De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktische Opdracht Havo 5 2010-2011. Doel van het PO Het PO dient een verdiepend karakter te hebben. Dit betekent dat in het PO voortgeborduurd wordt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktische Opdracht Havo 5 2010-2011. Doel van het PO Het PO dient een verdiepend karakter te hebben. Dit betekent dat in het PO voortgeborduurd wordt."— Transcript van de presentatie:

1 Praktische Opdracht Havo 5 2010-2011

2 Doel van het PO Het PO dient een verdiepend karakter te hebben. Dit betekent dat in het PO voortgeborduurd wordt op bestaande onderwerpen (mechanica, optica) of dat nieuwe onderwerpen (aerodynamica, stromingsleer) onderzocht worden.

3 Eisen bij het PO Het PO wordt alleen of in tweetallen uitgevoerd. De voorkeur gaat uit naar tweetallen. De afronding vindt plaats dmv een presentatie en een begeleidend labjournaal. De presentatie en het labjournaal dienen digitaal in geleverd te worden in de BRELO. Mocht het, door de omvang van de bestanden, onmogelijk zijn de bestanden op de BRELO in te leveren dan dienen de bestanden op een memorystick ingeleverd te worden.

4 Beoordeling van het PO In het onderstaande schema staan de verschillende onderdelen en de daarbij te behalen punten labjournaalPresentatie theorieexperiment namen naam/klas/datu m/titelinleidingonderzoeksvraag uitleg/formu leopstellinghandelingen resultaten (tabellen, grafieken) conclusie/fys.interpret atievragenoptredentotaalcijfer 20510520102040 1020200punten/20

5 naa m/kl as/d atu m/ti tel inlei ding onder zoeksv raag uitleg /form ule opstell ing hand eling en result aten (tabell en, grafie ken) concl usie/f ys.int erpre tatie vra gen optr ede n tota alcijfer 20510520102040 1020200 punt en/2 0

6 Planning van het PO Start in periode 2 – week 45 In periode 2 is 1 les per week beschikbaar In de eerste 3 weken van periode 3 zijn er 2 lessen per week beschikbaar Presentaties in week 7 voor de voorjaarsvakantie In totaal 14 lessen te besteden!

7 Tijdlijn Week 45 – Start (1 les) Week 46 (1 les) Week 47 (1 les) Week 48 (1 les) Week 49 (1 les) Week 50 (1 les) Week 51 - Vakantie Week 52 – Vakantie Week 1 (1 les) Week 2 (1 les) Week 3 – SE week Week 4 (2 lessen) Week 5 (2 lessen) Week 6 (2 lessen) Week 7 - Presentaties


Download ppt "Praktische Opdracht Havo 5 2010-2011. Doel van het PO Het PO dient een verdiepend karakter te hebben. Dit betekent dat in het PO voortgeborduurd wordt."

Verwante presentaties


Ads door Google