De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel December 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel December 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel December 2008

2 2  Capelo: wat, wanneer, waarom  Situering van de PDOS:  in het pensioenlandschap  in de Sociale Zekerheid  Wat is Sigedis?  Huidige toestand  Gewenste situatie  Oplossing: Capelo  Win-Win-Win Agenda

3 3 Capelo: wat, wanneer, waarom

4 4  Informatieplicht rond pensioenopbouw ( Cfr. Maatregel 44 Generatiepact)  Vanaf 55 jaar: -loopbaanoverzicht -pensioenraming (ambtshalve en jaarlijks)  Voor 55 jaar: -mogelijkheid loopbaaninfo  Hoe? Invoering van een loopbaangegevensbank die de basis vormt voor het e-pensioendossier. Deadline = 2010 De uitdaging

5 5 Capelo? Capelo Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid

6 6 Doelstelling Capelo Verzamelen en beheren van loopbaangegevens overheidspersoneel Communiceren van gegevens aan de pensioeninstellingen (vnl. PDOS) en de sociaal verzekerden

7 7 Toepassingsveld Capelo  Welke personen?  Alle werknemers van de overheidsdiensten, contractuelen inbegrepen  Welke regimes?  Alle pensioenregelingen onderworpen aan de wet van 14 april 1965, ongeacht wie ze beheert

8 8 Kritieke succesfactoren  Eenvoud Maximaal gebruik bestaande gegevensstromen. Kosten beperken voor de werkgevers uit de privésector  Steun partners De actieve steun van belangrijke partners uit het netwerk van de socialezekerheidsinstellingen (KSZ, RSZ, RSZPPO, RVP, Sigedis)  Sponsorship Actieve medewerking van alle politieke overheden (wetgeving, budgettair)  Iedereen wint Een administratieve vereenvoudiging met een duidelijke win-situatie voor alle stakeholders  Samenwerking Een actieve samenwerking van alle werkgevers van de overheidssector en hun sociale secretariaten

9 9 Situering van de PDOS

10 10 Drie pensioenpijlers

11 11 Pensioenlandschap eerste pijler

12 12 Missie PDOS Wettelijke opdrachten Wet van 12 januari 2006 (BS 3 februari 2006)  Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector  Onderafdeling A: conceptie- en studieopdrachten  Onderafdeling B: financiële opdrachten  Onderafdeling C: uitvoerende opdrachten  Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen & oorlogsrenten  Onderafdeling A: conceptie- en studieopdrachten  Onderafdeling B: uitvoerende opdrachten  Informatieopdrachten

13 13  De overheidspensioenen van:  Federale overheid  Ministeries en instellingen van de gemeenschappen en de gewesten  Gemeenschapsonderwijs, gesubsidieerd onderwijs  Sommige instellingen van openbaar nut  Bijzondere instellingen zoals magistratuur, Rekenhof, Raad van state, Grondwettelijk Hof  De meeste gemeenten, OCMW’s en intercommunales  Het leger  Vroegere kaders van Afrika  De Post, Belgacom, BIAC, Belgocontrol …  De geïntegreerde politie  De bedienaars van erkende erediensten Bevoegdheden PDOS

14 14 Situering PDOS in sociale zekerheid

15 15 Situering PDOS in sociale zekerheid

16 16 Inning van pensioenbijdragen

17 17 Wat is Sigedis? 17

18 18  Maatschappelijke evolutie  Vraag naar betere dienstverlening en informatieverstrekking over loopbaan en toekomstig pensioen -Beleidsnota’s 2005-2007: analyse -Generatiepact: concrete doelstelling (zie hoger) -Juridische operationalisering: Generatiepactwet en volgende  Wet van 23-12-2005 m.b.t. het Generatiepact (BS 30-12-2005)  KB van 12-06-2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23-12-2005 m.b.t. tot het Generatiepact (Volmachtbesluit; BS 22-06-2006)  KB van 26-04-2007 tot uitvoering voorgaande (BS 15-05-2007) Waarom Sigedis?

19 19 Waarom Sigedis? Gemeenschappelijke opdracht Gemeenschappelijk uit te voeren Sigedis = instrument voor administraties om doelstellingen te realiseren 1 Individu 1 Individu 1 Loopbaan 1 Infobehoefte 1 Infobehoefte 1 Antwoord 1 Antwoord 3 Profes- sionele statuten 3 Profes- sionele statuten 3 Pensioen- stelsels Meerdere, aparte antwoorden Meerdere, aparte antwoorden Veelheid aan infomiddelen en standaarden Focus Generatiepact Organisatie overheid Missie bij wet uitgebreid tot: •Databank Aanvullende pensioenen •Archivering elektronische sociale documenten (arbeidscontract, enz.)

