De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

>> Als het gaat om energie en klimaat 1 Klimaat & duurzame mobiliteit 28 oktober 2010 Martien Das Agentschap NL Coördinator Themateam Schone en Zuinige.

Verwante presentaties


Presentatie over: ">> Als het gaat om energie en klimaat 1 Klimaat & duurzame mobiliteit 28 oktober 2010 Martien Das Agentschap NL Coördinator Themateam Schone en Zuinige."— Transcript van de presentatie:

1 >> Als het gaat om energie en klimaat 1 Klimaat & duurzame mobiliteit 28 oktober 2010 Martien Das Agentschap NL Coördinator Themateam Schone en Zuinige Mobiliteit gemeenten

2 >> Als het gaat om energie en klimaat 2

3 3 Het probleem/de uitdaging Mobiliteit zorgt gemiddeld voor ca. 25% van lokale CO2-emissie Duurzame mobiliteit is dus een noodzakelijk onderdeel van lokaal klimaatbeleid Vooral nodig: uitrollen van (mix van) bekende maatregelen: er is meer dan techniek en innovatie Effect maatregelen integraal bekijken: klimaat, lucht, geluid, etc

4 >> Als het gaat om energie en klimaat 4 Beleidskader klimaatbeleid (CO2-reductie) Doelen: -20% CO2 (was: 30%), 20% DE, 2% eff/jr in 2020 Integraler beleid door ‘fusie’ tot Infrastructuur en Milieu? Klimaatakkoord gemeenten en provincies: decentrale inspanningen dragen bij aan Rijksdoelen Veel gemeenten ambitie ‘klimaatneutraal’, ruim 300 met klimaatbeleid Intern: Duurzaam Inkopen = o.a. mobiliteit Techniek: Euronormen auto’s en vracht – beperkt effect Veel effect: fiscale vergroening (bijtelling) en subsidies NB: uitstoot valt in praktijk dikwijls hoger uit! (Kassa)

5 >> Als het gaat om energie en klimaat 5 Schoon en Zuinig doelen V&V (nu: IenM) Doel voor 2020: 13 tot 17 Mton CO2-reductie t.o.v. ongewijzigd beleid (30-34 ipv 47 Mt/jr) (nu bijstelling…) Door: - Stimuleren alternatieve (bio)brandstoffen - Beprijzen: hogere accijns (?), beprijzen goederenvervoer? -Energie-efficiency voertuigen Europese normering CO2 personenauto’s (120-130 gr/km in 2012 en 80 gr/km in 2020), verbreding naar bestelauto’s? Innovatie: Duurzaam inkopen (OV), Demonstratie en marktintroductie (proeftuinen) Fiscale vergroening Gedrag: mobiliteitsmanagement, modal split personen en goederen

6 >> Als het gaat om energie en klimaat 6 Themateam Schone Zuinige Mobiliteit Aanleiding: Klimaatakkoord gemeenten 2008-2012 In opdracht van VROM DGM (IenM) Wie: koplopergemeenten, dg Infra, dg Milieu, VNG, KpVV en ANL Inspireren & Versnellen koplopers en peloton ‘Trias Mobilica’ als onderliggende visie ‘Tien maatregelen voor Duurzame Mobiliteit’ als kapstok Verbinden gemeenten – Rijk – bedrijven – kennisinstellingen Knelpunten gemeenten  Rijksoverheid Agenderen van mobiliteit als klimaatthema

7 >> Als het gaat om energie en klimaat 7 Activiteiten en producten Handboek duurzame mobiliteit gemeenten (download) Kennis en voorbeeldprojecten verspreiden Ambassadeur (wethouder Helms Eindhoven): knelpunten aankaarten Workshops (Klimaatcongres 17 november a.s.) www.duurzameoverheden.nl www.agentschapnl.nl/gemeenten

8 >> Als het gaat om energie en klimaat 8 Modellen en monitoring www.klimaatmonitor.databank.nl www.bereikbaarheidskaart.nl Combinatie van landelijke data (bijv. MON) en lokale project-output Veel deel-monitoring, bijv. modal-shift, brandstoffen, deelauto’s Ook monitors bij andere organisaties: Bovag/IvdM GFK (consumentenvoorkeuren duurzame mobiliteit) Motivaction/Goudappel (leefstijlen & mobiliteitsvoorkeuren)

9 >> Als het gaat om energie en klimaat 9 CO2 v&v inw/gem bron : bereikbaarheidskaart.nl

10 >> Als het gaat om energie en klimaat 10 Visie: Trias Mobilica 1) Verminder de vraag (volumebeleid) 2) Verander (modal split) 3) Verduurzaam (voertuigen, brandstoffen, gedrag) In de praktijk ligt de focus op stap 3, terwijl veel CO2- reductiepotentieel in stap 1 en 2 zit!

