De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De milieusector: een eerste kennismaking

Verwante presentaties


Presentatie over: "De milieusector: een eerste kennismaking"— Transcript van de presentatie:

1 De milieusector: een eerste kennismaking
Technologie en Economische Sectoren De milieusector: een eerste kennismaking Joris De Schutter K.U.Leuven - Afdeling PMA Departement werktuigkunde SEGHERSbetter technology Group

2 Doelstelling Kennismaking met problematiek en industriële sector
geen exhaustief overzicht Idee van omvang (ordegrootten) Kennismaking met een aantal technologieën

3 Inhoud: algemeen overzicht
Uitvoerig: Behandeling van vast afval Behandeling van afvalwater Kort: Recyclage van afvalwater (http://www.scientecmatrix.com) Behandeling van rioolslib

4 Afval... Denkt u aan? Of eerder aan?

5 Inhoud: behandeling van vast afval
Het afvalprobleem Thermische afvalverwerking: basisprincipes Afvalverbranding: hoe werkt het? Afval als bron van groene stroom

6 Inhoud  Het afvalprobleem Wat is een afvalstof?
Hoeveel afval wordt er geproduceerd? Waarom is afval een probleem? Hoe kan het afvalprobleem op duurzame wijze aangepakt worden? Wat zijn de huidige verwerkingsmethodes?

7 Wat is een afvalstof? Technisch: een stof die door zijn producent niet gewenst is opm. kan dus nog wel bruikbaar zijn als secundaire grondstof voor anderen! Economisch: een product waarvoor de producent moet betalen om er zich van te ontdoen Juridisch: “elke stof of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.” Verschillende onderverdelingen mogelijk: volgens afkomst, samenstelling, enz.

8 Hoeveel afval wordt er geproduceerd in Vlaanderen?
1998, Bron: OVAM

9 Hoe evolueert de productie van huishoudafval?
Bron: OVAM

10 Waarom is afval een probleem?
Ongewenst Milieubelastend Niet ‘duurzaam’

11 Wat is dan wel een duurzame aanpak?
vermijden verminderen, o.a. door hergebruik selecteren in afzonderlijke fracties die men kan composteren (GFT) recycleren (papier, glas) hergebruiken op een andere manier (plastics) thermische verwerking met energierecuperatie van het niet-recycleerbare deel te veel gemengd, dus scheiden niet haalbaar recuperatie economisch niet interessant recyclage technisch niet mogelijk andere technieken?

12 Wat zijn de huidige verwerkingsmethodes?
62% wordt gerecycleerd 22% wordt verbrand in 12 installaties (1,1 miljoen ton/jaar) 16% wordt gestort

13 Inhoud Het afvalprobleem  Thermische afvalverwerking: basisprincipes
Waaruit bestaat afval? Wat is verbranding? Hoe kan men energie uit afval halen? Hoeveel energie kan men uit afval halen?

14 Samenstelling van (rest-)afval
Dus: afval bevat ongeveer 75% (naar gewicht) biomassa!

15 Samenstelling

16 Wat is de verbrandingswaarde van afval?
1 kg afval = gemiddeld 9 MegaJoule (MJ) (bereik: MJ) Opmerking: Onderste VerbrandingsWaarde Ter vergelijking: 1 kg huisbrandolie = 42 MJ 1 kg steenkool = 30 MJ 1 kg droog hout = 15 MJ 1 kg droge turf = 12 MJ Trend is stijgend: 9 MJ/kg (1990) -> 10 MJ/kg (2000) “3 ton afval storten = 1 ton steenkool begraven”

17 Wat gebeurt er als men afval verbrandt?
Verbranden = oxyderen = reageren met zuurstof 1. De brandbare delen reageren met de zuurstof uit de lucht C + O2 -> CO2 (koolzuur) + 33 MJ/kg H2 + 1/2 O2 - > H2O (waterdamp) MJ/kg 2. Het water verdampt (grootste deel van vrijgekomen warmte) 3. De niet-brandbare delen veranderen niet

18 Inhoud Het afvalprobleem Thermische afvalverwerking: basisprincipes
 Afvalverbranding Hoe verloopt het verbrandingsproces? Hoe werkt een roosteroven? Hoe ziet een stoomketel eruit bij afvalverbranding? Verschuift verbranding het probleem niet naar luchtvervuiling?

