De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themabijeenkomst spelerspas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themabijeenkomst spelerspas"— Transcript van de presentatie:

1 Themabijeenkomst spelerspas
Welkom Themabijeenkomst spelerspas

2 Doel van de bijeenkomst
Voorlichting over de invoering en gebruik spelerspas amateurvoetbal

3 Spelerspas veldvoetbal

4 Spelerspas futsal

5 Besluitvorming Algemene vergadering amateurvoetbal 4 juni 2005
Landelijke invoering in het gehele amateurvoetbal met ingang van het seizoen 2006/'07 In West II is in het seizoen 2002/'03 gestart met de pilot spelerspas voor een periode van 3 seizoenen (2002/'03, 2003/'04 en 2004/'05). In deze periode heeft het Mulier instituut een tweetal evaluatieonderzoeken uitgevoerd. Doelgroepen die zijn betrokken in de evaluatie zijn verenigingsfunctionarissen, scheidsrechters en aanvoerders/leiders. De meerderheid van deze groepen (90%) was voor handhaving van de spelerspas. In de algemene vergadering amateurvoetbal van 4 juni 2005 heeft besluitvorming plaatsgevonden om de pas met ingang van het seizoen 2006/'07 landelijk in te voeren en voor het district West II de invoering te bepalen met ingang van het seizoen 2005/'06.

6 Doelstellingen spelerspas
Doelstellingen (primair): Verbeteren van het vaststellen van de juiste identiteit op speelgerechtigheid bij bindende wedstrijden; Verbeteren van het vaststellen van de juiste identiteit van spelers die voor, tijdens of na de wedstrijd zich schuldig hebben gemaakt aan wanordelijkheden. De primaire doelstellingen die zijn geformuleerd in 2001 zijn bevestigd door de onderzoeksresultaten van het Mulier instituut.

7 Doelstellingen spelerspas
Doelstellingen(secundair) Herstel/handhaven waarden en normen; Positieve bijdrage fair play; Optimaliseren imago AV en het verbeteren van de kwaliteit van de competities; Bevorderen lik-op-stuk beleid; Pakkans vergroten bij tuchtrechtelijke maatregelen; Verbeteren van de mogelijkheden om de juiste leeftijdsklassen tegen elkaar te laten uitkomen; Extra ondersteuning voor de scheidsrechter (werving en behoud). In het beleidsplan 2004/'08 is de spelerspas opgenomen onder de strategische optie Plezier en respect in het voetbal. In alle geledingen binnen de KNVB die d.m.v. van een presentatie en het rapport op de hoogte zijn gesteld, is vastgesteld dat de secundaire doelstellingen zijn gerealiseerd. Hoofden WZ MTAV Hoofdcommissies futsal, scheidsrechterszaken en wedstrijdzaken Landelijk overlegorgaan Tucht en Beroep Bestuur AV Bestuur WI en WII

8 Voor wie een pas? Alle spelende leden, met uitzondering van de E- en F-pupillen, dienen te beschikken over een spelerspas. Dus alle spelers geboren voor (2e jaars E-pupillen worden meegenomen); Veldvoetbal en futsal aparte passen.

9 Invoering spelerspas Invoering bij aanvang seizoen 2006/'07;
De spelerspas is beschikbaar vanaf augustus 2006; Vanaf de start van de bekercompetitie is de pas operationeel; Augustus/september gewenningsperiode (geen sancties); M.i.v. 1 oktober 2006 geldt de regel: geen pas = niet spelen!

10 Jeugd G-voetbal en meisjesvoetbal
Voor de categorieën jeugd G-voetbal en meisjesvoetbal (gecombineerde leeftijdsklassen) worden jaarlijks in het Bewaarnummer, onder het hoofdstuk bestuursbesluiten, de leeftijds- categorieën gepubliceerd waarvoor de spelerspas van toepassing is.

11 Overschrijving Bij een overschrijving dient de "oude" pas
verplicht te worden ingeleverd (verenigingsnaam); Voor de nieuwe pas behoeft niet opnieuw een foto te worden ingeleverd; Voor spelers die overschrijving aanvragen van een BVO naar een amateurvereniging wordt nog een procedure opgesteld.

