De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013

2 Onderwijsbegrippenkader Wat is belang voor OCW?

3 OCW beleidsdoelstellingen Ondersteunen gepersonaliseerde leerlijn Hergebruik van gegevens (geen silo’s) Vergroten vergelijkbaarheid tussen scholen Betere aansluiting tussen primaire en administratieve proces

4 Wat is hiervoor nodig Afspraken over betekenis van begrippen Afspraken over context waarin begrippen worden gebruikt Gebruik open standaarden Draagvlak bij alle stakeholders voor de standaarden Borgen van beheer en toegankelijkheid van de standaarden

5 Wat vindt OCW van OBK OBK levert belangrijke bijdrage aan standaardisatie van begrippen. Afstemming en beheer van OBK is geborgd binnen EduStandaard (Standaardisatieraad). Aansluiting met SION programma moet geborgd worden.

6 Ontwikkelingen Aansluiting tussen referentiearchitectuur onderwijs (SION) en onderwijsbegrippenkader Onderzoek of linked data principe bruikbaar is voor aansluiting met sectorregisters en Basisregistraties. Onderzoek of linked data principe bruikbaar is om kernprogramma’s en kwalificatiedossiers te ontsluiten

7 Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013

8 Voorstellen  Henk Nijstad  Teamleader Onderwijsstandaarden – Jos van der Arend (expert) – Jeroen Hamers (expert) – Leonie Verhoeff (adviseur)  Bureau EduStandaard – Ondersteunt EduStandaard

9

10 Onderwijsdata als (open) linked data

11 Wat zit er eigenlijk in het OBK? Alle formele en informele informatie die wordt ontwikkeld in het kader van het ontwerp, de planning, de uitvoering en de toetsing en examinering van het (formele) onderwijs in NL. Bijvoorbeeld:  Kerndoelen en Eindtermen  Kernprogramma’s van SLO voor PO en VO  Kwalificatiestructuur MBO  Opleidingslijsten van DUO  Referentiekader Taal en Rekenen  Kennisbases van de lerarenopleidingen  Leer- en toetsstijlen (bijv. RTTI)

12 Kernprogramma’s SLO  Vak  Vakkern  Subkern  Leerinhoud  Tussendoel

13 De 3 waardes van het OBK  De inhoud: – Bijv. curriculum PO, VO, MBO – Bijv. begrippen uit de administratieve keten  De werkwijze: atomise, describe, relate  De technologie: RDF, of open linked data

14 OBK en het Kernmodel Onderwijs Informatie [administratieve keten]

15 Het OBK en EduStandaard  EduStandaard beheert en bestuurt het OBK  SIG-werkgroep OBK – Special Interest Group  Bureau EduStandaard (Kennisnet) ondersteunt  Kennisnet faciliteert en stimuleert het gebruik van het OBK

16 De BegrippenBrowser  Generieke begrippenbrowser – dus niet speciaal voor bijv. de Kernprogramma’s van SLO  http://browser.onderwijsbegrippenkader.nl/ http://browser.onderwijsbegrippenkader.nl/

17 Proeftuin LinkedData 2.0: Examens

18  Evaluatieinstrument bovenbouwonderwijs Economie voor docenten (havo)  Diagnostisch instrument voor leerlingen  Optioneel: Koppeling met adaptief leersysteem  Looptijd: april – oktober 2013

19 Proefopstellingen Linked Data Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013

20 Proefopstelling Linked Data  Onderdeel van het Programma Educatieve Contentketen 2 (ECK2)  Uitgevoerd in 2012  Een experimentele toepassing van het OnderwijsBegrippenKader  De Proefopstelling Linked Data bracht vier kennisgebieden bij elkaar: 1.Methodes: zowel ‘gesloten’ als ‘open’ methodes 2.Kernprogramma’s: ontwikkeld door SLO 3.Referentiekader Taal en Rekenen: ontwikkeld door de expertisecentra taal en rekenen 4.Edurep: de nationale database voor online beschikbaar lesmateriaal

21 De informatie die in de Proeftuin Linked Data wordt gegenereerd/afgeleid bestaat uit:  Leerplaninformatie van Leerplan In Beeld (SLO): welke kerndoelen, eindtermen, tussendoelen en vakinhouden zijn van toepassing op dit lesmateriaal  Informatie over Referentiekader Taal en Rekenen: welke onderdelen zijn van toepassing op dit lesmateriaal Proefopstelling Linked Data

