De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing 2: lezen en interpreteren van een ziekenhuisfactuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing 2: lezen en interpreteren van een ziekenhuisfactuur"— Transcript van de presentatie:

1 Lezing 2: lezen en interpreteren van een ziekenhuisfactuur
Studiedag Vlaams Centrum Schuldenlast: LET OP, GEZONDHEID KOST OOK GELD Lezing 2: lezen en interpreteren van een ziekenhuisfactuur

2 Inhoud: administratieve circuits de patiëntenfactuur

3 1 Administratieve circuits
Ziekenfonds Patiënt Ziekenhuis Hospitaaladministratie Facturatie 3de betalende Doel : Begrijpen van het administratief / financieel circuit tussen de verschillende partijen. Relatie tss patiëntenfactuur en factuur 3B Opnameverklaring Voorschot Patiëntenfactuur

4 1 Administratieve circuits
Opnameverklaring identiteitskaart / SIS kaart noodzakelijk wordt ondertekend: Uiterlijk op moment van opname Door de patiënt Of door de wettelijke vertegenwoordiger indien patiënt fysisch of mentaal hiertoe niet in staat 3 modellen: algemeen ZH / dagopname / psychiatrie doel: meer tariefzekerheid patiënt vorm: uniform (wettelijk opgelegd!) Bij een opname in het ziekenhuis dient de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) steeds een opnameverklaring te ondertekenen. Hierin wordt de kamerkeuze aangeduid welke een rechtstreeks gevolg zal hebben voor de hoegrootheid van de factuur. De leden pro-actief informeren over dit heel belangrijke document is vooral de taak van de consulenten. Wordt de opnameverklaring ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt, dan dient de patiënt ook zelf te ondertekenen zodra hij hiertoe fysisch of mentaal toe in staat is (vb. opname via spoed igv verkeersongeluk). De opnameverklaring kan evt. op voorhand aan de patiënt worden aangeboden – gebeurt uiterst zelden. Enkel de SIS-kaart bevat de meest recente gegevens over de patiënt. Soms werkt men nog op basis van een eerder aangemaakt patiëntenbadge of klevers, maar deze kunnen verouderde gegevens bevatten.

5 1 Administratieve circuits
Opnameverklaring: vaststellingen opnameverklaring beïnvloedt Niet alleen de kamersupplementen Ook de ereloonsupplementen ! kamersupplementen worden uitgedrukt in € ereloonsupplementen worden uitgedrukt in % tov het wettelijke honorarium Tussenkomst ZIV remgeld supplement Honorarium

6 1 Administratieve circuits
Voorschot mag worden aangerekend bij opname na elke periode van 7 dagen nieuw voorschot mogelijk ziekenhuis mag de opname in een meerpersonenkamer nooit weigeren zelfs indien de patiënt het voorschot niet kan betalen wettelijke bepaling maximum : 2pk en mpk 1pk Gewoon verzekerde 150 € 150 € + 7x kamersupplement PTL gewoon verzekerde 75 € 75 € + 7x kamersupplement VT verzekerde met hun PTL 50 € 50 € + 7x kamersupplement

7 1 Administratieve circuits
Hospitaaladministratie – My Carenet elektronische uitwisseling van informatie tussen ziekenhuis en ziekenfonds bij elke opname/verlenging/ontslag voordeel voor het ziekenhuis : weet na betalingsverbintenis dat patiënt in regel is met ziekteverzekering voordeel voor de patiënt: onmiddellijk correcte factuur : correcte hoedanigheid eventueel recht op maximumfactuur Identificatie van de patiënt is heel belangrijk!!! .