12 Geldigheidsduur spelerspas
De geldigheidsduur van de spelerspas is 5 jaar vanaf de datum van uitgifte. Indien een speler binnen 5 jaar overschrijving aanvraagt, blijft de datum van uitgifte van de eerste pas van toepassing.

13 Dispensatie en/of E-speler
Aantekening op het wedstrijdformulier in geval van: Dispensatiespeler; E- speler uitkomend in de D-klasse. Voor een dispensatiespeler dient een aantekening (letter D) achter de naam te worden vermeld. Bij twijfel moet de schriftelijke bevestiging van de dispensatie worden getoond. Bij een E-speler die in de D-klasse uitkomt, moet achter de naam van de betreffende speler de letter E worden genoteerd. Bij twijfel kan een controle worden aangevraagd.

14 Controle vóór de wedstrijd
De spelerspas dient vóór iedere wedstrijd getoond te worden aan de scheidsrechter; De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders of begeleiders van beide elftallen/teams de gegevens op het wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen; Zoals gebruikelijk ondertekenen aanvoerders/ begeleiders het wedstrijdformulier voor aanvang van de wedstrijd voor de juistheid van de gegevens; De spelerspassen tijdens wedstrijd bewaren in een afgesloten ruimte.

15 Controle na afloop De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd zoals wisselspelers of naar aanleiding van eventuele voorvallen voor, tijdens of kort na afloop van de wedstrijd; De scheidsrechter ondertekent het gecontroleerde wedstrijdformulier; Nieuw is dat de aanvoerder ook na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier ondertekent.

16 Visuele controle Voor de wedstrijd Na afloop
Visuele controle kan door de aanvoerders of begeleiders vooraf bij de scheidsrechter worden aangevraagd en vindt plaats aan de hand van de spelerspassen in het bijzijn van de aanvoerders of begeleiders. Na afloop Visuele controle van spelers vindt door de scheidsrechter plaats aan de hand van de spelerspassen in het bijzijn van de aanvoerders of begeleiders indien één of beide aanvoerders of begeleiders de wens daartoe kort voor aanvang, in de rust of direct na afloop kenbaar heeft gemaakt.

17 Planning bulk verwerking
Vanaf januari 2006 verspreiding fotoformulieren door Sdu Identification; Aanlevering naar de verenigingen gesorteerd op leeftijd; Vanaf februari t/m mei 2006 kunnen de verenigingen de fotoformulieren gefaseerd opsturen naar Sdu Identification (niet opsparen); De verenigingen ontvangen regelmatig een overzicht van het aantal nog ontbrekende spelerspassen; Overschrijvingen (31 mei) worden op naam van de nieuwe vereniging gesteld; Uitlevering van de spelerspassen naar de verenigingen vindt plaats vanaf 1e week juli t/m 2e week augustus.

18 Nieuwe leden Fotoformulieren van nieuwe leden worden per
1 februari 2006 (na ontvangst van de bulk) 1x per week naar de verenigingen gestuurd door Sdu Identification; Nieuwe leden die vanaf 1 augustus 2006 worden aangemeld worden voorzien van een fotoformulier (de vereniging) met een geïntegreerde tijdelijke spelerspas die 21 dagen geldig is; De tijdelijke pas kan door vereniging/speler worden gebruikt in de periode van 21 dagen waarbinnen de pasfoto moet worden aangeleverd bij Sdu Identification.

19 Verenigingen (1) Opschonen ledenbestand t/m 31 oktober 2005 had betrekking op de bulkverstrekking van de fotoformulieren; Doorgeven van mutaties na 31 oktober geen enkele beperking; Voorbereiden/informeren leden, aanvoerders en kader vanaf januari 2006; Advies is de fotoformulieren niet uit te geven aan de leden maar te archiveren bij de vereniging; Inzamelen pasfoto’s (feb./mrt./apr./mei 2006); Op de te retourneren fotodelen geen adreswijzigingen etc. vermelden. Ledenmutaties uitsluitend digitaal of via de LMK verwerken. Op de spelerspassen worden de gegevens gedrukt zoals die op dat moment (juli/aug.) bekend zijn.

