De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat StormvloedWaarschuwingsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat StormvloedWaarschuwingsdienst."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat StormvloedWaarschuwingsdienst

3 3 Overzicht  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Ontwikkeling komende jaren

4 4 Stormvloedwaarschuwingsdienst  Opgericht in 1921 bij het KNMI als StormVloedSeinDienst (SVSD)  Vanaf 1954 ondergebracht bij Rijkswaterstaat (Waterdienst)  Taak: waarschuwen belanghebbenden (o.a. waterkeringbeheerders) voor gevaarlijke hoogwaterstanden langs de kust en het Benedenrivierengebied

5 5  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Ontwikkeling komende jaren Overzicht

6 6 Deel van Nederland dat hoger ligt dan 1 meter boven gemiddeld zeeniveau Deel van Nederland dat lager ligt dan 1 meter boven gemiddeld zeeniveau Nederland – Waterland Noordzee België Duitsland

7 7 Veiligheid in Nederland tegen overstromen

8 8 Metingen & verwachtingen Informatie Stormvloed Waarschuwingsdienst SVSD KNMI Dijkbeheerders (Waterschappen) Hulpdiensten (Brandweer, Politie) NCC, LOCC, Provincies Rijkswaterstaat & DCC Beslisteams Stormvloedkeringen Oosterschelde Krimpen a/d IJssel Maeslant- & Hartelkering Pers Radio en TV Internet / publiek Staf DG Rijkswaterstaat LMW Online metingen • Waterstand • Windsnelheid • Windrichting • Golven Verwachtingen • Weer • Waterstand WaarschuwingInformatie Advies Dijkbewaking Waterstands- verwachtingen Waarschuwing voor zeer hoge waterstand Alarmering voor extreem hoge waterstand Metingen Meteo verwachtingen Organisatie SVSD Metingen Verwachtingen Waterstands verwachtingen Meteo verwachtingen Informatie Metingen & verwachtingen Als er geen stormvloed is Waterstandsverwachtingen worden gemaakt door: • RWS Zeeland (HMCZ) • RWS Noordzee (HMCN) Als er een stormvloed dreigt Waterstandsverwachtingen worden gemaakt door SVSD

9 9 Kustgebied verdeeld in 6 sectoren Schelde Westholland Den Helder Harlingen Delfzijl Dordrecht

10 10 Waarom 6 sectoren?  Vaak is het effect van de storm niet gelijk langs de gehele kust  De hoogten en tijdstippen van de astronomische hoogwaterstanden variëren langs de kust

11 11 Getij langs de kust

12 12 Taakverdeling tussen SVSD en Hoogwaterberichtgeving In geval van een extreem hoge waterstand tgv een stormvloed en/of hoogwater op Rijn of Maas geldt voor de sector Dordrecht:  Stormvloed heeft voor de sector Dordrecht meer gevolgen dan hoog water  SVSD geeft indien nodig de alarmeringen

13 13 Waarschuwingspeilen Frequentie van voorkomen 5-10 /jaar 1- 4 /jaar 1/5 jaar SectorBasis station VW-peil W-peil A-peil ScheldeVlissingen310330370 W HollandHoek van Holland 200220280 DordrechtDordrecht - -250 Den HelderDen Helder -190260 HarlingenHarlingen -270330 DelfzijlDelfzijl260300380 stormvloedkeringen SVKYKrimpen a/d IJssel210* - - SVKORoompot buiten275300* - SVKWHoek van Holland -250300* *)waterstand waarop de stormvloedkering gesloten wordt

14 14  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Ontwikkeling komende jaren Overzicht

15 15 Operationele samenwerking bij dreigende overstroming •dijkbewaking •reparatie dijken Waterschappen •hulpverlening •evacuatie Binnenlandse zaken •dijkbewakingsadvies • leveren gegevens •sluiten keringen Rijkswaterstaat coördinatie Provincies

