De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIAAL TEAM (T)OPWIERDE

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIAAL TEAM (T)OPWIERDE"— Transcript van de presentatie:

1 SOCIAAL TEAM (T)OPWIERDE

2 Linked in Live Idee van een sociaal team als eerste ontststaan tijdens een linked in live tissen 3 organisaties. Idee was toen dat een sociaal zich vooral richte op problemen in de wijk ASWA en gemeente Appingedam hebben meegedaan aan stimuleringstraject Welzijn Nieuwe Stijl. Eerste jaar vooral gewerkt aan de rollen van gemeente als opdrachtgever en welzijnsorg. Als opdrachtnemer. Wilden het WNS ook in praktijk brengen. Vervolg met ondersteuning van Dorine Sibbes.

3 Eerst nagegaan wat voor sociaal team moet het worden en wie moeten deelnemer zijn.
Hier hebben we een aantal sessie aan besteed. Willen we bewoners van Opwierde activeren en noaberschap stimuleren of willen we ons meer gaan richten op problematiek bij bewoners en daarmee aan de slag gaan. De keuze was eigenlijk, ligt het primaat op de 0 de lijn of gaan we meer bezig op de eerste lijn, waarbij het sociaal team ook kortdurende ondersteuning geeft en indien nodig verwijst naar specialistische zorg in eerste en tweede lijn. Ook wel, zijn we een generalist, Tshape model……gekozen om bezig te gaan met het versterken van de eigen ktracht van de burger….in de zin van elkaar vragen om hulp en hulp aanbieden aan een ander.

4 Sociaal Team (T)Opwierde
Sociaal werkers ASWA Wijkverpleegkundige ZHGN Maatschappelijk Werker SW&D We wilden in het sociaal team medewerkers van de 3 organisaties. Sociaal werkers van de ASWA, Maatschappelijk werk SW&D en wijkverpleegkundige van ZHgN. Op deze wijze ook twee mensen in het team die in de eerste lijn werken. Er zaten 4 sociaal werkers in het team. Filiz kan het niet erbij doen, heeft een contract van 12 uur. Voor de anderen is het een scholingstraject, erop af, werken volgens de principes van WNS.

5 Gebiedsafbakening Sociaal team (T)Opwierde. Maar Opwierde is erg groot en daarom voor de pilot een gebied afgebakend. In de wijk heeft ieder plakkertjes geplakt waar hij of zij bewoners kenden, klant, vrijwilliger… Veel plakkertjes in dit gebied. Eerst oefenen met mensen die we al kennen. Het pilotgebied: Placiusstraat, Ippiusstraat, Adamistraat, Tagalyahof, D. van Amsweerlaan, H. Akkerstraat, Houwerdastraat, Ripperdastraat, Rengersstraat, Gr. Edzardstraat, F. Ukkenalaan, Mr. Borgesiusstraat, P. Ufkenstraat, Sygersstraat, A. Eppensstraat, N. Westendorpstraat, Harkenrothstraat, G. van Saksenlaan (tot en met de Harkenrothstraat), zie onderstaande kaart.

6 Samen visie ontwikkelt en nagedacht over hoe introduceer je jezelf bij mensen, wat ga je vragen, hoe reageer je als mensen hun problemen vertellen. Wat leg je bij bewoner terug, zelf actie ondernemen en wat neem je over. Geef je ook informatie. Wat kun je doen om bewoner te stimuleren na te denken over wat hij voor een ander kan doen. Hoe registreren we dit alles

7 Kernteam Schilpartners
Sociaal team is het kernmteam. We hebben vanaf het begin gezegd we willen rustig gaan ontwikkelen en willen andere organisaties daarin meenemen. Schilpartners, waarmee we sparren over de werkwijze, heen meenemen in onze bevindingen en als we zaken tegenkomen overleggen of en hoe zij dit van ons ontvangen, wie zijn de contactpersonen enz. Schilpartners waren: ISD, Marenland, CJG, gemeente, politie

