De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat werkt voor gezinsgroei in de klinische setting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat werkt voor gezinsgroei in de klinische setting"— Transcript van de presentatie:

1 Wat werkt voor gezinsgroei in de klinische setting
Kaders Maken Wat werkt voor gezinsgroei in de klinische setting Kaders maken Wat werkt voor gezinsgroei in de klinische setting

2 Kaders maken Wilt u wat leren ?

3 Complex Dynamisch Systeem (Granic & Patterson, 2006)
Zelforganiserend: het luistert naar eigen regels (systeemregels), die het kenmerkende patroon scheppen; Onmogelijk om hun gedrag precies te voorspellen (kleine verandering, grote gevolgen); Veel onderling elkaar beïnvloedende factoren; Moeilijk uit evenwicht te brengen; Ieder systeem lijkt ‘voorkeuren’ te hebben voor bepaald evenwicht (attractors) Het is voortdurend in beweging; Kan zelf naar nieuw evenwicht springen; Eigen wetmatigheid, zoekt een eigen weg;

4 Reuzen Op de schouders van verschillende reuzen is op de afdeling de methodiek kaders maken ontwikkeld.

5 voorstellen van onze reuzen
Insoo Kim Berg, Steve de Shazer ( solution focused mensvisie , empowerment beweging) Michael White ( narratief ontwikkelen met de klanten ) Tom Andersen ( reflecting team ) Walter Oppenoorth ( machteloosheidssyndroom) Andrew Turnell (SOS ) Zeynep Biringen (EAS )

6 Insoo Kim Berg, Steve de Shazer
Tom Andersen Michael White Walter Oppenoorth Andrew Turnell Zeynep Biringen

7 Reus van dyade EAS: Emotional Availability Scale
De EAS is een manier om ouderschap te scoren. Theoretisch gefundeerd door aan de ene kant gehechtheidstheorie ( Mary Ainsworth en aan de andere kant de emotionele beschikbaarheid ( Robert Emde ) Adult sensitivity Adult structuring Adult nonintrusiveness Adult nonhostility Child responsiveness to the adult Child involvement of the adult

8 Nog wat meer reuzen Froma Walsh (self efficacy en veerkracht )
A.C.Lit ( integrale psychiatrie )

9 Waarom reuzen nodig Onze klanten : multi problem/ multi agency
Citaat 1948, living in squalor and unable / unwilling to make constructive use of the social services. Children truly deprived of care and affection, children undisciplined in every way.

10 Waarom reuzen nodig Complexiteit van de menswetenschappen
Onrijpe wetenschap Het atoom H en O hebben in de combinatie H2O andere eigenschappen dan de som der delen. Gezinnen vertonen eigenschappen die je niet kan verklaren door de som der delen, emergente eigenschappen.

11 Waarom reuzen nodig De mens is uniek in aanleg, groeit op in een unieke omgeving waarin met unieke verzorgers en unieke relatie ontstaat, in deze situatie ontwikkelen zich tegelijkertijd brein en gedrag “ the uneducated man had hardly a human mind “ ( Bunge )

12 Waarom reuzen nodig Onrijpe wetenschap waarbij het kwaad in de persoon en zijn biografie wordt gezocht en niet in de dyadische / sociale relatie’s Sinds de zestiger jaren, de derde natuurwetenschappelijke revolutie, onderzoek naar het chaotisch gedrag van gecompliceerde systemen.

13 Waarom reuzen nodig Multidisciplinaire aanpak met psychiatrie als interdiscipline ( grote intersubjectieve consensus is van belang ) Complementariteitsprincipe ( Bohr)

14 Waarom reuzen nodig Adaptieve zelforganisatie, door wijzigende omstandigheden, die door zelfstabilisatie niet kunnen worden gecompenseerd, kan een systeem dmv positieve terugkoppeling zijn structuur en functie reorganiseren en blijvend wijzigen.

15

16 Waarom reuzen nodig Ziek zijn staat gelijk aan leven onder gewijzigde omstandigheden. Niet het behandelen van symptomen of ziekten, maar het beinvloeden van de omstandigheden in de vele systemen die verondersteld of aantoonbaar samenhangen met het ontstaan / voortbestaan van onaangepast gedrag.