22 De Proeftuin Linked Data beperkte zich tot:  Aardrijkskunde havo/vwo 1, voorbeeldmethode: De Geo Lesboek havo/vwo 1  Wiskunde havo/vwo 1, voorbeeldleerlijn: Math4All Proefopstelling Linked Data

23 Drie use cases: 1.De Verantwoordingsmodule Methode: een automatisch gegenereerde Verantwoordingskaart van een methode 2.De Bronnenaanwijzer: docenten melden bronnen aan bij methodes 3.De Verantwoordingsmodule Arrangementen: een automatisch gegenereerde Verantwoordingskaart van een arrangement

24 Proefopstelling Linked Data Output Verantwoordings- kaart Input Methode of arrangement

25 Demo: http://linked-data.kennisnet.nlhttp://linked-data.kennisnet.nl Log in met je Entree-account of maak er een aan.

26 Methodestructuur

27 Context: Kernprogramma

28 Context: Kernprogramma

29 Context: Referentiekader Taal en Rekenen

30 Context: Aanvullende bronnen uit Edurep

31 Uitkomsten  Positief! – Inhoudelijk valide – Haalbaar  Maar ook: nog onvoldoende toepasbaar Daarom: op zoek naar nieuwe use cases! → Proefopstelling Linked Data 2.0

32 Proefopstelling Linked Data 2.0  Aansluiten bij ‘opbrengstgericht leren’  Aansluiten bij learning analytics  Toepassingsgebied: de onvoorstelbaar rijke informatiebron van het Centraal Schriftelijk eindexamen!

33 Use Cases A.Evaluatie-instrument voor het onderwijs in de bovenbouw We koppelen de resultaten die leerlingen op een bepaald eindexamen hebben gehaald (het eindexamen havo economie van 2012 en 2013) aan het kernprogramma Economie havo bovenbouw van SLO en aan de op school gebruikte lesmethode (lesbrieven van LWEO en Percent van ThiemeMeulenhoff). Zo kan per kernprogrammaonderdeel en per hoofdstuk/paragraaf/lesbrief zichtbaar worden gemaakt op welke onderdelen de leerlingen goed en waar ze minder goed hebben gescoord. Het docententeam kan deze informatie gebruiken om het eigen onderwijs te evalueren. En leerlingen die zich voorbereiden op een herexamen kunnen deze informatie gebruiken om gericht te oefenen. B.Diagnostisch instrument voor leerlingen Zodra de koppeling is gelegd tussen eindexamenopgaven en het op school gebruikte lesmateriaal kunnen bovenbouwleerlingen per onderdeel van het lesmateriaal gericht oefenopgaven van het CSE maken én hun eigen resultaten afzetten tegen de ‘benchmark’ van alle leerlingen die die opgaven eerder hebben gemaakt. In het project wordt hiervoor gebruik gemaakt van www.eindexamensite.nl van VO-Content. Op deze manier krijgen ze een gedetailleerde indruk van de mate waarin ze op koers liggen voor hun eigen eindexamen. Voor docenten ontstaat de mogelijk om wat meer (of minder) begeleiding op maat te bieden. Het is tevens een algemene ‘real time’ kwaliteitscheck van het onderwijs. C.Koppeling met adaptieve leersystemen (optioneel) Ook vanuit adaptieve leersystemen die op school worden gebruikt, kan de koppeling met het CSE en de eindexamenresultaten worden gelegd. Leerlingen en docenten krijgen gedetailleerd inzicht in hoe de leerling in zijn leerproces vordert in de richting van het eindexamen: hoeveel tijd besteedt hij aan de verschillende onderwerpen en hoe presteert hij er op.

34 Eindexamen -gegevens Kern- programma Referentie- kader Taal en Rekenen Methode- structuren Proefopstelling Linked Data 2.0 Eindexamensite.nl Kern- programma Onderwijs Begrippen Kader Proefopstelling OnderwijsBegrippenKader

35 OnderwijsBegrippenKader Scores, psycho- metrische gegevens Eind- examen- vraag Eind- examen- syllabus Eind- examen- program ma Kern- program ma Les- materiaal Eind- examen- opgave

36 Project Deelnemers:  Groep LOOT-scholen  ThiemeMeulenhoff, LWEO en VO-Content  Cito  SLO  Kennisnet Looptijd: mei-oktober 2013 Klankbordbijeenkomsten in juni en september


Download ppt "Het OnderwijsBegrippenKader (OBK) in 2013 Kennisnet ECK klantdag 14 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google