De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CE markering in de staalbouw EN april 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "CE markering in de staalbouw EN april 2014"— Transcript van de presentatie:

1 CE markering in de staalbouw EN 1090 3 april 2014
Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

2 De Bouwproductenrichtlijn
© Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

3 De Bouwproductenrichtlijn
© Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

4 EN 1090 : geharmoniseerde norm
Beoordeling van conformiteit CE markering Technische vereisten Staal en roestvast staal © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

5 CE markering binnen de EN 1090-1
© Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

6 Technische vereisten in EN 1090-2
4 uitvoeringsklassen : EXC1 – EXC2 – EXC3 – EXC4 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

7 Hoe komt CE markering tot stand ?
Certificatie van een product wordt toegekend o.b.v. een systeem niet o.b.v. het product zelf Prestaties van het product worden beoordeeld door een systeem 2+ (CPR) onderdeelspecificatie ITC en/of ITT : aanvangstypeberekening / -beproeving FPC systeem : fabrieksproductiebeheersing Prestatiecertificaat (D.O.P.) prestaties volgens tabel géén conformiteitscertificaat © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

8 Hoe komt CE markering tot stand ?
(ITC en/of ITT) + FPC = CE + DOP © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

9 Het FPC systeem Definitie van een FPC systeem : EU Guidance Paper B
3 dwingende eisen m.b.t. FPC systeem : EN §6.3 Opzetten Documenteren Onderhouden FPC systeemdocumentatie Schriftelijke procedures Regelmatige keuringen en beproevingen Toepassing van resultaten om het productieproces én het gefabriceerde onderdeel te beheersen © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

10 FPC systeemdocumentatie
Een FPC handboek is géén kwaliteitshandboek Een FPC systeem is géén kwaliteitsborgingsysteem Een FPC systeem is een controle-systeem Een FPC handboek beschrijft (fabricage)processen a.d.h.v. procedures en instructies bijhorende controles a.d.h.v. procedures en instructies taken en verantwoordelijkheden binnen een organisatie Een FPC handboek is dus een controlesysteem-handboek ! © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

11 Hoe te beginnen ? © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

12 Leer zwemmen !!!

13 Juiste informatie als basis
Raadpleeg informatiebronnen CPR (EU richtlijn 305/2011) : bijlage I, III, V §1.3 EN , -2, (-3) Eurocodes (indien van toepassing) ISO 3834 EN ISO 14731 En alle relevante verwijzingen naar andere normen Beheers uw informatiebronnen en controleer ! online NBN pakketten (staalbouw, lassen, …) © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

14 Breng uw organisatie in kaart
© Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

15 Breng uw organisatie in kaart
Maak een organigram Functies (géén personen) Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Beschrijf alle processen Wat gebeurt er allemaal vanaf de bestelling tot de levering ? Maak een flow diagram Beschrijf de samenhang tussen de processen Toewijzing van functies (eigenaars van het proces) © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

16 Het organigram © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE
VLC (RWC) : verantwoordelijke lascoördinator © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

17 Functiebeschrijvingen
Beschrijf élke functie Verantwoordelijkheden  wat hij/zij moet doen Bevoegheden  wat hij/zij mag mag doen Kwalificaties  wat hij/zij moet kennen Competenties  wat hij/zij moet kunnen De VLC heeft een héél belangrijke functie (EN ISO 14731) © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

18 Functiebeschrijvingen
LASSER Verantwoordelijkheden Uitvoering van lasverbindingen met verschillende lasprocessen met/zonder lasprocedure volgens een plan Bevoegdheden Controle van montage Kwalificaties IIW diploma ; lasserskwalificaties Competenties Plan lezen en interpreteren ; elementaire metaalbewerking (zagen, boren, …) ; elementaire kwaliteitscontrole van lasnaden ; veilig werken Plaats in het organigram De lasser werkt onder toezicht van de werkplaatsverantwoordelijke © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

19 Functiebeschrijvingen
VLC (RWC) Verantwoordelijkheden Uitvoering van lascoördinatie conform de EN ISO 14731 Bevoegdheden Handelt namens het bedrijf m.b.t. zijn taken t.a.v. interne medewerkers en derden (formeel aangesteld) Kwalificaties Tabel 14 uit EN Competenties Instructies en opdrachten geven; medewerkers opvolgen; verschillende procedures en informatiebronnen gebruiken; nauwgezet en veilig werken Plaats in het organigram De VLC werkt onafhankelijk en rapporteert aan de directie © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

20 Last van writer’s block ?
Beroepenfiches cobra.vdab.be etc … © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

21 Processen Wat zijn processen ? Primaire processen
gegroepeerde activiteiten, gekoppeld én gestuurd door beslissingen Primaire processen sturen het product Ondersteunende processen faciliteren primaire processen Primaire processen Productieprocessen : lassen, samenstellen, schilderen, … Operationele processen : aankoop, werkvoorbereiding, planning, … Ondersteunende processen Beheersing van tekortkomingen, documentenflow, … Onderhoudswerkzaamheden aan werktuigen, … © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

