De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 ECONOMIE TOEGELICHT HOOFDSTUK 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 ECONOMIE TOEGELICHT HOOFDSTUK 2."— Transcript van de presentatie:

1 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 ECONOMIE TOEGELICHT HOOFDSTUK 2

2 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 De economische kringloop Verschillende huishoudingen –Eigen ingezetenen  gezinnen  bedrijven  overheid –Buitenland

3 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Ruiltransacties op markten: geld voor –Goederen (markt voor goederen en diensten) –Productiefactoren  Arbeid (arbeidsmarkt)  Kapitaal (kapitaalmarkt)  Natuur (grond- en huizenmarkt)

4 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Eenvoudige kringloop: een economie zonder overheid en buitenland

5 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 10 000 y GB C= 10 000

6 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Y= 10 000 GezinnenBedrijven C= 7 000 S= 3 000KAPITAAL I= 3 000 MUTATIES

7 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 10 000 productiefactoren Gezinnen Bedrijven C= 7 000 S= 3 000 KAPITAAL vervangings-en uit- MUTATIES breidingsinvesteringen 2 000 Toename voorraden (investeren) = 1 000

8 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 10 000 productieve inkomens Gezinnen Bedrijven C = 8 000 S = 2 000KAPITAAL MUTATIES Vervangings- en uitbreidingsinvesterinen 3 000 Daling voorraden (=desinvesteren) 1 000

9 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 De economische kringloop

10 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Gezinnen UITGAVENONTVANGSTEN -Directe belastingen -Overgedragen inkomens - Productieve inkomens ■ bedrijven ■ overheid ■ buitenland  RSZ (overheid)  buitenland -Overgedragen inkomens ■ van de overheid ■ van het buitenland - Beschikbaar gezinsinkomen- Interest op de overheidsschuld  consumptie  sparen

11 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2

12 Bedrijven UITGAVENONTVANGSTEN - Input- Output/ inclusief investeringen - Vergoeding productiefactoren- Subsidies van de overheid - Indirecte belastingen- Interesten op de overheidsschuld - Directe belastingen - Afschrijvingen - Gereserveerde winst (=sparen)

13 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2

14 BEDRIJFSWINST VENNOOTSCHAPSBELASTING NETTO BEDRIJFSWINST TE VERDELEN GERESERVEERDE WINST WINST DIVIDENDEN TANTIEMES Roerende voorheffing Bedrijfsvoorheffing Netto dividenden Netto tantièmes

15 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Overheid UITGAVENONTVANGSTEN - Lonen en wedden - Aankopen van goederen en diensten - Belastingen - Directe belastingen - Indirecte Belastingen - RSZ uitgaven- Bijdragen RSZ - Andere uitgekeerde overgedragen inkomens - Verkopen (klein bedrag) - Subsidies aan bedrijven-Overgedragen inkomens - buitenland - Interesten op de overheidsschuld- Inkomen uit vermogen - Afschrijvingen - Saldo besparingen of ontsparen

16 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2

17 Buitenland UITGAVENONTVANGSTEN Onze exportOnze import - Goederen + diensten - Productiefactoren - Goederen + finale diensten - Factordiensten Giften aan onze ingezetenenInkomensoverdrachten (onze giften) SALDO?

18 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2

19 Opbouw saldo rekening buitenland Transacties op goederen aankopen bij het eigen land: 3646 verkopen aan het eigen land: 3358 nettolevering eigen land aan het buitenland: 288 Transacties op productiefactoren vergoeding buitenlandse productiefactoren door het eigen land: 345 vergoeding eigen productiefactoren door het buitenland: 238 netto verdiend door het buitenland: 107 Schenkingen ontvangsten vanuit het eigen land: 34 giften aan het eigen land: 15 netto ontvangsten van het buitenland: 19 Netto ontlening van het buitenland bij het eigen land: 288-107-19=162

20 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 UITGAVENONTVANGSTEN InvesteringenAfschrijvingen - binnenlandBesparingen (= saldi) - lening aan het buitenland (eventueel) Lening bij het buitenland (eventueel) Kapitaalvorming Middelen voor kapitaalvorming Kapitaalverrichtingen

21 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2

22 BRUTONATIONAALMARKTPRIJZEN PRODUCT NETTO BINNENLANDS FACTORKOSTEN

23 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Bruto product = netto product + vervangingsinvesteringen (= afschrijvingen) Nationaal product = binnenlands product + productieve inkomens verdiend door Belgische productiefactoren voor medewerking aan de buitenlandse productie – productieve inkomens verdiend door buitenlandse productiefactoren voor een medewerking aan de binnenlandse productie Product tegen marktprijzen = product tegen factorkosten + indirecte belastingen - subsidies

24 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Berekening economische activiteit PRODUCTIE-OPTIEK A. Bruto toegevoegde waarde bedrijven Aftrekmethode: OUTPUT - INPUT (3 178 + 777 + 3 646 + 784 +14) - (1 + 3 143) = 5 255 Optelmethode: Vergoeding productiefactoren+ afschrijvingen + indirecte belastingen - subsidies

