De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maarten Sileghem Integratie academiserende opleidingen hogescholen in de universiteiten Maarten Sileghem 28 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maarten Sileghem Integratie academiserende opleidingen hogescholen in de universiteiten Maarten Sileghem 28 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Maarten Sileghem Integratie academiserende opleidingen hogescholen in de universiteiten Maarten Sileghem 28 april 2010

2 IWT en integratie • IWT slechts onrechtstreeks betrokken in het proces van integratie academiserende hogeschoolopleidingen in de universiteiten • Evenwel: IWT beheert een aantal instrumenten voor ondersteuning onderzoek die zich richten naar zowel hogescholen als universiteiten: mogelijk wederzijdse invloed • Hiernaast: vanuit valorisatie-oogpunt: zicht op rol onderzoek aan universiteiten en hogescholen in valorisatie en disseminatie LVDL-IWT financiële steun voor bedrijven 2

3 basisgegevens over het IWT 3

4 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie • opgericht in 1991 door de Vlaamse regering • vanaf 2010 : extern agentschap van de Vlaamse overheid • opdrachten zijn decretaal bepaald, aangepast door het “Wetenschaps & Innovatiedecreet” van 30 april 2009 • voogdijminister is Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

5 IWT missie (decreet 30 april 2009) 5 ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op innovatie in Vlaanderen, waarbij door kennisontwikkeling of verspreiding van nieuw ontwikkelde kennis nieuwe producten, productieprocessen, wijzen van arbeidsorganisatie of diensten tot stand worden gebracht met het oog op valorisatie ter ondersteuning van economische of maatschappelijke behoeften

6 IWT taken 6 1. Financiële steun verlenen aan projecten 2. Advies en gespecialiseerde dienstverlening aanbieden 5. Bevorderen deelname aan internationale programma’s 4. Stimulering netwerkvorming en samenwerking 3. Coördinatie van innovatie actoren 7. Bijdragen tot beleidsvoorbereiding 6. Beheer specifieke initiatieven Vlaamse Regering

7 overzicht van het IWT aanbod 7 subsidiesadvies en begeleiding O&O-bedrijfs-projecten en kmo-programma overheid VIS en inter- mediairen onderzoeks- instellingen bedrijven land- bouw personen Baekeland mandaat VIS-haalbaarheidsst., collec- tief onderz., technol. advies an innovatiestimulering TBM PIM Enterprise Europe Network niet specifiek plat- formen door- lichting EFRO studies evaluatie en beheer ad hoc initiatieven (incl. SOC en CP) Innovatie -centra innovatief aanbesteden Info- loket VIN Interna- tionale program -ma”s subsidies advies beleids- advies

8 begroting van het IWT: detail* programma 2006 2007 2008 20092010begrotingslijn O&O-bedrijfsprojecten 94 413 106 908 115 686 117 280incl. VIS (en universitaire interfaces)33 631 26 629 42 378 19 605 126 423EF 101 9999 Postdoctorale OZM1 690 1 543 2 150 1 896incl. Doctorale Beurzen en Baekeland21 873 23 616 26 809 28 79032 092EF 112 4141 Strategisch Basis Onderzoek38 604 38 604 38 604 38 60436 674EE 121 4141 TETRA-Fonds 7 000 7 399 8 899 8 8998 454EE 120 4141 LandbouwOnderzoek 9 602 9 602 9 602 9 5949 122EE 123 4141 Toegepast. Biomedisch Onderzoek5 000 5 000 6 000 6 0005 700EE 118 4141 Subtotaal 211 813 219 301 250 128 230 668218 465 IBBT 17 278 23 098 - -- Competentiepolen 7 778 15 062 27 903 12 99435 078 Overige initiatieven Vlaamse Reg.5 831 9 403 14 159 27 093incl. Mediaprojecten (e-VRT) 10 923 7 828 4 407 9 60610 319EF 102 9999 Subtotaal 41 810 55 391 46 469 49 69345 397 Werkingsmiddelen IWT 13 402 13 427 14 241 15 06713 955 Totaal 267.025 288 119 310 838 295 428277 817 * Het betreft hier de budgettair vastgelegde steun en voor 2010 beschikbare vastleggingsmiddelen. EF 100 9999

9 begroting IWT: algemene evolutie 9

10 IWT en integratie • Huidige presentatie: 1.IWT instrumenten integratie 2.Valorisatie en complementaire rol t.o.v. universiteiten LVDL-IWT financiële steun voor bedrijven 10