19 Algemene opbouw van een afvalverbrandings-installatie
Restafval Afvalontvangst Oven+Stoomketel Stoom-/ condensaatcircuit Verbrandings-lucht Water, Chemicaliën Rookgasreiniging Slakken-behandeling Propere rookgassen Residu's+ ketelas Metalen Slakken Electriciteit

20 Hoe werkt een roosteroven?
turbine condensor kalkmelk aktieve kool mouwenfilter ID ventilator schouw halfnatte reactor elektriciteit stoom ketel deNOx afval residu’s ketelas slakken natte wasser DeDiNOx (SCR) afvalwater NaOH Ww. rookgasreiniging oven

21 Hoe werkt een roosteroven?
Horizontaal 1. Drogen 2. Vergassing 3. Uitbrand Verticaal 4. Gasverbranding 5. Gasuitbrand 5 4 1 2 3 Verbranding is een opeenvolging van verschillende fysico-chemische processen

22 Horizontale ketel

23 Rookgasemissieresultaten: Voorbeeld
IVAGO Doorzet: 2 x TPA / 2 x 17 MWth Energierecuperatie: gepland (12 MWe) Rookgasreiniging: Elektrofilter, Halfnat+Nat DeDiNOx systeem: Catalytische vernietiging van NOx en dioxines. Opgestart in mei ‘00

24 IVAGO DeDiNOx eerste meetresultaten
September 2000: dioxines < ngTEQ/Nm³ = 1/100ste van norm

25 Inhoud Het afvalprobleem Thermische afvalverwerking: basisprincipes
Afvalverbranding  Afval als bron van groene stroom Wat is het energiepotentieel van afval? Is afval een biomassa en dus ‘hernieuwbare energie’? Hoe verhoudt zich dit tot andere biomassa’s?

26 Wat is het ‘groene stroom’potentieel van afval
Wat is het ‘groene stroom’potentieel van afval? (In Vlaanderen niet erkend als groene stroom!) 5,5 miljoen ton geproduceerd (huishoud + gelijkgesteld) 60% gerecupereerd ———————————————————————————————————— = 2,2 miljoen ton restafval x verbrandingswaarde 9GJ/ton (2.500 kWh/ton afval) = 19,8 PJ = GWh = 0,5 MTOE = 3,2% van het aardolieverbruik (‘95) x omzettingsrendement 20% (500 kWh/ton afval) = GWh/jaar elektriciteit = verbruik van gezinnen x percentage biomassa in huisvuil 60% (60% OVW afkomstig van biomassa) = 660 GWh/jaar groene stroom = verbruik van gezinnen Of: 120 kWh groene stroom per persoon per jaar uit diens restafval Van dit potentieel is minder dan 50% gerealiseerd.

27 Besluit: vast afval Afval is een waardevolle bron van groene stroom: het zou potentieel 1,5 tot 2% van het huidige electriciteitsverbruik kunnen dekkken in de vorm van groene stroom. Ongeveer 12% van het electriciteitsverbruik van een modaal gezin kan bestaan uit stroom geproduceerd uit het afval van dat gezin. Het grootste deel hiervan is groene stroom. Thermische afvalverwerking is een belangrijke schakel in de afvalverwerkingsketen en tegelijk een potentieel belangrijke bron van hernieuwbare energie. Er gelden zeer strenge emissienormen voor de rookgassen.

28 Inhoud: behandeling van afvalwater
Het afvalwaterprobleem Afvalwaterbehandeling: principes En … er ontstaat een nieuw probleem: slib En … recyclage tot drinkwater ...

29 Inhoud  Het afvalwaterprobleem Welke soorten afvalwater zijn er?
Hoeveel huishoudelijk afvalwater produceren we? Hoe verloopt de productie in de tijd? Wat zit er in het afvalwater?