22 Processen in een flow diagram
≠ FPC © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

23 Processen in een flow diagram
Contractbeoordeling Beschikbaarheid van alle technische informatie vooraf Personeelskwalificaties Gevraagde planning Controle EXC PPCS of MPCS Bijlage A van EN © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

24 Processen in een flow diagram
Ontwerp & berekenen MPCS / PPCS  DOP methode Beoordeling door VLC Uitbesteding ? © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

25 Processen in een flow diagram
Technische beoordeling Fabricage Aankoop Inspecties Vergeet de VLC niet ! © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

26 Processen in een flow diagram
Werkvoorbereiding Werkplaatstekeningen Lasplan (definitie in EN ) Kwaliteitsplan (indien gevraagd) Productieplanning © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

27 Processen in een flow diagram
Aankoop basisproducten B.O.M. Basismateriaal Lastoevoegmateriaal (consumables) Aankoopspecificaties Keuringsdocumenten Beoordeling door VLC Materialen : tabel 1 van EN Certificaten : tabel B.1 van EN 10025 Consumables : tabel 6 van EN © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

28 Processen in een flow diagram
Ingangscontrole Controle en vrijgave Visueel Afmetingen Oppervlaktetoestand Merktekens Keuringsdocumenten © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

29 Processen in een flow diagram
Voorraad beheer Identificatie van voorraad Vrij voor productie ‘on hold’ Bescherming tegen omgevingsinvloeden Beheer van beproevingsrapporten © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

30 Processen in een flow diagram
Productie Productie volgens onderdeelspecificaties Beheer van (voor)bewerkingen Thermisch snijden, vormen, rechten, ravelingen, full contact oppervlaktes, … Lassen Lasplan en lasprocedures Gekwalificeerde lassers Geschikte machines Montage en handeling © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

31 Processen in een flow diagram
Subcontracting Laswerkzaamheden, mechanische bewerkingen, NDO, conservering, inspecties, berekeningen Subcontracting aan ondernemingen zonder FPC kan ! Beheersing van specificaties Leveranciersbeoordeling © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

32 Processen in een flow diagram
Kwaliteitscontrole Voor/tijdens/na fabricage Voor/tijdens/na subcontracting Inspectieplan & aanvaardingscriteria 100% visuele controle %NDO (bijlage C van EN 12062) Geometrische controles Toleranties (tabel D.1  D.6 van EN ) © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

33 Processen in een flow diagram
Finale inspectie Kenmerken tabel 2 (EN ) © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

34 Processen in een flow diagram
DOP & CE © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

35 Processen in een flow diagram
Non Conformities (NCR) Correcties uitvoeren ! © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

36 Processen in een flow diagram
Lascoördinatie EN ISO 14731 Zéér duidelijke taken IIW kwalificaties aan te bevelen Opleiding RWC-B Opleiding IWS, IWT, IWE © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

37 Processen in een flow diagram
Personeel Voldoende personeel Geschikt personeel Gekwalificeerd personeel © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

38 Processen in een flow diagram
Machines & Tools Geschikt materiaal Kalibraties Onderhoud ISO 17662 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

39 Definieer de proceseigenaars
Wie doet wat ? Wie is verantwoordelijk ? Check de eisen van EN 1090 Check de eisen van ISO 3834 © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

40 Maak procedures per proces
Beschrijf wat u vandaag doet en hoe u dat doet Controleer of u aan alle eisen van EN 1090 voldoet én of u daartoe de nodige controles heeft ingebouwd Stuur deze procedures bij om conformiteit met de eisen te kunnen garanderen. © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

41 Maak procedures per proces
© Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

42 Maak procedures per proces
Het FPC handboek is de rode draad en beschrijft een proces In een procedure wordt het proces gedetailleerd vastgelegd Bij een procedure kunnen formulieren en instructiekaarten horen FPC MANUAL © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

43 FPC hoofdstuk §… §… Technische beoordeling  EXC1  EXC2
Na goedkeuring van het ontwerp volgt een technische beoordeling m.b.t. fabricage, aankoop en inspectie. Aan de hand van een controlelijst zal de lascoördinator zorgen dat alle informatie beschikbaar is voor de werkvoorbereiding. De goedkeuring van de technische controle wordt kenbaar gemaakt door de aanwezigheid van datum en handtekening van de lascoördinator. Om te waarborgen dat de werkplaatstekeningen voldoen aan de specificaties en om te kunnen nagaan dat zij op de juiste wijze zijn gebruikt in de fabricage van een onderdeel, worden de navolgende procedures toegepast : P001 : Uitvoeren van een technische beoordeling P002 : Kwalificaties van personeel P003 : Beheer van documenten en revisies FPC MANUAL © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

