De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerstelingen. De voorjaarsfeesten 1.PesachPascha, Pasen 2.MatsootOngezuurde broden 3.Jom habbikoeriemDag der eerstelingen 4.SjevoeootWekenfeest, Pinksteren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerstelingen. De voorjaarsfeesten 1.PesachPascha, Pasen 2.MatsootOngezuurde broden 3.Jom habbikoeriemDag der eerstelingen 4.SjevoeootWekenfeest, Pinksteren."— Transcript van de presentatie:

1 Eerstelingen

2 De voorjaarsfeesten 1.PesachPascha, Pasen 2.MatsootOngezuurde broden 3.Jom habbikoeriemDag der eerstelingen 4.SjevoeootWekenfeest, Pinksteren

3 Leviticus 23:9 -14 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen. Eerstelingen

4 Leviticus 23:9 -14 Gij zult ook op den dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam, dat eenjarig is, ten brandoffer den HEERE; En zijn spijsoffer twee tienden meelbloem, met olie gemengd, ten vuuroffer, den HEERE tot een liefelijke reuk; en zijn drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin. En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op dienzelven dag, dat gij de offerande uws Gods zult gebracht hebben; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen. Eerstelingen

5 De benaming ‘Jom Habikkoerim’ lijkt in de Schrift voorbehouden aan Pinksteren. Numeri 28:26 Insgelijks op den dag der eerstelingen, als gij een nieuw spijsoffer den HEERE zult offeren naar uw weken, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen. Eerstelingen

6 In Leviticus 23:10 wordt ‘reshiet’ gebruikt. Eerstelingen Genesis 49:3 Exodus 23:19; 34:26

7 Als gij in het land zult gekomen zijn Eerstelingen ….. en gij zijn oogst inoogsten dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen

8 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen Eerstelingen Des anderen daags na de sabbat zal de priester die bewegen

9 Een volkomen, eenjarig lam ten brandoffer. Eerstelingen Een spijsoffer ten vuuroffer. De HEERE tot een liefelijke reuk. En drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin.

10 1 Korinthe 15:20-24 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde: de Eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. Eerstelingen

11 De Eerstgeborene Het Hebreeuwse woord voor eerstgeborene is nauw verwant aan dat voor ‘eersteling.’ Eerstelingen bikkoer-eersteling bechoor-eerstgeborene bachar-het werkwoord waar beide van zijn afgeleid

12 De Eerstgeborene De eerstgeborene van de HEERE was in Egypte. Exodus 4:22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. Eerstelingen

13 De Eerstgeborene De eerstgeborene der Egyptenaren in ruil voor Gods eerstgeborene. Exodus 4:23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden!

14 De Eerstgeborene Pesach: Het lam stierf. De eerstgeborene in Israël bleef leven. Pesach: Het Lam stierf. Gods eerstgeborene, Israël, bleef leven. De dood van het lam was de dood van de eerstgeborene Eerstelingen

15 De Eerstgeborene In Jom Habikkoriem, de ‘opstanding’ van de Eerstgeborene. Eerstelingen

16 De Eerstgeborene Hebreeën 1:5, 6 Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik u gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn. En als Hij wederom de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden. Eerstelingen

17 De dag na de sabbath Iom Habbikoeriem markeert een nieuw begin. Eerstelingen

18 Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Eerstelingen ‘In den beginne’ is een verwijzing naar Christus Jezus

19 Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Eerstelingen Openbaring 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

20 Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Eerstelingen Openbaring 3:14 Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods:

21 Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Eerstelingen Openbaring 22:13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.

22 Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Eerstelingen Een nauw verband met Eerstgeborene Kolossenzen 1:15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. [van de gehele schepping]

23 Kolossenzen 1:14-20 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. Want door [in] Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door [in] Hem. Eerstelingen

24 Kolossenzen 1:14-20 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; en dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. Eerstelingen

25 A.│a. Het Beeld des onzienlijken Gods │b. De Eerstgeborene aller kreaturen (= van de │ gehele schepping). │c. reden. ‘want……………’ B. Hij is voor alle dingen. B. Hij is het Hoofd des Lichaams, der Gemeente. A.│a. Het Begin │b. De Eerstgeboren uit de doden, opdat Hij in │ allen de Eerste zijn zou. │c. reden. ‘want……………’

26 Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Eerstelingen Christus is ook het Begin van en nieuwe schepping. 2 Korinthe 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel [een nieuwe schepping]; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

27 Reshiet Genesis 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Een verwijzing naar de Heere Jezus Eerstelingen Christus is ook het Begin van en nieuwe schepping. Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel. [een nieuwe schepping]

28 Beweegoffer De garf moest voor de Heere bewogen worden. Het was een beweegoffer. Eerstelingen Een type van de toepassing van de opstanding van de Heere in ons hart en leven.

29 Beweegoffer De garf moest voor de Heere bewogen worden. Het was een beweegoffer. Eerstelingen Johannes 20:17 Jezus zei tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader, maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

30 Daags na de sabbat Twee visies: Eerstelingen - daags na de eerste dag van de Paasweek; 16 e Nisan - daags na de normale sabbat die in de Paasweek viel. Bij de vervulling van Eerstelingen in de Heere Jezus vielen deze dagen waarschijnlijk samen.

31 Wanneer gij in het land gekomen zult zijn… Eerstelingen Jozua 5:9 – 12 Verder sprak de HEERE tot Jozua: Heden heb Ik den smaad van Egypte van ulieden afgewenteld; daarom noemde men den naam dier plaats Gilgal, tot op dezen dag. Terwijl de kinderen Israels te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij het pascha op den veertienden dag derzelver maand, in den avond, op de vlakke velden van Jericho.

32 Wanneer gij in het land gekomen zult zijn… Eerstelingen Jozua 5:9 – 12 En zij aten van het overjarige koren des lands, des anderen daags van het pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op dienzelven dag. En het Manna hield op des anderen daags, nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden; en de kinderen Israëls hadden geen Manna meer, maar zij aten in hetzelve jaar van de inkomst des lands Kanaan.

33 Wanneer gij in het land gekomen zult zijn… De smaad van Egypte afgewenteld. Eerstelingen Gilgal = afgewenteld

34 Wanneer gij in het land gekomen zult zijn… De smaad van Egypte afgewenteld. Eerstelingen Smaad van Egypte en de smaad van Christus: Hebreeën 10:33 Hebreeën 11:25, 26 Hebreeën 13:13


Download ppt "Eerstelingen. De voorjaarsfeesten 1.PesachPascha, Pasen 2.MatsootOngezuurde broden 3.Jom habbikoeriemDag der eerstelingen 4.SjevoeootWekenfeest, Pinksteren."

Verwante presentaties


Ads door Google