30 Welke soorten afvalwater zijn er?
Stads- en huishoudelijk afvalwater steden, gemeenten, dorpen hotels, campings, ... Industrieel afvalwater voedingsindustrie: brouwerijen, suikerrafinaderijen, slachthuizen, … chemie: meststoffenfabrikanten, staalindustrie papierindustrie petrochemie farmaceutische industrie ‘Tussenin’ bv. diermest

31 Hoeveel huishoudelijk afvalwater produceren we?

32 Hoe verloopt de productie in de tijd?
Dagvariatie: debiet waterafvoer i.f.v. de tijd (gemiddeld) Pieken ( %) door neerslag!

33 Seizoensvariatie

34 Voornaamste karakteristieken van samenstelling
1 bevolkingsequivalent (b.e.) = 180 l/d - 54 g/d BZV g/d TVS - 90 g/d TZVS BZV: (Biochemisch ZuurstofVerbruik): hoeveelheid organisch materiaal dat kan geoxideerd worden door micro-organismen TVS: Totaal Vaste Stoffen TZVS: Totaal Zwevende Vaste Stoffen

35 Inhoud Het afvalwaterprobleem  Afvalwaterbehandeling: principes
Wat zijn de verschillende stappen in afvalwaterbehandeling? Kan men afvalwater recycleren tot drinkwater?

36 Stappen in afvalwaterbehandeling
buffer (optioneel) voorbehandeling ontsmetting secundaire behandeling primaire behandeling slibbehandeling nabehandeling (optioneel)

37 Voorbehandeling Mechanisch: Schermen Verbrijzelaars Zandvangers

38 Buffer (optioneel) Om sterke debietvariaties op te vangen

39 Primaire behandeling Fysicochemische behandeling
toevoeging van chemicaliën coagulatie/flocculatie + drijven (vetten, oliën) coagulatie/flocculatie + bezinken (metalen) productie van primair slib

40 longitudinale decantatie met brugmechanisme
2 1 3 4 Gemeentelijke RWZI Brugge 5 inlaat schraapbrug afvoer verzameling drijvende laag verwijdering bezonken laag 1 2 3 4 5 circulaire decantatie met brugmechanisme

41 Biologische behandeling
Bacteriën eten biologisch afbreekbare verbindingen op Verantwoordelijk voor ca. 80% van de zuivering Meest gebruikte methode: ‘actief slib’ (bacteriënmassa)

42 actief slib 1. biologische oxidatie 2. scheiding voedingsstoffen
zuurstof afvalwater actief slib afvoer afvoer overschot slib recyclage actief slib 1. biologische oxidatie 2. scheiding

43 beluchting (biologie)
pomp + scherm zandvanger primaire bezinking beluchting (biologie) secundaire bezinking BRUGGE

44 Nabehandeling (optioneel)
Zandfiltratie

45 Nabehandeling (optioneel)
Ontsmetting (doden van overblijvende bacteriën) Vooraleer te lozen in het milieu (rivier/kanaal) met chloor met UV-licht Membraantechnologieën In staat om zuiver drinkwater te produceren!

46 Enkele cijfers ... Brugge Gemeentelijke RWZI capaciteit 305 000 b.e.
Influent Effluent debiet (m³/h) 2950 BZV-belasting (kg BZV/day) BZV (mg/l) <20 CZV (mg/l) 700 <100 TZVS (mg/l) <30 totaal N (mg/l) 60 <30 totaal P (mg/l) 7-8 <1.5

47 Besluit: afvalwater Zuivering is mogelijk tot drinkwaterkwaliteit!
Voorbeeld: IWVA Koksijde gezuiverd afvalwater infiltreren in waterwinningsgebied: watercyclus is gesloten! Er ontstaat een nieuw probleem: slib! Gevaren + oplossingen voor slib:

48 Algemeen besluit Milieuproblematiek is gevolg van welvaartspeil
Straks zijn we met zijn 10 miljard ... Levensstandaard ontwikkelt zich zeer snel in bepaalde regio’s Milieusector wordt zeer belangrijke sector in de toekomst


Download ppt "De milieusector: een eerste kennismaking"

Verwante presentaties


Ads door Google