De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.syntra-ab.be Pedagogische introductiereeks. www.syntra-ab.be AGENDA •Algemene afspraken •Werkafspraken •Algemene informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.syntra-ab.be Pedagogische introductiereeks. www.syntra-ab.be AGENDA •Algemene afspraken •Werkafspraken •Algemene informatie."— Transcript van de presentatie:

1 www.syntra-ab.be Pedagogische introductiereeks

2 www.syntra-ab.be AGENDA •Algemene afspraken •Werkafspraken •Algemene informatie

3 www.syntra-ab.be ALGEMENE INFORMATIE Getuigschrift  diploma Syntra-AB reikt officiële getuigschriften of diploma’s uit, erkend door de Vlaamse overheid. •Getuigschrift: –2/3 aanwezig –Slagen in examens –Beroepskennis of bedrijfsbeheer •Diploma –2/3 aanwezig –Slagen in examens –Beroepskennis én bedrijfsbeheer •GBS + bedrijfsbeheer =/ geen diploma !

4 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN Regelgeving Syntra - Vlaanderen •Curriculum –Voor elke opleiding bestaat er een curriculum opgemaakt door Syntra – Vlaanderen ism afgevaardigden van de Syntra’s en docenten –Elke docent dient dit te volgen –Aarzel niet om dit te vragen bij uw coördinator of afdelingshoofd –Respecteer de puntenverdeling die vermeld staan in het programma –Respecteer ook de doelstellingen die vermeld staan in het programma

5 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN Cursusteksten •Voor elke module, vak, dient een cursustekst aanwezig te zijn •Cursustekst dient up – to – date en ordelijk te zijn •Aarzel niet om u in te schrijven voor de gratis informatica - opleidingen voor docenten bij Syntra - AB •Kopieën die bestemd zijn voor de cursisten en die tijdig klaar moeten liggen aan de balie worden tenminste een week vooraf aan de balie afgegeven (of d.m.v. e-mail: kempen@syntra-ab.be). •De docent vult daarbij een formuliertje in zodat de kopiedienst (= niet noodzakelijk secretariaatsmedewerkers) precies weet hoeveel exemplaren er gemaakt moeten worden, bij e-mail worden dezelfde specificaties vermeld.

6 www.syntra-ab.be INSCHRIJVING EN BETALING •Correcte inschrijving: •Het inschrijvingsformulier is ondertekend •Cursist voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden •Tijdig de verantwoordingsstukken bezorgd heeft •Betaling: •Factuur dient op vervaldag betaald te worden •Enkel schriftelijk annuleren voor 4 de lesdag voor GO of voor start voor NGO(15 euro administratiekosten) •Niet betaald = rappels tot incasso •Extra kosten • Beroepskennis en bedrijfsbeheer = 150 euro ipv 235 euro

7 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN •Bij de ondertekening van uw contract ontvangt u een docentengids •Alle werkafspraken kan u nalezen in de docentengids. •Lees de docentgids aandachtig en aarzel niet bij vragen uw coördinator of afdelingshoofd te contacteren. •Cursistengids

8 www.syntra-ab.be ALGEMENE INFORMATIE Vrijstellingen en Educatief verlof •Vrijstellingen –Op basis van diploma’s of getuigschriften –Aanvraag schriftelijk –Formulier (secretariaat) ingevuld terug bezorgd met copie(s) van getuigschriften/diploma’s voor 4 e lesmoment •Educatief verlof –Aanvraag schriftelijk –Formulier (secretariaat) ingevuld terug bezorgd voor 4 e lesmoment –Attesten worden aan de balie afgehaald

9 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN opstart en afsluit •Stiptheid –Afgesproken uren respecteren –Lessen stipt aanvangen –Op tijd stoppen •Niet te vroeg, niet te laat! •Les- en pauzemomenten hangen in ieder lokaal •Lesmapje bevat: –Aanwezigheidslijst –Agenda •Datum les •Handtekening docent •Korte omschrijving leerstof –Lessenrooster

