De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsforum 4 juli 2013 •Welkom! #kwaliteitsforum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsforum 4 juli 2013 •Welkom! #kwaliteitsforum."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kwaliteitsforum 4 juli 2013 •Welkom! #kwaliteitsforum

3 Programma •14.30Opening •14.45Parallelsessies •A – Consultatie Toetsingskader B – Modulaire opbouw kwaliteitsstandaarden •15.45Pauze •16.05Landelijk Samenwerkingsverband kwaliteitsstandaarden (LSKS) •16.30 Discussie •17.00Sluiting en borrel

4 4 Kwaliteitsbibliotheek http://youtu.be/m0vP9gaerfs

5 5 A – Consultatie Toetsingskader Marja Appelman & Celeste van der Vliet B – Modulaire opbouw kwaliteitsstandaarden Ineke Roede Parallelsessies Bestuurskamer Restaurant

6 Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten Diemen, 4 juli 2013 Marja Appelman

7 Inhoud •Aanleiding •Inhoud Toetsingskader •Consultatie

8 88 Aanleiding Hulp en leidraad bij ontwikkeling Criteria voor opname in register Toetsingskader bevordert kwaliteit van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten

9 99 Het Toetsingskader bouwt voort op bestaande handleidingen en notities • Richtlijn voor richtlijnen • Zorgstandaarden in model • Indicatorstandaard • Handboek CQI-ontwikkeling • Informatiestandaard • Notitie cliënteninbreng

10 10 Het consultatiedocument vervangt het voorlopige Toetsingskader van augustus 2012

11 11 Inhoud Toetsingskader 5 criteria voor kwaliteits- standaarden 5 criteria voor meet- instrumenten 5 criteria voor kwaliteits- standaarden 5 criteria voor meet- instrumenten Algemene toelichting Toelichting per criterium Algemene toelichting Toelichting per criterium Algemene toelichting Toelichting per criterium Algemene toelichting Toelichting per criterium Toelichting proces van aanmelden tot opname in register Vragen per criterium • Kwaliteits standaard en • Meet- instrumen ten Vragen per criterium • Kwaliteits standaard en • Meet- instrumen ten CriteriaToelichtingVerantwoording Procedure

12 12 Criteria Toetsingskader Kwaliteitsstandaarden 1.Relevante partijen betrokken 2.Gezamenlijk aangedragen 3.Bevat beschrijving van indicatiestelling, inhoud van zorg en organisatie zorgproces 4.Bevat cliëntenversie, samenvatting, meetinstrumenten, bewijsvoering en onderhoudsplan (of plan voor totstandkoming) 5.Informatiestandaard: welke gegevens, terminologie, uitwisselingsspecificaties (of plan voor totstandkoming)

13 13 Criteria Toetsingskader Meetinstrumenten 1.Relevante partijen betrokken 2.Gezamenlijk aangedragen 3.Werkinstructie beschikbaar 4.Vragenlijst is betrouwbaar, valide, vergelijkbaar en discriminerend 5.Indicator is betrouwbaar, valide, vergelijkbaar en discriminerend (of plan voor totstandkoming)

14 14 Criterium 1: relevante partijen betrokken “De relevante partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitsstandaard/meetinstrumenten of hebben er gemotiveerd van af gezien” • (Vertegenwoordigers van) cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars • Motiveer relevantie • Gemotiveerd afzien van betrokkenheid • Taken en verantwoordelijkheden • Cliëntenperspectief • Belangenverstrengeling • IGZ • Cliënten in staat gesteld rol te vervullen

15 15 Consultatie Onze vragen aan u: 1.Is het Toetsingskader duidelijk? 2.Is het Toetsingskader operationeel hanteerbaar?

16 16 Consultatie 1.Document downloaden via www.cvz.nl 2.Reacties tot 19 juli 2013 naar toetsingskader@cvz.nltoetsingskader@cvz.nl • CVZ geeft een algemene reactie op verzamelde commentaar 3.In oktober 2013 definitief Toetsingskader klaar

17 Praktijktoets Zorgstandaard COPD •Diemen, 4 juli 2013 •Celeste van der Vliet, CVZ •Fransje van Vlaardingen, CVZ •Pé Mullenders, CVZ •Emiel Rolink, Long Alliantie Nederland

18 Inhoud •Aanleiding •Doel •Aanpak •Resultaat

19 19 Aanleiding

20 20 Aanleiding • Doorlichtingsonderzoek • Inzicht functioneren verzekerde zorg in de praktijk • Hoe toereikend en toegankelijk is het verzekerde pakket aan zorg voor COPD? • Perspectief patiënt F

21 21 Toepassen toetsingskader Zorgstandaard COPD

22 22 Doel: • uitvoerbaarheid criteria TK testen • uitvoerbaarheid verantwoordingsdocumenten testen • beeld krijgen van beoogde werkwijze KI • inzicht krijgen in toets verantwoordingdocumenten • nagaan of gerenommeerde, actuele zorgstandaard voldoet Resultaat: • ingevulde verantwoordingsdocumenten • toets volgens criteria • lijst met verbeterpunten uitvoering

