De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEVE de BVBA ! FAN – dag te Gent 9 december 2011 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEVE de BVBA ! FAN – dag te Gent 9 december 2011 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur."— Transcript van de presentatie:

1 LEVE de BVBA ! FAN – dag te Gent 9 december 2011 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur

2 30 jaar dienst bij Financiën  1982 Controle Vennootschappen Brussel: mijn leerschool  1986 Controlecentrum Geautomatiseerde Boekhoudingen: ICT  1988 Inspectie geschillen Vennootschappen: de fiscale procedure  1991 Bijzondere Belasting Inspectie: het arm’s lenght principe  1994 Controlecentrum Nationaal: de coördinatiecentra  1998 Controlecentrum Dendermonde: KMO-Grote Ondernemingen  2004 Controlecentrum Nationaal: einde coördinatiecentra => NIA  2007 Controlecentrum Dendermonde: vrije beroepen 2

3 Mijn spreekrecht als ambtenaar  Mijn uiteenzetting is een persoonlijke visie en vertegenwoordigt niet het officiële standpunt van de administratie.  Als vakbondsafgevaardigde van het ACV word ik regelmatig als specialist gevraagd om toelichting te geven bij fiscale onder- werpen. 3

4 Het thema van vandaag: “ Waarom de rijken in België geen belastingen betalen ” = Leve de BVBA !!! 4

5 Fan-dag 9 december 2011  Oorspronkelijke bedoeling: afscherming privé-vermogen van het ondernemers- risico.  14 juli 1987: voortaan mag een bvba opgericht worden door één persoon en dat mag een vrij beroeper zijn. 5

6 Fan-dag 9 december 2011  Voor een vrij beroep is er geen beperking van de beroepsaansprakelijkheid. (behalve architecten)  Een vrij beroep dat wordt uitgeoefend onder vennootschapsvorm: => enkel fiscale redenen. 6

7 Fan-dag 9 december 2011  Vrij beroep: geen exacte definitie dienstverlenend & intellectueel beroep = al wie geen koopman is. = al wie geen koopman is.  Onderworpen aan een deontologie  Advocaat, notaris, accountant, revisor, architect, apotheker, geneesheer, tolk, tandarts, verzekeringsagent, reclame….. 7

8 Fan-dag 9 december 2011  Recente evolutie: ook andere beroepen maken gebruik van de BVBA: Bvba CEO Bvba Hoger Kaderlid Bvba Technisch ingenieur Bvba HRM enz… 8

9  Na mijn uiteenzetting tijdens de Gentse Feestendebatten en het artikel in Knack in juli 2011 => heel veel persoonlijke kritiek ontvangen.  Daarom geef ik vandaag alleen voor- beelden van praktijkgevallen die ik zelf behandeld heb. Fan-dag 9 december 2011 9

10  Als federaal ambtenaar ben ik natuurlijk onderworpen aan het beroepsgeheim en de deontologische code uit de Wet Camu van 1937  Daarom heb ik de voorbeelden door elkaar gehaald om geen link met échte dossiers te hebben Fan-dag 9 december 2011 10

11  Ik geef enkel voorbeelden van hoe sommige belastingplichtigen omgaan met hun burgerplicht  Het afgelopen jaar heb ik 30 dossiers onderzocht: minder dan de helft van deze dossiers gaf aanleiding tot belang- rijke rechtzettingen Fan-dag 9 december 2011 11

12  Bvba’s zijn onderworpen aan een publicatieplicht  Er moet een jaarrekening opgemaakt worden en deze wordt neergelegd en is openbaar  www.NBB.be/balanscentrale Fan-dag 9 december 2011 12

13  + 75.000 belastbare beroepsinkomsten  - 30.000 betaalde personenbelasting  - 45.000 netto te spenderen  - 18.000 kosten gezinswoning  - 16.000 kosten personenwagen  Belastingdruk = 40 % Fan-dag 9 december 2011 De werknemer : arbeider / bediende / ambtenaar 13

14  + 300.000 netto erelonen  - 12.000 werkingskosten bvba  - 120.000 kosten gezinswoning  - 40.000 kosten personenwagens  - 100.000 wedde bedrijfsleider  Betaalde personenbelasting: 25.000  Betaalde vennootschapsbelasting: 30.000  Belastingdruk = 18 % Fan-dag 9 december 2011 Bvba de advocaat 14

15  + 500.000 netto erelonen  - 50.000 afschrijving goodwill  - 50.000 kosten appartement aan zee  - 125.000 kosten gezinswoning + auto’s  - 36.000 wedde bedrijfsleider  Betaalde personenbelasting: 7.500  Betaalde vennootschapsbelasting: 70.000  Belastingdruk = 14 % Fan-dag 9 december 2011 Bvba de geneesheer 15

16  + 200.000 netto commissielonen  - 18.000 werkingskosten bvba  - 80.000 kosten villa in Italië  - 90.000 kosten gezinswoning + auto’s  - 12.000 wedde bedrijfsleider  Betaalde personenbelasting: 0  Betaalde vennootschapsbelasting: 0  Belastingdruk = 0 % Fan-dag 9 december 2011 Bvba de verzekeringsagent 16

17  Door het aangeven van 12.000 euro inkomen als bedrijfsleider ziet het aanslagbiljet er zo uit:  + 0,00 hoofdsom federale Staat  + 0,00 gemeentelijke opcentiemen  - 610,00 korting lage activiteitsinkomsten  - 250,00 korting Vlaams Gewest  860,00 euro teruggave via aanslagbiljet Fan-dag 9 december 2011 Bvba de verzekeringsagent 17

