De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat zijn verschillen tussen milieu- en natuurrampen? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de milieuramp landdegradatie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat zijn verschillen tussen milieu- en natuurrampen? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de milieuramp landdegradatie?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat zijn verschillen tussen milieu- en natuurrampen? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de milieuramp landdegradatie?

2  ► Binnen het systeem van een landschap zijn de elementen in de sferen in een dynamisch evenwicht.

3  ● Wanneer dit zodanig wordt verstoord dat het uit balans raakt spreek je van een ramp. Als de oorzaak bij de natuur ligt, spreek je van een natuurramp.  ● Bij een milieuramp ligt de oorzaak ligt bij de mens.  ● Soms is het moeilijk de twee typen te onderscheiden omdat ze samengaan.

4  ► Er zijn verschillende typen milieurampen:  ► De ozonlaag wordt aangetast door cfk’s in de atmosfeer te brengen.  http://nl.wikipedia. org/wiki/Ozongat http://nl.wikipedia. org/wiki/Ozongat

5  ► Door uitstoot van extra broeikasgassen ontstaat het versterkte broeikaseffect.  ● Bij een toename van de wereldtemperatuur zullen de klimaatzones opschuiven.  ● Ook zal door de toegenomen warmte de zeespiegel stijgen.

6

7 Er wordt met een hoge waarschijnlijkheid aangenomen dat de mens verantwoordelijk is voor de mondiale klimaatverandering!

8  Wat is het versterkte broeikaseffect?

9  Hoe ontstaat het versterkte broeikaseffect? ◦ Broeikasgassen (sinds industriële revolutie toegenomen)  CO2  CH4  Vee of ontsnapt door afsmelten permafrost  H2O  Ozon (O3)  NOx  CFK’s ( chloor-, fluor-, koolwaterstofverbindingen)  Gevolgen van het broeikaseffect? ◦ Film Al Gore (en zie dia’s zometeen)

10  Niet ieder deeltje heeft hetzelfde effect op de atmosfeer.  Sommige deeltjes kunnen namelijk beter warmte vasthouden dan andere.  Bij het verbranden van steenkool komt veel CO2 vrij.

11 De resten van dode planten vormen in moerassen dikke veenlagen. Wanneer de waterspiegel stijgt, wordt er zand of klei op de veenlaag afgezet. In de loop van miljoenen jaren worden de lagen klei en zand steeds dikker en dikker. De druk en temperatuur stijgen door het gewicht van de bovenliggende lagen. Na miljoenen jaren is het veen samengeperst tot bruinkool. De druk en de temperatuur nemen nog meer toe, door de hoeveelheid lagen zand en klei die worden afgezet. Na miljoenen jaren is de bruinkool samengeperst tot steenkool. 1 2 3 4

12  Bij het inkolen van bladeren komt een heleboel CO2 en CH4 vrij.  Als dit inkolen plaatsvindt onder een ijsmassa (lees: permafrost), dan kan dit gas niet de atmosfeer in ontsnappen.  Door klimaatverandering smelt de permafrost  Daardoor komt heel veel CH4 in 1 klap vrij, dit versterkt het broeikaseffect en daardoor krijg je nog meer afsmelting van de permafrost  Dit noem je: positieve terugkoppeling (versterkt elkaar)

13  Het afsmelten van het poolijs heeft afname van het albedo tot gevolg  Daardoor positieve terugkoppeling (oppervlak groener  absorbeert meer warmte  meer afsmelting ijs  opp groener  etc.)

14  Stijgende zeespiegel komt door 2 factoren: ◦ Smelten van het landijs (DUS GEEN ZEE-IJS) ◦ Thermische expansie van het water

15  Planten en dieren, sterven uit (biodiversiteit neemt af en daarmee een van verlies potentiele medicijnen).  Thermohaliene circulatie kan stoppen of trager gaan werken.  ijstijd in W-Europa.  ….  Etc.

16  Kyoto protocol.  Ijsmonsters O16/O18 deeltjes

17  Zoals Salamon Kronenberg  Hij gelooft in de zogenaamde Milankovic cyclus (stand van de aarde)  Ik geloof dat de mens wel wat rustiger aan mag doen met fossiele brandstoffen. (zie film Al Gore)

18

19 ‘Een paradijs op aarde’  1200 eilanden. De grootste is 5 km 2, De eilanden zijn in groepen atollen verdeeld. Toerisme bedraagt 22% van BNP.