23 23 Aanpak • Dag 1: Verzamelen en lezen documentatie

24 24 • Zorgstandaard COPD, inclusief kwaliteitsindicatoren, LAN • Patiëntenversie Zorgstandaard Goede zorg voor iedereen met COPD, LAN/Longfonds Patiëntenvereniging • Voorstel voor het implementatieplan van de Zorgstandaard COPD, LAN • Consultatiedocument Toetsingskader (versie 10 juni 2013), CVZ • Pakketscan COPD, CVZ • Indicatorstandaard / Checklist voor indicatoren, Zichtbare Zorg • Publieke indicatoren over de kwaliteit van de huisartsenzorg, IQ/NHG • Haalbaarheidsstudie indicatoren huisartsenzorg en etalage+-gegevens, NIVEL • Transparante Ketenzorg Diabetes Mellitus en COPD Rapportage zorggroepen 2011, LOK • Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg, NHG • Jaarverslag Astmafonds 2011

25 25

26 26 Aanpak • Dag 1: Verzamelen en lezen documentatie • Dag 2: Rolverdeling: Pé  LAN Celeste  KI Fransje  onderzoeker • Dag 3: Uitwerking documenten  VWdoc KS naar LAN met vragen • Dag 4: VWdoc KS besproken en gecompleteerd met LAN VWdoc Meetinstrumenten besproken • Dag 5: Uitwerking documenten  Beide VWdoc naar LAN gestuurd met vragen. Schrijven evaluatie

27 27 Resultaat

28 28 Resultaat (Zorgstandaard COPD) • Zorgstandaard COPD weliswaar niet gericht op TK, maar basis (Zorgstandaarden in model) wel gelijk • Patiënten goed betrokken (Zorgstandaard COPD vanuit perspectief patiënt, uitgebreide samenwerking patiëntenorganisaties -waaronder Longfonds-, patiëntenversie) • Ook zorgverzekeraars al goed betrokken (sommige zorgverzekeraars zijn lid, maar ook ZN is betrokken)

29 29 Resultaat (Zorgstandaard COPD) • Long Alliantie Nederland (LAN) is goed georganiseerd en verenigd en heeft transparante werkwijze • Kwaliteitsindicatoren maken onderdeel uit van Zorgstandaard COPD • Verbeterplannen -Zorgstandaard COPD is levend document-: – Implementatieplan (ook MJA KI) – Informatiestandaard ontbreekt nog, maar is in ontwikkeling – Doorontwikkeling kwaliteitsindicatoren – Ontwikkeling Ziektelastmeter COPD

30 30 Criteria voor kwaliteitsstandaarden

31 31 Criteria voor kwaliteitsstandaarden 1. Zijn de relevante partijen betrokken geweest bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard of hebben er gemotiveerd van af gezien? Ja 2. Hebben de betrokken partijen de kwaliteitsstandaard gezamenlijk voorgedragen? (Nog) niet van toepassing / Ja 3. De kwaliteitsstandaard bevat een beschrijving van de indicatiestelling, de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Ja

32 32 Criteria voor kwaliteitsstandaarden 4.Bevat de kwaliteitsstandaard een cliëntenversie, een samenvatting, een set met bijbehorende meetinstrumenten, een onderhoudsplan en toelichting op bewijsvoering. Zo nee, is er een tijdspad geformuleerd wanneer wel? Ja:cliëntenversie, indicatoren Nee:samenvatting, onderhoudsplan (maar levend document), bewijsvoering (maar niet van toepassing) 5. Bevat de kwaliteitsstandaard een informatiestandaard waarin is uitgewerkt welke gegevens uit het primaire proces worden geregistreerd, hoe deze gegevens zijn gecodeerd in een door de partijen in het zorgveld geaccepteerd codestelsel en op welke wijze de informatiebehoefte is vertaald in elektronische uitwisselings-specificaties. Zo nee, is er een tijdspad geformuleerd wanneer wel? Nee, maar de LAN is hier wel mee bezig

33 33 Resultaat (Toetsingskader)

34 34 Resultaat (Toetsingskader) • VWdoc KS eenvoudiger dan VWdoc MI • VWdoc KS wat betreft ‘evidence’ meer gericht op richtlijnen • Beschrijf evidence en afwijkingen van onderliggende richtlijnen • Consistentie met kwaliteitsstandaarden in Register (= norm)

35 35 Resultaat (Toetsingskader) • Criteria en bijbehorende vragen lijken nog niet volledig in overeenstemming • Lijst met verbeterpunten voor VWdoc-en en de bijbehorende toelichtingen – vragen niet duidelijk genoeg – bij VWdoc MI routekaart nodig – begrippen behoeven toelichting of expertise. U kunt ook nog tot 19 juli verbeterpunten aangeven!