11 Doctoraatsbeurzen • Voorbereiding doctoraat • Personeelskosten als beurs + werkingskosten • 100% subsidie • Jaarlijks: 200 mandaten voor vier jaar • Ongeveer 500 aanvragen per jaar • 28 miljoen euro op jaarbasis • Evaluatie met interview kandidaat door jury: bespreking uitvoering en toepassingsmogelijkheden 11

12 Doctoraatsbeurzen: wijziging 2009 • Wijziging voorjaar 2009 (implementatie 2009): 1.Enkel voor strategisch basisonderzoek = vernieuwend en doctoraatswaardig maar met economisch toepassingspotentieel in geval van succes 2.Geen enkele diplomabeperking 3.Opening naar maatschappelijke finaliteit voorzien (nog niet actief) 4.Opening naar deelname inwoners niet EU lidstaat voorzien (nog niet actief) 5.Vereenvoudiging evaluatie tweede mandaat (op basis advies promotor) LVDL-IWT financiële steun voor bedrijven 12

13 Doctoraatsbeurzen & hogescholen • Ook verleden: open voor kandidaten met diploma van hogeschool mits toegelaten tot doctoraat • Beperking op basis studiegebieden, gedefinieerd vanuit academische invalshoek: vertaald naar diploma’s voor ontvankelijkheid • Diplomabeperking: afgeschaft wijziging besluit 2009 • Enige beperking: inhoudelijk: moet strategisch basisonderzoek zijn • 2009: 10 mandaten toegekend aan kandidaten uit hogeschool T13

14 Doctoraatsbeurzen: toekomst • Nu reeds open • Geen beperking onderwerp • Geen beperking instrument op verdere integratie • Integratie en inbedding in onderzoek zal onvermijdelijk leiden tot verhoogde vraag voor doctoraatsbeurzen → druk op begroting? • Momenteel: iets lagere slaagkans kandidaten met hogeschooldiploma: stijgen? → druk op begroting • Aandacht: slaagkans redelijk houden voor alle studenten 14

15 Onderzoeksmandaten (OZM) • Steun voor gevorderde onderzoekers in samenwerking bedrijf • Personeelskosten als beurs + werkingskosten 100% subsidie • Onderzoeksorganisatie eigenaar IPR, bedrijf begeleidende rol • 2009: 30-tal mandaten. 1,9 miljoen euro • Beperking op basis van diploma: academische diploma’s 15

16 OZM & hogescholen • Toegang beperkt tot specifieke diploma’s in ‘technologische’ gebieden • Diploma’s specifiek gedefinieerd in besluit: drempel voor kandidaten vanuit hogescholen, maar ook voor nieuwe diploma’s • Reorganisatie voorzien in de loop 2010 • Momenteel: fase bevraging & effectenmeting: interactie werkveld voorzien na deze fase • Implementatie: eind 2010 16

17 OZM: toekomst • Integratie academiserende opleidingen in onderzoeksomgeving: verhoogde vraag verwacht ↔ geen toegang door diplomabeperking. • Aanpassing voorzien tegen eind 2010. Opening diplomavereisten deel van aanpassing: implementatie afhankelijk van budgettaire ruimte • Budget: uit budgetlijn bedrijfsprojecten → door financiële crisis: plafond op budget OZM vanaf 2010. Hiernaast: verhoogde instroom door onzekere economische situatie → additionele introductie kandidaten vanuit geïntegreerde opleidingen: hoge selectiviteit 17

18 Strategisch basisonderzoek (SBO) • Projectmatige steun voor onderzoeksprojecten die vernieuwend en risicovol zijn, maar in geval van succes mogelijkheden bieden voor toekomstige toepassingen • Nauwe interactie bedrijfsleven: begeleidingscommissie → opvolgings-O&O projecten • Ver van markt: kennisopbouw • 100% subsidie voor onderzoeksorganisaties • 36,7 miljoen euro op jaarbasis 18

19 SBO & hogescholen • Geen beperking tot toegang: open voor alle O&O actoren: instellingen hoger onderwijs en kennisinstellingen die voldoen aan Europese definitie onderzoeksorganisatie • Hoewel toegankelijk voor onderzoeksgroepen uit hogescholen: in realiteit bijdrage vanuit hogescholen verwaarloosbaar. • Beperkend criterium: inhoudelijke doelstelling in de evaluatie • In portfolio: aanwezigheid SOCs, onderzoeksinstituten, occasioneel competentiepool 19