20

21 ‘Een paradijs op aarde’  1200 eilanden. De grootste is 5 km 2, De eilanden zijn in groepen atollen verdeeld. Toerisme bedraagt 22% van BNP. o De eilanden van de archipel liggen maar 1,5 meter boven de zeespiegel. Wetenschappers verwachten dat de zeespiegel 28 tot 58 cm stijgt door klimaatverandering. o Rondom een aantal eilanden ligt een 4m hoge muur. Ze willen dit op meer plekken gaan doen maar de kosten zijn erg hoog. o Een andere oplossing is om ‘nieuw thuisland’ te kopen om te voorkomen dat ze klimaatvluchtelingen worden. o De nieuwste oplossing (mei 2012), steden op het water bouwen

22  Temperatuur op aarde schommelt al sinds het ontstaan van de aarde.  Vanuit het menselijke perspectief is de opwarming van de aarde een probleem.  Als we dit probleem in een geologische tijdschaal plaatsten zien we een heel ander beeld.  Zie ook boek:

23

24

25

26  ► Landdegradatie door ontbossing, overbeweiding, onjuiste landbouwmethoden en overbevolking.  ► In Europa bevindt zich het hoogste aandeel van het totale landoppervlak aan gedegradeerd land.  ► Bodemerosie door verdwijnen van vegetatie.  ● Bodemdegradatie door verlies van de toplaag van de bodem.

27  ► Verwoestijning of desertificatie. Een voorbeeld is de Sahel in Afrika in de zeventiger jaren.  ► Verzilting. De oorzaak is een overvloedige irrigatie in droge, warme gebieden.  ► Verstoring van het dynamisch evenwicht doordat voorrang wordt verleend aan economische en korte termijn belangen.

28  Landdegradatie: Aantasting van het landschap, meestal door menselijke activiteiten.  Denk hierbij aan; ◦ Ontbossing ◦ Overbeweiding ◦ Onjuiste landbouwmethoden ◦ Verdroging ◦ Overbevolking ◦ We kijken naar verwoestijning, verzilting en bodemerosie.

29  Landbouwgronden worden door slecht beheer uitgeput (veel voedingsstoffen, erosie, verzilting etc.)  Dit kan op sommige plekken (Aride en Semi-Aride gebieden) leiden tot verwoestijning.  In deze gebieden is al een beperkte begroeiing aanwezig  Door oa. cultivatie (omvorming tot landbouwgrond) zal dit gebied degraderen tot woestijn  VB: De Sahel in Afrika.

30  Verwoestijning ontstaat door de wisselwerking tussen mens en natuur  De mens grijpt massaal en niet duurzaam in (waardoor de natuur geen evenwicht heeft)

31  Op welke manieren draagt de mens bij aan verwoestijning? 1. Overbeweiding 2. Te groot gebruik van schaars water (vaak fossiel water) 3. Branden 4. Ontbossingen 5. Verzilting door slechte irrigatietechnieken 6. Bodemerosie

32  Te veel vee laten grazen  Vegetatie krijgt niet de kans zich te herstellen

33  Door slechte irrigatietechnieken kan verzilting (toename van zout in de bodem) ontstaan  Hoe gebeurt dit? ◦ Verdampingsoverschot ◦ Achterlaten teveel onbenut irrigatiewater ◦ Hoger waterpeil ◦ Kruipt omhoog en verdampt aan de oppervlakte  Oplossingen??? ◦ Druppelirrigatie

34  De verweringslaag (voedingslaag) van de bodem wordt losgemaakt en verplaatst door wind of water  Dit leidt in kwetsbare gebieden tot verwoestijning  Verzilting en erosie zijn dus ook twee vormen die leiden tot landdegradatie

35  Een oplossing die wordt aangedragen is het streven naar duurzame ontwikkeling  Wat betekent duurzame ontwikkeling? ◦ Bij duurzame ontwikkeling wordt voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder dat de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties gevaar loopt!  Conclusie: Ga verstandig en verantwoord om met de natuur. We hebben maar 1 aarde!!!


Download ppt "Wat zijn verschillen tussen milieu- en natuurrampen? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de milieuramp landdegradatie?"

Verwante presentaties


Ads door Google