16 16 Waterschappen & Rijkswaterstaat (30) Veiligheidsregio’s (10) Nationale Crisis - Centra NCC & LOCC (2) Staf DG Rijkswaterstaat & DCC (2) Dijkleger (100 - ……) Burgemeesters (100) Havenbedrijven (5) Kabinetten Commissarissen Koningin (6) Hulptroepen leger (………) Provincies (6) SVSD Vlaamse gemeenschap België & WSA Emden Duitsland Informatiestromen tijdens Stormvloeden Sneeuwbaleffect Binnen 30 minuten meer zijn dan 1000 mensen gereed om in actie te komen

17 17  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Ontwikkeling komende jaren Overzicht

18 18 Stap 4 3-12 uur voor HW data-assimilatie van waterstanden elke 3 uur Stap 3 3-48 uur voor HW DCSM8 waterstandsverwachting Elke 6 uur Stap 2 3-48 uur voor HW HIRLAM Meteo verwachting Elke 6 uur Stap 1 Vroegtijdige signalering van stormvloeden 3 – 8 dagen voor HW ECMWF Ensemble Prediction System Elke 12 uur Proces van stormvloedwaarschuwing Stap 7 Evaluatie en validatie van het proces en de modellen Metingen Oosterscheldekering / Maeslantkering Dijkbewaking 3-12 uur voor HW Stap 6 SVSD waarschuwingssysteem •Advies dijkbewaking •Waarschuwen instanties •Sluitingsadvies stormvloedkeringen •publicatie internet Stap 8 Rapportage Stap 5 Ervaring Mens / Machine Mix elk uur SVSD

19 19 Stormvloedkeringen Er zijn verschillende beweegbare keringen langs de Nederlandse kust:  Krimpen aan de IJssel 1957  Haringvliet 1970  Oosterschelde 1986  Nieuwe Waterweg 1997  Hartelkanaal 1997  Verschillende coupures in dijken  Bijv. Coupure Delfzijl

20 20 Informatiestroom van SVSD naar Stormvloedkeringen SVSD systeem Beheerder geeft sluitopdracht Telefonische waarschuwing Sluiten kering BSS systeem verwerkt data + activeert beheerder digitale data digitale data Stormvloedkering Hollandse IJssel Beheerder geeft sluitopdracht Systeem geeft sluitopdracht Oosterschelde kering BOS systeem verwerkt data + activeert systeem Maeslantkering

21 21 Nauwkeurigheid stormvloedverwachtingen 1953 … 19831990 … 2004 gem.standgem.stand afwijking Lokatie Vlissingen-15 22 +115 Hoek van Holland- 5 29 +712 Den Helder 0 25 +516 Harlingen 0 36 +111 Delfzijl-15 43+1118 Eenheid is cm. + betekent verwachting is te laag Een stormvloed HW komt ca. 2 maal per jaar voor.

22 22 Relatie nauwkeurigheid stormvloedverwachtingen en sluitstrategie Maeslantkering  Nauwkeurigheid Stormvloedverwachtingen is onderdeel van de sluitstrategie  De Maeslantkering wordt gesloten als:  De verwachte waterstand Rotterdam hoger is dan 300 of Dordrecht hoger dan 290 cm boven NAP  Dit gebeurt ong. 1 maal per 7 á 10 jaar

23 23 Situatie tijdens ontwerp in 1988  In 1988 standaard afwijking stormvloedverwachtingen σ = 25 cm  MHW Rotterdam 365 cm  Veiligheidsmarge = 95 cm  Nauwkeurigheid verwachtingen 3*σ = 3*25 = 75 cm  Extra veiligheid 20 cm  Sluitpeil Rotterdam 270 cm  Sluitfrequentie 1 / 2 á 3 jaar  Voor de haven van Rotterdam ontoelaatbaar  Conclusie nauwkeurigheid stormvloedverwachtingen moet verbeterd worden