8 1 Administratieve circuits
Facturatie door het ziekenhuis na een afgesloten verblijfsperiode Per einde maand mogelijk indien opname > 30 dagen verplicht eenheidsfactuur!!!!!!! alles samen factureren: ligdagen, geneesheren, medicatie … principe wordt niet altijd nageleefd (ontbreken gegevens in facturatiediensten van de ziekenhuizen) tegelijkertijd facturatie naar ziekenfonds: verpleegnota magnetische drager / elektronische overdracht voor betaling deel RIZIV verplicht derde betalersregeling Uitzondering: niet in regel, niet identificeerbaar,.. patiënt : factuur Duidelijk onderscheid maken dat een patiëntenfactuur op zich geen recht meer geeft op tegemoetkoming ZIV.

9 1 Administratieve circuits
Facturatie Verpleegnota wordt naar ziekenfonds gestuurd zeer gedetailleerd (elk pilletje wordt vermeld) vermeldt alle aangerekende bedragen is de facturatie van het gedeelte ZIV-tegemoetkoming Patiëntenfactuur wordt naar de patiënt gestuurd Is een uittreksel uit de verpleegnota wordt samengevat weergegeven vermeldt enkel de bedragen ten laste patiënt in detail geeft geen recht meer op terugbetaling ZIV geeft wel recht op terugbetaling van een hospitalisatieverzekering of aanvullend voordeel ziekenfonds Beiden worden samen verstuurd

10 2 De patiëntenfactuur kan uit 2 delen bestaan
uittreksel verpleegnota bestemd voor de patiënt (bijlage 37) honorariumnota (bijlage 38) MOETEN GELIJKTIJDIG AAN DE PATIENT BEZORGD WORDEN verjaringtermijn = 2 jaar (einde van de maand) zie factuur pagina 1: Datum van verzending:………………. stuiting van verjaring mogelijk (aangetekend schrijven) opmaak wettelijk vastgelegd elke levering moet duidelijk omschreven zijn Termijn: 2 maand volgend op het eind van de maand waarin de verstrekkingen verleend worden (geen sanctie aan verbonden) Verjaring: 2 jaar tot einde van de maand Stuiting: 2 jaar vanaf datum aanvraag – 2 jaar vanaf datum stuiting (VB: NIR) Bij NIR geen mogelijkheid om de regeling betalende derde toe te passen factuur met roze klever = overeenstemmingsstrook patiënt ontvangt een factuur met volledig bedrag ZF moet patiënt in regel brengen intussen stuiting aanvragen Ledenverdediging (controle patiëntenfactuur) nazicht verjaring nazicht betaling van lid aan ZF (hier mag men enkel het te betwisten deel van de betaling in beraad houden) Heel wat leden weten niet dat ze via de patiëntenfactuur nog recht hebben op een terugbetaling (CMDV, verzekering, Hplan, Hplus) Wettelijke betalingstermijn: 30 dagen na datum verzending. De meeste ziekenhuizen vermelden ‘gelieve binnen de tien dagen te betalen’, maar pas na 30 dagen zijn extra kosten aanrekenbaar

11 UITTREKSEL VERPLEEGNOTA
2 De patiëntenfactuur UITTREKSEL VERPLEEGNOTA TEN LASTE PATIENT OMSCHRIJVING CODE EN/OF OMSCHRIJVING AANTAL PRIJSBEPALENDE ELEMENTEN CONVENTIE OF NIET INDIVIDUELE KAMER OF NIET Ten laste ZIV PA SUPPLEMENT OF ANDER BEDRAG 4 kolommen Supplement: bedrag bovenop de wettelijk vastgestelde tussenkomst en dat niet wordt terugbetaald door de VP Ander bedrag: bedrag waarvoor geen tussenkomst is voorzien door het ziekenfonds, noch een persoonlijke tussenkomst beide staan in dezelfde kolom vermeld!