10 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN Klasagenda •Klasagenda –De agenda dient steeds volledig ingevuld te zijn om de correctheid van uw loon te kunnen garanderen. –Volgende gegevens dienen ingevuld te zijn: •datum van de les •handtekening •korte omschrijving van de behandelde leerstof –Ingeval van afwezigheid wegens onvoorziene omstandigheden verwittigt u zo snel mogelijk telefonisch uw coördinator of afdelingshoofd –In samenwerking met afdelinghoofd of coördinator wordt er een inhaalles vastgelegd

11 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN Aanwezigheden •2/3 aanwezig per module! –Gewettigd afwezig •Doktersattest, attest werkgever, klein verlet,… •Binnen de week overmaken aan secretariaat •Betaald educatief verlof: –Minstens 90% aanwezig! –Onvoldoende aanwezig: •Toegang tot examen geweigerd! •Aanwezigheidslijst –Zélf, ordelijk en nauwkeurig invullen –Per les: paraaf onder datumrij –Achteraan tekenen

12 www.syntra-ab.be ALGEMENE INFORMATIE Retentieprocedure •Retentieprocedure –Cursist wordt minutieus opgevolgd •Telefonisch •Per brief •Per mail –Doel: •Zoveel mogelijk cursisten ‘binnen houden’ –2/3 aanwezig –Afleggen examens

13 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN Lokalen en didactisch materiaal •Uw lokaal staat vermeld op lesmapje. •Lokaalwisselingen worden steeds op voorhand besproken met het secretariaat. •Indien u didactisch materiaal (zoals een video, diaprojector af andere toestellen) nodig hebt, reserveert u dit op het secretariaat bij voorkeur één week op voorhand. Overheadprojectoren zijn aanwezig in verschillende lokalen. •Beamers: •Volg de instructies ! Specifieke volgorde per beamer ivm aansluitingen/opstarten ! Eerst laten afkoelen en daarna pas uitschakelen. •Reserveer tijdig (secretariaat) •Docent haalt en brengt zelf de toestellen aan/naar de balie •Het materiaal dat u afhaalt aan de balie bezorgt u ‘s avonds ook terug aan de balie.

14 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN Lokalen en didactisch materiaal •Aangezien de lokalen heel intensief gebruikt worden, willen wij u vragen rekening te houden met een aantal praktische zaken: –ramen sluiten –lichten doven –bord afvegen –lokaal afsluiten –in leslokalen of ateliers is het verboden te roken, eten of drinken. –Indien in het lokaal een defect wordt opgemerkt, gelieve dit te melden aan de balie of via het defectenformulier dat u kan vinden in het mapje en in lokaal/mapje –U laat het lokaal na de opleiding netjes achter.

15 www.syntra-ab.be Werkafspraken ICT •Computerlokalen •Opstarten: Verwijs de cursisten naar het label van de computer •Gebruik: –Houd het internetverkeer netjes –Moedig niet aan om kabels te verwisselen (en geef natuurlijk het voorbeeld) –Laat de cursisten hun gegevens op de correcte manier en locatie opslaan •Afsluiten: via ‘start’

16 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN Bedrijfsbeheer –Tussentijdse punten bedrijfsbeheer tellen niet mee cursist die niet aanwezig is op c-proef, heeft geen punten –Haalbaarheidsstudie wordt ingediend •GEEN plastiek, GEEN metaal •Voorblad moet alle personalia bevatten –Naam –Richting –Onderwerp –Klas –Naam begeleidende docent –Cursist bewaart copie

17 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN Examens –Zie examenreglement SVL –Elk vak of elke module van een gecertificeerde opleiding of ondernemerstraject wordt geëvalueerd. –De deelname van de cursisten aan deze examens is zeer belangrijk. Wij worden namelijk gesubsideerd per cursist die examen aflegt. –Er worden geen punten meegedeeld •Geen afspraken tussen docent en cursist: steeds CC/AH op de hoogte houden! –Bij niet slagen: •Evaluatieformulier gedetailleerd invullen (deliberatie) –Cursist niet aanwezig 1 e examen/proef  automatisch 2 e zit: géén inhaalexamens –Ten laatste 1 week na examen •Punten, evaluatieformulier(en) en opgave 2 e zit binnen op secretariaat!