24 24 Tijdens ontwikkeling Maeslantkering  Eis haven Rotterdam: sluitfrequentie Maeslantkering max 1/10 jaar  MHW Rotterdam 365  Rotterdam sluitpeil 300 (1/10 jaar)  Veiligheid (verschil tussen 365 en 300) = 65 cm  45 cm voor nauwkeurigheid stormvloedverwachting (3* standaard afwijking)  Extra veiligheid 20 cm  Eis: nauwkeurigheid stormvloedverwachting Hoek van Holland is 15 cm

25 25 Hoe is de huidige nauwkeurigheid bereikt  Ontwikkelingen in het verleden:  Hoge resolutie modellen (weer en waterstand)  Data-assimilatie waterstanden (Kalman-filtering)  Betere samenwerking Hydrologen en Meteorologen  Betere informatie uitwisseling hydro-meteo  In 2007 standaard afwijking (RMSE) stormvloedverwachtingen < σ = 15 cm

26 26 Nauwkeurigheid stormvloedverwachtingen Hoek van Holland RMSE berekend over periodes van 10 jaar Berekeningsperiode

27 27 Ontwikkeling Stormvloedverwachtingen voor periode 12 – 120 uur voor HW erg belangrijk onbekend gebied

28 28  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Ontwikkeling komende jaren Overzicht

29 29 Veranderingen komende jaren  Oprichting Landelijke Commissie Overstromingen (LCO) (start maart 2008)  Opzet Early warning systeem voor extreme stormvloeden in combinatie met HIS-kust (start sep 2008)

30 30 Oprichting LCO Westelijk kustscenario ergst denkbare overstroming Landelijke coördinatie Waterkolom

31 31 Informatiestromen Rijkswaterstaat Berichtendiensten •Hoogwatergroep •WDIJ •SVSD Rijkswaterstaat Regionale diensten Veiligheidsregio’s Monitoring Waterschappen DCC VenW VenWBZK LCO NCC Functionele kolomBestuurlijke kolom

32 32 Wat gebeurt er bij een ergst denkbare overstroming

33 33 Belang middellange termijn verwachtingen 3 …10 dagen vooruit Zwakke schakels Hollandse kust

34 34

35 35 Terheide

36 36 Scheveningen

37 37 Katwijk

38 38 De ergst denkbare, realistische stormvloed >+600 550-600500-550450-500400-450350-400 EPS ( Woensdag 6 oktober 2010 0h00 GMT) Kans op waterstand in cm +NAP Dag in de week IJmuiden Duinen en dijken zijn berekend op stormvloeden tot ca. 500cm Kans % Hoek van Holland 80% kans op stormvloed Tussen 550 en 600 cm + NAP

39 39  De 3 genoemde zwakke schakels in de duinenkust kunnen de stormvloed niet weerstaan  De duinen breken door  Het achterland wordt geinnundeerd  De inwoners zullen in veiligheid gebracht moeten worden  Evacuatie van ca. 4 miljoen mensen kost 4 – 5 dagen Laten we kijken hoe het achterland volloopt Effecten van de extreme stormvloed

40 40 Situatie 1 uur na doorbreken duinen

41 41 Situatie 4 uur na doorbreken duinen

42 42 Situatie 12 uur na doorbreken duinen

43 43 Situatie 24 uur na doorbreken duinen

44 44 Situatie 48 uur na doorbreken duinen

45 45 Situatie 12 dagen na doorbreken duinen Schiphol Airport

46 46 Stormvloed 9 nov 2007 opgetredenontwerppeil  Vlissingen367510  Hoek van Holland316510  Den Helder271450  Harlingen350495  Delfzijl421605  Delfzijl 1 nov 2006483605

47 47 Einde Dank u voor uw aandacht

48 48 Storm surge

49 49 Storm tide


Download ppt "1. 2 SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat StormvloedWaarschuwingsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google