist niet, hun koe kalft en heeft geen misdracht. Dieren uit de Bijbel

17 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenNijlpaard Job 40:10 Zie toch het nijlpaard, dat Ik heb gemaakt, evenals u. Het eet gras zoals het rund. Dieren uit de Bijbel

18 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenOoievaar Psalm 104:16-17 De bomen des HEREN worden verzadigd, de ceders van de Libanon, die Hij heeft geplant, waar de vogels nestelen. Des ooievaars huis zijn de cypressen Dieren uit de Bijbel

19 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenMier Spreuken 30:25 de mieren zijn een volk zonder kracht, toch bereiden zij hun spijs in de zomer Dieren uit de Bijbel

20 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenSprinkhaan Spreuken 30:27 de sprinkhanen hebben geen koning, toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op Dieren uit de Bijbel

21 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenHagedis Spreuken 30:28 de hagedis kan men met de hand grijpen, toch is zij in des konings paleizen. Dieren uit de Bijbel

22 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenLeeuw Spreuken 30:30 Spreuken 30:30 de leeuw, de held onder de dieren, die voor niets of niemand terugdeinst Dieren uit de Bijbel

23 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenWindhond - Geit Spreuken 30:31 de windhond, of de geitebok en een koning wiens krijgsvolk met hem is. Dieren uit de Bijbel

24 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenVlieg Prediker 10:1 Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten; een weinig onverstand heeft meer invloed dan wijsheid en eer. Dieren uit de Bijbel

25 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenWolf - Schaap - Panter - Geit - Koe - Leeuw Jesaja 11:6 Jesaja 11:6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden Dieren uit de Bijbel

26 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenPanter Jeremia 13:23 Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen. Dieren uit de Bijbel

27 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenOlifant Ezechiël 27:15 Ezechiël 27:15 De Dedanieten dreven handel met u; talrijke kustlanden waren uw afzetgebied; ivoor en ebbehout brachten zij u als schatting. Dieren uit de Bijbel

28 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenLeeuw Amos 3:8 Amos 3:8 De leeuw heeft gebruld, - wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken, - wie zou niet profeteren? Dieren uit de Bijbel

29 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenEzel Zacharia 9:9 Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. Dieren uit de Bijbel

30 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenKameel Marcus 10:25 Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Dieren uit de Bijbel

31 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenHaan Marcus 14:30 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden, in deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Dieren uit de Bijbel

32 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenVos Lukas 9:58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Dieren uit de Bijbel

33 © 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenSchorpioen Openbaring 9:5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. Dieren uit de Bijbel


Download ppt "© 2006 Stichting Halleluja, AmstelveenDieren uit de Bijbel Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde."

Verwante presentaties


Ads door Google