De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persconferentie voorstel begroting provincie Antwerpen 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persconferentie voorstel begroting provincie Antwerpen 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Persconferentie voorstel begroting provincie Antwerpen 2014
3/04/2017 inleiding

2 Programma persmoment Algemene inleiding: Luk Lemmens
Algemene toelichting budget: Ludwig Caluwé Toelichting per gedeputeerde en beleidsdomeinen Vragen 3/04/2017 Inleiding door Luk Lemmens

3 Meerjarenplanning: inleiding
Interne Staatshervorming: verevening Besparingen oktober: 3%-5%-8% per gedeputeerde Beslissing Vlaamse Regering: 6 milj/2014 Aangepaste Meerjarenplanning: Zonder belastingverhoging Zonder naakte ontslagen 3/04/2017 Luk Lemmen s

4 Oorspronkelijke begrotingsopdracht 2014
20 mio : Tekort overeenkomstig oorspronkelijke meerjarenbegroting 2,5 mio : In oorspronkelijke meerjarenbegroting voor 2014 reeds geschrapte uitgaven interne staatshervorming 1,5 mio : Onderschatting personeelsuitgaven 0,5 mio : Betwiste verevening 4,0 mio : Overname waterlopen TOTAAL 28,5 miljoen 28/11/2013 Ludwig Caluwé

5 Geleverde inspanningen voor begroting 2014
8 mio :herraming inkomsten 10 mio :vervroegde uitbetalingen in ‘13 van toekomstige uitgaven en niet aangaan van leningen in ’13+’14 10,5 mio :reële besparing op de uitgaven (subsidies, dotaties, personeel en werking) TOTAAL 28,5 miljoen 28/11/2013 Ludwig Caluwé

6 Bijkomende uitdagingen meerjarenbudget (2014-2019)
39,3 mio : vermindering inkomsten provinciefonds (2014: 6 miljoen – 2019: 7,1 miljoen) Opgelost door: Niet door: in te grijpen in ontwerp-begroting 2014 integendeel: ook aankoop Suikerrui voor verhuis Zilvermuseum gaat door. (gefinancierd door schrapping andere investeringen) (totaal aantal investeringen blijft op 220 miljoen) 28/11/2013 Ludwig Caluwé

7 Welke maatregelen wel? Helft: Hogere raming inkomsten
Raming onderbenutting werkingskosten Bijdrage Pidpa Activering vastgoed 3/04/2017 Ludwig Caluwé

8 Cultuur Ingrijpende verevening Pensioneringen – werkingsmiddelen
Nieuw subsidiereglement: bovenlokale projecten 3/04/2017 Luk Lemmens

9 Cultuur Nieuw museum: oplossing zilver en diamant Herdenking WO I
Beleidsbrief: Efficiënter, bovenlokaal subsidiebeleid Cultuur zonder leeftijd Kwaliteitsverhoging amateurkunsten Erfgoedbeheer en depotwerking 3/04/2017 Luk Lemmens

10 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Minder studies Uitvoeren resultaten studies Zuiniger en efficiënter werken 3/04/2017 Luk Lemmens

11 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
15 miljoen voor fietsostrades 12 miljoen voor fietsinfrastructuur Nieuw Ruimtelijk Structuurplan Gebiedsgericht beleid: Fortengordels 3/04/2017 Luk Lemmens

12 Alle acties passen in een economisch globaal kader
Economie Alle acties passen in een economisch globaal kader Waar: speerpuntsectoren Detailhandel, chemie, haven, logistiek, creatieve industrie, agro-complex, bouw, metaal,… Wat: economische uitdagingen innovatie knelpuntberoepen ondernemingszin stimuleren Taakstelling: bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen, investeerders Hoe: gebiedsgericht i.s.m soc. econ. middenveld Uitvoering van het Vlaams economisch beleid op het terrein Lokaal beleid op gemeentelijk vlak Provincie met streken: Antwerpen – Turnhout - Mechelen 28/11/2013 Ludwig Caluwé

13 Landbouw Praktijkonderzoekcentra: Hoeve- en streekproducten
Hooibeekhoeve Proefbedrijf pluimveehouderij: opening nieuwe stallen in mei 2014 Hoeve- en streekproducten Verbreding van de activiteiten Verdere ontwikkeling glastuinbouw 28/11/2013 Ludwig Caluwé

14 Patrimonium Nieuw provinciehuis tegen 2017
Aankoop Etnografisch Museum ->Zilvermuseum Verkoop vastgoed Arrondissementscommissariaat (Jan Van Rijswijcklaan) Qvit klooster (Ploegstraat) PVI (Provinciaal Veiligheidsinstituut) Fabiolazaal (Jezusstraat) Dienstgebouw Hoge Mouw (Kasterlee) Parkhuis (Koningin Elisabethlei) TPA (Koningin Elisabethlei) 28/11/2013 Ludwig Caluwé

15 Financiën BBC 5 grootste investeringen aangerekend in 2014:
Project Nieuw Provinciehuis Plantijn Hogeschool – campus wetenschap en techniek Aanleg fietsostrades, bovenlokale fietspaden en -infrastructuur Aankoop en renovatie Zilvermuseum Werken aan waterinfrastructuur 28/11/2013 Ludwig Caluwé