11 >> Als het gaat om energie en klimaat 11 ‘Tien maatregelen’ Duurzame Mobiliteit * Ruimtelijk: omgekeerd ontwerpen; preventie mobiliteit * Mobiliteitsmanagement, groene arbeidsvoorwaarden * Actief fietsbeleid * Stimuleren autodelen (van 30% naar 100% gemeenten) * Het Nieuwe Rijden * Goederenvervoer en stadsdistributie * Schone en zuinige voertuigen en brandstoffen, rijgedrag (DI) * Duurzaamheid in concessies OV en contractvervoer * Vulpunten alternatieve brandstoffen/oplaadpunten elektrisch * Verbind klimaatbeleid en verkeersbeleid Communicatie!

12 >> Als het gaat om energie en klimaat 12 Planvorming Ruim 300 gemeenten hebben klimaatbeleid met SLOK-geld 2009- 2012; deel van de gemeenten wil klimaatneutraal worden Vrije keus of in klimaatbeleid ook projecten/beleid t.a.v. mobiliteit zitten Veel gekozen: stimuleren aardgas, maatregelen eigen bedrijfsvoering, Het Nieuwe Rijden Nog weinig gemeenten die verkeer & klimaatdoelen koppelen; goede voorbeelden zijn: R’dam, Zaanstad, Amsterdam en Breda

13 >> Als het gaat om energie en klimaat 13 Duurzaam kost minder ruimte…

14 >> Als het gaat om energie en klimaat 14 Actuele ontwikkelingen Klimaatneutraal-gemeenten: mobiliteit onderbelicht, m.n. aandacht naar energievoorziening en bouw Sectorakkoord ‘Duurzaamheid in beweging’ 2009: VROM, V&W en brancheorganisaties vervoerssector Rijk: Proeftuinen elektrisch rijden, Truck v.d. toekomst, fiscale vergroening, vulpunten, Duurzaam Inkopen (update criteria loopt) Hogere accijns i.p.v. kilometerprijs

15 >> Als het gaat om energie en klimaat 15 Voorbeeld 1 integraal: effecten fietsbeleid Extra inspanning op fietsbeleid (doorrekening Alkmaar): -Betere doorstroming/bereikbaarheid centrumgebied -Minder CO2-uitstoot -Minder parkeerproblemen/positief effect openbare ruimte -Betere luchtkwaliteit (generiek) -Positief effect gezondheid -Werkgelegenheid (bewaakt stallen, reparatie) Kortom: breed positief effect, kijk niet naar afzonderlijk effect op lucht of CO2 – dit leidt tot andere visie op maatschappelijke kosten&baten

16 >> Als het gaat om energie en klimaat 16 Voorbeeld 2 – stimuleren deelauto’s Deelautogebruik zorgt voor bewuster (minder) autogebruik (lucht, klimaat, bereikbaarheid) Deelauto’s zorgen voor verminderen parkeerdruk en betere openbare ruimte (kosten, bereikbaarheid) Deelauto’s zijn gemiddeld schoner en zuiniger (label A/B) dan particuliere wagenpark (lucht, klimaat) Deelauto’s besparen de burger kosten Gemeente kan stimuleren door voorlichting/communicatie en parkeerplaatsen

17 >> Als het gaat om energie en klimaat 17 Duurzaam de crisis door! Combineer: kies maatregelen die bijdragen aan meerdere beleidsdoelen (milieu, economie, bereikbaarheid) Door inzet duurzame mobiliteit kan extra weginfrastructuur kosteneffectief worden vermeden: dat tikt aan Groene banen door duurzame mobiliteit, van bewaakte fietsenstallingen tot maakindustrie duurzame voertuigen Kostenbesparing in bedrijfsvoering door ‘groene’ arbeidsvoorwaarden (sturen met o.a.vergoedingen en flexwerken) Door stimuleren deelauto’s minder kosten parkeerruimte Door ‘zoet’ te combineren met ‘zuur’ wordt de mix effectiever

18 >> Als het gaat om energie en klimaat 18 Slotopmerkingen: Ambitieus lokaal klimaatbeleid moet (ook) inzetten op duurzame mobiliteit Kies maatregelen die luchtkwaliteit, geluid, bereikbaarheid én klimaatbeleid dienen – kijk dus verder dan wegvakken & knelpunten bij het bepalen van de effectiviteit Focus niet alléén op nieuwe techniek en brandstoffen Draag voorbeeldfunctie actief uit CO2-reductie: hét extra argument voor duurzaam mobiliteitsbeleid

19 >> Als het gaat om energie en klimaat 19 Tot ziens! Martien.das@agentschapnl.nl Meer informatie: www.duurzameoverheden.nl www.duurzameoverheden.nl (Schone en zuinige mobiliteit) www.agentschapnl.nl www.bereikbaarheidskaart.nl


Download ppt ">> Als het gaat om energie en klimaat 1 Klimaat & duurzame mobiliteit 28 oktober 2010 Martien Das Agentschap NL Coördinator Themateam Schone en Zuinige."

Verwante presentaties


Ads door Google