18 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN C-proeven •De c-proeven worden georganiseerd na het einde van de examens. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. •Opmerking : –data waarop C-proeven gepland zijn kunnen onmogelijk gewijzigd worden (cfr. organisatieplan Syntra Vlaanderen) –personen die niet kunnen deelnemen aan de C-proef om welke reden ook of zij die niet slagen in de C-proef, kunnen de C-proef het daaropvolgend cursusjaar herkansen en moeten uiterlijk op 20 december van het nieuwe cursusjaar ingeschreven zijn en dienen 50 euro te betalen –cursisten krijgen geen nieuwe uitnodiging om een tweede maal deel te nemen aan de C- proeven –deze onderrichtingen worden toegelicht en uitgedeeld door de docent/examinator. –Eindwerken beroepskennis worden afgegeven op het secretariaat – er mag geen plastic of metaal gebruikt worden bij het inbinden. –Belangrijk is dat de begeleider van het eindwerk zijn opmerkingen rond de voortgang van het werk SCHRIFTELIJK moet bijhouden

19 www.syntra-ab.be ALGEMENE INFORMATIE Privacy •Syntra – AB geeft nooit telefoonnummers door van docenten aan cursisten •Wees zelf voorzichtig met het geven van –Telefoon/nummers –E-mailadres •Wees voorzichtig in mondelinge/schriftelijke communicatie met cursisten! –Mondeling  schriftelijk –Zet uw Coördinator in cc!

20 www.syntra-ab.be ALGEMENE INFORMATIE Verzekering •Verzekering –Cursisten & docenten zijn verzekerd •UITGEZONDERD: stageovereenkomst (=arbeidsovereenkomst met de patroon) •Lichamelijke letsels •Ook op weg naar en van de les –Niet bij dronkenschap of oiv drugs •Niet voor stoffelijke schade •Ook tijdens lesopdrachten extra muros (vooraf het adres doorgeven aub) –Diefstal: niet verzekerd! •Iedereen verantwoordelijk voor eigen spullen!

21 www.syntra-ab.be Veiligheid in de campus •Brand - Ken uw campus: - Wees bewust van de nooduitgangen in de campus. - Bij brandalarm verlaat u samen met de cursisten onmiddellijk het gebouw. - Neem de aanwezigheidslijst mee en overhandig die aan de brandweer.

22 www.syntra-ab.be WERKAFSPRAKEN Bestellingen •Bestellingen grondstoffen, handboeken,… –Procedure ter inzage bij uw AH en/of CC –Er worden GEEN bestellingen geplaatst zonder ondertekende bestelbon •Enkel AH, CC, CD of DAB zijn gemachtigd om bestelbonnen te ondertekenen –Alles wat doorgerekend wordt aan de cursisten, moet eerst besteld worden door hen dmv een interne bestelbon.

23 www.syntra-ab.be ALGEMENE INFORMATIE Klachten In het kader van onze integrale kwaliteitszorg streven wij permanent naar verbetering van onze klantvriendelijkheid en de kwaliteit van onze aangeboden producten en diensten. Mocht u suggesties ter verbetering hebben, dan horen wij dat graag van u. –Mondelinge klacht cursist •Opgevangen door CC, AH, directeur –Schriftelijke klacht cursist •Ombudsman: Bob Cober –Klachtenprocedure •Ter inzage op ieder secretariaat


Download ppt "Www.syntra-ab.be Pedagogische introductiereeks. www.syntra-ab.be AGENDA •Algemene afspraken •Werkafspraken •Algemene informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google