De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel December 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel December 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel
December 2008

2 Agenda Capelo: wat, wanneer, waarom Situering van de PDOS:
in het pensioenlandschap in de Sociale Zekerheid Wat is Sigedis? Huidige toestand Gewenste situatie Oplossing: Capelo Win-Win-Win

3 Capelo: wat, wanneer, waarom

4 De uitdaging Informatieplicht rond pensioenopbouw ( Cfr. Maatregel 44 Generatiepact) Vanaf 55 jaar: loopbaanoverzicht pensioenraming (ambtshalve en jaarlijks) Voor 55 jaar: mogelijkheid loopbaaninfo Hoe? Invoering van een loopbaangegevensbank die de basis vormt voor het e-pensioendossier. Deadline = 2010

5 Capelo Capelo? Carrière publique électronique
Elektronische loopbaan overheid Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Capelo

6 Doelstelling Verzamelen en beheren van loopbaangegevens overheidspersoneel Capelo Communiceren van gegevens aan de pensioeninstellingen (vnl. PDOS) en de sociaal verzekerden

7 Toepassingsveld Capelo
Welke personen? Alle werknemers van de overheidsdiensten, contractuelen inbegrepen Welke regimes? Alle pensioenregelingen onderworpen aan de wet van 14 april 1965, ongeacht wie ze beheert

8 Kritieke succesfactoren
Eenvoud Maximaal gebruik bestaande gegevensstromen. Kosten beperken voor de werkgevers uit de privésector Steun partners De actieve steun van belangrijke partners uit het netwerk van de socialezekerheidsinstellingen (KSZ, RSZ, RSZPPO, RVP, Sigedis) Sponsorship Actieve medewerking van alle politieke overheden (wetgeving, budgettair) Iedereen wint Een administratieve vereenvoudiging met een duidelijke win-situatie voor alle stakeholders Samenwerking Een actieve samenwerking van alle werkgevers van de overheidssector en hun sociale secretariaten

9 Situering van de PDOS

10 Drie pensioenpijlers

11 Pensioenlandschap eerste pijler

12 Wettelijke opdrachten Wet van 12 januari 2006 (BS 3 februari 2006)
Missie PDOS Wettelijke opdrachten Wet van 12 januari 2006 (BS 3 februari 2006) Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector Onderafdeling A: conceptie- en studieopdrachten Onderafdeling B: financiële opdrachten Onderafdeling C: uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen & oorlogsrenten Onderafdeling B: uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten

13 Bevoegdheden PDOS De overheidspensioenen van: Federale overheid
Ministeries en instellingen van de gemeenschappen en de gewesten Gemeenschapsonderwijs, gesubsidieerd onderwijs Sommige instellingen van openbaar nut Bijzondere instellingen zoals magistratuur, Rekenhof, Raad van state, Grondwettelijk Hof De meeste gemeenten, OCMW’s en intercommunales Het leger Vroegere kaders van Afrika De Post, Belgacom, BIAC, Belgocontrol … De geïntegreerde politie De bedienaars van erkende erediensten

14 Situering PDOS in sociale zekerheid

15 Situering PDOS in sociale zekerheid

16 Inning van pensioenbijdragen

17 17 17 Wat is Sigedis?

18 Waarom Sigedis? Maatschappelijke evolutie
Vraag naar betere dienstverlening en informatieverstrekking over loopbaan en toekomstig pensioen Beleidsnota’s : analyse Generatiepact: concrete doelstelling (zie hoger) Juridische operationalisering: Generatiepactwet en volgende Wet van m.b.t. het Generatiepact (BS ) KB van tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van m.b.t. tot het Generatiepact (Volmachtbesluit; BS ) KB van tot uitvoering voorgaande (BS )

19 Waarom Sigedis? Focus Generatiepact Organisatie overheid
1 Individu 1 Loopbaan 1 Infobehoefte 1 Antwoord 3 Profes-sionele statuten 3 Pensioen-stelsels Veelheid aan infomiddelen en standaarden Meerdere, aparte antwoorden Organisatie overheid Gemeenschappelijke opdracht Gemeenschappelijk uit te voeren Sigedis = instrument voor administraties om doelstellingen te realiseren Missie bij wet uitgebreid tot: Databank Aanvullende pensioenen Archivering elektronische sociale documenten (arbeidscontract, enz.)

