De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

En de protestantse kerk Gemaakt door Thijn & Lisa *****

Verwante presentaties


Presentatie over: "En de protestantse kerk Gemaakt door Thijn & Lisa *****"— Transcript van de presentatie:

1 En de protestantse kerk Gemaakt door Thijn & Lisa *****
De protestanten En de protestantse kerk Gemaakt door Thijn & Lisa *****

2 INHOUD: Protestantisme Protestestantse kerken Geschiedenis Leer
Praktijk Stroming In België

3 Protestantisme Klikken!
Het protestantisme is een stroming in het christendom, die bestaat uit vele uiteenlopende kerkgenootschappen. Naast de Rooms-katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie is het protestantisme de belangrijkste stroming binnen het christendom. Het is ontstaan tijdens de Reformatie in de 16e eeuw nadat verschillende theologen, onder wie Maarten Luther, Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn in een conflict waren geraakt met de Rooms-katholieke Kerk over de christelijke leer en de kerkelijke praktijk. Klikken!

4 Protestantese kerken

5 Geschiedenis Een eerste begin van het protestantisme is te zien in de ideeën van de Engelsman John Wyclif, die in de 14e eeuw aan de eerste Engelse vertaling van de Bijbel begon en zich verzette tegen de macht en rijkdom van de rooms-katholieke Kerk. Ook de Tsjechische hoogleraar Jan Hus wees aan het begin van de 15e eeuw op de organisatie van de kerk en het gezag van de paus. Beiden wilden de kerk zuiveren van on-Bijbelse invloeden en terugbrengen naar haar Bijbelse oorsprong. Kenmerkend voor veel reformatoren (Wyclif, Hus, later ook Luther) is de morele verdediging van de vorst en lokale adel tegenover de paus en de geestelijkheid. Een belangrijke omwenteling vond plaats in 1517 met de publicatie van de 95 stellingen van Luther. Hierin verzette hij zich met name tegen de handel in aflaten waarmee de Rooms-katholieke Kerk zich bezighield, mede om de bouw van de Sint Pieter in Rome te bekostigen. Rond dezelfde tijd bracht Zwingli in Zwitserland een soortgelijke beweging op gang. Hun ideeën verspreidden zich

6 Geschiedenis 2 snel door Europa, geholpen door de in de 15e eeuw uitgevonden boekdrukkunst, en waren een belangrijke aanzet voor de Reformatie. Bij de Rijksdag van Speyer uit 1526, waarin de leiders van het Heilige Roomse Rijk bijeenkwamen, was besloten dat de vorstendommen die de Reformatie hadden doorgevoerd rechtszekerheid verschaft werd en dat alle vorstendommen een vrije geloofskeuze hadden. Toen dit besluit bij de Rijksdag van Speyer van 1529 werd teruggedraaid, protesteerden de lutherse deelnemers. Aan deze Protestatie van Speyer ontleent het protestantisme zijn naam. De 'protestanten' beriepen zich op de individuele geloofsvrijheid. Enkele eeuwen waren de protestanten slachtoffer van politieke en religieuze vervolging. West-Europa was nu eenmaal vanouds geheel katholiek geweest; vanwege de vermenging van kerk en staat vreesden wereldlijke heersers een verbrokkeling van hun machtsgebied.

7 Geschiedenis 3 Er volgden een reeks van oorlogen waarin de strijd om het protestantisme een rol speelde, waaronder de hugenotenoorlogen in Frankrijk en de Dertigjarige Oorlog, die Duitsland en een groot deel van de rest van Europa in zijn greep hield. Ook in de Nederlandse Opstand, die zou uitlopen op de Tachtigjarige Oorlog, speelde de protestantse Reformatie een grote rol. Bij de Godsdienstvrede van Augsburg in 1555 en bij de Vrede van Westfalen in 1648 kwam het tot een territoriale afbakening, waarbij Duitse vorsten hun lutherse, calvinistische of katholieke geloof aan hun onderdanen konden voorschrijven. In Frankrijk kende Hendrik IV in 1598 met het Edict van Nantes beperkte godsdienstvrijheid toe aan de hugenoten; dit edict werd in 1685 herroepen door Lodewijk XIV. Pas in de 19e eeuw zou individuele godsdienstvrijheid gemeengoed worden in West-Europa

8 De leer De leer van het orthodoxe protestantisme, in het bijzonder wat betreft de verschillen met de Rooms-katholieke Kerk, kan worden samengevat Uitspraken Solus Christus: Alleen Jezus christus

9 Leer 2 .... Uitsluitend de bijbel geldt als woord
van god en de enige bron van het geloof. De Rooms-katholieke kerk erkent hiernaast de Traditie.

10 praktijk Belangrijke praktische en uiterlijke verschillen tussen het protestantisme en het katholicisme zijn: Binnen het protestantisme berust alle gezag bij de Bijbel (sola scriptura). Binnen het rooms-katholicisme wordt hiernaast ook het gezag van de traditie en het leergezag (apostolische successie) erkend.

11 Praktijk 2 hiernaast ook het gezag van de traditie en het leergezag (apostolische successie) erkend . Binnen de Rooms-katholieke Kerkstructuur bestaat een hiërarchie met priesters, bisschoppen en een paus (episcopale structuur).

12 Praktijk 3 Het protestantisme kent twee sacramenten (doop en Avondmaal) in plaats van zeven binnen de rooms-katholieke Kerk, omdat de reformatoren de onderbouwing van de overige vijf onvoldoende in de Bijbel konden terugvinden (sola scriptura).

13 stroming Het protestantisme bestaat uit een groot aantal verschillende stromingen. In tegenstelling tot in de Rooms-katholieke Kerk is er geen centraal gezag dat de leer van de protestantse kerken bepaalt. Dit heeft in het verleden geleid tot een groot aantal afscheidingen op landelijk en internationaal niveau. Het meest recente voorbeeld is het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk en de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, die zich hebben afgesplitst van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland toen deze kerkgenootschappen samen met de Evangelisch-Lutherse Kerk opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland. Sommige van de protestantse stromingen zijn internationaal verbreid, hoewel de meeste georganiseerd zijn in landelijke kerkgenootschappen.

14 In België In België vormen de protestanten een minderheid.
Een van de protestantse kerkgenootschappen is de Verenigde Protestantse Kerk in België, in 1978 ontstaan uit een fusie tussen de Protestantse Kerk van België, de Hervormde Kerk van België en de Gereformeerde Kerken in België. Zij heeft ruim honderd plaatselijke gemeenten (zowel aan de Nederlandstalige als de Franstalige kant van België).

15 In België 2 Evenals in Nederland vinden evangelische kerken, de Pinksterbewegingen en andere charismatische bewegingen steeds meer aanhang. Zij hebben zich voor het grootste deel verenigd in de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV), en hebben met ARPEE een politieke vertegenwoordiging binnen de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België.

16 ????Waarom???? Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat:
Wij er nog niks over wisten. Het is een vrij onbekend geloof. En omdat we een protestants meisje in de klas hebben. DAAROM!

17 . Over Thijn & Lisa Wij zijn 10 jaar oud en zitten in groep 6a bij meester rolf/Edwin en juffrouw Frenchy. Wij hebben deze PowerPoint gemaakt tijdens het schoolproject: de ark online.

18 einde


Download ppt "En de protestantse kerk Gemaakt door Thijn & Lisa *****"

Verwante presentaties


Ads door Google