20 20  Activiteitdomeinen  Kerntaken  Soorten ‘klanten’ Wat doet Sigedis?  loopbaangegevens (werknemers en ambtenaren)  gegevensopbouw aanvullende pensioenen  elektronische arbeidscontracten  gegevens verzamelen/ontvangen en beheren/bewaren  gegevens meedelen  pensioendiensten + socialezekerheidsinstellingen  CBFA + fiscus + overheid in het algemeen  natuurlijke personen + werknemers + rechthebbenden

21 21 Wat doet Sigedis?  Mogelijk maken dat:  Loopbaaninfo altijd kan verstrekt worden, ongeacht het professioneel statuut (nu is dit enkel mogelijk voor de periodes gepresteerd als werknemer) -Loopbaanfiche -Online loopbaanrekening  Informatie over toekomstig pensioen altijd kan verstrekt worden, ongeacht de leeftijd (nu is dit virtueel onmogelijk voor ambtenaren of mensen met een ‘gemengde’ loopbaan) -Pensioensimulaties -Pensioenramingen

22 22  Dienstverlenende vzw opgericht in 2006  Leden: RVP, PDOS, KSZ, RSZ, FODSZ en RSZPPO  Technisch en uitvoerend ondersteunen van leden bij loopbaanbeheer en vereenvoudiging samenstelling pensioendossier  Leden (beter) in staat hun wettelijke opdrachten te realiseren, met name inzake informatieverstrekking over loopbanen en pensioenen  Met daarnaast eigen wettelijke opdrachten Dus … wat is Sigedis?

23 23 Problematiek van het papieren pensioendossier 23 Huidige toestand

24 24 Audit Rekenhof Berekening van de overheidspensioenen & Betrouwbaarheid van de gegevens Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 maart 2008

25 25 Audit Rekenhof  Laatste werkgever bezorgt de pensioenaanvraag aan de PDOS  verplichting loopbaangegevens verzamelen en certificeren  geen sanctie voorzien  gegevens niet uniform en gecentraliseerd, verzameling pas bij pensioenaanvraag  Gevolgen voor de PDOS  soms onvolledige en slecht gedocumenteerde dossiers  tijdsdruk en dreiging financiële sanctie (Handvest van de Sociaal Verzekerde)

26 26 Audit Rekenhof  Conclusie  slecht omschreven verdeling verantwoordelijkheden  Oplossing  persoonlijk en geactualiseerd dossier tijdens hele loopbaan  ook verplichtingen en sancties voor werkgevers (Handvest)  bij informatisering: certificatie nodig die eenvoudig databankbeheer overstijgt

27 27 Audit Rekenhof  Synthese antwoord van de AG  Totaalvisie nodig om de problemen uit de audit (=bewijskracht) te kunnen oplossen  Capelo: het project waarmee PDOS dit probeert te realiseren  Menselijke en financiële inspanningen van de overheid zijn nodig  Juridische basis: enkele bestaande wetteksten (artikel 37 wet 21 juli 1844; wet 15 mei 1984; KB 8 mei 1936) zullen wellicht moeten herschreven worden  Herdefiniëring van de missie van PDOS + de organisatie en de uitvoering ervan  Werkgever responsabiliseren door de invoering van een protocol in aanvulling van een wettelijke verplichting

28 28 Pensioenproces

29 29 Gewenste situatie 29

30 30 Betere dienstverlening  Opeenvolgende werkgevers responsabiliseren  I.p.v. enkel de laatste werkgever  Opbouw pensioenrecht onmiddellijk controleren  I.p.v. enkel op het ogenblik van de pensionering  Opgebouwde pensioenrecht en pensioensimulatie ter beschikking stellen  I.s.m. de andere pensioeninstellingen van de 1ste pijler  Papieren pensioendossier vervangen  Invoering e-pensioendossier dat gelijklopend met de loopbaan wordt opgebouwd van indiensttreding tot pensionering

31 31 Oplossing: Capelo 31

32 32 Actiepunten  Loopbaangegevensbank creëren  Bij Sigedis. Die bezorgt de nodige gegevens voor het e-pensioendossier aan de PDOS  Gegevensstroom aanpassen  De afstemming van de DmfA-gegevens van de overheidswerkgevers op de behoeften van de PDOS  Wettelijk kader creëren  Het wettelijke kader: o.a. wettelijke afdwingbaarheid vorm gegevensoverdracht, elektronische bewijskracht van gegevens …  Werkgevers ondersteunen  Technische en inhoudelijke ondersteuning door de PDOS