16 Onderwijs Investeren in de toekomst! Bouw scholen = masterplan
Talentklassen 28/11/2013 Inga Verhaert

17 Jeugd 2014 is overgangsjaar Nieuwe taken = kansen
Écht jeugdbeleid voeren Fuifbussen, preventie gehoorschade, … Focus op inclusief en kwetsbare groepen 3/04/2017 Inga Verhaert

18 Energie / ICT/ Communicatie
Slim Besparen! Energie Groepsaankoop versie 2.0 ICT Goede profielen aantrekken Communicatie Minder uitbesteden Nieuwe huisstijl Digitale dienstverlening voor de burger 3/04/2017 Inga Verhaert

19 vzw Kempens Landschap Verhoogde dotatie
Landloperskolonie Wortel/Merksplas Éénmalig 11 miljoen euro De Merel in Brecht Op naar 1000 ha Herdenking WO I Militair erfgoed De vzw Kempens Landschap krijgt een verhoogde dotatie om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar bescherming van waardevol landschap, natuurschoon en patrimonium met erfgoedwaarde. ( euro) Eenmalig wordt ook geld ter beschikking gesteld (11 mio) om de Landloperskolonie in Wortel/Merksplas in handen van de gemeenschap te houden, te restaureren en verder voor het publiek te ontsluiten. 3/04/2017 Inga Verhaert en Peter Bellens

20 Personeel Geen naakte ontslagen Geen aanwervingsstop
Geen automatische vervanging Modern en flexibel personeelsbeleid 3/04/2017 Bruno Peeters

21 Sport Terugplooien op de kerntaken
Investeren in sportinfrastructuur domeinen: verhuis sportclubs Rivierenhof Vol inzetten op G-sport 3/04/2017 Bruno Peeters

22 Veiligheid Verkoop gebouw PVI
Tweede oefenplaat en uitbouw Campus Vesta 3/04/2017 Bruno Peeters

23 Vrije Tijd Efficiëntieoefening personeel
Blijven investeren in infrastructuur Binnenlandmarketing met TPA 3/04/2017 Bruno Peeters

24 Welzijn en gezondheid Nieuwe kerntaken -> opportuniteiten
Sociale Planning/Sociale Kaart Netwerkvorming Impulsbeleid/Subsidies ->thematische oproepen Speerpunten Opvoedingsondersteuning (kinder)Armoede Preventie van zelfdoding bij jongeren Intrafamiliaal geweld (jong)Dementie 28/11/2013 Peter Bellens

25 Welzijn en gezondheid Platteland Wonen
Focus: Anders Wonen bv. Co-housing Gelijke kansen en toegankelijkheid Onderzoek naar invoering vrijetijdspas Elders verworven competenties Platteland Nieuw plattelandsbeleidsplan PDPO III - eerste oproep in juni Prominant 28/11/2013 Peter Bellens

26 Sociale economie Europa ‘Provinciale initiatieven sociale economie’
vernieuwde decreten->provinciaal beleidsplan Realisatie van 150 arbeidsplaatsen tegen 2018 Energiesnoeiers–Routedokters–Landschapsdokters Europa Nieuwe programmaperiode Centrale thema’s Co-financieringsbudget euro Vernieuwd educatie aanbod - Europaweken 28/11/2013 Peter Bellens

27 Gielsbos, Kamp C, de Warande
Kennis- en expertisecentrum met externe dienstverlening Masterplan wonen – 11 mio in 2014 Kamp C Bouw van multifunctionele hal Uitbouwen van het bedrijventerrein de Warande Nieuw beleidsplan – stevige koerswijziging Renovatie en investeringen 28/11/2013 Peter Bellens

28 Leefmilieu - Integraal Waterbeleid
Van 1000 naar 2200km waterlopen Projecten Integraal Waterbeleid Regionale landschappen en bosgroepen Kerninstrumenten landschapsbeleid Gebiedsdekkend Omgevingsvergunning en handhaving Bevoegdheidsherverdeling POVC draaischijf voor overleg betrokkenen 3/04/2017 Rik Röttger

29 Leefmilieu Natuur en landschap
Klimaatneutrale provincie Klimaatplan Vriend van Repair Café Landschapsbeelden & Biodiva Samen creatief ondernemen voor natuur, landschap én economie 3/04/2017 Rik Röttger

30 Gebiedsgericht beleid
Duurzame ontwikkeling landschap Kerntaak provincies Regisseursrol in het buitengebied positieve beleving & kwaliteitsvolle zorg open ruimte Gebiedsprogramma Rupelstreek Landschapspark Zuidrand Landduinenregio 3/04/2017 Rik Röttger

31 Noord-Zuid en Duurzame ontwikkeling
0,7% Samenwerking, educatie & sensibilisering Nieuwe kansen wereldsolidariteit & bovenlokale educatie Evaluatie regiowerking 2013 – 2014 Noodhulp 3/04/2017 Rik Röttger

32 Geplande provincieraden
Donderdag 28/11 om uur Vrijdag 06/12 om uur openingsrede gouverneur Begrotingsbesprekingen: Dinsdag 10/12 om 14 uur Woensdag 11/12 om 14 uur Donderdag 12/12 om 14 uur Dinsdag 17/12 om 14 uur Woensdag 18/12 om 9 uur: niet budgetgerelateerde punten 3/04/2017 Planning provincieraden

33 Zijn er nog vragen? 3/04/2017 Einde


Download ppt "Persconferentie voorstel begroting provincie Antwerpen 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google