8 College heeft bij indiening van plan gevraagd of we bij deze pilot Vraagelkaar mee kunnen nemen. Hebben we gedaan. ( Oktober is de kich off. Het Sociaal team heeft met schilpartners een training gehad, heeft mee gewerkt aan de uitrol van vraag elkaar, (trainingen, mensen informeren, voorlichting en de voorbereiding en uitvoering van lancering… Heeft veel tijd gekost en zal ook tijd blijven vragen. Vraagelkaar

9 Net als vraagelkaar is het belangrijk om steeds het sociaal team te noemen, informatie aan de wijkbewoners en organisaties te geven. In de Wijkkrant, d.m.v. flyers. Nu vaak met aantal mensen van sociaal team op pad. Veiliger, je spreekt met elkaar af… Is nl erg tijdrovend. Je moet een dagdeel gaan reserveren. Straat afgesproken, wie neemt welke huizen en weer afmelden. Sociaal team wordt nu aardig bekend, niet alleen voor bewoners maar vooral ook voor organisaties.

10 Pilotfase Bevindingen
Bij 70 woningen aangebeld, geresulteerd in 42 gesprekken bij mensen thuis Mensen hebben problemen en vragen Mensen zijn bereid om iets voor een ander te doen Hier de voorbeelden geven uit de pilotfase 15 bewoners zijn aan elkaar gekoppeld die eenzaam zijn. Vraag: waren 15 mensen eenzaam en hebben die nu een maatje of 7 mensen eenzaam en 7 mensen die maatje wilde zijn 9 bewoners zijnn aan elkaar gekoppeld omdat ze eenzelfde probleem ervaarden of eenzelfde aanbod hadden. Vb te hard rijden in de straat 5 bewoners hebben info gekregen over persoonsalarmering of telefooncircel. 8 signalen zijn doorgegeven aan schilpartners. VB woningcorporatie: Voorbeeld NOVO Voorbeeld ISD

11 Analyse Pilotgebied Pilotfase voorbij………….
Wat zijn de bevindingen per straat of wijkje Analyse pilotgebied Is reeds grotendeels klaar. Wordt met schilpartners besproken.

12 Evaluatierapport CMO Presentatie College Pilotfase voorbij…
In zomervakantie doorgegaan I.s.m. Woongroep Marenland 30 huisbezoeken gedaan Op verzoek van organisaties huisbezoeken gedaan Vraagelkaar Evaluatierapport CMO Presentatie College Gewoon doorgegaan. Woongroep Marenland heeft groot onderzoek gedaan onder al haar huurders. Ook in Opwierde. Aan mensen gevraagd of zij wat voor de straat buurt wilde betekenen. Mensen die ja hebben gezegd in Opwierde zijn nu grotendeels bezocht. De bevindingen worden bij de analyse gedaan en samen met Marenland besproken en ook de overige schilpartners.

13 .Verbinding schilpartners
Hoe verder…………. .Verbinding schilpartners verder ontwikkelen .Verbinding 1e en 2e lijnsvoorzieningen .Verbinding project Veerkracht (3 decentralisaties) . Verbinding Gezondheidscentrum Wij vinden het een effectieve werkwijze. Willen door. Is arbeidsintensief. Zeer wenselijk om nog een jaar extra middelen te hebben om inzet uren te realiseren voor 3 partijen. ASWA ka het deels in bestaande werkzaamheden doen, maar niet alles..mn de problematieken gaan nu ook tijd kosten. ZHgN wil deels ook uit eigen budget financieren MW kan dat niet, extra middelen nodig. Met schilpartners en andere organisaties en gemeente verder praten over taak en functie van sociaal team. Moet kernteam aangevuld worden met bv iemand van NOVO, Lentis……moet Of hen alleen gebruiken als specialistische kennis nodig is. Verbinding met Veerkracht, WMO loket… Sociaal team kan ook keukentafeklgesprekken doen , Verbinding EZA, huisartsen…


Download ppt "SOCIAAL TEAM (T)OPWIERDE"

Verwante presentaties


Ads door Google