33 33 Actiepunten  Afstemmen op andere projecten  bestaande projecten van de partners binnen Sigedis (bijv. loopbaanfiche werknemers)  bestaande en nieuwe projecten van PDOS (bijv. Pencalc, Codeman, automatische raming …)  Kwaliteit bewaken  De kwaliteitsregels en verificatie van de gegevens  Historische gegevens verwerken  Pragmatische aanpak (prioriteiten, fasering…)

34 34 Oprichting loopbaangegevensbank Trimestriële stroom (DmfA)Historische gegevens

35 DmfA-stroom en afgeleide stromen Huidige toestand

36 DmfA-stroom en afgeleide stromen Toekomstige toestand

37 37 Planning

38 38 Behoefteanalyse Voorbije actiesTiming Oprichting van een werkgroep en een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners uit het netwerk van de sociale zekerheid 13-11-2007 Vaststelling van de behoefte-inventaris en bepaling van de gegevensstromen Eind 2007 / midden-2008 Voorlopige validatie door de stuurgroep16-07-2008 Kwaliteitsaudit: simulatie van de samenstelling van het toekomstige elektronische pensioendossier door middel van een prototype Okt.-nov. 2008 Definitieve validatie door de stuurgroepDecember 2008

39 39 Users panel  Samenstelling  De partners + RVA, FOD SZ, FOD P&O, CDVU, Ministerie Vlaamse Gemeenschap  Onderwijs Vlaamse en Franse Gemeenschap  Ministerie van Defensie (militair personeel)  Rol  Representatieve groep die functioneert -als woordvoerder en tussenpersoon v/d werkgevers -als pilootgroep  Concreet  Kwaliteitsaudit achter de rug (oktober-november 2008)

40 40 Technische ontwikkelingen Te realiseren actieTiming Beschrijving van de aanpassingen RSZ / RSZPPO …Eind 2008 Ontwikkeling: aanpassingen stromen DmfA / DmfAPPL / A820 / A013 / creatie databank … 2009-2010 Testen: input Sigedis / output PDOS2010 ProductieEind 2010

41 41 Overdracht historische gegevens Te realiseren actieTiming Behoefteanalyse: definitie en beschrijving van de specificiteit van de historische gegevens Begin 2009 Definitie van de doelgroepen, de formaten, de stromen …2009-2010 Laden van de historische gegevensVanaf eind 2010

42 42 Tijdslijn Algemene tijdslijn 20072008200920102011 Behoefteanalyse Informaticaproject Historische gegevens Juridische aanpassingen Communicatieplan

43 43 Win-Win-Win 43

44 44 3 winnaars Administratieve vereenvoudiging, snellere informatiedoorstroming PDOS en overheid Correcte responsabilisering, betere HR, administratieve vereenvoudiging Werkgever Proactieve en interactieve pensioensinformatie en –communicatie Toekomstige gepensioneerde

45 45 3 voordelen  Controle van opgebouwde pensioenrecht + pensioensimulatie mogelijk op elk moment Beter HR-beleid  Elke werkgever is slechts verantwoordelijk voor zijn eigen werkgeversverklaring Correcte responsabilisering  Papieren pensioendossier verdwijnt. Onderzoek van het pensioenrecht volgt op de aangifte  Jaarlijkse werkgeversverklaring (art. 60 W 15/5/1984) kan worden opgeheven Administratieve vereenvoudiging

46 46 Uw medewerking is cruciaal Hoe anticiperen?  Interne behoefteanalyse personeelsbeheersystemen  Analyse van de gegevens in DmfA, de vernieuwde DmfA en de eigen personeelsbeheersystemen (lijst aanpassingen wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd)  Analyse eventuele kloof tussen gegevens nieuwe DmfA en gegevens in eigen personeelsbeheersystemen  Meer info over eerste gevalideerde nieuwe data op www.capelo.bewww.capelo.be  Budgettaire en administratieve impact ramen en voorzieningen treffen  Standaardisering en normalisering  Te verwachten, rekening mee houden

47 47 Maximale steun  Technische en inhoudelijke ondersteuning van PDOS  Eenvoudige uitbreiding DmfA  Informatie: uitgebreide info op www.capelo.be vanaf 2009  Vragen? Bel 02 558 63 65

48 48 Dank u! 48 Vragen & antwoorden


Download ppt "Capelo Introductie van loopbaangegevensbank en e-pensioendossier voor overheidspersoneel December 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google