36 36 Doorlichtingsmodel 36 F Gevraagde zorg is verzekerd, maar wordt niet aangeboden Aangeboden zorg is verzekerd, maar wordt niet gevraagd Gevraagde zorg wordt aangeboden, maar is niet verzekerd

37 37 Doorlichtingsmodel 37 Onvervulde zorgbehoefte Mogelijk nieuwe zorg F Ontoereikend pakket Niet toegankelijk pakket (onderbehandeling) Te toegankelijk pakket (overbehandeling) Te toereikend pakket

38 Modulair opbouwen van kwaliteits- standaarden •Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013

39 39Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201339 Context • Doel Toetsingskader en Register: – Transparantie – Borgen van kwaliteit › Norm voor goede zorg  Patiëntgericht • Fase Toetsingskader: Vaststellen en doorontwikkelen – PROMS – Modulaire opbouw kwaliteitsstandaarden

40 40 Positie modulaire opbouw in TK • Niet expliciet genoemd in Consultatiedocument Toetsingskader • Streven naar modulaire opbouw ks • Wordt al toegepast bv. – zorgstandaarden – Richtlijnen • Doel discussie: • Aanpassen/ doorontwikkeltraject Toetsingskader

41 41Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201341 Modulaire opbouw kwaliteitsstandaarden Het Kwaliteitsinstituut neemt het initiatief om: • mogelijkheden te verkennen voor modulaire architectuur van kwaliteitsstandaarden • deze ontwikkeling te bevorderen en verder vorm te geven In samenspraak met u!!

42 42Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201342 Modulaire kwaliteitsstandaard • De kwaliteitsstandaard is opgebouwd uit modules • Module: afgerond onderdeel van een zorgtraject/ niet meer opsplitsbaar • beginnend met een concrete uitgangsvraag • in PICO-termen opgesteld, en • afgesloten door een advies

43 43Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201343 Voordelen modulaire opbouw • Nieuwe inzichten eenvoudiger opnemen door aanpassen module • Snellere check mogelijk in welke andere kwaliteitsstandaarden deze nieuwe module ook van betekenis is • Het Register heeft meerwaarde: – nieuwe modules kenbaar – relatie met het geformuleerde meetinstrument • Integrerend effect onderscheid tussen richtlijnen, zorgstandaarden en zorgmodules • (internationaal) uitwisseling modules

44 44Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201344 Modulaire vs conventionele tekst Eenvoudiger op te nemen en te begrijpen Gemakkelijker te onderhouden Directer terug te vinden en te herzien Extra mogelijkheden dmv hyperlinks versterkt die voordelen Een modulaire opbouw houdt in: • het eenmalig vastleggen van repeterende informatie • het opdelen van informatie in kleinere tekstblokken • het aan elkaar verbinden van gerelateerde teksten

45 45Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201345 Module in kwaliteitsstandaard

46 46Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201346 Voorbeeld Zorgmodule voeding

47 47Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201347 Voorbeeld model kwaliteitsstandaarden

48 48Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201348 Mogelijkheid afstemming op individuele behoefte

49 49Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201349 Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KIMS) Orde Medisch Specialisten Marleen Ploegmakers: Ervaringen met modulaire richtlijnen

50 50Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201350 Hoe kwaliteitsstandaarden modulair opbouwen?

51 51Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201351 Discussievragen 1.Ervaringen met modulaire opbouw van kwaliteitsstandaarden  Voedingsmodule in zorgstandaarden  Zorg toespitsen op het individu (combinaties van modules in een individueel zorgplan). 2.Wat zijn bevorderende/ belemmerende factoren voor modulaire opbouw? 3.Hoe kan het Kwaliteitsinstituut modulaire opbouw van kwaliteitsstandaarden ondersteunen en stimuleren?

52 52Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 201352 Dank voor uw interesse in het Kwaliteitsinstituut en uw bijdrage aan de discussie!

53 53 Pauze!

54 54 Landelijk Samenwerkingsplatform Kwaliteitsstandaarden (LSKS) Drs. Noortje Sax Directeur NVvP

55 55 Discussie

56 56 Volgende Kwaliteitsfora Donderdag 19 september, 14.30 - 17.00 uur LET OP! Verschoven van 12 naar 19 september • Meerjarenagenda • Transparantiekalender Dinsdag 29 oktober, 14.30 - 17.00 uur • Informatiestandaarden • Onderzoekersforum Meer informatie op onze website en LinkedIn.

57 57 Meer informatie http://www.cvz.nl/kwaliteit kwaliteitsinstituut@cvz.nl of kwaliteitsforum@cvz.nl http://www.linkd.in/kwaliteitsinstituut #kwaliteitsforum (@KwaliteitsInst)


Download ppt "Kwaliteitsforum 4 juli 2013 •Welkom! #kwaliteitsforum."

Verwante presentaties


Ads door Google