12 De patiëntenfactuur Indien recht op maximumfactuur:
GEEN aanrekening van persoonlijke aandelen aan de patiënt! eventueel WEL SUPPLEMENTEN Zie patiëntenfactuur pagina 1: Recht op maximumfactuur in (1): 2012

13 UITTREKSEL VERPLEEGNOTA
2 De patiëntenfactuur UITTREKSEL VERPLEEGNOTA 1. VERBLIJFSKOSTEN 2. APOTHEEK- FARMACEUTISCHE EN PARA-FARMACEUTISCHE KOSTEN – KOSTEN VOOR IMPLANTATEN, PROTHESEN EN NIET IMPLATNEERBARE MEDISCHE HULPMIDDELEN 3. MEDISCHE EN PARAMEDISCHE HONORARIA 4. ANDERE LEVERINGEN 5. DIVERSE KOSTEN 5 rubrieken

14 2 De patiëntenfactuur Rubriek 1. verblijfskosten Klassieke opname Ligdagprijs Dekt op forfaitaire wijze alle kosten die in verband staan met het verblijf in een gemeenschappelijke kamer en het verstrekken van verzorging aan deze patiënten linnen, klein medisch materiaal, verplegingsartikelen, gebruik operatiekwartier, verpleegkundige zorgen,….)

15 2 De patiëntenfactuur prestatiegebonden situatiegebonden
Rubriek 1. verblijfskosten Dagopname Dagforfait prestatiegebonden de medische prestatie bepaalt welke dagforfait mag worden aangerekend situatiegebonden Voorbeeld: intraveneuze infusie

16 2 De patiëntenfactuur Rubriek 1. verblijfskosten Klassieke opname
Dienstcode - Omschrijving van de dienst Bedrag per opname Bedrag per ligdag PA in de ligdag Kamersupplement type kamer Forfait geneesmiddelen per dag Forfait Medisch honorarium VI PA SUPPL -€ +€ De patiënt betaalt enkel het PA in de ligdagprijs + kamersupplement Het forfait geneesmiddelen per dag Verwijzen naar de bijlage (overzicht) waarop deze gegevens vermeld zijn – niet alles zelf noteren. Elementen gewoon vermelden / geen uitleg geven. Enkel : PA voor de eerste ligdag is hoger dan voor de rest van de ligdagen.

17 2 De patiëntenfactuur Rubriek 1. verblijfskosten Klassieke opname
Dienstcodes Algemene diensten (diagnose, behandeling, heelkunde) 26 Materniteit 37 t/m 42 Psychiatrie 49 Intensieve zorgen Belang van dienst 49 – geen kamer/ereloonsupplementen Link maken naar opnameverklaring

18 2 De patiëntenfactuur Rubriek 1. verblijfskosten Dagopname
Chirurgisch dagziekenhuis Bedrag per opname Bedrag per ligdag Kamersupplement type kamer VI PA SUPPL Dagforfait / vervangingsligdag Dagforfait De patiënt betaalt enkel het PA in de ligdagprijs + kamersupplement

19 2 De patiëntenfactuur Rubriek 1. verblijfskosten Ten laste ZIV
Klassieke opname Dagopname Bedrag per ligdag = ligdagprijs Aantal te factureren dagen= nachten tellen Uitzondering: dag opname voor 12u en dag ontslag na 14u = aantal nachten + 1 Bij overlijden: dag van opname - Dagforfaits Bij alle dagopnames prestatiegebonden Of situatiegebonden

20 2 De patiëntenfactuur Periode hospitalisatie: van: 5 september te 13 u 20 tot: 8 september te 14 u 30 = 3 facturatiedagen van: 5 september te 11 u 30 tot: 8 september te 14 u 05 = 4 facturatiedagen

21 2 De patiëntenfactuur Rubriek 1. verblijfskosten Ten laste patiënt
Klassieke opname Dagopname persoonlijk aandeel in de ligdagprijs elke ligdag afhankelijk van: duur van de opname: hoedanigheid patiënt: - kamersupplement enkel op éénpersoonskamer! opnameverklaring! enkel op éénpersoonskamer forfait geneesmiddelen vast bedrag (0,62 €)