25 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Vergoeding productiefactoren: Binnenland: Arbeid: 2 119 Zelfstandigen: 562 Kapitaal: 341 + 750 + 15 + (762 + 157 - 437) Buitenland: 341 Indirecte belastingen - subsidies = 576 - 74 Afschrijvingen: 484 Totaal = 5 255

26 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 B. Bruto toegevoegde waarde overheid Vergoeding productiefactoren + afschrijvingen (507 + 4) +15 = 526 Bruto Binnenlands Product tegen marktprijzen = Bruto T.W. bedrijven + Bruto T.W. overheid 5 255 + 526 = 5 781

27 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 C. Toegevoegde waarde buitenland Vergoeding Belgische productiefactoren door buitenlanders - vergoeding buitenlandse productiefactoren door Belgen (188 + 10 + 40) - (341 + 4) = -107 Bruto Nationaal Product tegen marktprijzen = bruto binnenlands product + T.W. buitenland 5 781 - 107 = 5 674

28 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Inkomensoptiek - Productieve inkomens gezinnen (A) inkomens ontvangen van: bedrijven, overheid en buitenland 2 199 + 507 + 188 + 562 + 750 + 40 =4 166 - Productieve inkomens bedrijven (B) Netto besparing + directe belasting betaald door de bedrijven - intrest overheidsschuld ontvangen door bedrijven 762 + 157 - 437= 482 - Productieve inkomens overheid (C) 10 + 15 = 25

29 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Nationaal inkomen = (A) + (B) + (C) = 4 166 + 482 + 25 = 4 673 Nationaal inkomen = netto nationaal product tegen factorkosten Bruto Nationaal Product tegen marktprijzen:   nationaal inkomen [4 673]   + afschrijvingen [484 + 15]   + indirecte belastingen [+576]   - subsidies [-74]   = 5 674

30 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Bestedingsoptiek A. Gezinsconsumptie 3 178 + 4 + 115 = 3 297 B. Overheidsconsumptie = T.W. + aankopen - verkopen = kosten overheidsdienstverlening - verkopen (507 + 4 +15) + (777 + 100) - (4+1) =1 398

31 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 C. Bruto-investeringen 764 + 34 = 798 D. Export Verkoop door Belgen aan buitenland + vergoedingen Belgische prodductiefactoren door buitenland 3 646 + (188 +10 + 40) = 3 884

32 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 E. Import Aankoop door Belgen in buitenland + vergoedingen buitenlandse productiefactoren door Belgen (115 + 3 143 + 100) + (341 + 4) = 3 703 GEZINSCONSUMPTIE 3 297 + OVERHEIDSCONSUMPTIE1 398 + BRUTO INVESTERINGEN 798 + EXPORT sl3 884 - IMPORT sl3 703 BNP5 674

33 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Betekenis nationaal product Onvolmaakte indicator van economische activiteit - Productie binnen de gezinnen - Zwartwerk  België: schatting (2003): 21,5% van het BBP  Griekenland: schatting (2003): 28,3% van het BBP  Gemiddelde: 17% van het BBP

34 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Nominale cijfers - BBP kan stijgen zonder dat er 1 extra goed extra gemaakt is indien de marktprijzen (factorkosten) stijgen - Reële cijfers: corrigeren voor ‘inflatie’  Meten BBP in 2005 door de goederen en diensten te vermenigvuldigen met hun prijzen in 2001.  Vergelijking tussen 2005 en 2001 levert dan een reële vergelijking op (extra goederen en diensten)

35 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Nominaal en reëel product

36 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Nominaal en reëel product

37 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Impliciete deflator van het nationaal product Nationaal product 2005 in werkelijke prijzen 2005 x 100 Nationaal product 2005 in constante prijzen 1990

38 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 - Consumptieprijsindex meet de koopkracht- wijziging voor de consumenten 144.000 prijzen in 10.000 winkels van 507 producten gemiddelde prijzen op basis van bevolkingscijfers weging op basis van budgetenquête Geen goeie indicator ‘welvaart’ - Meet kwantiteit en niet kwaliteit - Geen ‘onmeetbare’ elementen (schade aan leefmilieu)

39 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Vergelijkingsbasis tussen landen -Impact van de wisselkoers koopkrachtpariteit -Binaire versus globale koopkrachtpariteiten

40 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 BBP per capita - Cfr. supra: informele sector - BBP bevat niet alleen consumptiegoederen maar ook investeringsgoederen - Zegt niets over de inkomensverdeling binnen een land.. BNP zegt niet alles over het geluk

41 Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 Human Development index –Levensverwachting bij de geboorte –Onderwijsprestaties –BBP per capita


Download ppt "Economie Toegelicht-Hoofdstuk 2 ECONOMIE TOEGELICHT HOOFDSTUK 2."

Verwante presentaties


Ads door Google