17 Waarom reuzen nodig Ziek is het falen van systeemeigenschappen. Dit leidt tot herformulering van begrippen etiologie, diagnostiek, therapie en prognose

18 Introductie WIE 25 jaar gezinsafdeling RMPI
Oplossingsgerichte methodiek als mensvisie Invloed als antidotum tegen machteloosheid Psychiatrie als hulpmiddel voor probleem / beperking

19 25 jaar RMPI gezinsafdeling
Behandelmodules klinisch ( kliniek met 6 gezinsunits ) dagklinisch ( 6 weken 3 dagen in de week ) poliklinisch, psychiatrische thuiszorg ( pedagogisch georienteerd ) Behandelteams als complex dynamisch systeem. De nadruk is komen te liggen op het elkaar losmaken uit vaste patronen van denken en doen. Het genereren van complexiteit is het devies. De meest uiteenlopende ideeen uitspreken en daar nieuwsgierigheid bij betrachten, met elkaar een complexiteit creeeren waarin elke individueel teamlid gehonoreerd wordt voor zijn gedachten en die kan behouden.

20 Complex Dynamisch Systeem (Granic & Patterson, 2006)
Zelforganiserend: het luistert naar eigen regels (systeemregels), die het kenmerkende patroon scheppen; Onmogelijk om hun gedrag precies te voorspellen (kleine verandering, grote gevolgen); Veel onderling elkaar beïnvloedende factoren; Moeilijk uit evenwicht te brengen; Ieder systeem lijkt ‘voorkeuren’ te hebben voor bepaald evenwicht (attractors) Het is voortdurend in beweging; Kan zelf naar nieuw evenwicht springen; Eigen wetmatigheid, zoekt een eigen weg;

21 25 jaar RMPI gezinsafdeling
Basishouding/mensvisie is oplossings- gericht werken Het verkrijgen van invloed bij klanten is het doel. Invloed is het tegengif voor machteloosheid.

22 Specifieke effecten van multi-gezinsbehandeling in de gezinspsychiatrie
Door de afstand tussen de gezinnen letterlijk en figuurlijk te verkleinen in de behandeling ontstaan een aantal effecten. De gezinsleden zijn getuige van wat zich feitelijk, in het dagelijkse leven, afspeelt tussen de leden van andere gezinnen Gezinsleden hebben direct effect op elkaar in steunende en kritiserende zin. Het is vrijwel onmogelijk om in een gezinsleefgroep overal het slechtste in te zijn. Gezinsgroepsleden zijn elkaar’s getuige van successen in het bereiken van de door henzelf geformuleerde doelen. Ouders zijn bereid elkaar in een vertrouwd klimaat te ‘scoren’ hetgeen confronterend maar ook een eerste stap in een veranderingsproces kan zijn.

23 Reus van de veiligheid Is er sprake van onveiligheid? Zo ja, wie kan het kind wanneer en waarvoor behoeden? (veiligheidsplan) Wat is de schade? Wat zijn de toekomstige zorgen? Wat gaat er goed (alle aspecten die wijzen op veiligheid)? Wat moet er gebeuren?

24 Reus met luide stem Oplossingsgericht mensvisie, waarbij het stimuleren van veerkracht en zelfsturend vermogen belangrijke doelen zijn.

25 Beginnen met het einde We vertrekken bij de beschrijving die het gezin geeft van de veranderingen die zij willen bereiken (i.p.v bij de problemen)

26 De gewenste richting als ander ‘organiserend principe’
‘Van buitenaf’ een gezinssysteem veranderen mobiliseert ‘tegenkrachten’ in het systeem, die het systeem in stand houden. Er wordt een ander ‘organiserend principe’ (De gewenste richting) aangeboden,waardoor de eigen (‘kern’-) krachten van het systeem gemobiliseerd worden, zodat een ander evenwicht kan worden bereikt met een betere adaptatie aan de huidige situatie en aan de eisen die bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen stelt.

27 Het ‘andere verhaal’ In het oplossingsgericht werken wordt vanaf het begin af aan actief gezocht naar tekenen van kracht, mogelijkheden en competenties Dit gebeurt vanuit de expliciete aanname dat deze altijd aanwezig zijn. Vanaf de start kenmerkt de basis houding van de behandelaar zich door aandacht voor positieve aspecten van het ‘verhaal van de ander’.