20 Verenigingen (2) Het fotoformulier moet door de speler worden ondertekend. Bij spelers jonger dan 16 jaar dient het fotoformulier tevens door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger te worden ondertekend; Fotoformulieren gefaseerd opsturen naar Sdu Identification in de periode januari t/m mei 2006; Ontvangst passen eerste week juli/tweede week augustus 2006; Advies is de spelerspassen te archiveren bij de vereniging; Mapjes om de spelerspassen per elftal/team te archiveren, kunnen door de KNVB worden geleverd tegen gereduceerd tarief. Het is van belang dat het formulier wordt ondertekend door de aanvrager. Hiermee geeft de aanvrager toestemming de pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de spelerspas en de gegevens gedurende de geldigheid te bewaren. Dit is noodzakelijk met het oog op de privacy wetgeving. Advies is de pasfoto's persoonlijk te laten inleveren zodat direct het fotoformulier kan worden ondertekend door de aanvrager en indien van toepassing de wettelijk vertegenwoordiger. De verenigingen archiveren de ondertekende fotoformulieren en praktisch gezien zal deze procedure wel op weerstand stuiten. Advies is hier niet al te moeilijk mee om te gaan omdat hierop geen controle wordt uitgevoerd. Belangrijk is wel dat de identiteit van de speler wordt gecontroleerd (juiste foto bij juiste persoon). Ontvangst spelerspassen: aandachtspunt voor de verenigingen is het correspondentieadres van de club (waarnemer bij vakantie of ziekte secretaris). De club dient hiervoor interne maatregelen te treffen. De spelersmapjes kunnen tegen de prijs van + € 2,00 per mapje worden besteld op het districtskantoor.

21 Verenigingen (3) Speler speelt veldvoetbal bij vereniging A en futsal bij vereniging B: Veldvereniging ontvangt een fotoformulier en dient de pasfoto in te nemen; Het systeem zorgt voor 2 passen 1 pas voor de veld- en 1 pas voor de futsalvereniging. De betreffende speler behoeft maar 1 pasfoto in te leveren. De spelerspas wordt zowel bij de veldvereniging als de futsalvereniging doorbelast.

22 Kosten Spelerspas Kosten spelerspas per lid € 2,50;
Kosten bij overschrijving € 2,00; Kosten vervanging pas bij verlies/ diefstal € 5,00; Doorbelasting in het seizoen 2006/'07; Verrekening via rekening-courant. Bij naamswijzigingen of fusies worden de kosten voor het maken van nieuwe passen aan de betrokken vereniging doorbelast (€ 2,00 per pas).

23 Communicatie Informatieverstrekking vanaf september 2005 d.m.v. meerdere brieven; Vanaf januari 2006 aanlevering kant-en-klare artikelen voor in het clubblad of website en posters voor in het clubhuis; Publicaties in het magazine De bal, Officiële Mededelingen en via (o.a. de 10 meest gestelde vragen); Vanaf mei 2006 overzichten van aantal ingeleverde foto's; Instructiekaart voor de leden bij distributie van de pas; Handleiding voor de vereniging (1 per elftal/team) en scheidsrechters; Informatieverstrekking aan de lokale en regionale pers d.m.v. persbijeenkomsten.

24 Veel gestelde vragen Mogen de pasfoto's ook digitaal worden aangeleverd? Nee. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kwaliteit van digitaal aangeleverde foto's vaak onvoldoende is voor verwerking op soortgelijke documenten. Het digitaal aanleveren blijft wel een punt van aandacht gezien het feit dat in het nieuwe relatiesysteem de mogelijkheid is gecreëerd voor het invoeren van een digitale pasfoto. Waarom is de KNVB eigenaar van de spelerspas? De pas mag uitsluitend gebruikt worden onder de door de KNVB gestelde voorwaarden. Ook wordt hiermee misbruik van de pas voorkomen.

