De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB

Verwante presentaties


Presentatie over: "EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB"— Transcript van de presentatie:

1 EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB
Hub van Doornecollege – Schooljaar

2 Hoeveel procent geslaagden hadden we de afgelopen jaren op HC?

3 2007: ,8% 2008: % 2009: ,2% 2010: ,4% 2011: ,4% 2012: ,4% 2013: ,0%

4 Hub van Doornecollege 2013 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne
Op examen Afgewezen Geslaagd (%) Basisberoepsgerichte leerweg (BB) 108 2 98,1 Basisberoepsgerichte leerweg, leerwerktraject (BB lwt) 4 100 Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) 87 97,7 Totaal 199 98,0 Leerlingen op het VMBO kiezen vakken/programma’s waarmee ze het VMBO afsluiten. De keuze is opgebouwd uit drie stappen. De eerste stap zijn de vakken die voor iedere leerling verplicht zijn. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1. De tweede stap is een geleide keuze. Een leerling kiest voor een sector waarbinnen twee algemene vakken worden gekozen. Deze vakken verschillen per leerweg. De sectoren zijn: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie, Landbouw. De derde stap verschilt per leerweg, en bestaat uit twee vrij te kiezen vakken. Voor de theoretische leerweg twee algemene vakken. Voor de gemengde leerweg één algemeen vak en een afdelings- of intrasectoraal programma. Voor de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg één afdelings- of intrasectoraal programma binnen de sectorkeuze, dit programma heeft de omvang van twee algemene vakken. (VMBO-examengids:

5 Hoeveel sectoren, opleidingsrichtingen heeft het Hub van Doornecollege en welke zijn dat?

6 Sectoren Hub van Doornecollege
1. Zorg en Welzijn 2. Economie 3. Techniek Het eerste gedeelte van de studiemiddag is een algemeen gedeelte waarin de inhoud en opzet van de examens in het VMBO centraal staat. Hierin worden de voorwaarden en onderdelen van het centraal examen met eventueel een uitbreiding met het schoolexamen voor de algemene vakken en de beroepsgerichte/intrasectorale programma’s besproken. Het gaat hier vooral om de algemene regelingen en voorwaarden die voor ieder vak/programma in het VMBO gelden. In het tweede gedeelte worden de examens per vak/programma of in sectorclusters bekeken. Hierdoor ontstaat een beeld hoe de centrale examens er in 2003 gaan uitzien. 4. Groen

7 In hoeveel vakken moet uw kind examen doen en welke vakken zijn dat?

8 Vakkenpakket BB + KB (6 vakken) 2013-2014 Gemeenschappelijk deel
1 = Zorg & Welzijn 2 = Groen Gemeenschappelijk deel (3) Nederlands Engels Maatschappijleer 1 Kunstvakken 1 Lichamelijke opvoeding Sectordeel (2) 4. Wiskunde 5. Biologie Vrije deel (1) 6. Zorg & Welzijn breed 6. Landbouw breed Totaal 6

9 Vakkenpakket BB + KB (6 vakken) 2013-2014 Gemeenschappelijk deel
3 = Techniek 4 = Economie Gemeenschappelijk deel (3) Nederlands Engels Maatschappijleer 1 Kunstvakken 1 Lichamelijke opvoeding Sectordeel (2) 4. Wiskunde 5. Nat/Scheikunde 1 5. Economie Vrije deel (1) 6. Bouw breed of Techniek breed 6. Handel + verkoop of Handel + administratie of Consumptief breed Totaal 6

10 Het examen Vakken met alléén SCHOOLEXAMEN (SE)
Vakken met SCHOOLEXAMEN (SE) + CENTRAAL EXAMEN (CE) Maatschappijleer 1 (cijfer) Kunstvakken 1 (b) Lichamelijke opvoeding (b) De drie beschermde vakken: b = beoordeling voldoende of goed Geldend voor alle overige vakken en/of programma’s

11 Wat zijn de overeen- komsten en de verschillen tussen het SE (schoolexamen) en het CE (centraal examen)?

12 Gewicht school- en centraal examen
VMBO KB SE (1) CE (1) en CSPE (1) VMBO BB SE (1) CE (1) en CSPE (1) VMBO GT SE (1) CE (1) CSE HAVO VWO SE (1) CE (1) CSE