20 Wat doet Sigedis? Activiteitdomeinen Kerntaken Soorten ‘klanten’
loopbaangegevens (werknemers en ambtenaren) gegevensopbouw aanvullende pensioenen elektronische arbeidscontracten gegevens verzamelen/ontvangen en beheren/bewaren gegevens meedelen pensioendiensten + socialezekerheidsinstellingen CBFA + fiscus + overheid in het algemeen natuurlijke personen + werknemers + rechthebbenden 20

21 Wat doet Sigedis? Mogelijk maken dat:
Loopbaaninfo altijd kan verstrekt worden, ongeacht het professioneel statuut (nu is dit enkel mogelijk voor de periodes gepresteerd als werknemer) Loopbaanfiche Online loopbaanrekening Informatie over toekomstig pensioen altijd kan verstrekt worden, ongeacht de leeftijd (nu is dit virtueel onmogelijk voor ambtenaren of mensen met een ‘gemengde’ loopbaan) Pensioensimulaties Pensioenramingen

22 Dus … wat is Sigedis? Dienstverlenende vzw opgericht in 2006
Leden: RVP, PDOS, KSZ, RSZ, FODSZ en RSZPPO Technisch en uitvoerend ondersteunen van leden bij loopbaanbeheer en vereenvoudiging samenstelling pensioendossier Leden (beter) in staat hun wettelijke opdrachten te realiseren, met name inzake informatieverstrekking over loopbanen en pensioenen Met daarnaast eigen wettelijke opdrachten 22

23 23 Huidige toestand Problematiek van het papieren pensioendossier

24 Audit Rekenhof Berekening van de overheidspensioenen &
Betrouwbaarheid van de gegevens Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 maart 2008

25 Audit Rekenhof Laatste werkgever bezorgt de pensioenaanvraag aan de PDOS verplichting loopbaangegevens verzamelen en certificeren geen sanctie voorzien gegevens niet uniform en gecentraliseerd, verzameling pas bij pensioenaanvraag Gevolgen voor de PDOS soms onvolledige en slecht gedocumenteerde dossiers tijdsdruk en dreiging financiële sanctie (Handvest van de Sociaal Verzekerde)

26 Audit Rekenhof Conclusie Oplossing
slecht omschreven verdeling verantwoordelijkheden Oplossing persoonlijk en geactualiseerd dossier tijdens hele loopbaan ook verplichtingen en sancties voor werkgevers (Handvest) bij informatisering: certificatie nodig die eenvoudig databankbeheer overstijgt

27 Audit Rekenhof Synthese antwoord van de AG
Totaalvisie nodig om de problemen uit de audit (=bewijskracht) te kunnen oplossen Capelo: het project waarmee PDOS dit probeert te realiseren Menselijke en financiële inspanningen van de overheid zijn nodig Juridische basis: enkele bestaande wetteksten (artikel 37 wet 21 juli 1844; wet 15 mei 1984; KB 8 mei 1936) zullen wellicht moeten herschreven worden Herdefiniëring van de missie van PDOS + de organisatie en de uitvoering ervan Werkgever responsabiliseren door de invoering van een protocol in aanvulling van een wettelijke verplichting

28 Pensioenproces

29 29 Gewenste situatie

30 Betere dienstverlening
Opeenvolgende werkgevers responsabiliseren I.p.v. enkel de laatste werkgever Opbouw pensioenrecht onmiddellijk controleren I.p.v. enkel op het ogenblik van de pensionering Opgebouwde pensioenrecht en pensioensimulatie ter beschikking stellen I.s.m. de andere pensioeninstellingen van de 1ste pijler Papieren pensioendossier vervangen Invoering e-pensioendossier dat gelijklopend met de loopbaan wordt opgebouwd van indiensttreding tot pensionering

31 31 Oplossing: Capelo

32 Actiepunten Loopbaangegevensbank creëren Gegevensstroom aanpassen
Bij Sigedis. Die bezorgt de nodige gegevens voor het e-pensioendossier aan de PDOS Gegevensstroom aanpassen De afstemming van de DmfA-gegevens van de overheidswerkgevers op de behoeften van de PDOS Wettelijk kader creëren Het wettelijke kader: o.a. wettelijke afdwingbaarheid vorm gegevensoverdracht, elektronische bewijskracht van gegevens … Werkgevers ondersteunen Technische en inhoudelijke ondersteuning door de PDOS

