De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klem tussen ambitie en overmacht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klem tussen ambitie en overmacht"— Transcript van de presentatie:

1 Klem tussen ambitie en overmacht
Keteninformatisering als antwoord op complexiteit, schaal en gebrek aan overkoepelend gezag Jan Grijpink

2 Belang van ketendenken
ketens worden steeds belangrijker door: voortschrijdende specialisatie toenemende onderlinge afhankelijkheden hogere maatschappelijke eisen toenemende interactie en samenwerking een keten is een moeilijk terrein door: geen overkoepelend gezag gemeenschappelijke belangen vaak beperkt en onduidelijk irrationaliteit en onvoorspelbaarheid troef het dominant ketenprobleem is de ‘baas’ in de keten!

3 Ketens in soorten Administratieve ketens: foutloze gegevensoverdracht (koppeling) Logistieke ketens: efficiënte goederenoverdracht (levertijd) Maatschappelijke ketens: effectieve waardenoverdracht (veiligheid, bestaansminimum, gezondheid)

4 kenmerken van een maatschappelijke keten
maatschappelijk product (waarde: veiligheid, gezondheid) veel onafhankelijke partijen wil of druk om iets samen te doen afhankelijkheid in het proces, vaak wederkerig tegengestelde belangen, beperkt gemeenschappelijk belang bestuurlijke en administratieve complexiteit een dominant probleem waarop men alleen geen vat heeft

5 Ingrediënten van de ketenvisie
Geen overkoepelend gezag: irrationaliteit Dominant ketenprobleem Informatiseren op twee niveaus

6 Verstorende factoren: Schaal en Gezag
Grootschalige stelsels werken anders dan je verwacht op basis van inzichten en proefnemingen: niveau-vergissing. Vaak werken ze (ook) averechts! Voorbeeld: het biometrische visum! Binnen een homogeen gezagsgebied werken managementconcepten en -methoden. Daarbuiten veel minder, afhankelijk van situatiekenmerken, soms ook niet.

7 Wat weten we wel? Enkele ketenwetten
Voor een grote oplossing is ieder draagvlak te klein geleidelijkheid is uitgangspunt ‘én-én’ in plaats van ‘of-of’ 2. Niet bemoeien met interne aangelegenheden eerst informatiseren, dan reorganiseren; geen dwang, wel drang of belonen; infrastructuur: hoe ‘kaler’, hoe beter. 3. Het probleem is de baas in de keten 4. Crisis creëert verandering

8 Ingrediënten van de ketenvisie
Geen overkoepelend gezag: irrationaliteit Dominant ketenprobleem Informatiseren op twee niveaus

9 Het dominante ketenprobleem bepaalt de keten!
Een ketenbreed probleem dat geen der partners zelf kan aanpakken en dat de effect van ketensamenwerking aantast wat is de gemeenschappelijke ketenopgave welke ketenpartner heeft welke invloed welke communicatie is kritisch welke keteninformatiesystemen zijn nodig De ketenspecifieke informatie-infrastructuur verandert als het dominante ketenprobleem verandert!

10 Identiteitsketen identiteitsfraude documentfraude bron- document
officieel identiteits- bewijs pasje of persoons- nummer transactie dominant ketenprobleem: bestrijding valse documenten documentfraude geleidelijke verschuiving dominant ketenprobleem: bestrijding verkeerde personen identiteitsfraude

11 Wat bedoelen we met identiteitsfraude?
Iemand gebruikt met kwade bedoelingen de identiteit van iemand anders, bestaand of verzonnen Elk persoonsnummer, foto, handeling of gebeurtenis bevat suggesties waaruit mensen afleiden wie ze tegenover zich hebben; een identiteitsbewijs is niet vereist Identiteitsfraude kan overal plaatsvinden en op allerlei manieren, niet beperkt tot specifieke situaties, procedures of documenten

12 Identiteitsfraude, iets nieuws?
Nee, maar het wordt wel anders, door de digitalisering en anonimisering van onze samenleving. Die leidt tot een explosieve toename van elektronische identiteits-‘bewijzen’ en elektronische identiteitscontroles vervlechting van stukjes fysiek en digitaal proces Slachtoffers hebben het niet, of te laat in de gaten en eventuele sporen leiden naar het slachtoffer, niet naar de dader Geslaagde identiteitsfraude in een proces of keten verspreidt zich ongemerkt over andere processen of ketens.