22 2. De patiëntenfactuur Overzicht persoonlijke aandelen in de ligdagprijs: Verhoogde tegemoetkoming Gewoon verzekerde Dag van opneming 5,23 € 41,98 € Vanaf de 2de dag 14,71 €

23 2 De patiëntenfactuur Rubriek 2. apotheek – implantaten – hulpmiddelen
2. Apotheek-, farmaceutische en parafarmaceutische kosten, kosten voor implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen 2.1. Farmaceutische en parafarmaceutische producten Vergoedbare producten Bedrag volledig ten laste ziekenfonds Deels ten laste van patiënt zonder akkoord AG Niet vergoedbare producten Parafarmaceutische producten 2.2. Implantaten en prothesen en niet implanteerbare medische hulpmiddelen vergoedbare producten niet-vergoedbare producten VI PA SUPPL Kort overlopen wat er in deze rubriek staat.

24 2 De patiëntenfactuur 2.1 farmaceutische en parafarmaceutische kosten
2.1.1 Terugbetaalbare geneesmiddelen Ten laste VI: Algemeen ziekenhuis : cat. A, B, C, Cx, Cs Psychiatrisch ziekenhuis : cat A, B, C, Cs, Cx, D Geneesmiddelen met akkoord AG (hoofdstuk IV) 2.1.2 Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen (CNK code) Ten laste patiënt: Algemeen ziekenhuis : cat. D Buitenlandse geneesmiddelen zonder registratie Geneesmiddelen hoofdstuk IV zonder goedkeuring 2.1.3 Parafarmaceutische kosten Verzorgingsproducten (geen medicatie) zie RIZIV-omzendbrief naar de ziekenhuizen van op de RIZIV-internetsite Op verpleegnota staat elk pilletje vermeld. Als medicatie met goedkeuring AG : machtiging nodig. terugbetaalbare geneesmiddelen (gedekt door forfait geneesmiddelen rubriek 2 aangerekend aan ziekenhuis) Algemeen Ziekenhuis: cat A B C Cs Cx Psychiatrisch Ziekenhuis: ook cat D geneesmiddelen hoofdstuk IV waarvoor de AG een akkoord gegeven heeft geneesmiddelen hoofdstuk IV waarvoor de AG geen akkoord gegeven heeft niet-terugbetaalbare geneesmiddelen Algemeen Ziekenhuis: cat D buitenlandse geneesmiddelen zonder registratie en zonder akkoord AG Niet-vergoedbare producten = volledig ten laste van de patiënt  geen tussenkomst MAF!!! ZH gebruiken steeds meer generische geneesmiddelen

25 2 De patiëntenfactuur 2.2.1 Vergoedbare producten
2.2 implantaten, prothesen en medische hulpmiddelen 2.2.1 Vergoedbare producten deels ten laste VI: bandagisterie (art. 27) vb. halskraag implantaten (art. 28 en art. 35) vb. pacemaker prothesen (art. 29) vb. beenprothese invasief medisch materiaal (art. 35bis) 2.2.2 Niet-vergoedbare producten volledig ten laste van de patiënt: niet-vergoedbare implantaten en materialen,.

26 2 De patiëntenfactuur Actieve met energiebron:
2.2.1 vergoedbare implantaten ‘het implantaat wordt op operatieve of medische wijze in het menselijk lichaam of in een natuurlijke opening geheel of gedeeltelijk geïmplanteerd of het vervangt een deel van het epitheelweefsel; het is bestemd om er na de ingreep gedurende 30 dagen te blijven; het implantaat is enkel te verwijderen door een chirurgische of medische ingreep.’ Actieve met energiebron: neurostimulator, pacemaker niet-actieve zonder energiebron: heupprothese

27 2 De patiëntenfactuur herkenbaar aan terugbetaalbaar indien
2.2.1 vergoedbare implantaten herkenbaar aan vermelding art. 28 en art. 35 aanrekening veiligheidsgrens aanrekening afleveringsmarge hoge bedragen in kolom VI en supplement terugbetaalbaar indien opgenomen in de nominatieve lijst voldaan aan de veiligheidsgrens