44 Procedures & Documenten
P001 : Uitvoeren van een technische beoordeling P002 : Kwalificaties van personeel P003 : Beheer van documenten en revisies © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

45 Verplichte controles inbouwen !
Geschikte kwalificaties en opleiding van personeel Beproevingsapparatuur, gereedschappen, machines, … Proces van constructief ontwerp en berekenen Basisproducten in de fabricage Onderdeelspecificaties Uitbesteding (subcontracting) Finale productbeoordeling Afhandelen van non conforme producten © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

46 Definieer nodige documenten
Procedure Werkinstructie Specificatie Tekening Rapport Lijst Planningsdocument Lasplan Kwaliteitsplan Inspectieplan © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

47 Andere procedures Beheer van documenten en revisies
Beheer van registraties Kalibratie van meetapparatuur Beoordeling van leveranciers / subcontractors © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

48 Overzicht bewaren ! Maak gebruik van checklists !
Zelfbeoordelingslijsten voor EN 1090 via uw NoBo Zelfbeoordelingslijsten voor ISO 3834 Checklists zijn een hulp bij het opbouwen van uw systeem © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

49 Op weg naar de certificatie !
of ? © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

50 Op weg naar certificatie !
Stap 1 : stel een globaal plan op Definieer duidelijke mijlpalen Bepaal concrete output Delegeer verantwoordelijkheden Stap 2 : stel een beleid op samen met de directie Wat zijn de ambities voor de organisatie ? Wat wil de klant ? Waar leggen we de accenten ? Hoe richten we het systeem op de organisatie en niet alleen op de norm ? © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

51 Op weg naar certificatie !
Stap 3 : Definieer het FPC systeem voor uw organisatie Bepaal de draagwijdte van uw FPC Bepaal wettelijke de eisen Zorg dat iedereen de relevante informatie ontvangt Zorg voor steun vanuit het hogere management Stap 4 : Zet uw FPC systeem op Werk in teamverband ! Maak werkbare procedures Voer noodzakelijke wijzigingen door tot op de werkvloer © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

52 Op weg naar certificatie !
Stap 5 : Voer een GAP analyse uit Wat is er al geregeld ? Welke documenten zijn er ? Waar zitten de afwijkingen t.a.v. de vereisten van EN 1090 ? eis tijd © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

53 Op weg naar certificatie
Stap 6 : leid interne auditoren op en werk aan bewustwording Wacht niet met het plannen en uitvoeren van interne audits Interne audits voorkomen bottle necks in uw planning Definieer bekwaamheidseisen voor interne auditoren Laat u inspireren door ISO ! © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

54 Op weg naar certificatie !
Stap 7 : voer het FPC systeem daadwerkelijk in Wacht niet tot het ganse systeem is ontwikkeld Plan tijd en activiteiten in voor bewustwording in de ganse organisatie Communiceer ! Het FPC systeem moet 3 maanden voorafgaand aan de certificatie audit ingevoerd zijn Plan – Do – Check – Act !!! Stap 8 : start het certificatietraject © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

55 Het certificatie traject
Neem tijdig contact op met een NoBo Vraag tijdig een offerte Bespreek planning Vraag ondersteuning m.b.t. zelfbeoordeling etc … © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

56 Het certificatie traject
Plan een proef-audit (met uw NoBo) Zoek naar essentiële elementen die onvoldoende aandacht krijgen Wacht niet tot het systeem helemaal klaar is Definieer concrete verbeter-acties Bedenk dat het systeem niet perfect moet zijn, mits alle door de norm vereiste elementen maar operationeel zijn Plan de certificatie-audit met uw NoBo © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

57 Zelfbeoordeling Maak gebruik van checklists !
Zelfbeoordelingslijsten voor EN 1090 Zelfbeoordelingslijsten voor ISO 3834 Voer de nodige correcties door na overleg ! © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

58 Niet vergeten ! Een FPC systeem moet operationeel zijn
Procedures staan niet alleen in een boek Het FPC systeem moet “leven” op de werkvloer Maak genoeg tijd om in de werkplaats procedures in te voeren © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

59 Ken uw grenzen ! Elk FPC systeem is begrensd a.d.h.v. volgende parameters : Naam van het bedrijf Locatie van de werkplaats Gefabriceerde producten / componenten EXC Basismaterialen Lasprocessen Uitbestede werken Naam van de verantwoordelijke lascoördinator (VLC) © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

60 Aandachtspunten

61 Aandachtspunten

62 Aanvullend NDO

63 Valkuilen Kalibratie van machines Standaard WPS’en Nieuwe apparatuur
Standaard FPC handboeken

64 Focus op de essentie : zwemmen

65 www.weldone.be  info@weldone.be  +32 475 21 22 36
Vragen ?   © Ing. Tim Buyle, EWE, IWE

66


Download ppt "CE markering in de staalbouw EN april 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google