18  Met het aanslagbiljet in de hand mag hij: - in januari gratis huisvuilzakken afhalen - in oktober de stedelijke stookoliepremie van 1.200 liter ontvangen. van 1.200 liter ontvangen. Deze burger viert met Kerstmis (van het voorgaande jaar) zijn Tax Freedom Day Fan-dag 9 december 2011 Bvba de verzekeringsagent 18

19  Even de belastingdruk op het inkomen naast elkaar zetten  Werknemer40 %  Advocaat18 %  Geneesheer14 %  Verzekeringsagent 0 % Fan-dag 9 december 2011 19

20 20

21 21

22  Ik heb, zoals zovelen, inspiratie gevonden in “Neem het niet!” van Stéphane Hessel  dat eindigt met de woorden:  Scheppen is weerstand bieden. Weerstand bieden is scheppen Fan-dag 9 december 2011 Estoy Indignado 22

23  Is niet toegelaten  Eerst de belasting betalen  Met het saldo kan de gezinswagen, de woning en de andere kosten betaald worden  Ik hoor dat mijn pensioen te hoog zal zijn, men gaat knibbelen aan mijn pensioensparen en mijn dienstencheques, want de andere burgers betalen al belastingen genoeg ! Fan-dag 9 december 2011 Bvba de federale ambtenaar 23

24  Artikel 18 van het KB tot uitvoering van het Wib92 bepaalt de forfaitaire waarde van voordelen van alle aard  Het voordeel wegens gratis woonst wordt berekend op het Kadastraal Inkomen  Er is een grote wanverhouding tussen dit KI en de waarde van de woning Fan-dag 9 december 2011 De kern van het probleem 24

25  Eén zin dient toegevoegd te worden aan artikel 18, §3, 2° KB/Wib92 : kosteloze beschikking over onroerende goederen:  c) het overeenkomstig voorgaande leden vastgestelde voordeel mag niet lager zijn dan de kostprijs voor de verstrekker ervan. Fan-dag 9 december 2011 Wetgevend initiatief is nodig 25

26  Ja, ook de rechterlijke macht oordeelt dat het zo niet verder kan:  Hof van Cassatie vanaf 2003: een kost is slechts aftrekbaar indien deze verband houdt met het beroep  Hof van Beroep Gent 9 nov 2010: de kosten van het privématig aangewend deel van een bedrijfswoning zijn niet aftrekbaar Fan-dag 9 december 2011 Kan de administratie voorlopig iets doen ? 26

27  In het ambtsgebied waar ik werkzaam ben zijn er 8.500 vennootschappen actief  Op de dienst zijn 11 personeelsleden (VTE) VenB aanwezig  Samen controleren we 300 dossiers per jaar waardoor 96,5 % van de vennootschappen geen grondige controle krijgt Fan-dag 9 december 2011 Maar er is een groot probleem 27

28  De FOD Financiën heeft zich de afgelopen 10 jaar gemoderniseerd:  Tax-on-web, Belconet-on-web, MyMinFin, Fun, e-Succ, MPM, Datamining, Mississippi, Workflow, StirCo, e-learning, Balance Score Card, Cadnet, Intervat, enz… enz…  Hierdoor hebben wij heel veel personeel nodig in de werkgroepen op het Hoofdbestuur Fan-dag 9 december 2011 Waarom is er een groot probleem 28

29  Een voorbeeld: 10 jaar geleden bestond er geen helpdesk ICT bij Financiën, nu werken er misschien honderden mensen  Het personeel op de buitendiensten gaat massaal met pensioen en er zijn geen middelen om ze te vervangen, er is geen ruimte voor kennisoverdracht Fan-dag 9 december 2011 Waarom is er een groot probleem 29

30  Om te eindigen heb ik voor jullie nog een dessert:  De bvba Gepensioneerde  Toen ik dit dossier in juni ontdekte was ik ontroerd door de schoonheid en de vinding- rijkheid ervan Fan-dag 9 december 2011 Tot slot 30

31  + 40.000 verkoopfacturen  + 20.000 zitpenningen  - 40.000 afschrijving woning  - 7.000 onderhoud woning en tuin  - 15.000 personenwagen  - 19.000 restaurantkosten  - 8.000 reiskosten  - 12.000 elektriciteit, gas en water  - 600 verkeersboeten Fan-dag 9 december 2011 Bvba de gepensioneerde 31

32  De finesse van het dossier zal ik niet openbaar maken want binnen de kortste keren hebben wij duizenden van deze bvba’s  Ik nam contact met de Fod Pensioenen maar zij staan machteloos tegen dit systeem: zijn persoonlijk pensioen blijft uitbetaald  De gepensioneerde kreeg 75% van de BTW op de bouw van zijn woning terug van de Staat Fan-dag 9 december 2011 Bvba de gepensioneerde 32

33 @ Steven @ Steven @ John @ John Fan-dag 9 december 2011 Ik eindig met een oproep 33

34 STOPdezeWAANZIN Fan-dag 9 december 2011 Dank voor de aandacht 34


Download ppt "LEVE de BVBA ! FAN – dag te Gent 9 december 2011 Danny Bruggeman Eerstaanwezend Inspecteur-diensthoofd bij een fiscaal bestuur."

Verwante presentaties


Ads door Google