25 Vervolg veel gestelde vragen
Waarom wordt de spelerspas niet ingevoerd bij de E- en F-pupillen? Uit de gehouden enquêtes in West II is niet naar voren gekomen dat dit wenselijk wordt geacht. Daarnaast werkt een meerderheid van de districten met uitslagen-formulieren voor de E- en F-pupillen waardoor geen controle op speelgerechtigheid kan worden uitgevoerd. Is het wenselijk om de geldigheidsduur (5 jaar) van de pas voor jeugdspelers in te korten? Ook dit is niet uit de enquêtes als wens naar voren gekomen. In een later stadium kan deze vraag uiteraard opnieuw worden voorgelegd aan de verenigingen en scheidsrechters.

26 Vervolg veel gestelde vragen
Aan welke kwaliteitseisen voldoet de spelerspas? De spelerspas is een pas met het formaat van een creditcard voorzien van enkele persoonsgegevens, relatienummer, verenigingsnaam en pasfoto. De achterzijde van de pas is voorzien van een barcode en hologram met het logo van de KNVB. 6. Moeten leden van zgn. koepelorganisaties in het bezit zijn van een spelerspas? Nee, leden van koepelorganisaties ontvangen geen spelerspas.

27 Vervolg veel gestelde vragen
Waarom is de spelerspas niet gecombineerd met de nationale sportpas? De nationale sportpas is niet persoonsgebonden en is niet voorzien van een pasfoto. De nationale sportpas is een kortingspas en wordt dus door de spelers in eigen bezit gehouden. Indien deze pas ook als spelerspas zou worden gebruikt, bestaat het risico dat men de pas op de wedstrijddag niet bij zich heeft.

28 Extra aandacht voor de digitale leden-administratie
75% van de verenigingen is inmiddels aangesloten; Snellere verwerking van ledenmutaties; Voordeel: nieuwe leden eerder in het bezit van een fotoformulier/spelerspas; Voor meer informatie kunt u een sturen naar: of raadpleeg

29 Fotoformulier Tijdens het printen worden fotobarcode en relatienummer gekoppeld; Formulieren worden naar secretariaat vereniging gestuurd; Secretariaat zorgt voor communicatie en inname foto’s.

30 Fotoformulier

31 Verwijderen hart van het fotodeel
Secretariaat zorgt voor bevestiging van juiste foto op formulier; Verwijder het rechthoekje (sticker) binnen het fotodeel.

32 Verwijderen hart van het fotodeel

33 Oplichten van fotokader
Accepteer alleen een recente en ongebruikte pasfoto, groter dan de verwijderde sticker (kleur of zwart/wit); Licht het kader op in de richting van de pijl linksonder; Schuif de pasfoto onder het kader, zodanig dat de foto duidelijk zichtbaar is; Sluit het kader; Zoals de foto nu zichtbaar is wordt deze op de spelerspas afgedrukt; Plaats de foto opnieuw als de uitsnede niet naar wens is.

34 Oplichten van fotokader

35 Het verwijderde fotodeel
Scheur het onderste deel (op de scheurlijn) netjes af in verband met automatische verwerking; Behoud het bovenste deel van het formulier voor de eigen administratie.

36 Het verwijderde fotodeel

37 Vooral niet…. Geen foto’s los bijleveren;
Foto’s niet bevestigen met plakband, nietjes of paperclips; Een scheef aangebrachte foto komt scheef op de spelerspas; De barcodes moeten goed zichtbaar en onbeschadigd blijven.

38 Envelop met adressering (alleen voor bulkverwerking)
Maximaal 100 fotodelen in de gesloten envelop met adres (alleen voor bulkverwerking); Verzending in dozen mag, dan zelf correct adresseren; Zending voldoende frankeren.

39 Aanvraagformulier met tijdelijke spelerspas
Tijdelijke spelerspas is voorzien van een geldigheidsdatum (3 weken); Te scheiden op scheurlijn; Binnen 1 week na ontvangst fotodeel retourneren.

40 Samenvattend Wat moet er gebeuren?

41 Spelerspas veldvoetbal

42 Spelerspas futsal

43 Fotoformulier

44 Verwijderen hart van het fotodeel

45 Oplichten van fotokader

46 Het verwijderde fotodeel

47 Afsluiting Hartelijk dank voor uw aandacht. Vragen?

48 Bijlagen Fotosheets, groter afgebeeld


Download ppt "Themabijeenkomst spelerspas"

Verwante presentaties


Ads door Google