13 Identiteitsfraude waait niet over!
De relatie tussen fysieke werkelijkheid en administratieve afbeeldingen wordt steeds moeilijker te doorgronden Grootschalige voorzieningen werken anders dan men verwacht, soms zelfs omgekeerd (niveauvergissing) Digitalisering van processen leidt tot méér sporen, maar naar wie?

14 Criteria voor dominante ketenproblemen
Wel: Levensgevaar Incidenten met ernstige gevolgen Risico op herhaling Risico op escalatie Publieke verontwaardiging Schade voor imago van de keten Internationale politieke druk Niet (in het algemeen): Efficiency Kosten Baten Doelmatigheid Informatievoorziening Wet- en regelgeving

15 Ingrediënten van de ketenvisie
Geen overkoepelend gezag: irrationaliteit Dominant ketenprobleem Informatiseren op twee niveaus

16 Keten met twee niveaus keten-niveau grondvlak van een keten Legenda:
verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem bronregister keteninformatiesysteem

17 Informatiseren op twee niveaus
LCMR keteninformatiesysteem keten-niveau Addictis bronregisters grondvlak van een keten Legenda: verbinding tussen bronregisters verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem bronregister keteninformatiesysteem

18 Keteninformatisering voor de verslavingszorg
grondvlak van de keten keten-niveau grondvlak van de keten Patiënt is bekend en is de juiste persoon! Coördinator is dr X LCMR-nr medisch dossier patiënt- admini- stratie LCMR- chipkaart laatste contact verwijzing coördinerende instantie/arts arts of apotheker kaartnummer en biometrisch template behandelingsadvies verslavingszorg-keten

19 kenmerken keteninformatisering: signaleringen
signalering is ingebed in werkproces, geen extra handwerk kritische informatie wordt gebracht, niet gehaald op moment en plaats van beslissing of handeling, vervlochten in het werkproces via kale informatie-infrastructuur gegevens na gebruik weggegooid geen keurslijf voor ontvanger

20 Keteninformatisering voor rampenbestrijding
GIS met verwijs index ketenniveau coördinaten objecten en verwijzingen waarschuwing Register van objecten met bijzondere risico’s en hun coördinaten abonnement Toezichthouders en inspecties signalering bijzondere risico’s spoedadvies alarm mobiele commandopost meldkamer Grondvlak van de keten

21 Verschillen tussen keteninformatisering communicatie keten
gemeenschappelijke informatie ‘kale’ informatie-infrastructuur klassieke automatisering registratie eigen organisatie eigen informatie eigen toepassing met alle inhoudelijke gegevens

22 Preventie van uitkeringsfraude door gedetineerden
brief a naar uitkerings- instantie b insluitings- verwijzing uitkerings- verwijzing nummer- conversie VIP-nr BSN-nr verwijzingen verwijzingen TULP detentie- inrichting uitkerings- instantie RINIS VIP hit sociale zekerheid strafrechtketen

23 Belang van Keteninformatisering
betere ketenprestaties door stroomlijning van informatie-uitwisseling (bijvoorbeeld minder fouten) privacybevordering door compartimentering (tussen ketens) sommige informatieproblemen binnen en tussen ketens zijn anders niet op te lossen (je weet niet waar de informatie zich bevindt)

24 Conclusies Grote ICT- en ketenprojecten blijven het moeilijk houden, want het ontbreken van gezag in ketens is permanent Grootschalige stelsels en informatie-uitwisseling werken anders dan je op grond van kleinschalige inzichten en experimenten denkt; we hebben nog weinig kennis over die grootschaligheid Een geschikte ketenvisie is onmisbaar omdat managementconcepten en –methoden niet werken zonder voldoende overkoepelend gezag Een dominant ketenprobleem kan die leemte opvullen en daarmee een nuttig kompas leveren voor grootschalige informatisering