20 SBO: toekomst • Geen beperking van instrument naar integratie • Impact integratie op instrument: grotere vraag naar onderzoeksfondsen verwacht → druk op budget? Selectiviteit nu reeds hoog. • Huidige afwezigheid niet gerelateerd aan beperking in toegang maar aan eigen keuze van instellingen voor type onderzoek en beperkte activiteit hogescholen in strategisch basisonderzoek → complementariteit → z ie ook TETRA 20

21 TEchnologie TRAnsfer fonds (TETRA) • Projectmatige steun • Uitvoering door kennisinstellingen • Nauwe samenwerking bedrijven: cofinanciering vereist: 92,5% subsidie, 7,5% vanuit bedrijven • Projecten gericht op disseminatie → dicht bij markt → sterke collectieve dimensie → ontwikkeling • Martktconforme transfer: reeds betaalde bijdrage in mindering • 8,9 miljoen euro 21

22 TETRA & hogescholen • Opvolger van fonds met focus op hogeschool: HOBU fonds • Momenteel: zoals SBO: open voor alle O&O actoren • Universitaire inbreng ong. 20% 22

23 TETRA: toekomst • Geen beperking naar integratie • Invloed integratie op instrument: beperkt: ook nog activiteiten gelinkd aan professionele bachelor opleidingen • Complementariteit SBO: illustreert keuze instellingen voor type onderzoek. TETRA: dicht bij markt sterke bedrijfsinteractie, belangrijk voor disseminatie KMO’s → vandaag: hogescholen sterk in dit segment → aansluiting TETRA projecten bij onderwijs → band professionele Bachelor opleidingen → bedrijfsinteracties bieden meerwaarde in hogescholen, ook voor andere opleidingen  niet verliezen door integratie 23

24 Bedrijfssteun • Rechtstreekse steun aan bedrijven: rechtstreekse staatsteun toegekend onder de Europese kaderregeling: steun van 15%- 75% • Mogelijk samenwerken met kennisinstelling als ‘onderaannemer’: wordt volledig vergoed door bedrijf: geen beperking • KMO programma: bedrijfssteun gericht naar KMO’s  Sterke aanwezigheid van hogescholen als partner in KMO programma: 11% alle projecten met hogeschool.  Financiering bedrijf: 65% bij ontwikkeling en 40% studies 24

25 Conclusies • IWT slechts onrechtstreeks betrokken in het proces van integratie academiserende hogeschoolopleidingen in de universiteiten • IWT instrumenten: weinig beperking naar verdere integratie: instrumenten zijn klaar voor evoluties toekomst • Vice versa: invloed beperkt, maar druk op budget: vooral bij doctoraatsbeurzen en SBO programma • Globaal: positief, maar aandachtspunten 25

26 Conclusies: aandachtspunten (1) • Open competitie voor instrumenten gericht naar basisonderzoek: – Verhoogde instroom verwacht: druk op begroting, vooral bij SBO en doctoraatsbeurzen • Hogescholen staan momenteel sterk in segment samenwerking met bedrijven dicht tegen markt: belangrijke rol valorisatie en disseminatie – Band met bedrijven niet verliezen: band vooral door aanwezigheid professionele Bachelor opleidingen, maar ook meerwaarde voor academiserende opleidingen 26

27 Conclusies: aandachtspunten (2) • Opdeling SBO-TETRA op basis van de keuze voor het type onderzoek door de instellingen: hogescholen hebben vandaag complementaire rol t.o.v. onderzoek dat klassiek gebeurt in de universiteiten (vaak vanuit band professionele Bachelor opleidingen) – Complementaire positie t.o.v. universiteiten heeft meerwaarde naar valorisatie: niet verliezen: focus op waar men sterk in staat. Moeten academiserende opleidingen in link naar onderzoek volledig niche universiteit overnemen of deel focus hogescholen behouden? – Integratie kan door traditionele band met bedrijfsleven positieve impact hebben op samenwerking met industrie in strategisch basisonderzoek 27


Download ppt "Maarten Sileghem Integratie academiserende opleidingen hogescholen in de universiteiten Maarten Sileghem 28 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google