28 2 De patiëntenfactuur De veiligheidsgrens De afleveringsmarge
2.2.1 vergoedbare implantaten De veiligheidsgrens Geeft de patiënt meer tariefzekerheid Enkel voor implantaten uit art. 35 De afleveringsmarge Is de vergoeding voor het werk van de apotheker : Informatie aan de implanterende artsen, administratie m.b.t. de aankoop,voorraadbeheer, steriliteit, … 10% van de verkoopprijs (incl. BTW) aan het ziekenhuis Maximumbedrag = 148,74 per product Aanrekenen samen met implantaat 10% v/d verkoopprijs aan het ziekenhuis max € 148,74 GEEN SUPPLEMENT maar staat wel in de kolom van de supplementen Indien een niet-geconventioneerde arts een afleveringsmarge aanrekent, is het een ECHT SUPPLEMENT In België zijn alle leveranciers van implantaten geconventioneerd! Geconventioneerde leveranciers mogen geen supplementen aanrekenen, maar Artikel 28, §§1-7 is een uitzondering op deze regel omdat voor die verstrekkingen toch supplementen kunnen aangerekend worden door een geconvenioneerde zorgverstrekker. Het gaat om volgende verstrekkingen > , > , > en > Art 28, 35, 35 bis 10% ten laste ZIV, 90% ten laste ZIV Voorbeeldfacturen: B 1.1 farmacie 1.2 synthesemateriaal Afleveringsmarge schroef van titaan € € = € 197.8 10% van de totale kostprijs = € 19.78 D F: heupprothese - Pas op: de afleveringsmarge is max. € , voor het totaal van alle materiaal (uitz: cement) H: ook hier max. bereikt, maar aangezien geen prothese per implantaat

29 2 De patiëntenfactuur Art. 35 VI PA Suppl Art. 28 §1 VI PA Suppl
Intra-occulaire lens 682765 1 77,46 Veiligheidsgrens 685823 40,00 Afleveringsmarge 11,75 10% Art. 28 §1 VI PA Suppl Elleboogprothese 638783 1 1416,00 612,00 Afleveringsmarge 618726 202,8 10%, max 148,76

30 2 De patiëntenfactuur Medisch invasief materiaal (art. 35bis)
2.2.1 vergoedbare producten Medisch invasief materiaal (art. 35bis) = Materiaal gebruikt bij laparoscopische ingrepen (kijkbuisoperaties) ‘ Het invasief medisch hulpmiddel dringt gedurende de beoogde tijdsduur of volledig in het lichaam binnen ofwel door een chirurgische ingreep ofwel door een natuurlijke lichaamsopening door lichaamsoppervlak heen. Endoscopisch materiaal : elk hulpmiddel gebruikt bij een endoscopische diagnose of ingreep Viscerosynthesemateriaal : nietjes, hechtingsmateriaal, draden, lijm Enkele voorbeelden vragen bij de cursisten om de herkenbaarheid te stimuleren Vb. meniscusoperatie – 2 kleine gaatjes – geen echte operatie meer Vb. sterilisatie via de navel – gebruik maken van een natuurlijke lichaamsopening laparoscopie = endoscopie van de buikholte ‘natuurlijke lichaamsopening’ : vb. navel : bij sterilisatie van de vrouw, appendectomie Filmpje ‘laparoscopie’ 22/8/2007 – 1 min toont duidelijk het inbrengen van de kijkbuis endoscopisch materiaal (kijkbuis) Filmpje ‘appendectomie’ 22/8/2007 toont duidelijk het gebruik van het medisch invasief materiaal (operatiemateriaal) Indien de groep akkoord is, kan een filmpje op Utube bekeken worden In google : laparoscopie youtube Als alles goed gelukt is, staat dit filmpje nu op het lesgeverstoestel Art. 35 bis Vroeger : naald en draad + scalpel (zat in de ligdagprijs) Nu : endoscopisch / viscero : werd vroeger integraal aangerekend aan patiënt. Nu een kleine VI-vergoeding (10%) is niet veel, maar ZIV, dus ook hospitalisatieverzekering !