25 Persoonsnummers en keteninformatiesystemen

26 Identiteitsfraude in de strafrechtketen

27 HAVANK en VIP in de strafrechtketen
keteninformatie-systeem het ‘keten-niveau’ verwijzingen bronregisters het ‘grondvlak’ van een keten politie parket Legenda: verbinding tussen bronregisters verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem bronregister keteninformatiesysteem

28 HAVANK en VIP in de strafrechtketen
2004: meer dan vingersets met aliassen 2004: meer dan 1,2 miljoen VIP-nrs keteninformatie-systeem PI-steekproef feb 2006: HAVANK kan identiteits-fraude helpen ontdekken Betrof 46 van 700 ged. DNA ook in enkele gevallen op verkeerde identiteit geboekt. het ‘keten-niveau’ HAVANK verwijzingen het ‘grondvlak’ van een keten bronregisters politie parket penitentiaire Inrichting Legenda: verbinding tussen bronregisters verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem bronregister keteninformatiesysteem

29 Voorbeeld Identiteitsfraude in de strafrechtketen
Aliasmisbruik (identiteitsfraude) in de strafrechtketen heeft in de loop van de tijd geleid tot ernstige vervuiling van het strafbladregister Gevolgen: niet onderkennen van recidive arrestatie of aanhouding van de verkeerde persoon foutieve beslissing op een aanvraag Verklaring omtrent gedrag (VOG) Hoe pak je schoonmaken van vervuilde strafbladen aan? voorkomen/blokkeren van nieuwe aliassen aan? voorkomen van onterechte verdenking, onterechte weigering VOG?

30 Conclusie identiteitsfraude in de strafrechtketen
1.Identiteitsfraude in de strafrechtketen is een groot probleem 2.De strafbladuitwisseling binnen de EU kan het probleem vergroten 3.Andere sectoren zouden vergelijkbare inspanning moeten doen om identiteitsfraude een halt toe te roepen

31 Identiteitsfraude in de zorgsector

32 Patiëntdossiers in een zorgketen
controlegegevens en kunstmatige intelligentie Burgerservicenummer keteninformatiesystemen waken intelligent tegen persoonsverwisseling voor toegang, signalering en opslag (metagegevens) het ‘keten-niveau’ Landelijk schakelpunt patiëntdossier inhoudelijke gegevens in bronregisters het ‘grondvlak’ van een keten patiëntdossier Legenda: verbinding tussen bronregisters verbinding tussen bronregister en keteninformatiesysteem bronregister keteninformatiesysteem

33 Identiteitsfraude in de gezondheidszorg
Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg als identificatiemiddel of als koppelmechanisme zal ertoe leiden, dat bij raadpleging ongemerkt medische gegevens van méérdere patiënten worden gepresenteerd Gevolg: verkeerde behandeling of onderbehandeling van BSN-houder en meelifters, doordat een ziekte van de ene patiënt een contra-indicatie oplevert voor de juiste behandeling van de andere patiënt Hoe pak je schoonmaken van vervuilde medische dossiers aan? blokkeren van meelifters aan? bewijsvoering bij letselschade aan? elkaar tegensprekende behandelingsresultaten aan?

34 Patiëntdossier en identiteitsfraude,
drie doelstellingen Een identiteitsfraudebestendige toegang tot iemands patiëntdossier Een identiteitsfraudebestendige signalering van kritische medische gegevens Voorkomen dat gegevens van iemand anders in een patiëntdossier komen

35 Gevolgen op de lange termijn
Als je als slachtoffer moet bewijzen dat je het niet gedaan hebt komt ons rechts-beginsel onschuldig tot het tegendeel bewezen is onder spanning. Betekent dat je nog weer extra privacy moet opgeven om er een beetje van terug te krijgen! Als men zich tegen deze dreiging zelf moet verweren komt privacybescherming in een nieuwe fase waarin zelfverdediging en actieve waakzaamheid geboden zijn. Je moet je eigen identiteit beschermen en tegelijkertijd meeliften belemmeren: anonimiteit en pseudonimiteit krijgen een nieuwe betekenis

36 Einde


Download ppt "Klem tussen ambitie en overmacht"

Verwante presentaties


Ads door Google