33 Actiepunten Afstemmen op andere projecten Kwaliteit bewaken
bestaande projecten van de partners binnen Sigedis (bijv. loopbaanfiche werknemers) bestaande en nieuwe projecten van PDOS (bijv. Pencalc, Codeman, automatische raming …) Kwaliteit bewaken De kwaliteitsregels en verificatie van de gegevens Historische gegevens verwerken Pragmatische aanpak (prioriteiten, fasering…)

34 Oprichting loopbaangegevensbank
Trimestriële stroom (DmfA) Historische gegevens

35 DmfA-stroom en afgeleide stromen
Huidige toestand

36 DmfA-stroom en afgeleide stromen
Toekomstige toestand

37 Planning

38 Behoefteanalyse Voorbije acties Timing
Oprichting van een werkgroep en een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners uit het netwerk van de sociale zekerheid Vaststelling van de behoefte-inventaris en bepaling van de gegevensstromen Eind 2007 / midden-2008 Voorlopige validatie door de stuurgroep Kwaliteitsaudit: simulatie van de samenstelling van het toekomstige elektronische pensioendossier door middel van een prototype Okt.-nov. 2008 Definitieve validatie door de stuurgroep December 2008

39 Users panel Samenstelling Rol Concreet
De partners + RVA, FOD SZ, FOD P&O, CDVU, Ministerie Vlaamse Gemeenschap Onderwijs Vlaamse en Franse Gemeenschap Ministerie van Defensie (militair personeel) Rol Representatieve groep die functioneert als woordvoerder en tussenpersoon v/d werkgevers als pilootgroep Concreet Kwaliteitsaudit achter de rug (oktober-november 2008)

40 Technische ontwikkelingen
Te realiseren actie Timing Beschrijving van de aanpassingen RSZ / RSZPPO … Eind 2008 Ontwikkeling: aanpassingen stromen DmfA / DmfAPPL / A820 / A013 / creatie databank … Testen: input Sigedis / output PDOS 2010 Productie Eind 2010

41 Overdracht historische gegevens
Te realiseren actie Timing Behoefteanalyse: definitie en beschrijving van de specificiteit van de historische gegevens Begin 2009 Definitie van de doelgroepen, de formaten, de stromen … Laden van de historische gegevens Vanaf eind 2010

42 Juridische aanpassingen
Algemene tijdslijn Tijdslijn 2007 2008 2009 2010 2011 Behoefteanalyse Informaticaproject Historische gegevens Juridische aanpassingen Communicatieplan

43 43 Win-Win-Win

44 3 winnaars Toekomstige gepensioneerde Werkgever PDOS en overheid
Proactieve en interactieve pensioensinformatie en –communicatie Werkgever Correcte responsabilisering, betere HR, administratieve vereenvoudiging PDOS en overheid Administratieve vereenvoudiging, snellere informatiedoorstroming

45 3 voordelen Administratieve vereenvoudiging
Papieren pensioendossier verdwijnt. Onderzoek van het pensioenrecht volgt op de aangifte Jaarlijkse werkgeversverklaring (art. 60 W 15/5/1984) kan worden opgeheven Correcte responsabilisering Elke werkgever is slechts verantwoordelijk voor zijn eigen werkgeversverklaring Beter HR-beleid Controle van opgebouwde pensioenrecht + pensioensimulatie mogelijk op elk moment

46 Uw medewerking is cruciaal
Hoe anticiperen? Interne behoefteanalyse personeelsbeheersystemen Analyse van de gegevens in DmfA, de vernieuwde DmfA en de eigen personeelsbeheersystemen (lijst aanpassingen wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd) Analyse eventuele kloof tussen gegevens nieuwe DmfA en gegevens in eigen personeelsbeheersystemen Meer info over eerste gevalideerde nieuwe data op Budgettaire en administratieve impact ramen en voorzieningen treffen Standaardisering en normalisering Te verwachten, rekening mee houden

47 Maximale steun Technische en inhoudelijke ondersteuning van PDOS
Eenvoudige uitbreiding DmfA Informatie: uitgebreide info op vanaf 2009 Vragen? Bel

48 48 Dank u! Vragen & antwoorden


Download ppt "Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel December 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google