31 1.3 De patiëntenfactuur Implantaat Art. 35bis VI PA Suppl
Regelbare maagband 693722 1 972.93 834,52 Afleveringsmarge art 35 685845 148,74 Gebruiks- en implanteerbaar materiaal 693781 206,81 166,29 Afleveringsmarge art. 35 bis 685860 37,31 10%, max 148,74 10%, max 148,74 Viscerosynthese- en endoscopisch materiaal = gebruiksmateriaal voor het plaatsen van het implantaat

32 1 De patiëntenfactuur 2.2.2 niet-vergoedbare implantaten implantaten, medisch materiaal zonder tegemoetkoming ZIV niet opgenomen in de ligdagprijs (rubriek 1 factuur) VI PA Suppl Volle schroef IMP 960234 1 652,01 Omschrijving is belangrijk Soms moeilijk om uit te maken we dit juist betekent In de facturatiediensten in deze zone een beperkt aantal karakters, zodat volledige uitleg niet altijd kan gegeven worden ‘Traction kit’ wijst op gebruiksmateriaal en is dus opgenomen in de ligdagprijs Voorbeeld: bepaalde inwendige hechtingsmaterialen (is dit een implantaat of een hechtigsmateriaal?) Gaat dikwijls om nieuwere technieken die toegepast worden en nog niet vergoed worden via de nomenclatuur van artikel 35 (implantaten) of artikel 35 (bis) de medische hulpmiddelen VI PA Suppl Skin traction kit volw 960234 1 217,03

33 2. De patiëntenfactuur enkele cijfergegevens i.v.m. aangerekende niet vergoedbare implantaten (2011): ziekenhuizen met +/- 330 bedden: Ziekenhuis A: € Ziekenhuis B: € ziekenhuizen met +/- 520 bedden: Ziekenhuis C: € Ziekenhuis D: € Ongeveer even grote niet universitaire ziekenhuizen Groot verschil in bedrag dat voor niet vergoedbare implantaten aangerekend wordt

34 2. De patiëntenfactuur facturatie onder pseudocode soms onterecht: voorbeelden: hechtingsmaterialen biopsienaalden clips kit voor… gedekt door het budget van financiële middelen van het ziekenhuis

35 2 De patiëntenfactuur 3. Medische en paramedische honoraria
Rubriek 3. Medische en paramedische honoraria 3. Medische en paramedische honoraria 3.1. Forfaitaire honoraria per opneming FF honorarium klinische biologie FF honorarium medische beeldvorming FF honorarium wachtdienst 3.2. Honoraria zonder bedrag ten laste patiënt 3.3. Honoraria met een bedrag ten laste patiënt Geneesheren Geneesheren – toezicht Paramedici VI PA SUPPL

36 1.3 De patiëntenfactuur 3.1 Forfaitaire honoraria per opneming worden sowieso altijd aangerekend (ook al is er geen RX genomen, geen bloedafname geweest, de patiënt niet via spoed opgenomen) laag persoonlijk aandeel per forfaitair honorarium Hieromtrent soms vragen omdat mensen namen van verstrekkers zien staan die ze absoluut niet kennen

37 1.3 De patiëntenfactuur 3.2 Honoraria zonder bedrag ten laste patiënt totaalbedrag van alle medische handelingen waarvoor geen honorarium wordt gerekend aan de patiënt kan het enige honorarium zijn indien er geen ereloonsupplementen aangerekend worden

38 Niet-geconventioneerd
2 De patiëntenfactuur 3.2 Honoraria met bedrag ten laste patiënt Geconventioneerd Niet-geconventioneerd 2pk mpk VERBODEN toegelaten Uitz : soc. Cat. (XX1/XX1) 1pk Uitz : medisch noodzakelijk, geen 2pk of mpk bed vrij, opname in intensieve zorg (dienst 49). Uitz: medisch noodzakelijk, geen 2pk of mpk bed vrij, opname in intensieve zorg, bij kamer ouder-kind zonder extra opnamedocument. Belang opnameverklaring !