13 Gemiddelde van de 4 rapporten = ED1
LEERJAAR 3 1e periode 2e periode 3e periode 4e periode Gemiddelde van de 4 rapporten = ED1 LEERJAAR 4 1e periode 2e periode 3e periode 4e periode ED ED ED CE Elke periode bestaat uit 9 of 10 weken In leerjaar 4 in periode 4 Centraal Examen

14 Het schoolexamen BB en KB
Regelt de school zelf door het jaar heen. Toetsen zijn: schriftelijk, mondeling, praktisch of combinatie. Proefwerken, overhoringen, competenties, praktische opdrachten en handelingsdelen. Alles samen = ED-cijfer. Voor ieder vak of programma tellen alle toetsen die in het PTA zijn opgenomen. De toetsen kunnen schriftelijk of mondeling worden afgenomen. Verder kan het schoolexamen bestaan uit kleine en grote praktische opdrachten. Daarbij moet een handelingsdeel worden opgenomen en voor de theoretische leerweg en gemengde leerweg een sectorwerkstuk. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: schoolexamen en de VMBO-examengids:

15 Afronding schoolexamen
Handelingsdelen moeten op het einde van elke periode afgesloten zijn. Is hier niet aan voldaan dan stelt de mentor de ouders hiervan op de hoogte. De kandidaat werkt daarna aan het HD in zijn vrije tijd. Het is mogelijk dat hij tijdelijk niet in de les wordt toegelaten. Soms wordt de kandidaat niet tot het CE toegelaten.

16 Uit welke twee delen bestaat het CE (centrale examen)?

17 Centraal Examen BB en KB
1. Centraal schriftelijk examen (CSE) Vier algemene vakken worden getoetst in de vorm van een digitaal examen. Voor het centraal examen kiezen leerlingen een leerweg waarin voor alle vakken en een eventueel programma examen wordt gedaan. In principe kiezen leerlingen in het derde jaar de leerweg, waarmee ze het VMBO afsluiten. Overstappen naar een andere leerweg kan, maar kan lastig zijn omdat de examenprogramma’s voor de leerwegen verschillen. Vlak voor het examen is het niet meer mogelijk om van leerweg over te stappen. De duur van de centraal schriftelijke examens verschilt tussen de leerwegen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg duurt een schriftelijk examen 90 minuten. Voor de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg duurt een schriftelijk examen 120 minuten. Voor de CPE en CIE staan maximaal 800 minuten. De duur van deze examens verschilt per programma. De centraal schriftelijke examens worden per vak/programma op hetzelfde moment afgenomen. De CEVO legt de datum en tijd van afname vast. Alle beroepsgerichte programma’s worden op één dag afgenomen. Het is voor een leerling niet mogelijk om centraal examen te doen in twee beroepsgerichte programma’s. De lay-out van het examen in 2003 is licht gewijzigd ten opzichte van 2002. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: centrale examens, overstappen naar een andere leerweg, en de VMBO-examengids: Uitleg/gele katern nummer 5/6 maart 2002) 2. Centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) Een gecombineerd examen van het praktijkvak en de bijbehorende theorie. Ook de computer wordt daarbij ingezet.

18 Wat zijn de voordelen van digitale examens?

19 Digitale examens i.p.v. papieren examens
Betreft vakken: Ne, En, Wi, Bi, Ec, Nsk1. Tijdstip van afname is variabel. Er zijn verschillende versies van elk examen. Niet alleen leesopdrachten, maar ook beeld- en geluidsfragmenten, die de leerling in eigen tempo kan afspelen. Voor de algemene vakken bestaat het centraal examen uit een centraal schriftelijk examen. Alleen de beeldende vakken 2 hebben daarnaast een centraal praktisch examen. Bij het schriftelijk examen beantwoorden leerlingen vragen en opdrachten schriftelijk of met behulp van ICT. De beoordeling vindt plaats met een bindend correctievoorschrift of beoordelingsmodel. Een gecommiteerde van buiten de school kijkt het examen van de leerlingen voor een tweede keer na. De examinator van de eigen school en de gecommiteerde bepalen in overleg de score voor het centraal schriftelijk examen. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: centrale examens, kunstvakken 2 en de VMBO-examengids:

20 Digitale examens algemene vakken BB + KB
Er zijn ook speciale dyslexie-versies. Het grote voordeel: een examenvorm die beter past bij de leerlingen van deze tijd. Oefenen via de ‘Proef op de som’. In april 2014 krijgen de leerlingen het examenrooster voor de digitale examens. Voor de algemene vakken bestaat het centraal examen uit een centraal schriftelijk examen. Alleen de beeldende vakken 2 hebben daarnaast een centraal praktisch examen. Bij het schriftelijk examen beantwoorden leerlingen vragen en opdrachten schriftelijk of met behulp van ICT. De beoordeling vindt plaats met een bindend correctievoorschrift of beoordelingsmodel. Een gecommiteerde van buiten de school kijkt het examen van de leerlingen voor een tweede keer na. De examinator van de eigen school en de gecommiteerde bepalen in overleg de score voor het centraal schriftelijk examen. (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: centrale examens, kunstvakken 2 en de VMBO-examengids:

21 Wat is een PTA en wat is een PTA op maat?

22 Programma Toetsing en Afsluiting
Wat examenkandidaten per periode moeten kennen en kunnen en hoe het werk beoordeeld wordt, staat beschreven in het PTA. Ga naar: en kies: Hub van Doornecollege - Onderwijs - Examens - Brieven en informatie Brief PTA ouders Examenreglement IVO-Deurne Algemeen gedeelte PTA Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 3 + 4 Kaderberoepsgerichte leerweg Per vak/programma is de inhoud vastgelegd in een examenprogramma. Hierin staan de onderwijsdoelen die leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de schoolperiode. De kennis en kunde zijn beschreven in exameneenheden. De exameneenheden zijn per leerweg en per vak/programma uitgewerkt in eindtermen waarop elke leerling in een periode van examinering wordt beoordeeld. Het examenprogramma bouwt voort op de kerndoelen in de eerste fase en bereidt de leerlingen voor op de kwalificatiestructuur voor het secundaire beroepsonderwijs (Beroeps en Volwassenen Educatie; het BVE-veld). (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: examenprogramma’s en de VMBO-examengids:

23 HC levert maatwerk: PTA op maat
Uitzonderingen worden vastgelegd in een PTA op maat. Bijv.: Instroom vanuit andere school; Wijziging van leerweg; Lichamelijke handicap; Dyslexie, dyscalculie, enz.; Langdurige ziekte van een leerling (of docent).

24 Heeft uw kind recht op herkansing en hoe vaak?

25 Herkansingen-herexamens
Bij schoolexamens is één herkansing per vak mogelijk in de 1e en 2e periode voor BB (in de laatste periode niet meer). Voor KB is één herkansing mogelijk na periode 2. Maatschappijleer: alleen herexamen als eindcijfer lager is dan 6. 1 CSE en/of CSPE (praktijkexamen) herkansen mag. Hoogste cijfer telt. Per vak/programma is de inhoud vastgelegd in een examenprogramma. Hierin staan de onderwijsdoelen die leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de schoolperiode. De kennis en kunde zijn beschreven in exameneenheden. De exameneenheden zijn per leerweg en per vak/programma uitgewerkt in eindtermen waarop elke leerling in een periode van examinering wordt beoordeeld. Het examenprogramma bouwt voort op de kerndoelen in de eerste fase en bereidt de leerlingen voor op de kwalificatiestructuur voor het secundaire beroepsonderwijs (Beroeps en Volwassenen Educatie; het BVE-veld). (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: examenprogramma’s en de VMBO-examengids:

26 Hoe worden u en uw kind geïnformeerd over examenzaken?

27 Informatie? Elke kandidaat krijgt per 1 oktober digitaal:
PTA, schoolexamen per vak Algemeen gedeelte PTA Examenreglement (SE en CE) Examenvoorlichting per klas in leerjaar 4 Examengids (soort samenvatting/vertaling) Internetsites o.a. Per vak/programma is de inhoud vastgelegd in een examenprogramma. Hierin staan de onderwijsdoelen die leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van de schoolperiode. De kennis en kunde zijn beschreven in exameneenheden. De exameneenheden zijn per leerweg en per vak/programma uitgewerkt in eindtermen waarop elke leerling in een periode van examinering wordt beoordeeld. Het examenprogramma bouwt voort op de kerndoelen in de eerste fase en bereidt de leerlingen voor op de kwalificatiestructuur voor het secundaire beroepsonderwijs (Beroeps en Volwassenen Educatie; het BVE-veld). (Toelichting op het examenprogramma die in alle examenprogramma’s als paragraaf 1 en 2 is opgenomen en Zakboek VMBO: examenprogramma’s en de VMBO-examengids:

28 Wanneer is uw kind geslaagd?

29 Uitslagregeling BB en KB
1 x 5 en rest voldoende. 2 x 5 (of 1 x 4), 1 x 7 en rest voldoende. Beroepsgericht vak telt 2x (een 5 voor het praktijkvak is dus 2 x 5). CE-gemiddelde = 5.5 of hoger`. LO en Kunstvakken 1 ‘voldoende’ of ‘goed’. Nederlands moet 5 of hoger zijn (nieuw!). Deelname aan rekentoets is verplicht (nieuw!). Voor alle leerwegen geldt dat leerlingen geslaagd zijn voor hun VMBO diploma wanneer ze voor alle vakken en programma’s een 6 of hoger hebben gehaald. Wanneer een leerling voor een algemeen vak één 5 heeft en de rest is 6 of hoger is de leerling ook geslaagd. Wanneer een leerling één 4 heeft kan hij alleen slagen wanneer er voor een ander vak of programma minimaal één 7 is en de rest 6 of hoger. Wanneer een leerling twee keer een 5 heeft, moet er voor minimaal één vak een 7 staan en voor de rest een 6 of hoger. In de overige gevallen is een leerling gezakt. Wanneer een leerling na het eerste tijdvak gezakt is kan hij in het tweede tijdvak een herkansing doen om toch nog te kunnen slagen. Alle vakken waarin leerlingen examen hebben gedaan, tellen even zwaar mee. Behalve bij de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg telt het beroepsgerichte programma als twee vakken mee. Dit betekent dat als een leerling voor het programma één 5 heeft, deze 5 als twee vijven meetellen. Om voor het toepassen van de zak/slaag regeling in aanmerking te komen, moet voor de beschermde vakken een voldoende behaald zijn. Dit zijn kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding. Voor het sectorwerkstuk moet een voldoende zijn behaald. Voor de handelingsopdrachten geldt dat leerlingen deze moeten hebben afgesloten met een ‘naar behoren’. Indien een leerling hieraan niet kan voldoen komt de leerling niet in aanmerking voor de slaag/zak regeling. Het vak maatschappijleer 1 telt in de zak/slaag regelingen mee als een volwaardig vak. Dit betekent dat wanneer een leerling voor maatschappijleer 1 een 5 scoort deze meetelt in de zak/slaag regeling en eventueel gecompenseerd moet worden. Wanneer een leerling geslaagd is, ontvangt de leerling een diploma VMBO en een cijferlijst. (zakboek VMBO: slaag/zak regeling en het examenbesluit)

30 Cijfervoorbeelden 1 Vak/voorbeeld 1 2 3 4 5 6 7 9 8 V G … Resultaat g
1. Ne 9 8 2. En 3. Ma Kv1 V G Lo 4. Wi 5. Sectorvak 6. Vrije-deel-vak (= praktijkvak) Resultaat g va zsnt

31 Cijfervoorbeelden 2 Vak/voorbeeld SE CE Eind 7,2 5,7 6 7,0 6,8 7,4 7
1. Ne 7,2 5,7 6 7,0 2. En 6,8 7,4 7 5,6 3. Ma 6,4 Kv1 Vold Lo 4. Sectorvak 1 5,2 4,5 5 4,7 5. Sectorvak 2 5,8 5,1 5,0 6. Vrije-deel-vak (= praktijkvak) 6,0 Gem: 5,4 Resultaat Geslaagd! Voorlopig afgewezen

32 Geslaagd op het Hub van Doornecollege
Juni 2014? Dat zou mooi zijn!! Juni 2014? Dat zou mooi zijn!! JUNI 2014? DAT ZOU MOOI ZIJN!!


Download ppt "EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers examenkandidaten BB en KB"

Verwante presentaties


Ads door Google