28 Reus van de dialoog over verandering Reflecting team
Het doel is om verschillende alternatieve beschrijvingen van een (probeem)situatie te formuleren, die geschikte oplossingen voor een gezin kunnen (gaan) zijn, vanuit de gedachte dat mensen vast kunnen zitten in het nadenken over hun eigen probleem. Wat heeft het gezin al gedaan? Wat zouden ze nog kunnen doen?

29 Door het doel dat het gezin zelf heeft gegenereerd ook tijdens de behandeling steeds voor ogen te houden blijft de behandeling gericht op de gewenste situatie en blijft dit het organiserend principe van het therapeutische systeem. Steeds blijft bij ouders en behandelaars de aantrekkingskracht van de ‘oude’ Strange Attractor van het systeem voelbaar en het vereist voortdurende inspanning van de behandelaars zichzelf in de ‘Krachtgebaseerde Modus’ te houden om weerstand te bieden tegen deze ‘zuiging’.

30 Reus met zuigkracht Machteloosheidssyndroom, uw kind zit slecht in zijn vel, ruziet met kk op school, let niet op en is druk. U weet zeker dat er iets mis is, niemand gelooft u en men kijkt u er op aan. De sfeer in huis is vijandig met plotselinge uitbarstingen waar u geen raad mee weet…………. U slaapt slecht en wordt vaak wakker.Plezier heeft u allang niet meer in uw leven en alleen de kinderen houden u ervan af om eruit te stappen. Steeds vaker wordt u overvallen door akelige beelden van dingen die vroeger gebeurd zijn. U voelt zich schuldig over wat u verkeerd heeft gedaan en nog steeds verkeerd doet, elke keer als u rake klappen uitdeelt. U staat er alleen voor, met familie heeft u geen contact meer. Van de vader van uw kinderen heeft u alleen maar last, die wil alleen maar wat van u. De hulpverleners geven nutteloze adviezen en weten alles beter en laten het afweten. Nu heeft u ook nog de kinderbescherming op uw nek.

31 Reus met zuigkracht Bij de gehanteerde methodiek van het vergroten van keuzemogelijkheden is een valkuil dat het behandelteam door ouders wordt overtuigd dat er werkelijk geen keuze is.

32 Reus met zuigkracht Wanneer het behandelteam overtuigd is dat er geen keuze is, wordt toevlucht genomen tot het weerstandmodel of het deficientiemodel. Het overwinnen van de machteloosheid bij de behandelaar is een eerste stap in het behandelproces, een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de behandeling.

33 Intersubjectieve consensus
Hoe kunnen de reuzen samen praten, er is een kader nodig. Op een afdeling is de mensvisie gekend, het korzybski schema en leidraad. Toch raken de gezinswerkers elkaar kwijt als men verdrinkt in het machteloosheidspatroon, de organisatieschema’s van gezinnen.

34 Waarom?

35 Waarom Kaders als verdwijnpunt aan de horizon over alle organisatie patronen, problemen, conlicten en beperkingen/ mogelijkheden heen Op een afdeling is de mensvisie gekend, het korzybski schema en leidraad. Toch raken de gezinswerkers elkaar kwijt als men verdrinkt in het machteloosheidspatroon, de organisatieschema’s van gezinnen. 35

36 Leren kaders maken Casus , gezin vader en moeder, met 3 kinderen waarvan er 2 uithuisgeplaatst zijn. BJZ betrokken sinds 8 jaar bij het gezin. BJZ vraagt het RMPI een advies : “ waar het bed van het kind moet staan “. Deve vraag betreft een kind van 2 jaar oud.

37 Leren kaders maken Op afdeling ontstaat spanning.
De gezinswerkers krijgen geen werkrelatie met ouders. Ouders zijn klant voor partij kiezen in de ruzie met BJZ. Ben je voor BJZ, dus tegen ons. De collega ouders beschuldigen de ouders van verwaarlozing. Er ontstaat spanning en afwijzing van de ouders op de afdeling.

38 Kaders maken Het functioneren van het netwerk van de moeder is gevat binnen het kader “web, waarin moeder als een ingesponnen kokon vastzit “.

39 Kaders maken


Download ppt "Wat werkt voor gezinsgroei in de klinische setting"

Verwante presentaties


Ads door Google