39 2 De patiëntenfactuur De ereloonpolitiek:
is niet alleen van toepassing op de chirurg zelf maar ook op alle andere geneesheren/paramedici die bij de ingreep/verblijf assisteren/behandelen herkenning op de factuur: P = eenpersoonskamer M = 2- of meerpersonenkamer C = geconventioneerd NC = niet geconventioneerd PC = partieel geconventioneerd

40 2 De patiëntenfactuur heelkunde anesthesie operatieve hulp
bijkomend hon. toezicht VI PA Suppl Anesthesie – Dr. Slaapzacht C P 214,71 3,24 196,56 Gynaecologie – Dr. Devrouw NC 29,99 337,30 2,16 3,96 2,13 8,92 4,19 Gynaecologie – Dr. Dejuf 1/ 33,73 599642 32,76 Pediater – Dr. Kindt 93,04 98,28 Kinesitherapie 41,50 15,46

41 2 De patiëntenfactuur PARAMEDICI Kinesitherapeuten Logopedisten
Vroedvrouwen Persoonlijk aandeel mogelijk GEEN verpleegkundigen (vervat in de ligdagprijs- zie rubriek 1) VI PA Suppl Kinesitherapie C P 41,50 15,46

42 2 De patiëntenfactuur wettelijk forfaitair bedrag
PA technische verstrekkingen wettelijk forfaitair bedrag voor alle opgenomen patiënten zonder VT historisch gegroeid om toch een minimum aan persoonlijk aandeel aan te rekenen bij hospitalisatie VI PA Suppl KB -16,40 +16,40 BEDRAG FORFAIT = € 16,40 Min. De Haene : Op geen enkele prestatie PA en in ambulante zorg wel -> niet eerlijk -> een FF aanrekenen bij patiënt (500 BEF) Ook bij opname van 1 min. Opnameverklaring !

43 2 De patiëntenfactuur leveringen met een (gedeeltelijke) terugbetaling
Rubriek 4. Andere leveringen leveringen met een (gedeeltelijke) terugbetaling bloed - bloedplasma – bloedderivaten moedermelk desinfecterende baden bij brandwonden gipsbanden en ander gipsmateriaal verplaatsingsonkosten: overbrenging van pasgeborenen Gipsbanden : belachelijk laag. Supplement voor synthsetische gips. Bloed Wie geeft bloed ? Wordt gezegd : voor bloedgevers is bloed gratis. Is voor iedereen gratis VI PA Suppl plasma 101,85

44 2 De patiëntenfactuur Rubriek 5. Diverse kosten VI PA Suppl VI PA
Televisie 960503 5,00 Cold/hot pack-ijsverband 960466 5.47 VI PA Suppl Drankenforfait 960422 5, OO Maaltijden familie 12,64 Gebroken voorwerpen 20, 00 Gebruik frigo 960503 8,00

45 2 De patiëntenfactuur kosten zonder tussenkomst ZIV
5. Diverse kosten kosten zonder tussenkomst ZIV niet onder te brengen in een andere rubriek producten en diensten zonder strikt medische indicatie code + omschrijving

46 2 De patiëntenfactuur WEL NIET
verzorgingsproducten baby (indien niet afgeleverd door de apotheek) drank, telefoon rooming-in, maaltijden andere personen ... NIET honoraria geneesmiddelen implantaten, prothesen niet-implanteerbare medische hulpmiddelen administratieve kosten: badge, opening dossier

47 ?


Download ppt "Lezing 2: lezen en interpreteren van een ziekenhuisfactuur"

Verwante presentaties


Ads door Google